Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου- Διάγνωση και Θεραπεία- Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου- Διάγνωση και Θεραπεία- Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές» ( MSc in ALGOLOGY: PAIN MANAGEMENT, DIAGNOSIS AND TREATMENT , PHARMACOLOGICAL, INTERVENTIONAL AND OTHER TECHNIQUES).

   Σκοπός του ΠΜΣ «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας για προαγωγή της γνώσης και προώθηση της έρευνας στον ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης του πόνου στην Ελλάδα, καθώς και για την παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους νέους επιστήμονες προς δραστηριοποίηση στα πλαίσια εφαρμογών και δράσεων που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), την Διεθνή Εταιρεία για την μελέτη του Πόνου (IASP), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εθνικών Εταιρειών Πόνου (EFIC), το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόνου (WIP) και άλλους επιστημονικούς φορείς.

   Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει το χάσμα που υφίσταται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα σχετικά με τον ταχέως εξελισσόμενο και διεθνώς αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την εξειδικευμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου και τη δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

   Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ».
   Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3472/21-8-2018)

   I.ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ
   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών(-τριών) Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής των ΤΕΙ της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ν.3685/2008), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ114Α’), των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και άλλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

   II.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι σαράντα(40),ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

   III.ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ- ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Αλγολογία:Αντιμετώπιση Πόνου,Διάγνωση και Θεραπεία-Φαρμακευτικές –Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές» (MSc in Algology: Pain Management, Diagnosis and Treatment, Pharmacological, Interventional and Other Techniques) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4000 €). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επισκέπτονται τους ιστοχώρους του ΠΜΣ: www.algolessons.gr και www.grammateia.med.uoa.gr www.grpalliative.gr)

   IV.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ
   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η επίδοση κατά τη συνέντευξη, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα , η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, το σχετικό βιογραφικό σημείωμα, συναφείς γνώσεις καθώς και η συνολική προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται στην αξιολόγηση η προφορική συνέντευξη, ο βαθμός πτυχίου και η γνώση της αγγλικής.

   Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

   V.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
   Οι ενδιαφερόμενοι , καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Α Αναισθησιολογικής Κλινικής, Κέντρο Πόνου και Παρηγορικής Αγωγής ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :

   • Έντυπη αίτηση που βρίσκεται σε ιστοχώρους του ΠΜΣ (www.grammateia.med.uoa.gr, http://www.algolessons.gr)
   • Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις οι οποίες θα συνοδεύονται από βεβαίωση περάτωσης σπουδών που εκδίδονται από το Τμήμα ή την Σχολή προέλευσης του υποψηφίου με την υποχρέωση να καταθέσει το αντίγραφο πτυχίου μετά την ορκωμοσία.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο,
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,
   • Δύο Συστατικές επιστολές
   • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
   • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας η φωτοτυπία διαβατηρίου
   • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

   VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
   Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία της Α Αναισθησιολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ, Αρεταιείο Νοσοκομείο, Βασιλίσσης Σοφίας 76, ΤΚ 115 28, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 π.μ έως και τις 16:00 (υπ όψη Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ) τηλ. επικοινωνίας: 2107286323 ή 6974634162 και e-mail: [email protected] ή [email protected]). Μπορείτε να καταθέσετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου (με εξουσιοδότηση) ή να τον αποστείλετε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς- courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα).

   Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από 5 Οκτωβρίου 2018 έως και 15 Νοεμβρίου 2018.

   VI.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία της Α Αναισθησιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου.
   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. στο 210 7286323 ή 6974634162 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση [email protected] ή [email protected]

    

  • Για την απόκτηση ΔMΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

  A’ Εξάμηνο Σπουδών:

  • Στοιχεία Ανατομίας, Ιστολογίας και Γενετικής 3
  • Φυσιολογία, Βιοχημεία και Φαρμακολογία του Πόνου 3
  • Επιδημιολογία και Στατιστικά Δεδομένα του Πόνου 3
  • Ψυχολογία του Πόνου 3
  • Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στον Πόνο 3
  • Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Διάγνωση του Πόνου 3
  • Μεθοδολογία Έρευνας στον Πόνο 3
  • Οργάνωση, Αντικείμενο και Λειτουργία
  • Κέντρων Αντιμετώπισης Πόνου 3
  • Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι 3
  • Κατ’ επιλογήν Μάθημα (υποχρεωτικό) 3

  Β’ Εξάμηνο Σπουδών:

  • Ψυχολογική και Ψυχιατρική Υποστήριξη στον Πόνο 3
  • Φαρμακευτική Αντιμετώπιση του Πόνου 4
  • Παρεμβατική Αντιμετώπιση του Πόνου 4
  • Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης του Πόνου 3
  • Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση,
  • Φυσικοθεραπεία και Εργασιακή Αποκατάσταση 4
  • Νοσηλευτική Αλγολογία 3
  • Ειδικά Κλινικά Θέματα II 4
  • Η Αντιμετώπιση του Πόνου σε Ασθενείς με Ιδιαίτερες Ανάγκες 3
  • Κατ’ Επιλογήν Μάθημα (υποχρεωτικό) 2
   Σύνολο ECTS Α’ και Β’ Εξαμήνου Σπουδών 60

  Γ’ Εξάμηνο Σπουδών:

  • Κλινική Άσκηση, Εκμάθηση Παρεμβατικών Τεχνικών 20
  • Παρουσίαση κλινικών περιστατικών, συζήτηση 10

  Δ’ Εξάμηνο Σπουδών

  • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
   Σύνολο Γ’ και Δ’ Εξαμήνου Σπουδών 60

  Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) για τα 2 (δύο) Ακαδημαϊκά Έτη φοίτησης (Εξάμηνα Α’- Δ’) 120

  Θέματα κατ’ Επιλογήν μαθημάτων

  • Ανεπιθύμητες Ενέργειες και Αλληλεπιδράσεις Συνήθων Φαρμάκων που Χρησιμοποιούνται στην Αντιμετώπιση του Πόνου 3 ECTS
  • Η Αντιμετώπιση του Πόνου στο Πλαίσιο της Παρηγορητικής Φροντίδας 3 ECTS
  • Φροντίδα ασθενούς τελικού σταδίου 3 ECTS
  • Εκπαίδευση, curriculum και επαγγελματικές δυνατότητες στην Αλγολογία 2 ECTS
  • Πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές στην αντίληψη και την αντίδραση στον πόνο 2 ECTS
  • Ο Πόνος στην Τέχνη και την Ιστορία 2 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email