Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.250€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το εν λόγω ΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές επιστήμες και ειδικότερα την Ηθική Φιλοσοφία σε σχέση με την ευζωία των ζώων. Σκοπός του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των γνώσεων και δεξιοτήτων των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύουν το Τμήμα και το Ερευνητικό Κέντρο που συμμετέχουν. Το ΔΠΜΣ λειτουργεί συμπληρωματικά και παραπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρει το Τμήμα του ΕΚΠΑ.

   Οι επιστημονικές εστιάσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος αναμένεται ότι θα οδηγήσουν τους φοιτητές:
   α) Στη συστηματική συγκρότηση και κατάκτηση των απαραίτητων εννοιολογικών εργαλείων και επιστημονικών μεθόδων που αφορούν στη διαλεκτική σύζευξη της Ηθικής Φιλοσοφίας με το Δίκαιο και την Ευζωία των ζώων.
   β) Στη δυνατότητα να ανταποκρίνονται στην ανάγκη της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, καταρτισμένους σε θεωρία, αξίες, έρευνα και πρακτική εφαρμογή με στόχο την καλλιέργεια και προαγωγή της Φιλοσοφίας, της Ηθικής, του Δικαίου, του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ είναι:
   α) Η μεταπτυχιακή εξειδίκευση επαγγελματιών και επιστημόνων στην Ηθική Φιλοσοφία, στο Δίκαιο και στην Ευζωία των ζώων.
   β) Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα προαναφερθέντα πεδία και αντικείμενα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία προκηρύσσει 50 θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία διοργανώνεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ με την υποστήριξη του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και την συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών The Animals and Society Institute (ASI) και The Humane Society of the United States (HSUS).

   Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι  και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΤ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, με έναρξη τον Οκτώβριο του 2020. Το 3ο εξάμηνο αφορά μόνον την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (δεν περιλαμβάνει διδασκαλία). Οι παραδόσεις γίνονται διαδικτυακά (εξ αποστάσεως), ενώ προβλέπεται μια εκ του σύνεγγυς συνάντηση σε κάθε μάθημα, και ένα κοινό για όλα τα μαθήματα studyweekend ανά εξάμηνο.

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα (750) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή τους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποδοχή στο Πρόγραμμα είναι:

   1. Αίτηση συμμετοχής (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα),
   2. Βιογραφικό σημείωμα,
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν,
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν,
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
   7. Δύο συστατικές επιστολές,
   8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2.

   Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση [email protected], είτε ταχυδρομικώς, είτε ιδιοχείρως.

   Με την εγγραφή του κάθε φοιτητής θα παραλαμβάνει ένα tablet με προεγκατεστημένο το απαραίτητο λογισμικό ώστε να μπορεί να συμμετέχει στην εξ αποστάσεως διδασκαλία.

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

   Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 1 Ιουλίου 2020

   Λήξη υποβολής αιτήσεων: 9 Οκτωβρίου 2020

   (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier για μη-ηλεκτρονική υποβολή)

   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 16 Οκτωβρίου 2020

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://animalethics.philosophy.uoa.gr/el/ ή να απευθύνονται στην Γραμματεία.

   Τηλέφωνο: 210 727 7568 (Παρασκευή, 12:00-18-00)
   Ε-mail: [email protected], [email protected]
   Ταχυδρομική Διεύθυνση
   Γραμματεία ΔΠΜΣ Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία
   Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, γραφείο 523Α, 5ος όροφος
   Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου 15784
   Τηλ. 2107277568
   email: [email protected]

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα διεξάγονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του ΔΜΣ του ΔΠΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Εισαγωγή στην Επιστήμη της Ευζωίας των Ζώων 8 ECTS
   • Ηθική και Ζώα 8 ECTS
   • Νομοθεσία και Ευζωία Ζώων 8 ECTS

   Μάθημα Επιλογής (1 από 2)

   • Οντολογία, Μεταφυσική, Ηθική και μηανθρώπινοι έμβιοι οργανισμοί 6 ECTS
   • Η ηθική της εργαστηριακής έρευνας και τα ζώα: βιολογικά δεδομένα, ηθικές και νομικές διαστάσεις 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Θέματα Βιοηθικής και Ειδισμού 8 ECTS
   • Νόηση και συνείδηση στα Ζώα 8 ECTS
   • Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας 8 ECTS

   Μάθημα Επιλογής (1 από 3)

   • Διαγονιδιακά Είδη (interspecies) και η ευγονική στα ζώα 6 ECTS
   • Τα ζώα ως κατοικίδια: κοινωνιολογικές και νομικές προεκτάσεις 6 ECTS
   • Ζώα και Εκπαίδευση 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ’ Εξάμηνο

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο ETCS (Α’, Β’ και Γ’ εξάμηνο) 90 ECTS

   ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

   Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε οργανισμoύς με αντικείμενο την ευζωία και την προστασία των ζώων, στους τομείς της προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων και της χάραξης σχετικής πολιτικής, ως ερευνητές της επιστήμης της ευζωίας των ζώων ή σε συναφή αντικείμενα, στον ιδιωτικό τομέα ως σύμβουλοι σχετικά με την εφαρμογή προτύπων ορθής μεταχείρισης των ζώων ή στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων. Εάν το επιλέξουν, οι απόφοιτοι θα έχουν την επιλογή να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή σε ένα συναφές επιστημονικό αντικείμενο. Επαγγελματίες όπως κτηνίατροι, δικηγόροι, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και κοινωνικοί επιστήμονες θα αποκτήσουν επιστημονική γνώση σε νέα πεδία και θα εξειδικευτούν σε τομείς που θα τους επιτρέψουν να ηγηθούν στους αντίστοιχους τομείς δράσης τους.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Ζώα: Ηθική, Δίκαιο, Ευζωία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email