Loading...

Υπολογιστική Μηχανική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  Share
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασικός σκοπός του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.

   Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ετσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η αφομοίωση της Υπολογιστικής Μηχανικής των Στερών και των Ρευστών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Μηχανικής, καθώς και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

   Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δράσεις για τη συνεχή ποιοτική παρακολούθηση (internal auditing) και βελτίωση της συνολικής ποιότητας (Total Quality Improvement) του προγράμματος με αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την προσαρμογή του στις ταχύτητα εξελισσόμενες ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επίσης περιλαμβάνει δράσεις εφαρμογής νέων πρωτοπόρων τεχνικών στην υπηρεσία της επιστήμης, πλήρη ανάλυση του περιεχομένου των σπουδών και εφαρμογή τους και προσκλήσεις επιφανών καθηγητών και ερευνητών για διαλέξεις και σεμιναριακά θερινά μαθήματα με τη δημιουργία μαθημάτων ομογενοποίησης των γνώσεων των εισερχομένων φοιτητών στο πρόγραμμα.

   Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν οι Σχολές Χημικών ΜηχανικώνΜηχανολόγων ΜηχανικώνΠολιτικών ΜηχανικώνΝαυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και ΕΜΦΕ του ΕΜΠ. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και δράσεων επιδιώκεται με τη δημιουργία προγράμματος διεθνούς προβολής συνδεδεμένο με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν τώρα, στην περίοδο της σοβαρότατης κρίσης, περισσότερο παρά ποτέ, τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν οι νέοι μηχανικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΕΜΠ για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού και τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση των εξειδικευμένων και σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” λειτουργεί από το 1998. Το Πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.
   Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) ακαδημαϊκών εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες ροές, την Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών και την Υπολογιστική Μηχανική Στερεών. Η
   παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Εργασία. Οι κύριες κατευθύνσεις των μαθημάτων εξειδίκευσης είναι Διεργασίες, Κατασκευές, Υλικά και Περιβάλλον-Ενέργεια. Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Τμημάτων / Σχολών Διπλωματούχων Μηχανικών άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Σχολών θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης
   της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών / Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2019. Οι εισακτέοι, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ορίζεται σε σαράντα (40), θα επιλεγούν με βάση τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.
   Για περισσότερες πληροφορίες: Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής, Τηλ:210- 7723241, Καθηγητής Χρήστος Κυρανούδης, τηλ 210-7721503, κα Γεωργία Σηφάκη, Τηλ: 210-7722248, κα Ελένη Καραμέτου, Τηλ:210-7721502, κα Αντωνία Λαμπροπούλου, Τηλ. 210-7721433 (Fax: 210-7723304, e-mail: [email protected]).
   H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 17/06/2019, με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:
   Αίτηση υποψηφιότητας, από http://compmech.chemeng.ntua.gr/
   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   Αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν την τρέχουσα βαθμολογία
   Συστατικές επιστολές

  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του ΜΦ, η ΕΔΕ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων. Ο ΜΦ έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

   Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα και δεν μπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

   Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας του εξαμήνου. Η ΕΔΕ μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να ορίσει επαναληπτική εξέταση για τον ΜΦ, μετά από αίτησή του, τον Σεπτέβριο για μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου και για δύο μαθήματα κατά μέγιστο, στα οποία δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο ΜΦ για λόγους ανώτερης βίας.

   Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.

   Οι ΜΦ που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα του 2ου.
   Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα.

   Αν ο ΜΦ έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του ΔΠΜΣ μετά από αίτησή του, εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της ΕΔΕ.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών εδώ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ