Υπολογιστική Μηχανική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Βασικός σκοπός του Διεπιστημονικού-Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” είναι η αύξηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΑΕΙ μέσω της παροχής σπουδών υψηλού επιπέδου, εστιασμένων στην ολοκληρωμένη και διεπιστημονική προσέγγιση, θεώρηση, έρευνα και αντιμετώπιση των πολυδιάστατων αναπτυξιακών και κοινωνικών προβλημάτων, καθώς και η υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας μέσω της παραγωγής ικανών και εξειδικευμένων στελεχών. Με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών επιχειρείται η συγκράτηση του δυναμικού των μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών εντός της χώρας.

   Το ΔΠΜΣ παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να γεφυρώσει το κενό που υπάρχει στις ειδικότητες των Μηχανικών και άλλων επιστημόνων στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ετσι υποστηρίζεται η κατανόηση και η αφομοίωση της Υπολογιστικής Μηχανικής των Στερών και των Ρευστών και η εφαρμογή της στους διάφορους κλάδους της βιομηχανίας. Επιπλέον, η συγκρότηση τέτοιων σπουδών δίνει νέα ώθηση στην έρευνα και στην ανάπτυξη της Υπολογιστικής Μηχανικής, καθώς και νέων μεθόδων και τεχνικών στην χώρα μας.

   Το ΔΠΜΣ περιλαμβάνει δράσεις για τη συνεχή ποιοτική παρακολούθηση (internal auditing) και βελτίωση της συνολικής ποιότητας (Total Quality Improvement) του προγράμματος με αξιολογήσεις από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για την προσαρμογή του στις ταχύτητα εξελισσόμενες ανάγκες της επιστήμης και της τεχνολογίας. Επίσης περιλαμβάνει δράσεις εφαρμογής νέων πρωτοπόρων τεχνικών στην υπηρεσία της επιστήμης, πλήρη ανάλυση του περιεχομένου των σπουδών και εφαρμογή τους και προσκλήσεις επιφανών καθηγητών και ερευνητών για διαλέξεις και σεμιναριακά θερινά μαθήματα με τη δημιουργία μαθημάτων ομογενοποίησης των γνώσεων των εισερχομένων φοιτητών στο πρόγραμμα.

   Στο ΔΠΜΣ συμμετέχουν οι Σχολές Χημικών Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και ΕΜΦΕ του ΕΜΠ. Η υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και δράσεων επιδιώκεται με τη δημιουργία προγράμματος διεθνούς προβολής συνδεδεμένο με τις προφανείς και μακροπρόθεσμες ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας. Οι ανάγκες της οικονομίας επιζητούν τώρα, στην περίοδο της σοβαρότατης κρίσης, περισσότερο παρά ποτέ, τη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία νέων μηχανικών με υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης. Το Πρόγραμμα αξιοποιεί την ευρύτητα των γνώσεων που αποκτούν οι νέοι μηχανικοί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο ΕΜΠ για την απόκτηση του Διπλώματος του Μηχανικού και τους εφοδιάζει με τις κατάλληλες γνώσεις για την υλοποίηση των εξειδικευμένων και σύνθετων εφαρμογών και υπολογισμών.

   Δείτε την τελευταία Προκήρυξη:

   Οι Σχολές Χημικών Μηχανικών (συντονίζουσα), Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ λειτουργούν το Διεπιστημονικό – Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” και καλούν τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Το ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” λειτουργεί από το 1998. Το πρόγραμμα παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε ανάπτυξη και χρήση υπολογιστικών μεθόδων στις επιστήμες του μηχανικού με κεντρικό στόχο τη συμβολή στη δημιουργία στελεχών έρευνας και βιομηχανίας με υψηλή και διεθνώς ανταγωνιστική ειδίκευση.

   Το Πρόγραμμα, ελάχιστης διάρκειας τριών (3) και μέγιστης τεσσάρων (4) εξαμήνων, οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ). Το πρόγραμμα των μεταπτυχιακών μαθημάτων περιλαμβάνει μαθήματα κορμού και μαθήματα και σεμινάρια εξειδίκευσης σε δύο ανεξάρτητες κατευθύνσεις – ροές, την Ροή Α – Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών – «Ρευστά» και την Ροή Β – Υπολογιστική Μηχανική Στερεών – «Στερεά».

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων διαρκεί δύο εξάμηνα, ενώ στο τρίτο εξάμηνο εκπονείται η Μεταπτυχιακή Εργασία. Οι κύριες κατευθύνσεις των μαθημάτων εξειδίκευσης είναι Διεργασίες, Κατασκευές, Υλικά και Περιβάλλον-Ενέργεια.

   Στο ΔΠΜΣ “Υπολογιστική Μηχανική” γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Σχολών του ΕΜΠ, απόφοιτοι λοιπών Σχολών/Τμημάτων Διπλωματούχων Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένων και ισότιμων με το ΕΜΠ, καθώς και απόφοιτοι Πανεπιστημιακών Τμημάτων θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Δεκτοί γίνονται επίσης και τελειόφοιτοι των ιδίων Σχολών/Τμημάτων με την προϋπόθεση ότι θα αποφοιτήσουν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. Οι εισακτέοι, ο μέγιστος αριθμός των οποίων ορίζεται σε σαράντα (40), θα επιλεγούν με βάση τις κείμενες διατάξεις. Οι υποψήφιοι μπορεί, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, να κληθούν σε προφορική συνέντευξη η οποία και θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

   Για περισσότερες πληροφορίες: Καθηγητής Ανδρέας Μπουντουβής ([email protected]), Καθηγητής Χρήστος Κυρανούδης ([email protected]), Επ. Καθ. Μ. Καβουσανάκης ([email protected]), κα Αντωνία Λαμπροπούλου ([email protected]), κα Γεωργία Σηφάκη ([email protected]), κα Ελένη Καραμέτου ([email protected]) και στο email [email protected].

   H υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι και 01/07/2020, με την αποστολή των ακόλουθων δικαιολογητικών:

   • Αίτηση υποψηφιότητας, από http://compmech.chemeng.ntua.gr/
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   • Αναλυτική βαθμολογία. Οι τελειόφοιτοι πρέπει να στείλουν πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
   • Συστατικές επιστολές. Οι υποψήφιοι να ζητήσουν να σταλούν τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
  • Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συμμετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί και τεκμηριωμένοι λόγοι αδυναμίας παρουσίας του ΜΦ, η ΕΔΕ μπορεί να δικαιολογήσει ορισμένες απουσίες, ο μέγιστος αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων. Ο ΜΦ έχει το δικαίωμα να επαναλάβει το μάθημα (ή άλλο αντίστοιχο που του ορίζει η ΕΔΕ) στην επόμενη και τελευταία διδακτική περίοδο.

   Η βαθμολογία στα μαθήματα γίνεται στην κλίμακα 0-10, με βάση προαγωγής κατ΄ ελάχιστο το 5. Ο βαθμός του μαθήματος προκύπτει υποχρεωτικά όχι μόνο από την τελική εξέταση αλλά και από τις ασκήσεις, θέματα και λοιπές εργασίες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του μαθήματος, με σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε μάθημα από τον αρμόδιο διδάσκοντα και δεν μπορεί να υπολείπεται του 30% του συνολικού βαθμού του μαθήματος.

   Η τελική εξέταση διεξάγεται την εβδομάδα που έπεται του τέλους διδασκαλίας του εξαμήνου. Η ΕΔΕ μπορεί με τεκμηριωμένη απόφασή της να ορίσει επαναληπτική εξέταση για τον ΜΦ, μετά από αίτησή του, τον Σεπτέβριο για μαθήματα του 1ου και του 2ου εξαμήνου και για δύο μαθήματα κατά μέγιστο, στα οποία δεν μπόρεσε να εξεταστεί ο ΜΦ για λόγους ανώτερης βίας.

   Τα αποτελέσματα εκδίδονται από τους διδάσκοντες εντός μιας εβδομάδας από τη διεξαγωγή της τελικής εξέτασης.

   Οι ΜΦ που δεν εξετάστηκαν επιτυχώς σε τουλάχιστον δύο μαθήματα του 1ου εξαμήνου δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στα μαθήματα του 2ου.
   Οι αποτυχόντες σε μαθήματα μπορούν να επανεγγραφούν τον επόμενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) μαθήματα.

   Αν ο ΜΦ έχει παρακολουθήσει μαθήματα άλλου αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά, μπορεί να απαλλαγεί από αντίστοιχα μαθήματα του ΔΠΜΣ μετά από αίτησή του, εισήγηση του διδάσκοντα και απόφαση της ΕΔΕ.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   1ο Εξάμηνο

   Μαθήματα Κορμού – ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”

   Υποχρεωτικά – Επιλογή όλων των μαθημάτων

   • Μηχανική Συνεχούς Μέσου ΠΜ (ECTS): 7
   • Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης ΠΜ (ECTS): 8
   • Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο ΠΜ (ECTS): 8
   • Ροή Ρευστών (Μεταφορά Ορμής, Θερμότητας και Μάζας) ΠΜ (ECTS): 7

   Μαθήματα Κορμού – ΡΟΗ “ΣΤΕΡΕΑ”

   Υποχρεωτικά – Επιλογή όλων των μαθημάτων

   • Μηχανική Συνεχούς Μέσου ΠΜ (ECTS): 7
   • Υπολογιστικές Τεχνικές και Αλγόριθμοι Επίλυσης ΠΜ (ECTS): 8
   • Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαστήριο ΠΜ (ECTS): 8
   • Ελαστική και Ανελαστική Συμπεριφορά Υλικών ΠΜ (ECTS): 7

   2ο Εξάμηνο

   Μαθήματα Εξειδίκευσης
   Κάθε μάθημα του εξαμήνου έχει 6 ΠΜ

   ΡΟΗ “ΡΕΥΣΤΑ”

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλογή 5 μαθημάτων

   • Γένεση, Διαχείριση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων
   • Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών και Όγκων Ελέγχου. Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Τυρβώδεις Ροές
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι Υδροδυναμικής
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Πολυφασικά-Πολυσυστατικά-Αντιδρώντα Συστήματα
   • Προχωρημένες Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Προβλήματα Μηχανικής Εφοδιαστικής Διαχείρισης
   • Μέθοδος Συνοριακών Στοιχείων
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διασπορά Ρυπαντών
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Διεργασίες Μη-Νευτωνικών Ρευστών
   • Μέθοδοι Αιτιοκρατικής και Στοχαστικής Βελτιστοποίησης και Εφαρμογές
   • Μοριακή Προσομοίωση Υλικών
   • Μη Γραμμική Δυναμική – Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές
   • Υπολογιστική Eμβιομηχανική

   ΡΟΗ “ΣΤΕΡΕΑ”

   Υποχρεωτικά – Επιλογή όλων των μαθημάτων

   • Μη Γραμμικά Πεπερασμένα Στοιχεία
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι Ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων και Εφαρμογές

   Κατ? επιλογήν υποχρεωτικά – Επιλογή 1 μαθήματος

   • Γένεση, Διαχείριση και Προσαρμογή Αριθμητικών Πλεγμάτων
   • Βελτιστοποίηση Κατασκευών

   Μαθήματα Επιλογής – Επιλογή 2 μαθημάτων

   • Εκτίμηση Σφάλματος και Προσαρμοστικές Τεχνικές
   • Σχεδίαση Κατασκευών με Παραδοχή Αστοχιών
   • Μέθοδοι Συνοριακών Στοιχείων
   • Στοχαστικά Πεπερασμένα Στοιχεία
   • Σύνθετα και Πολυμερή Υλικά. Ανάλυση Κατασκευών
   • Μη Γραμμική Δυναμική – Ανάλυση Πολλαπλών Κλιμάκων
   • Υπολογιστική Eμβιομηχανική
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email