Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην: «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές
   Εφαρμογές».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι η οργάνωση και παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Υποατομικής Φυσικής παρέχοντας βαθιά γνώση τόσο στη θεμελιώδη Φυσική όσο και ειδικές γνώσεις στους κλάδους της Πυρηνικής Φυσικής, της Σωματιδιακής και Αστροσωματιδιακή Φυσική, καθώς και δεξιότητες για εφαρμογές μεθόδων και τεχνολογιών από ένα ευρύ πεδίο συναφών επιστημών, προκειμένου να είναι ικανοί να διεξάγουν αυτοδύναμη έρευνα.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η προετοιμασία επιστημόνων που θα έχουν βαθιά γνώση της θεμελιώδους Φυσικής και των επιστημονικών σύγχρονων απόψεων για τα θεμελιώδη συστατικά της Ύλης και των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων τους, εμπειρία και δεξιότητες σε σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και τεχνολογίες και την ικανότητα εφαρμογής τους, σε υψηλό θεωρητικό και τεχνικό επίπεδο, σε ευρύτερα ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά έργα.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην προετοιμασία επιστημόνων οι οποίοι θα είναι σε θέση να προσφέρουν στην κοινωνία υπηρεσίες που αφορούν σε επιστημονική έρευνα στην Υποατομική Φυσική ή/και έρευνα για τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και υπηρεσίες που συνδυάζουν διδασκαλία με έρευνα.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» 

   Γίνονται δεκτοί ως μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Ειδικότερα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των Τμημάτων Φυσικής, Μαθηματικών, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, καθώς και Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (και συναφή), των Πολυτεχνικών Σχολών. 

   Αναγκαίες προϋποθέσεις για την εισαγωγή στο ΠΜΣ: 

   1. Οι υποψήφιοι να έχουν αποφοιτήσει με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσου του 6.5/10
   2. οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα

   Τα κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών του ΠΜΣ «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» είναι:

   1. Βαθμός πτυχίου. 
   2. Χρόνος απόκτησης πτυχίου σε σχέση με τον ελάχιστο απαιτούμενο.
   3. Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα, που είναι σχετικά με τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α εξαμήνου σπουδών του Π.Μ.Σ.
   4. Επίδοση στην Πτυχιακή Εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών ή άλλων εργασιών στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου.
   5. Άλλα προσόντα, όπως συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, εργασίες, άλλα πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, συνέντευξη κ.λ.π.

   Δεκτές γίνονται και αιτήσεις αποφοίτων τμημάτων ή σχολών που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, αλλά είναι συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Στις περιπτώσεις αυτές η συνάφεια κρίνεται από την Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης. Εφόσον το τμήμα ή η σχολή αποφοίτησης κριθεί συναφής, αποφασίζεται η πιθανή συμμετοχή του υποψηφίου στις ειδικές εξετάσεις σε κάποια από ή και σε όλα τα παρακάτω προπτυχιακά μαθήματα: 

   Α), Θεωρητική Μηχανική (υποχρεωτικό 4ου εξαμήνου)
   Β Ηλεκτρομαγνητισμός (υποχρεωτικό 6ου εξαμήνου)
   Γ) Κβαντομηχανική Ι (υποχρεωτικό 5ου εξαμήνου)
   Δ) Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)

   Οι ειδικές εξετάσεις αποτελούν ένα προστάδιο στη διαδικασία εισαγωγής. Μόνο σε περίπτωση επιτυχίας (βαθμοί πάνω από τη βάση σε κάθε ένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα), ο υποψήφιος θεωρείται συνυποψήφιος με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

   1. ΑΙΤΗΣΗ 

   Οι υποψήφιοι/ες μαζί με την αίτηση καταθέτουν: 

   1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα,
   2. Σύντομο σημείωμα ενδιαφέροντος (statement of purpose), για κάθε ΠΜΣ στο οποίο υποβάλλουν αίτηση, στο οποίο αναπτύσσουν τους λόγους που επιλέγουν το συγκεκριμένο ΠΜΣ και τα σχέδια που έχουν για τη μελλοντική αξιοποίηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
   3. Τελική αναλυτική βαθμολογία όπου θα περιλαμβάνονται ο βαθμός πτυχίου και η ημερομηνία ανακήρυξης (στην περίπτωση που ο υποψήφιος ολοκληρώνει τις σπουδές του στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, υποβάλει αναλυτική βαθμολογία με το σύνολο των μαθημάτων που έχει εξεταστεί επιτυχώς και δεσμεύεται να προσκομίσει την τελική αναλυτική βαθμολογία όταν αυτή θα περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα και σημείωση ότι έχουν συμπληρωθεί οι απαραίτητες ECTS για τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος).
   4. Αντίγραφα εργασιών (όπου προβλέπεται), π.χ. Πτυχιακή/Διπλωματική εργασία, εργασίες στο πλαίσιο μαθημάτων κ.λ.π. Θα κατατίθενται οι περιλήψεις των εργασιών. Οι πλήρεις εργασίες θα πρέπει να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν.
   5. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 και άνω (αν υπάρχει)
   6. Οποιοδήποτε πιστοποιητικό αποδεικνύει δραστηριότητα ή διάκριση που αναφέρεται στο βιογραφικό σημείωμα και είναι συναφές με το αντικείμενο του ΠΜΣ
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (βλ. παρακάτω)

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν εκδοθεί από Πανεπιστήμια του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ. 

   Επισημαίνεται ότι γίνονται δεκτές και αιτήσεις υποψηφίων που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις προπτυχιακές τους σπουδές κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. 

   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις σε περισσότερα του ενός Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών δηλώνοντας τη σειρά προτίμησής τους. 

   Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φυσικής από 31-8-2020 έως 25 – 09 – 2020. 

   Η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει με ένα από τους παρακάτω τρόπους: 1) Κατάθεση στη Γραμματεία με φυσική παρουσία, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με τη Γραμματεία, 2) Ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]), 3) Με ταχυδρομική αποστολή. Στον φάκελο πρέπει να φαίνεται ευκρινώς η ημερομηνία αποστολής. 

   1. ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

   Οι υποψήφιοι φροντίζουν να σταλούν στο Τμήμα δύο (2) συστατικές επιστολές. Προτιμώνται συστατικές επιστολές από τους επιβλέποντες καθηγητές των Πτυχιακών/Διπλωματικών ή άλλων εργασιών. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν από τους καθηγητές ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών ([email protected]). Απόφοιτοι του ΑΠΘ αντί των επιστολών προτείνουν τα ονόματα δύο μελών ΔΕΠ, τα οποία διατίθενται να τους δώσουν συστατική επιστολή. 

   1. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ 

   Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επαρκή γνώση της αγγλικής, ενώ οι αλλοδαποί επιπλέον να γνωρίζουν επαρκώς και την ελληνική γλώσσα. Όσοι υποψήφιοι δεν κατέχουν έγκυρα πιστοποιητικά καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2, π.χ. First Certificate in English, πτυχίο αγγλόφωνου Πανεπιστημίου κλπ) ή και της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς φοιτητές, υποχρεούνται σε εξέταση της ικανότητάς τους να μεταφράζουν επιστημονικά κείμενα με άνεση, την οποία διενεργεί το Τμήμα Φυσικής κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού). 

   1. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

   Οι εξετάσεις, όπου αυτές απαιτούνται, θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα: 

   • Ηλεκτρονικά Κυκλώματα Πέμπτη 1-10-2020 Σπουδαστήριο Μηχανικής, 16:00
   • Θέματα Τηλεπικοινωνιών Παρασκευή 2-10-2020 Σπουδαστήριο Μηχανικής, 15:00
   • Αγγλική Γλώσσα Τρίτη 6-10-2020 Α11, 19:00
   • Προγραμματισμός Υπολογιστών Τετάρτη 7-10-2020 Α31, 18:00
   • Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής Τετάρτη 7-10-2020 Εργαστήριο Διδακτικής, 16:00

   Διευκρινίζεται ότι 

   1. στα ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος», «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές» δεν υπάρχουν εισαγωγικές εξετάσεις (παρά μόνον στην ξένη γλώσσα, αν απαιτείται).
   2. Στο ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στην Ηλεκτρονική ή / και στις Τηλεπικοινωνίες εάν η κατάρτιση των υποψηφίων σε αυτά τα δύο αντικείμενα κρίνεται μη επαρκής με βάση το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών τους.
   3. Στο ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στον Προγραμματισμό Η/Υ.
   4. Στο ΠΜΣ «Διδακτική της Φυσικής & Εκπαιδευτική Τεχνολογία» γίνονται εισαγωγικές εξετάσεις στο μάθημα «Εισαγωγή στη Διδακτική της Φυσικής».

   Για τις περιπτώσεις αποφοίτων Τμημάτων που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση, τα οποία θα κριθούν από τις Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών των ΠΜΣ ως συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και όπου κριθεί απαραίτητο, οι εξετάσεις στα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Φυσικής θα διεξαχθούν κατά την περίοδο 1/10/2020 –5/10/2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα: 

   Η ενημέρωση των υποψηφίων που υποχρεούνται σε συμμετοχή στις ως άνω εξετάσεις θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

   Η αίθουσα του Σπουδαστηρίου Μηχανικής, (Γραφείο 24), βρίσκεται στον κεντρικό διάδρομο του 4ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η αίθουσα Α31 βρίσκεται στην ανατολική πτέρυγα του 1ου ορόφου του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών. Η αίθουσα της Διδακτικής βρίσκεται στο υπόγειο του παλαιού κτιρίου της Σχολής Θετικών Επιστημών, στους χώρους του Γενικού Εργαστηρίου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πρόγραμμα και τρόπος των εξετάσεων μπορεί να αλλάξει, ανάλογα με την κατάσταση που θα επικρατεί την περίοδο των εξετάσεων λόγω του COVID-19. 

   1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

   Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων φοιτητών του ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία» περιλαμβάνουν προσωπική συνέντευξη. Στα υπόλοιπα ΠΜΣ προσωπική συνέντευξη μπορεί να ζητηθεί από υποψηφίους όταν οι Επιτροπές Επιλογής και Εξέτασης κρίνουν ότι δεν έχουν επαρκή στοιχεία για να καταλήξουν σε απόφαση. Η πρόσκληση των υποψηφίων σε συνέντευξη γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 

   Α. Αγγλική Γλώσσα 

   Μετάφραση μιας περίπου σελίδας αγγλικού κειμένου επιστημονικού ενδιαφέροντος (επιτρέπεται η χρήση έντυπου λεξικού). 

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν ταυτόχρονα για όλα τα ΠΜΣ σε μία μόνο εξέταση και θα γίνουν στις 6-10-2020. 

   ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

   (Για τους υποψηφίους που προέρχονται από Τμήματα που δεν αναφέρονται στην πρόσκληση και θα κληθούν να δώσουν εξετάσεις σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος) 

   1. Ηλεκτρομαγνητισμός (ΠΜΣ «Ηλεκτρονική Φυσική-Ραδιοηλεκτρολογία», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές») 

   Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή. Νόμος του Faraday. Συντελεστές αυτεπαγωγής. Ενέργεια μαγνητικού πεδίου. Διάδοση στον ελεύθερο χώρο. Ακτινοβολία. Διάδοση στην ύλη. Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και σχετικότητα. 

   1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ (Διαφορικές Εξισώσεις) (ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος», «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υπολογιστική Φυσική», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές») 

   Δ.Ε. πρώτης τάξης. Επίλυση Δ.Ε. ανώτερης τάξης με μεθόδους υποβιβασμού της τάξης της εξίσωσης. Γραμμικές Δ.Ε. ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές. Γραμμικά συστήματα Δ.Ε. με σταθερούς συντελεστές. – Δ.Ε. με μερικές παραγώγους 1ης τάξης. 

   1. Θεωρητική Μηχανική (ΠΜΣ «Φυσική Περιβάλλοντος», «Υπολογιστική Φυσική», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές») 

   Κινηματική υλικού σημείου. Αρχές Νευτώνειας μηχανικής. Νόμοι διατήρησης. Συστήματα με ένα βαθμό ελευθερίας. Ταλαντώσεις. Ευστάθεια σημείων ισορροπίας. Κεντρικές δυνάμεις. Συστήματα υλικών σημείων. 

   1. Κβαντομηχανική Ι (ΠΜΣ «Φυσική και Τεχνολογία Υλικών», «Υποατομική Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές») 

   H αρχή του κυματοσωματιδιακού δυϊσμού ως ο θεμελιώδης νόμος της κβαντομηχανικής. Εξίσωση Schroedinger. Η στατιστική ερμηνεία της εξίσωσης Schroedinger. Γραμμικοί τελεστές. Συμβιβαστά φυσικά μεγέθη, ιδιότητες αντιμεταθέτη. Αρχή της αβεβαιότητας. Απλά κβαντικά συστήματα: Ορθογώνια πηγάδια, φράγματα, φαινόμενο σήραγγας, αρμονικός ταλαντωτής κ.λπ. Τρισδιάστατα προβλήματα: Κβάντωση σωματιδίου σε κουτί, Τρισδιάστατος αρμονικός ταλαντωτής. Κεντρικά δυναμικά, άτομο υδρογόνου. 

    

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

   Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γραμματεία Τμήματος Φυσικής 54124, Θεσσαλονίκη τηλ.: 2310 998140 

   Διευθύνσεις Ιστοσελίδων* e-mail επικοινωνίας 

   Τμήμα Φυσικής https://www.physics.auth.gr [email protected] 

   ΠΜΣ Υποατομική Φυσική & Τεχν. Εφαρμ. http://subatomic.physics.auth.gr [email protected] 

   *Από την ιστοσελίδα του Τμήματος Φυσικής υπάρχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα του κάθε ΠΜΣ 

   Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων κάθε ΠΜΣ θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του αντίστοιχου ΠΜΣ. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 120. Το αναλυτικό πρόγραμμα
   μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ Εξάμηνο:

   • Προχωρημένες Σπουδές στην Κλασική Μηχανική Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό Ι Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές σε Μαθηματικές Μεθόδους Φυσικής Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική Ι Υ 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Προχωρημένες Σπουδές στη Στατιστική Φυσική Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στον Ηλεκτρομαγνητισμό II Υ 7,5
   • Προχωρημένες σε Μεθόδους Ανάλυσης Πειραματικών Δεδομένων Υ 7,5
   • Προχωρημένες Σπουδές στην Κβαντομηχανική II Υ 7,5
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:
   Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα και εκπονούν το πρώτο μέρος της διπλωματικής τους εργασίας

   • Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου Ι Ε 7,5
   • Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων Ι Ε 7,5
   • Σπουδές στην Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ε 7,5
   • Σπουδές στην Πυρηνική Φυσική Ε 7,5
   • Σπουδές στη Γενική Σχετικότητα Ε 7,5
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 1 Υ 15
    Σύνολο ECTS 30

   Δ’ Εξάμηνο:

   Οι φοιτητές επιλέγουν 2 μαθήματα και εκπονούν το δεύτερο μέρος της διπλωματικής τους εργασίας

   • Σπουδές στην Κβαντική Θεωρία Πεδίου II * Ε 7,5
   • Σπουδές στην Οργανολογία Ανιχνευτικών Διατάξεων II ** Ε 7,5
   • Σπουδές στην Αστροσωματιδιακή Φυσική και Κοσμολογία Ε 7,5
   • Σπουδές στην Φυσική ακτινοβολιών – Δοσιμετρία και εφαρμογές  Ε 7,5
   • Σπουδές σε Επιταχυντική Φυσική Ε 7,5
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία-2 Υ 15
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email