Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μ.Π.Σ. έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, τη διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα
   εφόδια που θα τους εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής τής Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», το οποίο οδηγεί στην απονομή αντίστοιχου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και διέπεται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει με την ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση ερευνητών και επαγγελματιών υγείας στον προληπτικό έλεγχο, την διάγνωση και λειτουργική διερεύνηση των αγγειακών παθήσεων και την μετ-επεμβατική παρακολούθηση. Επίσης, παρέχει στους Διπλωματούχους του τα απαραίτητα εφόδια που θα τούς εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτιση τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική και ερευνητική τους σταδιοδρομία τους διεθνώς.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί ως Μεταπτυχιακοί Φοιτητές (ΜΦ) πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ.

   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα, με έναρξη το Σεπτέμβριο 2020. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) φοιτητές κατ’ έτος.

   Υποτροφία για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, δίδεται σε έναν εκ των αριστευσάντων φοιτητών με κριτήριο τη βαθμολογία του, που θα ολοκληρώσει τις σπουδές το ίδιο ακαδημαϊκό έτος και θα πιστοποιείται από την τριμελή επιτροπή. Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 2.000€.

   Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτητές/τριες οφείλουν να συγκεντρώσουν 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) συνολικά, από την παρακολούθηση και εξέταση καθώς και από την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Οι φοιτητές/τριες οφείλουν να παρακολουθήσουν εννέα (9) υποχρεωτικά μαθήματα εκ των οποίων ένα (1) επιλέγεται από τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται μία (1) φορά το μήνα Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο. Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι τόσο η Ελληνική όσο και η Αγγλική.

   Η επιλογή των φοιτητών στο ΠΜΣ γίνεται κατόπιν αξιολόγησης των παρακάτω δικαιολογητικών:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σύμφωνα με υπόδειγμα που θα βρείτε στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.
   4. Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας
   5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις και αποδεικτικά ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν)
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών επίσημα μεταφρασμένο
   10. Μία φωτογραφία ταυτότητας

   *Σημειώστε ότι θα χρειαστεί να προσκομίσετε τα πρωτότυπα εντός τριών ημερών εάν ζητηθούν.

   ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

   Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 21 Αυγούστου 2020  (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή απόδειξη courier)

   Ανακοίνωση αποτελεσμάτων: 31 Αυγούστου 2020

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα: www.med.uth.gr/pms.vasc.ultrasound ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία: Τηλ: 2410 685739 / 2413 501739 (Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00-14:00) e-mail: [email protected]

   Αποστολή των δικαιολογητικών στην παρακάτω διεύθυνση:

   Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών
   “Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων”
   Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Πανεπιστημίου 3, Κτίριο Βιόπολις, 1ος όροφος (αρ. γραφείου 102Γ) ΤΚ 41500, Λάρισα
   Τηλ: 2410685739, 2413501739

  • Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος περιλαμβάνει την παρακολούθηση και εξέταση εννέα (9) υποχρεωτικών μαθημάτων εκ των οποίων ένα (1) επιλέγεται από τα δύο (2) προσφερόμενα μαθήματα επιλογής και την εκπόνηση και παρουσίαση διπλωματικής εργασίας.

   Η δομή του προγράμματος είναι η ακόλουθη:

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΜΑ01 Βασικές αρχές – Εισαγωγή στους υπερήχους Υ 7
   ΜΑ02 Καρωτιδικό και σπονδυλοβασικό σύστημα Υ 8
   ΜΑ03 Ανευρυσματική νόσος της κοιλιακής αορτής και περιφερικών αρτηριών – Νόσος της σπλαγχνικής κυκλοφορίας Υ 8
   ΜΑ04 Νόσος των αρτηριών των άνω μελών Υ 7
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΜΒ05 Αποφρακτική νόσος των αρτηριών των κάτω μελών Υ 8
   ΜΒ06 Φλεβική θρόμβωσηΧρόνια φλεβική νόσος Υ 7
   ΜΒ07 Αρτηριοφλεβικές εποικοινωνίες Υ 7
   ΜΒ08 Θεραπευτικές προσεγγίσεις υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες στο φλεβικό σύστημα Ε 8
   ΜΒ09 Θεραπευτικές προσεγγίσεις υπερηχογραφικά κατευθυνόμενες στις αγγειακές προσπελάσεις Ε 8
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΜΕ Μεθοδολογία της Έρευνας Δεοντολογία Έρευνας και Επιστημονικών Δημοσιεύσεων Υ 10
   ΜΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Υποστήριξη Διπλωματικής Εργασίας Υ 20

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email