Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση, έρευνα, πρακτική εφαρμογή, κατάρτιση και εξειδίκευση νέου επιστημονικού δυναμικού σε περιοχή επιστημονικής αιχμής, καθώς και η εις βάθος κατάρτιση επιστημόνων, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης σε σύγχρονους τομείς της επιστήμης του Πολιτικού Μηχανικού, προσανατολισμένους στις νεότερες εξελίξεις, στον ευρύτερο χώρο της Υδραυλικής Μηχανικής και Περιβάλλοντος, Πολιτικού Μηχανικού.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία άριστων εκπαιδευομένων επιστημόνων, οι οποίοι θα στηρίξουν τη χώρα στις διεθνείς εξελίξεις και θα διεισδύσουν σε νέους κλάδους της επιστήμης που καλύπτονται από το Π.Μ.Σ.

   Απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην«Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον» με τις εξής κατευθύνσεις:

   α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον
   β) Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων
   γ) Παράκτια και Λιμενικά Έργα
   δ) Υδροενεργειακή Μηχανική

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) μονοετούς διάρκειας στο ακόλουθο γνωστικό αντικείμενο Υδραυλική Μηχανική και Περιβάλλον

   Στο Πρόγραμμα προβλέπονται να ενταχθούν τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι ή διπλωματούχοι όλων των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Σχολών και των Πολυτεχνείων συναφούς γνωστικού αντικειμένου, κάτοχοι τίτλου σπουδών 5ετούς ή 4ετούς φοίτησης σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Οι επί μέρους επιστημονικές ειδικεύσεις, στις οποίες θα μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων σε αυτές, αντίστοιχα, είναι: Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον (15), Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών (15).

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ύστερα από επιτυχή εξέταση σε έναν αριθμό μαθημάτων, κορμού και επιλογής, και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Προϋπόθεση για την εγγραφή αποτελεί η καταβολή τελών εγγραφής ποσού 600 € ανά εξάμηνο.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών (ΔΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή,Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Κτίριο Α‘, Πανεπιστημιούπολη Ξάνθη-Κιμμέρια, Ξάνθη Τ.Κ. 67100) από σήμερα μέχρι τις 30.09.2020.
   2. Αντίγραφο Διπλώματος-ΓΠτυχίου και βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού ή στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι Τον Σεπτέμβριο του 2020.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα.
   5. Τεκμηρίωση επαρκούς γνώσης μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, κυρίως της Αγγλικής.
   6. Δύο συστατικές επιστολές.
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
   8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

   Οι υποψήφιοι μπορεί κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης να κληθούν σε προσωπική συνέντευξη, η οποία θα συνεκτιμηθεί στην τελική επιλογή.

   Πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, κα. Ελευθεράκου Βασιλική, τηλ. 25410-79025 και από τις 10:00 έως τις 14:00 (καθημερινά).

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ETCS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 75.

   Η διδασκαλία κάθε μαθήματος διαρκεί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συνολική ή μερική διάρθρωση των σπουδών στην Αγγλική γλώσσα. Μπορούν να χρησιμοποιούνται μέθοδοι δια ζώσης διδασκαλίας, συστήματα και διαδικτυακές εφαρμογές τηλεκπαίδευσης, εντατικά μαθήματα και όποια άλλη μέθοδος κριθεί ως κατάλληλη, για την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς σε δέκα (10), συνολικώς, μαθήματα, εκ των οποίων τέσσερα (4) είναι υποχρεωτικά. Τα υπόλοιπα έξι (6) επιλέγονται υποχρεωτικά από μία και μόνη συγκεκριμένη ειδίκευση σπουδών. 6 Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να εκπονήσουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) ECTS. Η γλώσσα συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις η Αγγλική. Προσφερόμενα μαθήματα Τ

   ο πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται κατά ειδίκευση ως εξής:

   Α` Εξάμηνο 

   Ειδίκευση Α: Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον

   • Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων (6 ECTS)
   • Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες Υδατικών Συστημάτων (6 ECTS)
   • Σχεδιασμός Έργων Αποχέτευσης (6 ECTS)

    και δύο:

   • Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Αποκατάσταση Υδάτινων Συστημάτων (6 ECTS)
   • Αποκατάσταση Ρυπασμένων Εδαφών και Υπογείων Υδάτων (6 ECTS)
   • Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών (6 ECTS)
   • Ευστάθεια Γεωκατασκευών και Φυσικό Περιβάλλον (6 ECTS)

   Ειδίκευση Β: Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών

   • Προχωρημένη Τεχνική Υδρολογία – Αντιπλημμυρικά Έργα (6 ECTS)
   • Μεταφορά Φερτών Υλών (6 ECTS)
   • Διαχείριση Υδρομετεωρολογικών Καταστροφών (6 ECTS)

    και δύο:

   • Γεωθερμική Ενέργεια. Έρευνα – Αξιοποίηση (6 ECTS)
   • Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων (6 ECTS)
   • Φυσικές, Χημικές και Βιοχημικές Διεργασίες Υδατικών Συστημάτων (6 ECTS)
   • Διαχείριση Υδατικών Πόρων σε Συστημικό Πλαίσιο (6 ECTS)

   Ειδίκευση Γ: Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

   • Παράκτιες Φυσικές Διεργασίες (6 ECTS)
   • Αριθμητικές Μέθοδοι (6 ECTS)
   • Ερευνητική Μεθοδολογία και Συμβολικές Γλώσσες (6 ECTS)

    και δύο:

   • Δομικά Υλικά στις Θαλάσσιες Κατασκευές (6 ECTS)
   • Μηχανική Ανοικτής Θάλασσας (6 ECTS)
   • Θαλάσσιο Οικοσύστημα και Περιβάλλον (6 ECTS)

   Σύνολο 30 ECTS

   Β` Εξάμηνο 

   Ειδίκευση Α: Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον

   • Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική (6 ECTS)

    και τέσσερα:

   • Υγειονομική Μηχανική και Μηχανική Υγρών Αποβλήτων (6 ECTS)
   • Προχωρημένη Επεξεργασία Αστικών και Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων και Ιλύος (6 ECTS)
   • Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Πόσιμου Νερού (6 ECTS)
   • Αριθμητικές Μέθοδοι Ρευστομηχανικής (6 ECTS)
   • Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην Υδραυλική Μηχανική (6 ECTS)
   • Υδρογεωπληροφορική (6 ECTS)
   • Ήπιες Μορφές Ενέργειας: Αξιοποίηση Υδροδυναμικής, Αιολικής και Θαλάσσιας Ενέργειας (6 ECTS)
   • Γεωσυνθετικά Υλικά σε Υδραυλικά και Περιβαλλοντικά Έργα (6 ECTS)

   Ειδίκευση Β: Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Φυσικών Καταστροφών

   • Ειδικά Θέματα Αξιοποίησης και Διαχείρισης των Υπόγειων Νερών (6 ECTS)

    και τέσσερα:

   • Ήπιες Μορφές Ενέργειας: Αξιοποίηση Υδροδυναμικής, Αιολικής και Θαλάσσιας Ενέργειας (6 ECTS)
   • Στοχαστικά Ομοιώματα στην Υδρολογία (6 ECTS)
   • Υδρογεωπληροφορική (6 ECTS)
   • Υβριδικά Μοντέλα (στατιστικά και ασαφή) στην Υδραυλική Μηχανική (6 ECTS)
   • Αριθμητικές Μέθοδοι Ρευστομηχανικής (6 ECTS)
   • Δυναμικά Φαινόμενα στις Εκβολές Ποταμών (6 ECTS)

   Ειδίκευση Γ: Θαλάσσια Έργα και Περιβάλλον

   • Ειδικά Θέματα Λιμενικών Έργων (6 ECTS)

    και τέσσερα:

   • Παράκτια Έργα Προστασίας και Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης
   • Φυσική Ωκεανογραφία
   • Στατική και Δυναμική Ανάλυση Θαλασσίων Κατασκευών
   • Περιβαλλοντική Ρευστομηχανική
   • Ήπιες Μορφές Ενέργειας: Αξιοποίηση Υδροδυναμικής, Αιολικής και Θαλάσσιας Ενέργειας
   • Γεωτεχνικές Εφαρμογές σε Παράκτια και Λιμενικά Έργα
   • Γεωσυνθετικά Υλικά σε Υδραυλικά και Περιβαλλοντικά Έργα
   • Διαχείριση και Διαμόρφωση Χερσαίου Χώρου Λιμένων και Μαρινών
   • Δυναμικά Φαινόμενα στις Εκβολές Ποταμών

   Σύνολο 30 ECTS

   Θερινή περίοδος

   • ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (15 ECTS)

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email