Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.200
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» αποσκοπούν στην προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνολογιών έχει ως σκοπό την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος), καθώς και την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου ικανών να συμβάλουν σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές συγκεκριμένων γνωστικών κλάδων, ειδικές θεματικές ενότητες ή επιμέρους κλάδους των γνωστικών αντικειμένων του πρώτου κύκλου σπουδών των οικείων Τμημάτων, καθώς και στην παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο που δραστηριοποιείται το κάθε Τμήμα.

   Το πρόγραμμα προσφέρει ευρύ πεδίο και υψηλή ποιότητα εξειδικευμένης γνώσης στις δύο ταυτόχρονες κατευθύνσεις του (Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών).

   Εκτός των μαθημάτων, εργαστηριακών ασκήσεων και επιδείξεων, προβλέπει σειρά ενημερωτικών διαλέξεων από διακεκριμένους επιστήμονες από το εξωτερικό και εσωτερικό καθώς και από στελέχη εταιρειών του κλάδου και επισκέψεων σε μονάδες, δημόσια ή ιδιωτικά
   εργαστήρια και εταιρείες συναφών δραστηριοτήτων. Ο κύκλος εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας (ελάχιστης διάρκειας 6 μηνών), η οποία πραγματοποιείται σε διάφορα εγκεκριμένα κέντρα. Ανάλογα με τις υλικοτεχνικές και επιστημονικές
   απαιτήσεις, η διπλωματική εργασία μπορεί να εκπονηθεί σε συνεργασία και με κέντρα του εξωτερικού ή και εταιρείες της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, εφόσον σε αυτές λειτουργεί επισήμως τμήμα R&D. Οι απόφοιτοι του προγράμματος δύνανται, εφόσον το επιθυμούν και
   κρίνονται παράλληλα επιστημονικά επαρκείς, να συνεχίσουν για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή σε άλλο ΑΕΙ.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωικής παραγωγής) του Πανεπιστη,ίου Ιωαννίνων με τίτλο «Υδατοκαλλιέργειες-παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών» έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση επιστημόνων πτυχιούχων γεωτεχνικών επιστημών και άλλων εφαρμοσμένων επιστημών στον ευρύτερο τομέα των υδατοκαλλιεργειών (διαχείριση υδρόβιων οργανισμών και υδάτινου περιβάλλοντος, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών, βελτίωση τελικού προϊόντος).

   Το Π.Μ.Σ. «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»  διαρθρώνεται σε  2  έτη/ 4 ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν μαθήματα και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι  2 έτη. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) είναι  120  ECTS ανά κατεύθυνση. Τα μαθήματα γίνονται από Παρασκευή 16.00μμ μέχρι Κυριακή 16.00μμ ανά 15 ημέρες.

    

    

   Δικαίωμα Εγγραφής:

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ ημεδαπής των Τμημάτων: Γεωπονίας, Κτηνιατρικής, Βιολογίας, Βιολογικών εφαρμογών, Ζωικής παραγωγής, Δασολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού. Επίσης και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ (Ν2916/2001 άρθρο 5, παρ.12γ). της ημεδαπής και
   2. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

    

   Σημείωση: (και για τις δύο ειδικότητες)

   Οι πτυχιούχοι που δεν έχουν διδαχθεί σχετικά μαθήματα υδατοκαλλιεργειών,   ιχθυολογίας και ιχθυοπαθολογίας υποχρεούνται σε κατατακτήρια δοκιμασία στα μαθήματα: Υδατοκαλλιέργειες, Ιχθυολογία και Οικολογία ή ιχθυοπαθολογία (εφ’ όσον επιθυμούν την  μελλοντική τους ειδίκευση σε αυτό το αντικείμενο).

    

   Δικαιολογητικά:Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι:

    

   • Έντυπη αίτηση (αρχείο Word)
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
   • Επίσημο αντίγραφο Πτυχίου / Διπλώματος
   • Επικυρωμένο Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή Μ. Ο.)
   • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
   • Επιπρόσθετα προσόντα (ειδικά σεμινάρια, μελέτες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης κ.λπ.)
   • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας για τους ημεδαπούς επιπέδου τουλάχιστον Β2 (όπως αυτή ορίζεται από τον ΑΣΕΠ) και της ελληνικής για τους αλλοδαπούς. Για όσους υποψήφιους δε διαθέτουν αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα διαπιστώσει την επάρκεια με γραπτή εξέταση
   • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων που έχουν κατατεθεί είναι γνήσια αντίτυπα από τα πρωτότυπα έγγραφα. Η Υ.Δ. πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π.
   • Αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσης χειρισμού Η/Υ.

    

   Η εισαγωγή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών θα γίνει με σειρά κατάταξης.

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική ή η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική.

    

   Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, αίτηση, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κτηνιατρικής www.vet.uth.gr 

    

   Πληροφορίες- παραλαβή δικαιολογητικών

   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, Εργαστήριο Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας, Τρικάλων 224, Καρδίτσα Τ.Κ. 43100 Τηλ.: 24410 66000, 24410 66016

   Fax : +30 24410 66041

   e-mail: marinab@vet.uth.gr       Υπόψη: κ. Μαρίνας Μπουντόλου

    

   Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15-11-2019

    

    

   H Διευθύντρια του Π.Μ.Σ.

   ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

    

                                                           Καθηγήτρια

  • Κατανομή πιστωτικών μονάδων Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες / ECTS ορίζονται ως εξής:

   1° εξάμηνο σπουδών (κοινό και για τις δύο κατευθύνσεις εξειδίκευσης) Σύνολο ECTS: 30
   Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS

   Υδάτινο περιβάλλον Α 4
   Βιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών Α 3
   Συστήματα Υδατοκ/γειών Α 4
   Αναπαραγωγή και Γενετική Α 2
   Γενικές αρχές Ιχθυοπαθολογίας και Διαγνωστικής Α 3
   Μεσογειακή Διατροφή Α 4
   Διασφάλιση και Διαχείριση ποιότητας στις υδατοκ/γειες – συστήματα HACCP Α 2
   Ειδικές διαλέξεις / εφαρμοσμένη στατιστική Α 3
   Βιβλιογραφική εργασία Α 5
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   «Εξειδίκευση: Υδατοκαλλιέργειες»: 2ο εξάμηνο σπουδών Σύνολο ECTS: 30
   Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS

   Σχεδιασμός μονάδων εκτροφής Β 3
   Σχεδιασμός εκκολαπτηρίων Β 3
   Διαχείριση γεννητόρων και Γενετική Β 2
   Αρχές Διατροφής ζωικών οργανισμών Β 5
   Διαχείριση λιμνοθαλασσών Β 3
   Εφαρμοσμένη Διατροφή Β 5
   Εργαστηριακή άσκηση / εκπαιδευτικές επισκέψεις Β 9
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   3ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS:30
   Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS

   Διαχείριση μονάδων υδατοκ/γειών Γ 4
   Εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκ/γειών Γ 4
   Σεμινάρια/ Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 7
   Ερευνητική εργασία Γ 15
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   «Εξειδίκευση: Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών»:
   2ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS: 30
   Τίτλος μαθήματος Εξάμηνο Πιστωτικές Μονάδες ECTS

   Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων Ι (Μικροβιολογία) Β 5
   Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων II (Παρασιτικά νοσήματα) Β 4
   Λοιμώδη νοσήματα ιχθύων III (Ιοί, Ρικέτσιες και Χλαμύδίες), Νοσήματα οφειλόμενα σε μη μολυσματικά αίτια Β 4
   Βασικές αρχές Ανοσολογίας Ιχθύων Β 4
   Βασικές αρχές Παθολογικής Ανατομικής Β 3
   Παθολογική Ανατομική Υδρόβιων Οργανισμών Β 3
   Ειδικές διαλέξεις/ σεμινάρια/πρακτική άσκηση Β 7
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   3ο Εξάμηνο Σπουδών Σύνολο ECTS: 30
   Αρχές Φαρμακολογίας και Θεραπευτικής Γ 3
   Πρόληψη, Θεραπεία και Τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον Γ 3
   Υγιεινή αλιευμάτων, δίθυρων και προϊόντων υδατ/γειας Γ 3
   Σεμινάρια/ Εκπαιδευτικές επισκέψεις Γ 6
   Ερευνητική εργασία και εξάσκηση σε προχωρημένες εργαστηριακές τεχνικές Γ 15
   ΣΥΝΟΛΟ 30

   4ο Εξάμηνο Σπουδών: Διπλωματική Εργασία (ECTS=30)

   Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 120 πιστωτικών μονάδων (ECTS) σε κάθε κατεύθυνση.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email