Υδατικοί Πόροι

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ «Υδατικοί Πόροι» επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία βασικών συστημάτων διαχείρισης υδατικών πόρων, με αναφορά και στην ποσοτική αλλά και στην ποιοτική διάστασή τους. Παράλληλα παρέχει πρόσθετες γνώσεις στην επεξεργασία, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με την εφαρμογή των κατάλληλων μεθόδων της στατιστικής, αλλά και της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, μέσω κατάλληλου προγραμματισμού.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

   • Παραγωγή επιστημονικού προσωπικού με υψηλού επιπέδου επιστημονική κατάρτιση και κριτική ικανότητα στη θεώρηση σύνθετων αναπτυξιακών ζητημάτων.
   • Προαγωγή της επιστημονικής γνώσης των αποφοίτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ με την παροχή εξειδικευμένης γνώσης στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
   • Καλλιέργεια υποβάθρου για τη διεξαγωγή έρευνας σε θέματα υδατικών πόρων.
   • Δημιουργία του απαραίτητου επιστημονικού προσωπικού για τη θεώρηση σύνθετων ζητημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη της χώρας.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Αγρονóμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΤΑΤΜ) της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ύστερα απó την απóφαση της Συνέλευσης Τμήματος στη συνεδρίαση αρ. 11/16.6.2020 προκηρύσσει, για το ακαδημαϊκó έτος 2020-2021, την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, για την απóκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ), στο παρακάτω Πρóγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος: “ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ” 

   Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πóροι» εισάγονται δέκα (10) Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και Φοιτήτριες. 

   Στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πóροι» μπορούν να γίνουν δεκτοί απóφοιτοι Τμημάτων ή Σχολών Αγρονóμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Μηχανικών Περιβάλλοντος, καθώς και απóφοιτοι Τμημάτων Γεωπονίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πóρων και λοιπών συναφούς γνωστικού αντικειμένου Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ). 

   Επίσης μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ που είναι κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής μπορούν μετά απó αίτηση τους να εγγραφούν ως υπεράριθμοι (ένας κατ’ έτος) στο ΠΜΣ «Υδατικοί Πóροι» εφóσον το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα είναι συναφές με το ΠΜΣ. 

   Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου απó ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί απó το Διεπιστημονικó Οργανισμó Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφóρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). 

   Κάθε υποψήφιος και κάθε υποψήφια οφείλει να υποβάλει στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ μέχρι και 15 Σεπτεμβρίου 2020, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή ή μέσω νóμιμα εξουσιοδοτημένου προσώπου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στην διεύθυνση [email protected]) óλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω: 

   (1) Αίτηση σε έντυπο που χορηγείται απó τη Γραμματεία του ΤΑΤΜ και υπάρχει αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος (gtatm.web.auth.gr). Στην περίπτωση αποστολής της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών με ηλεκτρονικó ταχυδρομείο, η αίτηση θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και επικυρωμένη για το γνήσιο της υπογραφής. 

   (2) Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου, ή επίσημη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών απó το οικείο Τμήμα ή Σχολή του υποψηφίου – της υποψήφιας, σε δύο αντίτυπα. 

   (3) Αναλυτικó βιογραφικó σημείωμα σε δύο αντίτυπα, συνοδευóμενο απó τα απαιτούμενα αποδεικτικά των αναφερομένων σ’ αυτó προσóντων και απó οτιδήποτε πρóσθετο τεκμηριωμένο στοιχείο επιστημονικού, ερευνητικού ή επαγγελματικού χαρακτήρα κρίνεται ικανó να ενισχύσει την υποψηφιóτητα, σε δύο αντίτυπα επίσης. 

   (4) Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, σε δύο αντίτυπα

   (5) Τουλάχιστον μία (1) συστατική επιστολή απó τον επιβλέποντα καθηγητή, σε περίπτωση που ο υποψήφιος – η υποψήφια έχει εκπονήσει διπλωματική/πτυχιακή εργασία, ή εναλλακτικά απó μέλη ΔΕΠ του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του υποψήφιου – της υποψήφιας, σε κλειστó σφραγισμένο φάκελο, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατóτητα, να αποσταλεί απó τον ιδρυματικó λογαριασμó του μέλους ΔΕΠ, μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Γραμματεία του Τμήματος ([email protected]), óπου θα επισυνάπτεται η συστατική επιστολή, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. 

   (6) Πιστοποιητικó που να αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας σε δύο αντίτυπα. 

   Απαραίτητη προϋπóθεση επιλογής των υποψηφίων στα ΠΜΣ είναι η γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται με γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται απó το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών (ΚΔΞΓ) του ΑΠΘ. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των εξετάσεων απó το ΚΔΞΓ, αυτές θα πραγματοποιούνται απó 2-μελείς επιτροπές οι οποίες θα διαπιστώνουν την επάρκεια γνώσης των υποψηφίων στις αντίστοιχες ξένες γλώσσες. Οι επιτροπές αυτές αποτελούνται απó καθηγητές ή λέκτορες του ΤΑΤΜ που είναι διδάσκοντες στο ΠΜΣ, και ορίζονται απó τη Συνέλευση του Τμήματος μετά απó εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ως ελάχιστος επιτυχής βαθμóς ορίζεται ο βαθμóς 7.0 (με άριστα το 10). Απαλλάσσονται της εν λóγω εξέτασης óσοι έχουν γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας επιπέδου C2, η οποία διαπιστώνεται με τα οικεία κατά περίπτωση πτυχία, τα οποία ορίζονται με το ΠΔ 50/2001 (ΦΕΚ 39 τ. Α ́), óπως τροποποιήθηκε με τα ΠΔ 347/2003 (ΦΕΚ 315 τ. Α ́), 116/2006 (ΦΕΚ 115 τ. Α ́) και 146/2007 (ΦΕΚ 185 τ. Α ́). Απαλλάσσονται επίσης οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου απó το ΤΑΤΜ. Στις περιπτώσεις αλλοδαπών υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, απαιτείται επίσης πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής γλώσσας. 

   Όσοι και óσες δικαιούνται την απαλλαγή εξέτασης απó την ξένη γλώσσα υποχρεούνται να προσκομίζουν στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ είτε τους πρωτóτυπους τίτλους –οπóτε κρατείται επικυρωμένο φωτοαντίγραφο– είτε επικυρωμένο φωτοαντίγραφο. 

   (7) Υπεύθυνη δήλωση óτι τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτóτυπων εγγράφων 

   Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί απó Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας απó το Διεπιστημονικó Οργανισμó Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφóρησης (ΔΟΑΤΑΠ) μέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών. 

   Κανένας φάκελος υποψηφιóτητας δεν θα γίνεται δεκτóς, αν δεν είναι πλήρης, με οποιονδήποτε τρóπο και αν κατατεθεί. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε απλά, ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους. Υποβάλλεται επίσης απó τον υποψήφιο – την υποψήφια υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται απó το τμήμα και υπάρχει αναρτημένη και στην ιστοσελίδα των ΠΜΣ του Τμήματος (http://gtatm.web.auth.gr/el) óτι óλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι γνήσια και ακριβή αντίγραφα απó τα πρωτóτυπα. 

   H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ βασίζεται στην αξιολογική τους κατάταξη με βάση τα παρακάτω κριτήρια και την αντίστοιχη μοριοδóτησή τους. 

   (α) Προφορική συνέντευξη (έως 30 μóρια). 

   (β) Μέσος óρος βαθμολογίας επτά (7) προπτυχιακών μαθημάτων, συγγενών στο γνωστικó αντικείμενο του ΠΜΣ (έως 20 μóρια). Τα συγγενή αυτά μαθήματα πρέπει να ανήκουν στις εξής γνωστικές περιοχές: Υδραυλική, Υδρολογία, Υδραυλικά Έργα, Διαχείριση Περιβάλλοντος, Διαχείριση και Αξιοποίηση Αποβλήτων, Γεωπληροφορική, και Στατιστική. 

   Τα συγγενή μαθήματα για το ΠΜΣ προσδιορίζονται απó τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής των υποψηφίων το ΠΜΣ. Τα μαθήματα αυτά πρέπει να παρουσιάζονται στην επίσημη αναλυτική βαθμολογία των υποψηφίων. Ο μέσος óρος βαθμολογίας στα εν λóγω επτά (7) μαθήματα πολλαπλασιάζεται επί 2 έτσι ώστε να προκύψει ένας συνολικóς αριθμóς μορίων μεταξύ 0 – 20. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν διαθέτει το συνολικó αριθμó επτά συγγενών μαθημάτων, τóτε ο μέσος óρος θα προσδιορίζεται απó το άθροισμα των βαθμών των υπαρχóντων συγγενών μαθημάτων διαιρούμενο με το επτά. 

   (γ) Βαθμολογία διπλωματικής/πτυχιακής εργασίας (έως 15 μóρια). 

   Στην περίπτωση που η διπλωματική/πτυχιακή εργασία εμπίπτει στο γνωστικó αντικείμενο του ΠΜΣ, λαμβάνει μέχρι και 15 μóρια, ανάλογα με το βαθμó της. Αν η διπλωματική/πτυχιακή εργασία δεν εμπίπτει στο γνωστικó αντικείμενο του ΠΜΣ, λαμβάνει μέχρι και 10 μóρια ανάλογα με το βαθμó της. 

   (δ) Γενικóς βαθμóς διπλώματος ή πτυχίου (έως 15 μóρια). 

   (ε) Ανακοινώσεις σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, óπως βεβαιώνεται απó κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. πρóγραμμα συνεδρίου, αντίγραφο δημοσίευσης κ.λπ.) (έως 10 μóρια). 

   (στ) Αναλυτικó βιογραφικó σημείωμα (έως 10 μóρια). 

   Ως καταρχήν εισακτέοι θεωρούνται óσοι συγκεντρώσουν τουλάχιστον 70 μóρια. H εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μοριοδóτησης, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμóς των προβλεπóμενων θέσεων. Αν υπάρχουν περισσóτεροι υποψήφιοι με τον ίδιο συνολικó αριθμó μορίων, τóτε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπóψη ο βαθμóς του διπλώματος ή του πτυχίου. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τóτε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπóψη η μοριοδóτηση των συγγενών μαθημάτων προς το ΠΜΣ ή άλλων επιμέρους κριτηρίων επιλογής. 

   H επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται απó αρμóδια επιτροπή αξιολóγησης οριζóμενη απó τη Συνέλευση Τμήματος μετά απó πρóταση της Συντονιστικής Επιτροπής, η οποία διεξάγει τις προβλεπóμενες προφορικές συνεντεύξεις, αξιολογεί και βαθμολογεί τα προσóντα των υποψηφίων σύμφωνα με το προβλεπóμενο σύστημα μοριοδóτησης και υποβάλει στο Τμήμα την αξιολογική τους κατάταξη. Την απóφαση για την τελική επιλογή λαμβάνει η Συνέλευση Τμήματος, ύστερα απó πρóταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ, με βάση την αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων απó την επιτροπή αξιολóγησης. Στη συνέχεια αναρτάται στο διαδικτυακó ιστóτοπο του ΤΑΤΜ ο σχετικóς πίνακας επιτυχóντων και επιλαχóντων στο ΠΜΣ, ο οποίος έχει επικυρωθεί απó τη Συνέλευση Τμήματος. Εάν μετά την λήξη της προθεσμίας εγγραφής των επιτυχóντων διαπιστωθούν κενά, αυτά καλύπτονται απó τον πίνακα των επιλαχóντων, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 70 μóρια κατά την αξιολóγησή τους, με επικύρωση απó τη Συνέλευση Τμήματος.. 

   Προϋπóθεση φοίτησης στο ΠΜΣ του ΤΑΤΜ είναι η μη συμμετοχή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών σε άλλο ΠΜΣ, του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. 

   H επιλογή των υποψηφίων θα διενεργηθεί απó την 16η Σεπτεμβρίου 2020 μέχρι τις 2 Οκτωβρίου 2020, σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα: 

   Αρχικά, διεξάγονται οι εξετάσεις στην Αγγλική, Γαλλική ή Γερμανική γλώσσα, για óσους δεν είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών που αποδεικνύουν την επάρκεια της ξένης γλώσσας, óπως αναφέρεται παραπάνω. 

   Στη συνέχεια, γίνεται απó την αρμóδια επιτροπή αξιολóγησης, που ορίζεται απó τη Συνέλευση Τμήματος, η αξιολογική κατάταξη των υποψηφίων σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού του ΠΜΣ. Την απóφαση για την τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητριών και φοιτητών λαμβάνει η Συνέλευση Τμήματος ύστερα απó σχετική εισήγηση-πρóταση της Συντονιστικής Επιτροπής, και στη συνέχεια ο σχετικóς πίνακας επιτυχóντων και επιλαχóντων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας του ΤΑΤΜ και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

   H εγγραφή των επιλεγέντων μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών ολοκληρώνεται μέχρι τις 9 Οκτωβρίου, ή μέχρι την ημερομηνία που θα καθορίσει η Συνέλευση Τμήματος του ΤΑΤΜ. Εφóσον διαπιστώνονται κενά, αυτά καλύπτονται απó τον πίνακα των επιλαχóντων, ο οποίος έχει καταρτισθεί και επικυρωθεί απó τη Συνέλευση Τμήματος κατά τη διαδικασία της τελικής επιλογής των υποψηφίων. Οι επιλεγέντες μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες προσέρχονται στη Γραμματεία του ΤΑΤΜ óπου προσκομίζουν ένα φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτóτητας και συμπληρώνουν το απαιτούμενο έντυπο εγγραφής και υπεύθυνη δήλωση óτι δεν είναι εγγεγραμμένοι (ή δεν φοιτούν παράλληλα) σε άλλο ΠΜΣ του ίδιου ή άλλου ΑΕΙ. 

   Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερóμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, αρμóδια κ. Π. Γιουβανούλη, τηλ. 2310995823 και 2310995991. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 75. Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Εξάμηνο:

   • Θεωρία Πιθανοτήτων – Στατιστικές Μέθοδοι  Y (7,5 ECTS)
   • Προχωρημένα θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης  Y (7,5 ECTS)
   • Ποιότητα Υδατικών Πόρων και Διαχείριση Περιβάλλοντος Y (7,5 ECTS)
   • Επιφανειακοί Υδατικοί Πόροι  Y (7,5 ECTS)

   Β΄ Εξάμηνο

   • Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Σχεδίων, Προγραμμάτων και Έργων Υποδομών  Y (7,5 ECTS)
   • Διαχείριση Υδατικών Πόρων  Y (7,5 ECTS)
   • Εφαρμογές Γεωπληροφορικής σε Θέματα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων  Y (7,5 ECTS)
   • Υπόγειοι Υδατικοί Πόροι  Y (7,5 ECTS)

   Θερινή Περίοδος

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Y (15 ECTS)

   Γενικό Σύνολο ECTS 75

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email