Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η έρευνα του Βυζαντινού Πολιτισμού ως κομβικού σημείου μεταξύ Αρχαιότητας και Νεώτερου Ελληνισμού και η ανάδειξη της συμβολής του Βυζαντίου στη διαχρονία του Ελληνισμού. Σκοπός του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των γνώσεων στον κύριο επιστημονικό τομέα της Φιλολογίας και των συναφών προς αυτήν επιστημονικών τομέων της Ιστορίας και Αρχαιολογίας, αντικείμενα που πραγματεύονται οι συνεργαζόμενοι φορείς. Τα προσφερόμενα μαθήματα καλύπτουν τους βασικότερους τομείς της Βυζαντινής Γραμματείας και εκφάνσεων του Βυζαντινού Πολιτισμού, αυτοτελώς και στη σχέση τους με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό.

   Οι επιστημονικές επικεντρώσεις του Προγράμματος αναμένεται να οδηγήσουν τους μεταπτυχιακούς φοιτητές:
   α) Στην ουσιαστική γνώση νέων σχετικών επιστημονικών επιτευγμάτων.
   β) Στην κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένους επιστήμονες, ερευνητικά καταρτισμένους σε θέματα θεωρίας, μεθοδολογίας και προώθησης των οικείων επιστημονικών πεδίων, καθώς και της εφαρμογής των σύγχρονων τεχνολογιών στον ευρύτερο τομέα του Βυζαντινού Πολιτισμού.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού (ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.) «Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό» καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την κάλυψη πενήντα (50) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΦΕΚ 3180 B΄/02-08-2018).

   Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

   • Αίτηση συμμετοχής στο Π.Μ.Σ. (υπόδειγμα συνημμένο)
   • Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. Τα πτυχία Ομοταγών Α.Ε.Ι. του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από την πράξη αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η τυχόν διδακτική ή/και επαγγελματική εμπειρία καθώς και η τυχόν επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
   • Πιστοποιητικό κατοχής κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας επιπέδου Β2 (αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής, ισπανικής) ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό, η επαρκής γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται μετά από εξέταση από ειδική επιτροπή που ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου, κ.τ.λ., εφόσον υπάρχουν.
   • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου
   • Δύο (2) συστατικές επιστολές
   • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας
   • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

   Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 9 Οκτωβρίου 2020

   Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από 04/05/2020 έως και 10/08/2020 09/10/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Παλαιό Στρατόπεδο-Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα με την ένδειξη για το ΠΜΣ «Βυζαντινός Κόσμος», τηλ. 27310-28833, 27210-65132, 6932-305407, e-mail: [email protected], [email protected].

   Ημέρες και ώρες λειτουργίας της Γραμματείας: Δευτέρα έως Παρασκευή 09.30-13:00) στην ανωτέρω διεύθυνση με συστημένη επιστολή με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών το αργότερο έως και την 10/08/2020 09/10/2020.

   Σχετικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (ανακοινώσεις μεταπτυχιακών), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://inevyp.kalamata.uop.gr) στην ένδειξη «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021».

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. Ανθρωπιστικών, Παιδαγωγικών, Κοινωνικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών καθώς και Τμημάτων Αρχιτεκτονικής, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των παρακάτω στοιχείων του φακέλου υποψηφιότητας:

   α) του βαθμού πτυχίου και του βαθμού επιτυχίας στα τρία (3) συναφέστερα με το ΠΜΣ μαθήματα, τα οποία θα ορισθούν με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, ως εξής: 15% για τον βαθμό του πτυχίου και από 5% για τη βαθμολογία σε κάθε ένα από τα τρία συναφέστερα μαθήματα.
   β) Την παρουσία του υποψηφίου στη συνέντευξη (20%).
   γ) Προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%).
   δ) Την επαρκή γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%).
   ε) Ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και
   στ) τις συστατικές επιστολές (5%).

   Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης συνολικού ύψους 2.100 ευρώ (700,00 ευρώ ανά εξάμηνο, καταβλητέο στην αρχή κάθε εξαμήνου).

   Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ., εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ.

   Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο ΠΜΣ όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι παράλληλα σε άλλο ΠΜΣ.

   Η ημερομηνία των συνεντεύξεων των υποψηφίων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας (www.phil.uop.gr) και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π. (http://inevyp.kalamata.uop.gr). Ο πίνακας των επιτυχόντων θα αναρτηθεί στους χώρους ανακοινώσεων και τους ανωτέρω διαδικτυακούς τόπους του Τμήματος Φιλολογίας και του ΙΝ.Ε.ΒΥ.Π.

  • Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. οι φοιτητές υποχρεούνται να συμπληρώσουν 90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η φοίτηση περιλαμβάνει την επιτυχή συμμετοχή σε μεταπτυχιακά μαθήματα (60 πιστωτικές μονάδες) και την επιτυχή εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 πιστωτικές μονάδες).Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τέσσερα (4) υποχρεωτικά και ένα (1) επιλογής ανά εξάμηνο και στοχεύουν στην εμβάθυνση του φοιτητή στο αντικείμενο.

   Η παρακολούθηση όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση του φοιτητή. Τα μεταπτυχιακά μαθήματα καλύπτουν τους βασικότερους τομείς της Βυζαντινής Γραμματείας. Αναδεικνύουν, επιπλέον, την αναμφισβήτητη σχέση τους με την Αρχαιότητα και τον Νεότερο Ελληνισμό.

   Α΄ εξάμηνο (30 ECTS)

   Α. Υποχρεωτικά
   Εισαγωγή στην Επιστήμη της Βυζαντινολογίας. Μεθοδολογία Έρευνας 6 ECTS
   Αρχαιότης και Βυζάντιο: Πρόσληψη – Οι Κλασσικές Σπουδές στο Βυζάντιο 6 ECTS
   Παλαιογραφία – Κριτική Κειμένων 6 ECTS
   Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας: Ζωγραφική-Αρχιτεκτονική 6 ECTS

   Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω 6 ECTS
   Λαϊκός Πολιτισμός – Δημώδης Βυζαντινή Λογοτεχνία
   Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Πεζογραφίας:Επιστολογραφία
   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ εξάμηνο (30 ECTS

   Α. Υποχρεωτικά
   Ειδικά θέματα Βυζαντινής Ποίησης και Αγιολογίας 6
   Νέος Ελληνισμός και Βυζάντιο: Πρόσληψη – Το Βυζάντιο στη Νεοελληνική Λογοτεχνία 6
   Μεσαιωνική Ελληνική Γλώσσα 6
   Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Ιστοριογραφίας και Ρητορικής 6

   Β. Επιλογής: ένα (1) από τα παρακάτω 6 ECTS
   Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Κοινωνίας, Διοίκησης και Οικονομίας
   Ειδικά Θέματα Βυζαντινής Αρχαιολογίας: Συντήρηση και Ανάδειξη Βυζαντινών Μνημείων
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ εξάμηνο (30 ECTS):
   Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διατριβής 30 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Μέρος του Προγράμματος Σπουδών ή και ολόκληρο το Πρόγραμμα μπορεί να παρέχεται εκτός από την ελληνική και σε ξένη γλώσσα (αγγλική), μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος Φιλολογίας. Η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διατριβής θα γίνεται στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

   Τα μαθήματα του ΠΜΣ πραγματοποιούνται στο Ινστιτούτο Έρευνας Βυζαντινού Πολιτισμού στον Μυστρά. Κατ’ εξαίρεση, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ., ορισμένα ειδικά μαθήματα μπορεί να διεξάγονται στους χώρους της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα.

   Τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών μπορεί να γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μετά από πρόταση της Γ.Σ.Ε.Σ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Βυζαντινός Κόσμος: Η σχέση του με την Αρχαιότητα και τον νεότερο Ελληνισμό

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email