Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη (Byzantine Musicology & Psaltic Art)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία & Ψαλτική Τέχνη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Βυζαντινής Μουσικολογίας και της Ψαλτικής Τέχνης.

   Μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών» στη Βυζαντινή Μουσικολογία
   & στην Ψαλτική Τέχνη | Byzantine Musicology & Psaltic Art,στις εξής ειδικεύσεις:
   1. Βυζαντινή Μουσικολογία | Byzantine Musicology
   2. Ψαλτική Τέχνη | Psaltic Art

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Ειδικότερα, για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη γίνονται δεκτοί υποψήφιοι/ες που επιπλέον των ανωτέρω κατέχουν Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής με βαθμό Άριστα από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες [δέκα (10) για την ειδίκευση Βυζαντινή Μουσικολογία και δέκα (10) για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη] σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ΦΕΚ 2643/6-7-2018, τ. Β΄.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 15/06/2020 έως και την Παρασκευή 18/09/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 18η/09/2020 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, 3ος όροφος, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου (υπόψη κου Νικολάου Φλεριανού) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι/ες έλαβαν το πτυχίο τους ή αποδεδειγμένα περάτωσαν τις σπουδές τους μέχρι τον Αύγουστο του 2020. Οι υποψήφιοι/ες που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία για τη λήψη του πτυχίου πρέπει να καταθέσουν σχετική βεβαίωση του Τμήματος συνοδευόμενη από αναλυτική βαθμολογία και βαθμό πτυχίου.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

   1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται στην παρούσα προκήρυξη· χορηγείται και από τη Γραμματεία του ΠΜΣ: Φιλοσοφική Σχολή – Τμήμα Μουσικών Σπουδών, 3ος όροφος, Γραμματεία Τμήματος, τηλ. 2107277894, είναι δε διαθέσιμο και στην ιστοσελίδα του Τμήματος [: http://www.music.uoa.gr/]).
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μεγέθους ταυτότητας) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και καλλιτεχνική δραστηριότητα.
   3. Επικυρωμένο αντίγραφο/-α πτυχίου/-ων (ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών, όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου) και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών, στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά και με ακρίβεια.
   4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   5. Για τους υποψήφιους της ειδίκευσης Ψαλτική Τέχνη επικυρωμένο αντίγραφο Διπλώματος Βυζαντινής Μουσικής από αναγνωρισμένο Ελληνικό Ωδείο ή αντίστοιχο τίτλο σπουδών Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
   6. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   7. Αποδεικτικά επαγγελματικής, ερευνητικής ή καλλιτεχνικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   8. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   9. Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ΑΕΙ
   10. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Συνεκτιμάται θετικά η επιπλέον γνώση μιας βασικής των ευρωπαϊκών γλωσσών. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε από την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος ή έπειτα από εξέταση. Οι όροι της εξέτασης καθορίζονται σε σχετική ανακοίνωση που αναρτάται στη ιστοσελίδα του ΤΜΣ. Oι αλλοδαποί/ές υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσκομίζουν πιστοποιητικό επάρκειας στην ελληνική γλώσσα. Οι φοιτητές/τριες από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.

   Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται.

   Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών (η οποία είναι ξεχωριστή για κάθε ειδίκευση) πραγματοποιείται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

   ➢  τον βαθμό του πτυχίου (ή του πιστοποιητικού), που πρέπει να είναι τουλάχιστον 7,5 (με τα αναγκαία πιστοποιητικά ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, όταν πρόκειται για πτυχίο ΑΕΙ της αλλοδαπής). Η ΣΕ, με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί κατά την κρίση της να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων που δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους τον βαθμό 7,5, εφόσον διαθέτουν δεύτερο πανεπιστημιακό πτυχίο, μεταπτυχιακό τίτλο ή αξιόλογο συγγραφικό, ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο ή σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

   ➢  την επίδοση των υποψηφίων (για αμφότερες τις ειδικεύσεις του ΠΜΣ) σε γραπτές εξετάσεις σχετικές με το περιεχόμενο του ΠΜΣ, με βάση τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούνται σ’ αυτό. Τα, ανά ειδίκευση, εξεταστέα μαθήματα, η ύλη και η συνιστώμενη βιβλιογραφία έχουν ως ακολούθως:

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ

   Οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν μελετήσει την ακόλουθη βιβλιογραφία:

   • Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων, εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου, δια φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών, εν Τεργέστη […] 1832 [= Αθήνα 1977].
   • Στάθη Γρ. Θ., Οι αναγραμματισμοί και τα μαθήματα της βυζαντινής μελοποιίας και πανομοιότυπος έκδοσις του καλοφωνικού στιχηρού της Μεταμορφώσεως «Προτυπών την ανάστασιν» μεθ’ όλων των ποδών και αναγραμματισμών αυτού, εκ του Μαθηματαρίου του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Αθήναι 1979, σσ. 23-160.
   • Στάθη Γρ. Θ., Μορφές και μορφές της Ψαλτικής Τέχνης, ήτοι Μελοποιία – Μορφολογία της Βυζαντινής Μουσικής, Αθήνα 2011.
   • Χατζηγιακουμή Μανόλη Κ., Η εκκλησιαστική μουσική του ελληνισμού μετά την άλωση (1453-1820). Σχεδίασμα ιστορίας, Αθήνα 1999, σσ. 17-110.
   • Φουντούλη Ιωάν. Μ., Λειτουργική Α’. Εισαγωγή στη θεία λατρεία, Θεσσαλονίκη 1993.

   ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: Ψαλτική Τέχνη

   Οι υποψήφιοι καλούνται να έχουν μελετήσει την ακόλουθη βιβλιογραφία:

   • Θεωρητικόν Μέγα της Μουσικής, συνταχθέν μεν παρά Χρυσάνθου Αρχιεπισκόπου Διρραχίου του εκ Μαδύτων, εκδοθέν δε υπό Παναγιώτου Γ. Πελοπίδου Πελοποννησίου, δια φιλοτίμου συνδρομής των ομογενών, εν Τεργέστη […] 1832 [= Αθήνα 1977].
   • Αποστολόπουλου Θωμά Κ., Ο Απόστολος Κώνστας ο Χίος και η συμβολή του στη θεωρία της μουσικής τέχνης. Μουσικολογική θεώρηση από έποψη ιστορική, κωδικογραφική, μελοποιητική και θεωρητική, Αθήνα 2002, σσ. 33-244.
   • Μπαλαγεώργου Δημ. Κ., Η ψαλτική παράδοση των ακολουθιών του βυζαντινού κοσμικού Τυπικού, Αθήνα 2001, σσ. 41-138.

   ➢  την πρακτική εξέταση (για την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη) ενώπιον επιτροπής καθηγητών στη συγκεκριμένη καλλιτεχνική ειδίκευση την οποία επιδιώκουν να ακολουθήσουν. Για την εν λόγω πρακτική προφορική εξέταση οι υποψήφιοι καλούνται να ερμηνεύσουν (από τα υποδεικνυόμενα μουσικά βιβλία) τα εξής μελοποιήματα:

   • Ένα καλοφωνικό ειρμό, μελοποιημένο σε διατονικό γένος, με ομόηχό του κράτημα {: Ειρμολόγιον Καλοφωνικόν, μελοποιηθέν παρά διαφόρων ποιητών παλαιών τε και νέων διδασκάλων, μεταφρασθέν δε εις την νέαν της μουσικής μέθοδον και μετά πάσης επιμελείας διορθωθέν παρά του ενός των τριών διδασκάλων της ρηθείσης μεθόδου Γρηγορίου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Π.Παράσχου Φωκέως, επιστασία του αυτού, αναλώμασι δε του τε ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ της τυπογραφίας Κάστρου εις Γαλατάν, αωλε’. 1835 [= Αθήνα 1983]}.
   • Ένα δοξαστικό, μελοποιημένο σε χρωματικό γένος {: Δοξαστάριον, περιέχον τα δοξαστικά όλων των δεσποτικών και θεομητορικών εορτών, των τε εορταζομένων αγίων του όλου ενιαυτού, του τε Τριωδίου και Πεντηκοσταρίου, μελοποιηθέν παρά Ιακώβου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, εξηγηθέν δε απαραλλάκτως εις την νέαν της μουσικής μέθοδον παρά Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, ενός των εφευρευτών της ρηθείσης μεθόδου, νυν πρώτον εκδοθέν εις τύπον παρά Θεοδώρου Π.Π.Παράσχου Φωκέως, επιστασία του αυτού, αναλώμασι δε του τε ιδίου και των φιλομούσων συνδρομητών, τόμοι πρώτος & δεύτερος, εκ της εν Γαλατά τυπογραφίας Ισάκ δε Κάστρου, αωλς’. 1836 [= Κατερίνη 1990]}.
   • Ένα στίχο από την ενότητα των αργών Ανοιξανταρίων {: Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α’ δομεστίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 1, περιέχων τα μαθήματα του Εσπερινού, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, αων’. 1850 [= Κατερίνη 1993], σσ. 1-38}.
   • Ένα ζεύγος καταληκτικών δοξαστικών μαθημάτων από την ενότητα των πολυελέων {: Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α’ δομεστίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 2, περιέχων τα μαθήματα του όρθρου, εν Κωνσταντινουπόλει, εκ του πατριαρχικού τυπογραφείου, αωνα’. 1851 [= Κατερίνη 1992], σσ. 36-354}.
   • Ένα χερουβικό, μελοποιημένο σε τρίτο ή σε βαρύ ήχο {: Πανδέκτη της ιεράς εκκλησιαστικής υμνωδίας του όλου ενιαυτού, εκδοθείσα υπό Ιωάννου λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α’ δομεστίκου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, τόμος 4, φυλλάδιον 1, περιέχων όλα τα μαθήματα της ιεράς Λειτουργίας, εν Κωνσταντινουπόλει, αωνα’. 1851 [= Κατερίνη 2001], σσ. 59-431}.

   ➢  την προσωπική συνέντευξη (για τους επιτυχόντες των γραπτών και προφορικών εξετάσεων αμφότερων των ειδικεύσεων του ΠΜΣ ) ενώπιον της ΣΕ, όπου κρίνεται η γενική ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΠΜΣ. Ειδικότερα, η απόδοση των υποψηφίων στην προφορική συνέντευξη αξιολογείται με κριτήριο (α) την αναλυτική σκέψη και την ικανότητά τους για προσέγγιση, με τρόπο επιστημονικά τεκμηριωμένο και μεθοδολογικά συνεπή, θεμάτων συναφών με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ, καθώς και την ανάπτυξη σχετικής επιχειρηματολογίας, (β) τον εκ μέρους τους βαθμό γνώσης της σχετικής προβληματικής και της συναφούς βιβλιογραφίας και (γ) την εγγύτητα των επιστημονικών και καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων τους προς το αντικείμενο του ΠΜΣ.

   Η τελική κατάταξη των επιτυχόντων στο ΠΜΣ βασίζεται για μεν την ειδίκευση Βυζαντινή Μουσικολογία κατά 50% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις και κατά 50% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη, για δε την ειδίκευση Ψαλτική Τέχνη κατά 30% στην επίδοση των υποψηφίων στις γραπτές εξετάσεις, κατά 50% στην επίδοσή τους στην πρακτική εξέταση και κατά 20% στην επίδοσή τους κατά την προσωπική συνέντευξη.

   Απονεμόμενος τίτλος

   Το ΠΜΣ, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών, οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη, στις εξής ειδικεύσεις:

   1. Βυζαντινή Μουσικολογία
   2. Ψαλτική Τέχνη

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Διάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη ΔΜΣ ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι ενενήντα (90) ECTS.

   Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Βυζαντινή Μουσικολογία και Ψαλτική Τέχνη» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των επτακοσίων (700) ευρώ ανά εξάμηνο. Η καταβολή του τέλους γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές/τριες του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

   Η εξέταση των υποψηφίων φοιτητών θα διεξαχθεί κατά το 2ο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 (ο ακριβής χώρος και χρόνος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν έγκαιρα).

   Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2020-2021: 19 Οκτωβρίου 2020.

   Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2107277894, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.music.uoa.gr/]).

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική και καλλιτεχνική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Τα μαθήματα, τα οποία είναι όλα τρίωρης διάρκειας, οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Βυζαντινή Μουσικολογία

   Α΄ Εξάμηνο

   • Μεθοδολογία της Βυζαντινομουσικολογικής Έρευνας 10 ECTS
   • Το λειτουργικό πλαίσιο της ψαλτικής επιτέλεσης 10 ECTS
   • Θεωρία της Ψαλτικής Τέχνης 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Εξήγηση της Βυζαντινής Σημειογραφίας 10 ECTS
   • Χειρόγραφα της Ψαλτικής Τέχνης 10 ECTS
   • Ανάλυση της Βυζαντινής Μελοποιίας 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   2. Ειδίκευση: Ψαλτική Τέχνη

   Α΄ Εξάμηνο

   • Παπαδική Ι 10 ECTS
   • Μαθηματάριο 10 ECTS
   • Παλαιό Στιχηράριο 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Παπαδική ΙΙ 10 ECTS
   • Καλοφωνικό Ειρμολόγιο 10 ECTS
   • Δοξαστάριο Ιακώβου πρωτοψάλτου 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Διπλωματική Εργασία 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email