Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο και σκοπός του Π.Μ.Σ. «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» είναι η προαγωγή της επιστήμης στην ειδικότητα της Βυζαντινής και νεοελληνικής φιλολογίας και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα μπορούν να στελεχώσουν Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστημιακά Τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού και να απασχοληθούν σε αντικείμενα που αφορούν τη Βυζαντινή και νεοελληνική φιλολογία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης πρόκειται να δεχθεί κατόπιν εξετάσεων έως και 25 πτυχιούχους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» (έως και 10 στην κατεύθυνση «Βυζαντινή Φιλολογία» και έως 15 στην κατεύθυνση «Νεοελληνική Φιλολογία») που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ).

   Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr από την 1η /11/2020 έως και τις 15/12/2020.

   Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει, από την επιλογή «συνδεθείτε», να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισαχθούν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών». Στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

   Τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

   1. Αντίγραφο πτυχίου ή, σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/-α δεν έχει ακόμα ορκιστεί, βεβαίωση περάτωσης σπουδών στην οποία να αναφέρεται συγκεκριμένος βαθμός πτυχίου. Για τους/τις πτυχιούχους των Α.Ε.Ι. εξωτερικού απαιτείται το αντίγραφο πτυχίου να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση και από πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ότι έχουν ήδη καταθέσει το πτυχίο τους για αναγνώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 7 του Ν. 4485/2017, Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το ΔΟΑΤΑΠ.
   2. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων.
   3. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/- ιας.
   4. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αν δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν.
   5. Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων).
   6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/-ες.
   7. Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/-α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της.
   8. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψήφιους/-ες.

   Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Τα αρχεία που θα αναρτηθούν στο σύστημα υποβολής αιτήσεων πρέπει να είναι σε μορφή PDF, το κάθε ένα από αυτά πρέπει να έχει μέγεθος έως 2MB ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

   Αν υπάρχουν συστατικές επιστολές αυτές δεν κατατίθενται από τους υποψηφίους αλλά αποστέλλονται στη Γραμματεία απευθείας από τους συντάκτες τους είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Τμήμα Φιλολογίας – ΠΜΣ – 74100 Ρέθυμνο είτε στο email: [email protected] και από λογαριασμό email που ανήκει στον συντάκτη. Θα πρέπει επίσης απαραίτητα να υπάρχει η ένδειξη «Συστατική Επιστολή», η αναφορά του ονόματος του υποψηφίου καθώς και το όνομα, η ιδιότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον συντάκτη. Η αποστολή των συστατικών επιστολών πρέπει να έχει γίνει μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

   Η γραπτή εξέταση θα γίνει στις 18/1/2021 και από τις 11:30 έως τις 14:30. Η προφορική εξέταση θα επιδιωχθεί να γίνει αργότερα την ίδια μέρα (18/1/2021) ή την επομένη, (19/1/2021) – οι υποψήφιοι/-ες θα ενημερωθούν κατά τη διάρκεια της γραπτής εξέτασης.

   Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2021 και διαρκεί 4 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης για την πλήρη φοίτηση. Η μερική φοίτηση διαρκεί 7 εξάμηνα ενώ προβλέπεται, ως δυνατότητα, και ένα εξάμηνο παράτασης. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική κατά τα 3 πρώτα εξάμηνα με πλήρη φοίτηση και για τα 6 πρώτα εξάμηνα για τη μερική φοίτηση ενώ στο επόμενο και τελευταίο εξάμηνο γίνεται η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας.

   Στην ιστοσελίδα http://www.philology.uoc.gr/spoudes/metaptixiakes-spoudes/ prokirixeis-theseon υπάρχουν πληροφορίες για τις προκηρύξεις θέσεων όλων των Προγραμμάτων καθώς και ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών και η εξεταστέα ύλη. Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος/-νη μπορεί να απευθύνεται στη Γραμματεία του Τμήματος στο τηλέφωνο 2831077306, κ. Γιώργο Μοτάκη, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. στη «ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ» οι μεταπτυχιακοί/ές
   φοιτητές/ήτριες υποχρεούνται:
   (α) Να συμμετάσχουν επιτυχώς σε έξι (6) Μεταπτυχιακά Σεμινάρια. Κάθε Σεμινάριο αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.). Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/ήτριες οφείλουν να συγκεντρώσουν ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και τη γραπτή και προφορική εξέταση στα Μεταπτυχιακά Σεμινάρια.
   (β) Να συντάξουν μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Δ.Ε.), η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (E.C.T.S.).

   Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής παρακολουθεί και εξετάζεται σε δύο μαθήματα ανά εξάμηνο και συνολικά έξι στη διάρκεια του πρώτου κύκλου της ειδίκευσής του. Οι δυνατότητες επιλογών μαθημάτων προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα Μαθημάτων που συνιστά τον εκάστοτε διετή κύκλο διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και επόμενες του παρόντος. Για τις εναλλακτικές αυτές επιλογές, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν και μάθημα που προσφέρεται από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος ή από Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος ή άλλου Πανεπιστημίου, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του/της ακαδημαϊκόυ/ής συμβούλου. Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την εκπόνηση γραπτής διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας (Δ.Ε.).

   Σύμφωνα με τα παραπάνω το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών ορίζεται ως εξής:

   Α. Εξάμηνο
   Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες

   • Σεμινάριο ____ 15
   • Σεμινάριο ____ 15

   Σύνολο 30

   Β. Εξάμηνο
   Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες

   • Σεμινάριο ____ 15
   • Σεμινάριο ____ 15

   Σύνολο 30

   Γ. Εξάμηνο
   Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες

   • Σεμινάριο ____ 15
   • Σεμινάριο ____ 15

   Σύνολο 30

   Δ. Εξάμηνο
   Δραστηριότητα Πιστωτικές μονάδες

   • Διπλωματική Εργασία 30

   Σύνολο 30

   Στη συνέχεια παρατίθεται ενδεικτικός κατάλογος τίτλων σεμιναρίων:

    

   Ειδίκευση: ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

   Εξάμηνο Μάθημα ECTS

   • Α΄ Βυζαντινή παλαιογραφία, κωδικολογία, ιστορία του βιβλιακού πολιτισμού, επιγραφική 15
   • Α΄ Κριτική των βυζαντινών κειμένων και εκδοτική πρακτική 15

   Σύνολο Εξαμήνου Α 30

    

   • Β΄ Η εξέλιξη των ειδών στη βυζαντινή λογοτεχνία (υμνογραφία, αγιολογία. ιστοριογραφία, ποίηση, επιστολογραφία) 15
   • Β΄ Ζητήματα σχέσης φιλολογίαςλογοτεχνίας με τον βυζαντινό πολιτισμό 15

   Σύνολο Εξαμήνου Β 30

    

   • Γ΄ Ρητορική θεωρία στη βυζαντινή λογοτεχνία 15
   • Γ΄ Φαινόμενα και τάσεις στη βυζαντινή λογοτεχνία 15

   Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

    

   • Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

   Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

   Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120

   Ειδίκευση: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

   Εξάμηνο Μάθημα ECTS

   • Α΄ Ειδικά θέματα θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας 15
   • Α΄ Ζητήματα ιστορίας της νεοελληνικής λογοτεχνίας 15

   Σύνολο Εξαμήνου Α 30

    

   • Β΄ Ιστορία των ιδεών 15
   • Β΄ Λογοτεχνικά είδη / λογοτεχνικά ρεύματα και τάσεις 15

   Σύνολο Εξαμήνου Β 30

    

   • Γ΄ Εκδοτική / Έρευνα των πηγών 15
   • Γ΄ Ζητήματα Συγκριτικής Φιλολογίας 15

   Σύνολο Εξαμήνου Γ 30

    

   • Δ΄ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

   Σύνολο Εξαμήνου Δ 30

    

   Σύνολο Μ.Δ.Ε. 120

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email