Βυζαντινή Φιλολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βυζαντινή Φιλολογία».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η μελέτη της Βυζαντινής Φιλολογίας και Γραμματείας και η προώθηση της γνώσης
   και της έρευνας σε αυτά τα γνωστικά πεδία.

   Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας, η μετεκπαίδευση και η εξειδίκευση των νέων επιστημόνων στα επιστημονικά πεδία του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών
   Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ.:

   • Βυζαντινή Φιλολογία,
   • Κριτική των Βυζαντινών κειμένων και Μεθοδολογία των κριτικών εκδόσεων,
   • ΒοηθητικέςΕπιστήμες της Φιλολογίας.

   Γενικότερα, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στη δημιουργία επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού που θα είναι καταρτισμένο στον υψηλότεροδυνατό βαθμό για την κάλυψη των αναγκών σε ειδικευμένους Βυζαντινολόγους στον δημόσιο και τον ιδιωτικότομέα εντός και εκτός της Ελλάδας και που θα μπορεί να προχωρήσει σε σπουδές Γ’ Κύκλου και να ασχοληθεί με την επιστημονική έρευνα, καθώς και στην ενίσχυση και διάδοση των βυζαντινών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (συνεδρία αρ. 487/25-6-2020) αποφάσισε την προκήρυξη δέκα (10) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στο Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας (Β΄ κύκλος σπουδών) για το πανεπιστημιακό έτος 2020-2021, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό αυτού του Π.Μ.Σ., το οποίο ιδρύθηκε και λειτουργεί με το ΦΕΚ. 2990/22-7-2019, τ.Β, ως εξής:

   Στον Β΄ Κύκλο Μεταπτυχιακών Σπουδών Βυζαντινής Φιλολογίας (ΒΥΦ) του Τμήματος Φιλολογίας γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σε ειδικές περιπτώσεις εφόσον επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις και ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Βυζαντινής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ, γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυχιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Γίνονται επίσης δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι όσοι/ες υποψήφιοι/ες ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα.

   Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος/η να υποβάλει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας τα εξής δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας στην οποία αναγράφονται:
    – το Π.Μ.Σ. στο οποίο επιθυμεί να πάρει μέρος
    – η ξένη γλώσσα στην οποία θα εξεταστεί υποχρεωτικά, και πρέπει να είναι μία από τις: αγγλική, γαλλική ή γερμανική κατά την επιλογή του/της
    – προαιρετικά μία ξένη γλώσσα (ή και περισσότερες), στην οποία (ή στις οποίες) επιθυμεί να εξεταστεί για να βελτιώσει τη μοριοδότησή του/της. Για αυτή την προαιρετική εξέταση μπορεί να επιλέξει από τις εξής γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική (όποια δεν επέλεξε για την υποχρεωτική εξέταση), και ιταλική.
   2. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή βεβαίωση ότι έχει κατατεθεί αίτηση στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για να γίνει η αναγνώριση, σε περίπτωση που το πτυχίο προέρχεται από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, όπου θα αναγράφονται και οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) κάθε μαθήματος του Α΄ Κύκλου Σπουδών.
   5. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και/ή συγγραφική δραστηριότητα.
   6. Υποψήφιοι/ες της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν επίσης Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

   Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 10–29 Σεπτεμβρίου 2020

   Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο, τις ξένες γλώσσες και η συνέντευξη θα πραγματοποιηθούν στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 2310 – 995246/995260 και [email protected]).

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   A’ Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τον επόμενο πίνακα των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων*  2 ×15
    Σύνολο ECTS 30

   Β’ Εξάμηνο:

   • Δύο μαθήματα από τον επόμενο των κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων* 2 ×15
    Σύνολο ECTS 30

   Γ’ Εξάμηνο:

   • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ 30
    Σύνολο ECTS 30

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Συγγραφέας-εποχή-κείμενα-ερμηνευτικά υπομνήματα  15 ECTS
   • Γλωσσικά επίπεδα στα κείμενα της βυζαντινής λογοτεχνίας 15 ECTS
   • Γραμματεία της πρώιμης βυζαντινής περιόδου 15 ECTS
   • Γραμματεία της μέσης βυζαντινής περιόδου 15 ECTS
   • Γραμματεία της ύστερης βυζαντινής περιόδου 15 ECTS
   • Ειδικά θέματα βυζαντινής πεζογραφίας Ι 15 ECTS
   • Ειδικά θέματα βυζαντινής πεζογραφίας ΙΙ 15 ECTS
   • Ειδικά θέματα βυζαντινής ποίησης Ι 15 ECTS
   • Ειδικά θέματα βυζαντινής ποίησης ΙΙ 15 ECTS
   • Κριτική των κειμένων και τεχνική των εκδόσεων 15 ECTS
   • Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία 15 ECTS
   • Ειδικά θέματα ελληνικής Παλαιογραφίας 15 ECTS
   • Εργαστήριο ελληνικής Παλαιογραφίας 15 ECTS
   • Εργαστήριο Κωδικολογίας 15 ECTS
   • Εργαστήριο Καταλογογράφησης ελληνικών χειρογράφων 15 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email