Βυζαντινές Σπουδές

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων παρέχει σε αριθμό επιλεγμένων πτυχιούχων συστηματικές και ειδικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και στην απονομή του τίτλου του Διδάκτορος Φιλοσοφίας μετά από εκπόνηση και υποστήριξη διδακτορικής διατριβής.
   Ειδικότερα το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινές Σπουδές» εξειδικεύεται στις εξής κατευθύνσειςΒυζαντινή Ιστορία και Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη.
   Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συμμετέχουν οι Τομείς (α) Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας και (β) Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας.

   Οι βασικοί σκοποί του προγράμματος σπουδών είναι οι εξής:

   • Παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών
   • Παροχή γνώσης στις σύγχρονες εξελίξεις των Βυζαντινών σπουδών
   • Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
   • Επαρκής κατάρτιση η οποία θα οδηγεί σε σπουδές επιπέδου διδακτορικής διατριβής

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Βυζαντινές Σπουδές» οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατευθύνσεις:

   • Βυζαντινή Ιστορία
   • Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη

   Δείτε την Προκήρυξη:

    

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βυζαντινές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα κάνει δεκτούς από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 έως είκοσι (20) νέους μεταπτυχιακούς φοιτητές κατόπιν εξετάσεων στον Α΄ Κύκλο στις παρακάτω κατευθύνσεις:

   i) Βυζαντινή Ιστορία δέκα (10)
   ii) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη δέκα (10)

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45 110) αίτηση η οποία θα συνοδεύεται από:

   1. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου (το οποίο θα περιλαμβάνει και ενδελεχή αυτοαξιολόγηση του ενδιαφέροντος του υποψηφίου για το Π.Μ.Σ, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που τεκμηριώνει επιστημονικές δραστηριότητες του υποψηφίου).
   2. Αντίγραφα πτυχίων (περιλαμβάνεται και πτυχίο ξένης γλώσσας σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές ίδρυμα του εξωτερικού).
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας.
   4. Φωτοτυπία ταυτότητας.

   Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν από τις 14 έως 25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Οι γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν στις 6 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., ενώ οι προφορικές εξετάσεις θα γίνουν την ίδια ημέρα σε ώρα που θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια των εξετάσεων (Βυζαντινό Σπουδαστήριο, 1ος όροφος κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής, Πανεπιστημιούπολη, Ιωάννινα 45110).

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κατάθεσης αίτησης και τον τρόπο επιλογής στο Άρθρο 5 « Επιλογή Μεταπτυχιακών Φοιτητών» του κανονισμού λειτουργίας του ΠΜΣ (ΦΕΚ 1796/Β/21.5.2018) που θα βρείτε αναρτημένο στην ιστοσελίδα: http://www.hist-arch.uoi.gr/metaptuxiakesmesaion.htm. Στην ίδια ιστοσελίδα θα βρείτε υπόδειγμα αίτησης και την εξεταστέα ύλη

  • Για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. στο Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές», οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. οφείλουν να παρακολουθήσουν και να περατώσουν επιτυχώς κύκλο μεταπτυχιακών μαθημάτων δύο ακαδημαϊκών Ετών, ήτοι τεσσάρων εξαμήνων σύμφωνα με το πρόγραμμα μαθημάτων. Το αναλυτικό περιεχόμενο των μαθημάτων περιλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος με μέριμνα της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, όπως το εξάμηνο ορίζεται από το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Σχολής. Στην εκπαιδευτική διαδικασία του Π.Μ.Σ., εκτός από την παρακολούθηση και εξέταση των μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας, περιλαμβάνονται: εκπαιδευτικές εκδρομές, επιτόπιες έρευνες, επισκέψεις σε μουσεία και συλλογές, επισκέψεις σε ανασκαφές, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που ενισχύει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Π.Μ.Σ. Το πρόγραμμα σπουδών του Π.Μ.Σ. «Βυζαντινές Σπουδές», ανά κατεύθυνση είναι το παρακάτω:

   α. Κατεύθυνση: «Βυζαντινή Ιστορία»

   Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Βυζαντινή Ιστορία» περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής με τη μορφή σεμιναρίων. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
   (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση:
   α) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών.
   β) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών.
   γ) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών
   δ) Η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Από τα έξι μαθήματα τα τέσσερα είναι της Βυζαντινής Ιστορίας, ένα της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης και ένα της Βυζαντινής Φιλολογίας.

   β. Κατεύθυνση: «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη»

   Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της κατεύθυνσης «Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη» περιλαμβάνει μαθήματα επιλογής με τη μορφή σεμιναρίων. Για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών συνολικού αριθμού 120 ECTS και την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) απαιτείται η παρακολούθηση:
   α) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το πρώτο εξάμηνο σπουδών.
   β) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά την διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου σπουδών.
   γ) Δύο υποχρεωτικών μαθημάτων κατά το τρίτο εξάμηνο σπουδών
   δ) Η εκπόνηση της υποχρεωτικής διπλωματικής εργασίας κατά τη διάρκεια του τέταρτου εξαμήνου σπουδών.
   Από τα έξι μαθήματα τα τέσσερα είναι της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, ένα της Βυζαντινής Ιστορίας και ένα της Βυζαντινής Φιλολογίας.

   Θεματικά πεδία μαθημάτων:

   Α) Βυζαντινή Ιστορία: (Θεσμοί, Δίκαιο, Εκκλησία, Κοινωνία, Διοίκηση και Οικονομία, Παιδεία, Εξωτερική Πολιτική, Ιστορική Γεωγραφία, Σχέσεις με άλλους λαούς και Βοηθητικές Επιστήμες)

   Β) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη: (Αρχιτεκτονική, Μνημειακή Ζωγραφική, Εικόνες, Εικονογραφημένα Χειρόγραφα, Μικροτεχνία, Γλυπτική, Μνημειακή Τοπογραφία, Κοπτική Τέχνη, Μεταβυζαντινή Τέχνη, Αλληλεπιδράσεις με την Τέχνη άλλων λαών και Βοηθητικές Επιστήμες)

   Γ) Βυζαντινή Φιλολογία: (Ιστοριογραφία- Χρονογραφία, Επιστολογραφία, Κριτική και Έκδοση κειμένων, Αγιολογία, Ποίηση και Υμνογραφία)

   Το κάθε υποχρεωτικό μεταπτυχιακό μάθημα και στις δυο κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ., απονέμει 15 ECTS. Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία απονέμει 30 ECTS. Το Π.Μ.Σ. απονέμει συνολικά 120 ECTS.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email