Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές ​

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοπός
   Το Π.Μ.Σ. στις «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» επιδιώκει να διευρύνει τις γνώσεις και να εμβαθύνει στη μελέτη της ιστορίας και του πολιτισμού του Μεσαιωνικού κόσμου, αφενός μεν δηλαδή του Βυζαντίου, αφετέρου δε της δυτικής Ευρώπης, με παράλληλη αναφορά, όταν κρίνεται εφικτό, τόσο στις περιοχές της βόρειας Βαλκανικής όσο και της ανατολικής Μεσογείου. Δεδομένης της αλληλεξάρτησης των βασικών βυζαντινολογικών κλάδων και του κλάδου της Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης οργανώνεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα τριών κατευθύνσεων με κοινά και επιλεγόμενα ανά κατεύθυνση σεμινάρια, εργαστήρια και ασκήσεις.

   Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειώσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τη μεθοδολογία και τις τεχνικές της σύγχρονης έρευνας και να τους προετοιμάσεγια την συγγραφή πρωτότυπων εργασιών στους εξής τομείς ειδίκευσης:
   (I) Βυζαντινή Ιστορία,
   (II) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης καθώς και
   (III) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» που περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις :

   α) Βυζαντινή Ιστορία.
   β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης.
   γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

   Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν στο Ρέθυμνο την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 στις 11:00 (και οι γραπτές και οι προφορικές εξετάσεις).

   Προθεσμία
   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

   Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
   Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν (upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

   α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
   β. Αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόμενο για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του εξωτερικού από επίσημη μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
   δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.
   ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
   στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1.000 λέξεις) για ένα θέμα Βυζαντινής Ιστορίας ή Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης. Η ερευνητική πρόταση ζητείται ως δείγμα της επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψηφίου και δεν συνιστά δέσμευση για την περαιτέρω πορεία του/της σε περίπτωση επιτυχίας. Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

   • αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος
   • παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα
   • μεθοδολογία
   • ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης

   ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
   η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.).
   θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση περάτωσης σπουδών.

   Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:
   Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
   Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
   Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

   Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

   Για τις Συστατικές Επιστολές:
   Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:
   1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές»
   2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
   3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
   4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

   Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως.

   Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά – στην αίτηση συμμετοχής δηλώνεται η γλώσσα προτίμησης) και στα προβλεπόμενα ανά κατεύθυνση μαθήματα (πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr και https://postgrad.cict.uoc.gr/)

   Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Πέραν αυτών στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω οριζόμενα τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση και μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές, εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί επίσης η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

   Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 2831077337 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

  • Το Πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από σεμινάρια και ασκήσεις. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, ο μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια υποχρεούται να:

   (α) Συγκεντρώσει εξήντα (60) ECTS από την επιτυχή παρακολούθηση πέντε (5) μεταπτυχιακών σεμιναρίων, καθένα από τα οποία διαρκεί τρεις ώρες εβδομαδιαίως επί δεκατρείς εβδομάδες και αντιστοιχεί σε δώδεκα (12) πιστωτικές μονάδες ECTS. Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες της κατεύθυνσης στη Βυζαντινή Ιστορία οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς τρία σεμινάρια Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα δύο από τα προσφερόμενα για τις άλλες κατευθύνσεις του Προγράμματος ή από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές της κατεύθυνσης στην Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς δύο σεμινάρια Ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και ένα Βυζαντινής Ιστορίας και να επιλέξουν άλλα δύο από τις άλλες κατευθύνσεις του προγράμματος ή και από άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με κατεύθυνση στη Βυζαντινή Αρχαιολογία και την Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης οφείλουν οφείλουν να ολοκληρώσουν υποχρεωτικώς τρία σεμινάρια Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης και να επιλέξουν άλλα δύο από τα προσφερόμενα στις άλλες κατευθύνσεις του οικείου Π.Μ.Σ. ή σε άλλο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, με τη σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.

   (β) Συγκεντρώσει δέκα οκτώ (18) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή σε τρεις ασκήσεις-εργαστήρια, τα οποία προσφέρονται είτε από το Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές, είτε σε συνεργασία με διδάσκοντες άλλων Π.Μ.Σ. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή άλλων Π.Μ.Σ. του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κάθε άσκηση ή εργαστήριο αντιστοιχεί σε έξι (6) ECTS. Ασκήσεις και εργαστήρια μπορεί να διεξάγονται και σε συνεργασία με σχετικά ερευνητικά προγράμματα Ινστιτούτων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.), όπως του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ στο Ηράκλειο.

   (γ) Συγκεντρώσει δώδεκα (12) ECTS από την επιτυχή συμμετοχή στο ειδικό σεμινάριο με τίτλο «Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης», στο οποίο παρουσιάζονται και αναλύονται εξατομικευμένα επιμέρους θέματα και μεθοδολογικά προβλήματα των Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών.

   (δ) Συγκεντρώσει τριάντα (30) ECTS από τη συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών:

   Κατεύθυνση Βυζαντινής Ιστορίας (Ι)

   Α΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12 ECTS
   • Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12 ECTS
   • Άσκηση ή εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12 ECTS
   • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης 12 ECTS
   • Άσκηση – εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12 ECTS
   • Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12 ECTS
   • Άσκηση ή εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Κατεύθυνση Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης (ΙΙ)

   Σύνολο 30 ECTS

   Α΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης 12 ECTS
   • Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12 ECTS
   • Άσκηση ή εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Ιστορίας 12 ECTS
   • Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12 ECTS
   • Άσκηση ή εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης 12 ECTS
   • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης 12 ECTS
   • Άσκηση ή εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Κατεύθυνση Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης (ΙΙΙ)

   Α΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης 12 ECTS
   • Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12 ECTS
   • Άσκηση ή εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης 12 ECTS
   • Επιλεγόμενο Σεμινάριο 12 ECTS
   • Άσκηση – Εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   • Σεμινάριο Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της βυζαντινής τέχνης 12 ECTS
   • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης 12 ECTS
   • Άσκηση – Εργαστήριο 6 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο

   • Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 30 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Παρατίθεται κατάλογος μαθημάτων και σεμιναρίων – εργαστηρίων:

   • Θεσμοί του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης
   • Όψεις της κοινωνικής και οικονομικής ιστορίας του Βυζαντίου και της Μεσαιωνικής Δύσης
   • Πόλεις και ύπαιθρος στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση
   • Υλικός Πολιτισμός στο Βυζάντιο και τη Μεσαιωνική Δύση
   • Αρχαιολογικές μαρτυρίες για τον βυζαντινό πολιτισμό
   • Βυζαντινή Αρχιτεκτονική και Τοπογραφία
   • Πρωτοβυζαντινή αρχαιολογία: θεωρία, μεθοδολογία και πρακτική
   • Η κοινωνία της ελληνολατινικής ανατολής 13ος – 15ος αιώνας
   • Κείμενα και Τέχνη: Οι «εκφράσεις» ως πηγή για τη μελέτη της βυζαντινής τέχνης
   • Το ιδεολογικό υπόβαθρο και οι συμβολικές διαστάσεις της «Βασιλείας των Ρωμαίων»
   • Πηγές για την αγροτική οικονομία στο Βυζάντιο
   • Από τον παγανισμό στον χριστιανισμό: όψεις της μεταμόρφωσης του αρχαίου κόσμου
   • Ασκήσεις-Εργαστήρια-Αρχαιολογική έρευνα πεδίουΝέες τεχνολογίες
   • Ελληνική και λατινική Παλαιογραφία και Επιγραφική
   • Βυζαντινή Νομισματική
   • Βυζαντινή κεραμική
   • Επεξεργασία Μεσαιωνικού αρχειακού υλικού
   • Μεθοδολογία Αρχειακής και Βιβλιογραφικής Τεκμηρίωσης
   • Εργαστήριο Εφαρμογών των λέιζερ στη μελέτη της κεραμικής
   • Πανεπιστημιακή ανασκαφή Ελεύθερνας
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email