Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) είναι η επιστημονική κατάρτιση και ειδίκευση επιστημόνων σε θέματα εφαρμογής βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών και προσεγγίσεων στον έλεγχο, τη μελέτη, τη διασφάλιση και τη βελτίωση της ποιότητας της διατροφής και του περιβάλλοντος.

   Ειδικότερα, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει εκπαίδευση στο ευρύ και ταχέως αναπτυσσόμενο πεδίο της εφαρμογής της βιοτεχνολογίας για την επίτευξη της ολοένα και αυξανόμενης ζήτησης:

   (α) για ασφαλή και καινοφανή διατροφικά προϊόντα, με δυνατότητα ανιχνευσιμότητας συστατικών και ελέγχου της ποιότητας κατά μήκος της αλυσίδας παραγωγής τους, καθώς και εκτίμησης της διατροφικής αξίας τους για τον άνθρωπο ως τελικό καταναλωτή, με έμφαση στο μεταβολισμό και την τοξικότητα τους, και

   (β) για αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος, με έμφαση στη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την εκτίμηση των ανθρωπογενών επεμβάσεων στα διάφορα επίπεδα των οικοσυστημάτων, την ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εργαλείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και τη ανάπτυξη μεθόδων για την ανάσχεση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης φυσικών οικοσυστημάτων.

   Στα πλαίσια αυτά το προτεινόμενο πρόγραμμα φιλοδοξεί να καλύψει τις ανάγκες που προκύπτουν από την έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών που να έχουν την ικανότητα να αναπτύξουν νέες βιοτεχνολογικές μεθόδους για ασφαλή τρόφιμα και προστασία του περιβάλλοντος.

   Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ έχουν την τεχνογνωσία να σταδιοδρομήσουν σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς παρακολούθησης της χημικής και οικολογικής ποιότητας του περιβάλλοντος, φορείς διαχείρισης και αποκατάστασης υποβαθμισμένων οικοσυστημάτων, εταιρίες βιοτεχνολογίας και τροφίμων, εταιρείες παραγωγής αγροχημικών, καλλυντικών και φαρμάκων, εταιρείες ανάπτυξης νέων βιοτεχνολογικών προϊόντων με εφαρμογές στην γεωργία, φορείς διασφάλισης ποιότητας σε γεωργία, περιβάλλον και τρόφιμα, κέντρα αναπτυξιακού σχεδιασμού, ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά και περιβαλλοντικά πάρκα.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Βιοτεχνολογία – Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Η έναρξη των μαθημάτων του ΠΜΣ θα γίνει τον Μάρτιο 2020 και η χρονική διάρκεια παρακολούθησης και ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.000 ευρώ (1.200 € το Α΄ εξάμηνο και 1.400 € τα δύο επόμενα).

   Eξαιρούνται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 (παρ. 1,2,3) του Ν.4485/17.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος AEI και ΤΕΙ.

   Το ΠΜΣ στοχεύει

   • Στην κατάρτιση εξειδικευμένων επιστημόνων ικανών να παρεμβαίνουν διαχειριστικά και να χρησιμοποιούν σύγχρονες μοριακές και βιοχημικές μεθόδους στην παρακολούθηση και αποκατάσταση του περιβάλλοντος και στην ιχνηλασιμότητα κατά μήκος της διατροφικής αλυσίδας, με προορισμό να καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
   • Στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας ttων φοιτητών με τη χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος και από ιδιωτικούς φορείς που χρηματοδοτούν στοχευμένη έρευνα υπό την μορφή υποτροφιών έρευνας.
    • Στην παραγωγή και προαγωγή νέας γνώσης στην βιοτεχνολογία με έμφαση στην προστασία της υγείας, μέσω κατάλληλης διατροφής, και του περιβάλλοντος.
    • Στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας μέσα από την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών σε αναγνωρισμένους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και εταιρείες.

     

   Το ΠΜΣ αξιοποιεί τεχνικές υποδομές ασύγχρονης εκπαίδευσης για να προσφέρει ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αξιοποιώντας, στοχεύοντας:

   • Στην εγκαθίδρυση διδακτικής συνεργασίας με άλλα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς και Οργανισμούς φορείς από όπου προέρχεται σημαντικός αριθμός των διδασκόντων.
   • Στην προβολή του ερευνητικού έργου των φοιτητών σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, στα οποία οι φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εργασίες.

   Στο πλαίσιο του ΠΜΣ είναι πιθανόν να υπάρξει η δυνατότητα παροχής μιας υποτροφίας για την κάλυψη μέρους των διδάκτρων από ιδιωτικούς φορείς / εταιρείες για την πραγματοποίηση των ερευνητικών μεταπτυχιακών διατριβών των φοιτητών.

   Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με προσωπική συνέντευξη.

   Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ)
   3. Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
   5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
   6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες.

   Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν από 3 Ιανουαρίου 2020 – 21 Φεβρουαρίου 2020 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://nutrienvironment.bio.uth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: http://nutri-environment.bio.uth.gr ή στο τηλέφωνο 2410565298, κα. Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 10.00 – 14.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Βιόπολις, Μεζούρλο Λάρισας, 41500, Λάρισα, fax: 2410-565290.

   Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

   Δημήτριος Καρπούζας, Καθηγητής

  • 1.Tο MΔE περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες/ECTS), και μεταπτυχιακή διατριβή (30 διδακτικές μονάδες/ECTS), η οποία πραγματοποιείται με μεταπτυχιακή έρευνα σε θεματική ενότητα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εντάσσεται στα επιστημονικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων στο ΠΜΣ μελών ΔΕΠ. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε τρία εξάμηνα.

   2. Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Tα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με μορφή θεωρητικών διαλέξεων και μαθήματα με μορφή σεμιναρίων για την ενίσχυση των βασικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Τα μαθήματα και οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες / ECTS  ορίζονται ως εξής:

    

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ/ ECTS

   ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

   ΒΑΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   Οικολογία

   Α

   6

   Ζίφα Αιμ.– Μούτου Αικ. – Μαμούρης Ζ.
   Βιοχημεία της Διατροφής

   Α

    6

   Λεωνίδας Δ. – Κοντού Μ. – Ψαρρά Α.Μ. – Μπαλατσός Ν. – Σκαμνάκη Β. – Σαραφίδου Θ.
   Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη Διατροφή και το Περιβάλλον

   Α

   6

   Μαμούρης Ζ. – Ματθιόπουλος Κ. – Παπαδοπούλου Κ. – Καρπούζας Δ.
   Διατροφή

   Α

   6

   Τζιαμούρτας Αθ. – Βεσκούκης Α

   Β. Σκαμνάκη

   Διασφάλιση Ποιότητας

   A

   6

   Προσκεκλημένοι ομιλητές (Υπευθ. Καρπούζας Δ.)
   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ

   Διατροφική και  Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

   Β

   6

   Μαρκουλάτος Π. – Καρπούζας Δ.- Μόσιαλος Δ.
   Βιοστατιστική – Επιδημιολογία

   Β

   6

   Παπαδόπουλος Γ.
   Διατροφική και  Περιβαλλοντική Τοξικολογία

   Β

   6

   Κουρέτας Δ. – Ματθιόπουλος Κ. – Καρπούζας Δ. – Στάγκος Δ.
   Ποιοτικές και Ποσοτικές Μέθοδοι Ανάλυσης – Βιοδείκτες

   B

   6

   Ματθιόπουλος Κ.– Κομιώτης Δ. – Μαρκουλάτος Π. – Μούτου Αικ. –  Ψαρρά Α.Μ. – Μόσιαλος  Δ.
   Τεχνολογία Τροφίμων 

   B

   6

   Μανούρας Α – Μαλισσιόβα Ε – Γεωργόπουλος Θ. – Γιαβάσης Ι. – Λαλάς Σ. – Γιοβανούδης Ι.
   Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης

   Γ

   30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

  Αφήστε μια απάντηση

  Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
  ΆΡΘΡΑ
  Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email