Βιοστατιστική (MSc in Biostatistics)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης και η έρευνα στη Στατιστική μεθοδολογία όπως εφαρμόζεται στην Ιατρική και στις άλλες επιστήμες υγείας. Ειδικότερα, σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο της Εφηρμοσμένης Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας, με στόχο να συμβάλλουν υπεύθυνα και ουσιαστικά στο σχεδιασμό, τη συλλογή και την ανάλυση δεδομένων διαφόρων τομέων της Ιατρικής και των άλλων Επιστημών Υγείας, στην προπτυχιακή και μεταπτυχιακή εκπαίδευση καθώς και στην έρευνα για την ανάπτυξη νέων μεθόδων βιοστατιστικής.

   Οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. μπορούν:

   Α) να στελεχώσουν Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, αντίστοιχες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Οικονομικών, Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σχετικά γνωστικά αντικείμενα, την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ.λπ.

   Β) να διδάσκουν σε κύκλους μαθημάτων συνεχιζόμενης δια βίου ιατρικής εκπαίδευσης και επιμορφωτικών σεμιναρίων με στόχο να εξοικειώσουν γιατρούς και άλλους επαγγελματίες υγείας με τις στατιστικές έννοιες και μεθόδους.

   Γ) να απασχοληθούν σε θέσεις του ιδιωτικού ή δημόσιου φορέα που απαιτούν εφηρμοσμένη στατιστική εξειδίκευση.

   Δ) να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

   Με τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. Βιοστατιστικής επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση και αρμονική συνεργασία του ελληνικού επιστημονικού δυναμικού που εξειδικεύεται στις περιοχές της Εφαρμοσμένης Στατιστικής και των Επιστημών Υγείας καθώς επίσης και η δημιουργία της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για διαρκή εκπαίδευση νέων επιστημόνων στην ενεργή και με ελλείψεις σε ειδικευμένο προσωπικό περιοχή της Βιοστατιστικής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Ιατρική Σχολή και το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών οργανώνουν και λειτουργούν το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ» σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017. Το ΠΜΣ επανιδρύθηκε το 2018 και έχει διάρκεια μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2027-2028.

   Η διάρκεια σπουδών για απόκτηση ΔΜΣ είναι τέσσερα (4) εξάμηνα.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής:

   Κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων, πτυχιούχοι τμημάτων Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφορικής, Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και άλλων τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι. Οι υποψήφιοι μπορούν να είναι Πτυχιούχοι των προαναφερθεισών σχολών καθώς και τελειόφοιτοι των ιδίων σχολών, οι οποίοι με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση έως τις 15 Οκτωβρίου.

   Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΠΜΣ είναι έως και είκοσι οκτώ (28). Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει τη διοικητική υποστήριξη.

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΠΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά του έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε 3.800€. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 4 δόσεις, η πρώτη (950€) έως τις 31/10/2020 με την εγγραφή στο πρώτο έτος, και οι επόμενες τρεις δόσεις από (950€) με τις δηλώσεις μαθημάτων των εξαμήνων φοίτησης. (Οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία. Μέχρι 30% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν δικαίωμα πλήρους απαλλαγής από τα δίδακτρα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ν.4485/2017.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (lower). Κριτήρια επιλογής για την εισαγωγή στο ΠΜΣ αποτελούν ο βαθμός του πτυχίου, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, ο βαθμός που θα προκύψει από την συνέντευξη στην οποία συνεκτιμώνται το αντικείμενο της προπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, οι δημοσιεύσεις / επιστημονικές ανακοινώσεις, το ενδιαφέρον και οι γνώσεις σχετικά  με τα μαθήματα του ΔΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, κ.λ.π.

   Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν το ΔΠΜΣ, καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις από 29/5/2020 έως 26/6/2020  με τα  ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα αναρτήσουν σε ηλεκτρονική μορφή ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο : ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΜΣ 2020-2021

   • Αίτηση.
   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου.
   • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα που εκκρεμούν για  την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2020. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΔΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών έως τις 15 Οκτωβρίου 2020 και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17, για τους υποψήφιους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο.
   • Τεκμηρίωση γνώσης των αγγλικών ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών (αν υπάρχει).
   • Δύο συστατικές επιστολές, τις οποίες θα καταθέσουν σε φάκελο σε έντυπη μορφή στη γραμματεία. Οι συστατικές επιστολές μπορεί να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά απευθείας από τους συντάκτες στην γραμματεία ([email protected]), με σημείωση να περιληφθούν στο φάκελο του υποψηφίου.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση τους με τα παραπάνω δικαιολογητικά (εκτός των συστατικών επιστολών), αυστηρά και μόνο ηλεκτρονικά. Αιτήσεις σε έντυπη μορφή δεν γίνονται δεκτές.

   Οι προσωπικές συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν το διάστημα 6/7-10/7/2020. Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα της προσωπικής συνέντευξης κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ.

   Οι υποψηφιότητες όσων υποβάλουν πλήρη δικαιολογητικά θα κριθούν σύμφωνα με την κατάταξη τους στη Δέσμη Α ή την Δέσμη Β. Η Δέσμη Α αφορά τους πτυχιούχους που έχουν διδαχθεί κατά τον Α κύκλο σπουδών ένα μάθημα Πιθανοτήτων και ένα Στατιστικής ή ένα μάθημα Επιδημιολογίας και ένα Βιοστατιστικής με την ύλη που αναφέρεται παρακάτω στον Κανονισμό Σπουδών. Για τους υποψηφίους αυτούς λαμβάνεται υπόψιν η βαθμολογία στα μαθήματα αυτά, ο βαθμός πτυχίου, η συνέντευξη και οι συστατικές επιστολές. Για τους υποψήφιους της Δέσμης Β που αφορά πτυχιούχους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Δέσμης Α, εν όλω ή εν μέρει, λαμβάνεται υπόψιν η επίδοση σε εξετάσεις που διενεργούνται με τη φροντίδα της ΕΕΜΦ.  Τα αποτελέσματα της επιλογής θα ανακοινωθούν έως τις 28/7/2020.

   Υπενθυμίζεται ότι όποιος υποψήφιος της Δέσμης Α επιθυμεί, μπορεί να εξεταστεί σε ένα ή και τα δύο μαθήματα που απαιτούνται σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό, με σκοπό να βελτιώσει τη βαθμολογία του. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο πλαίσιο των εξετάσεων της Δέσμης Β, που θα πραγματοποιηθούν την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2020, είτε κατά την εξέταση του αντίστοιχου μαθήματος την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020, στο Τμήμα Μαθηματικών ή στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ (σε συνεννόηση με τον Καθηγητή).

   Όσοι υποψήφιοι δεν έχουν διδαχτεί κατά τις προπτυχιακές τους σπουδές τα μαθήματα:

   1. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική, ή
   2. Βιοστατιστική και Επιδημιολογία

   παρακαλούνται να προετοιμαστούν για να δώσουν εξετάσεις στα μαθήματα που δεν έχουν διδαχθεί. Οι σχετικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την 3η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Η συμμετοχή στις εξετάσεις αποτελεί αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την αποδοχή τους στο ΠΜΣ.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά  από 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.:

   και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος http://biostatistics.med.uoa.gr

  • Κατάλογος και Περιεχόμενο Μαθημάτων

   ΑΑΜΑΘΗΜΑΤΑΠιστωτικές Μονάδες (ECTS)
   (Ισχύς από ακαδ. έτος 2015-2016)
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   1.Εισαγωγή στις Πιθανότητες4
   2.Εισαγωγή στην Επιδημιολογία4
   3.Εισαγωγή στη Στατιστική και τη Βιοστατιστική10
   4.Ανάλυση Παλινδρόμησης και Διασποράς Ι8
   5.Γενικευμένα Γραμμικά Μοντέλα10
   6.Ανάλυση Επιβίωσης8
   7.Στατιστικές Μέθοδοι στην Επιδημιολογία10
   8.Ερευνητική Μεθοδολογία8
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι
   9.Απαραμετρική Στατιστική6
   10.Διαχείριση Δεδομένων – Βάσεις Δεδομένων6
   11.Γενετική και Μοριακή Επιδημιολογία6
   12.Κλινικές Δοκιμές6
   13.Μέθοδοι Δειγματοληψίας6
   14.Ανάλυση Δεδομένων με Πολλαπλές Μετρήσεις στο Χρόνο6
   15.Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία Ι6
   16.Μπεϋζιανή Συμπερασματολογία ΙΙ6
   17.Πολυμεταβλητή Ανάλυση6
   18.Στατιστικά Πακέτα και Πακέτα Γραφικών6
   19.Ανάλυση Δεδομένων με Ελλειπούσες Τιμές6
   20.Βασικές Αρχές Μοριακής Εξέλιξης και Φυλογενετικής Ανάλυσης6
   21.Περιβαλλοντική Επιδημιολογία
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ
   22.Μετα-ανάλυση2
   23.Προσομοίωση2
   24.Φαρμακομετρία2
   24.Διατροφική Επιδημιολογία2

   Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται συνολικά:

   1. η συγκέντρωση 62 Πιστωτικών Μονάδων από τα υποχρεωτικά μαθήματα
   2. η συγκέντρωση 28 Πιστωτικών Μονάδων από τα μαθήματα επιλογής
   3. η συγκέντρωση 30 Πιστωτικών Μονάδων από την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας,

   με σύνολο εκατόν είκοσι (120) Πιστωτικών Μονάδων.

   * Το σύστημα Πιστωτικών Μονάδων έχει εγκριθεί από την ΕΔΕ του προγράμματος στη συνεδρίαση της 5/5/2010, βάσει του Ν.3685/16-7-2008 για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Αναμένεται η δημοσίευση της σχετικής απόφασης λειτουργίας του Π.Μ.Σ. σε Φ.Ε.Κ.

   ** Τα μαθήματα επιλογής δεν προσφέρονται όλα κάθε χρόνο. Η ΕΔΕ του προγράμματος αποφασίζει ποιά από αυτά θα διδαχθούν, ανάλογα με τις προσφερόμενες πιστωτικές μονάδες συνολικά και τις δυνατότητες του προγράμματος.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Βιοστατιστική (MSc in Biostatistics)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email