Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» στοχεύει σε μια εις βάθος διάγνωση και κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, του τρόπου που αυτά συνδέονται με τον ανθρώπινο παράγοντα και της διαχείρισής τους αξιοποιώντας επιστήμη, τεχνολογία, διακυβέρνηση, με στόχο την αειφορία, με ό,τι αυτή εμπερικλείει, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος, η οποία δεν θα είναι σε βάρος της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης, αλλά θα επιτυγχάνεται προς όφελος της κοινωνίας και με το ελάχιστο οικονομικό κόστος. Είναι προφανές ότι το μοντέλο ροής των υλικών διά μέσου της οικονομίας θα πρέπει να μετασχηματιστεί και από γραμμικό να μετατραπεί σε κυκλικό. Κρίνεται αναγκαία η στροφή από το μοντέλο (γραμμικό) «προμήθεια, παραγωγή, κατανάλωση, απόρριψη» σε ένα μοντέλο (κυκλικό) που βασίζεται στο τετράπτυχο «επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση». Η αλλαγή βασίζεται στη μεγιστοποίηση της απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση των απωλειών κατά τη χρήση. Το βάρος της στρατηγικής ελέγχου και διαχείρισης της ρύπανσης θα πρέπει να μετατοπιστεί στη στρατηγική πρόληψης της ρύπανσης και της μετατροπής των αποβλήτων σε πόρους.

   Επίσης, το ΔΠΜΣ εξετάζει τη φύση, τις αιτίες και τις επιπτώσεις των κυριότερων μορφών περιβαλλοντικών αλλαγών, τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι αλλαγές αλληλεπιδρούν σε παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και πως επηρεάζουν τα οικολογικά συστήματα, αλλά και τις κοινωνίες, καθώς επίσης, εξετάζει τις βιώσιμες λύσεις απέναντι σ’αυτές τις αλλαγές, μέσω της ορθολογικής διαχείρισης, της πρόληψης, του μετριασμού, της προσαρμογής, της ελαχιστοποίησης παραγωγής αποβλήτων, της κυκλικής οικονομίας, του σχεδιασμού νέων βιώσιμων/ πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πολιτικών Μηχανικών και Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλούν τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Δ.Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, μετά από φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (πλήρης φοίτηση) ή πέντε (5) εξαμήνων (μερική φοίτηση). Η λήψη του Διπλώματος προϋποθέτει την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα (10) μαθήματα και την εκπόνηση και επιτυχή εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (90 ECTS συνολικά). Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε σαράντα (40) άτομα. 

   Τα συνολικά τέλη φοίτησης στο Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται συνολικά σε 2.900 € τόσο για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης όσο και για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Αναλυτικότερα,

   α. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται ως εξής: 1.000 € για καθένα από τα δύο εξάμηνα και 900 € για το τρίτο εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

   β. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης, τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται ως εξής: 600 € για καθένα από τα τέσσερα εξάμηνα μαθημάτων και 500 € για το πέμπτο εξάμηνο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. 

   Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. 

   Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως όπου κρίνεται εφικτό ή αναγκαίο. 

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, συναφών με τα αντικείμενα σπουδών Τμημάτων των Επιστημών του Περιβάλλοντος, των Γεωπονικών Επιστημών, των Πολυτεχνικών Σχολών, των Σχολών Οικονομικών Επιστημών, Γεωγραφίας, Δασολογίας, των Θετικών Επιστημών, των Νομικών Επιστημών. 

   Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά 

   προγράμματα και η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών) καθώς και στην προφορική συνέντευξη. 

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σε δύο στάδια: 

   (α) πρώτη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. έως και τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα 14-17 Ιουλίου 2020. 

   (β) δεύτερη περίοδος υποβολής: οι φάκελοι υποψηφιότητας θα πρέπει να πρωτοκολληθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. από τη Δευτέρα 20 Ιουλίου 2019 έως και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020. Από τις αιτήσεις αυτές θα επιλεγεί αριθμός υποψηφίων μέχρι τη συμπλήρωση του μέγιστου αριθμού φοιτητών στην τάξη (40 φοιτητές) του Δ.Π.Μ.Σ. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν μέσω skype κατά το χρονικό διάστημα 21-25 Σεπτεμβρίου 2020. 

   Οι φάκελοι υποψηφιότητας πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: 

   Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
   Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
   ΔΠΜΣ «Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία»
   Πεδίον Άρεως, 38334 ΒΟΛΟΣ 

   και να περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα). 
   2. Βιογραφικό σημείωμα. 
   3. Πίνακας επιλεγμένων βιογραφικών στοιχείων (διαθέσιμος στην ιστοσελίδα). 
   4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο1 πτυχίου ή διπλώματος. 
   5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας. 
   6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού Αγγλικής γλώσσας. Το επίπεδο της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα πρέπει να είναι αντίστοιχο τουλάχιστον με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Επιπέδου Β2. Από την υποχρέωση αυτή, εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών πανεπιστημίου της αλλοδαπής στην Αγγλική γλώσσα. 
   7. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου ή διπλώματος από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για όσους προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού). Σε περίπτωση μη προσκόμισης της βεβαίωσης, δεν θεωρείται ελλιπής ο φάκελος υποψηφιότητας αλλά η κατάθεση της βεβαίωσης ισοτιμίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. 

   Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα http://www.prd.uth.gr/m_smecce ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (κα Στ. Βαφειάδου, τηλ. 24210-74444, fax 24210-74384, e-mail: [email protected]). 

   1 Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες. Αντίστοιχα, γίνονται αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων εφόσον αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο. Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο. 

  • 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
   Αειφορία – Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Βιώσιμη Ανάπτυξη: Θεωρία και Πολιτικές (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Διαχείριση της Κλιματικής Αλλαγής και Χωρική Ανθεκτικότητα (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Σύγχρονες Πολιτικές και Τεχνολογίες Διαχείρισης Περιβάλλοντος – Περιβαλλοντικά Πρότυπα – Κυκλική Οικονομία (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)

   ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Ανάλυση Χρονοσειρών και Δεδομένων Περιβαλλοντικών Κινδύνων [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Διατήρηση και Αξιοποίηση της Βιοποικιλότητας [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Μη Συμβατικοί Υδατικοί Πόροι – Κυκλική Οικονομία και Τιμολογιακές Πολιτικές [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Περιβαλλοντική Πολιτική και Διακυβέρνηση [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
   Βέλτιστες Πρακτικές Διαχείρισης – Ελαχιστοποίησης Παραγωγής Αποβλήτων (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Διαχείριση Υδατικών Πόρων και Κυκλική Οικονομία (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)

   ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   Αγροτική Ανάπτυξη – Κυκλική Οικονομία [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Αειφόρος Παραγωγή Τροφής [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Ανάλυση και Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Αντιπλημμυρική Προστασία Αστικών και Περιαστικών Περιοχών [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Γαλάζια Ανάπτυξη [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Ενεργειακή Πολιτική – Βιώσιμος Ενεργειακός Σχεδιασμός [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)
   Πράσινη Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα [Ε] (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)

   3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΔΠΜΣ-ΒΙΔΙΠΑΚΟ)

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email