Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του ΠΜΣ «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής και συγκεκριμένα στη μελέτη και την εφαρμογή μεθόδων της Βιοπληροφορικής που συνδυάζουν την τεχνολογική, επιστημονική, οικονομική και κοινωνική διάσταση.
   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Βιοπληροφορική – Υπολογιστική Βιολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών. Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Συνέλευση του Τμήματος μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ, αποφάσισε την προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος σπουδών 2020-2021, στο γνωστικό αντικείμενο: «Βιοπληροφορική-Υπολογιστική Βιολογία»

   Το πρόγραμμα είναι διετούς φοίτησης και γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Οικονομικών και Γεωπονικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).

   Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας αιτήσεις υποψηφιότητας (σε ειδικό έντυπο)

   από 09/09/2020 μέχρι 09/10/2020,

   που θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση Συμμετοχής
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών. Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017.
   4. Δύο συστατικές επιστολές
   5. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών σπουδών
   6. Αντίγραφο Διπλωματικής Εργασίας (εφόσον έχει πραγματοποιηθεί)
   7. Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1)Α
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, προαιρετικά
   9. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεων)
   10. Δύο (2) φωτογραφίες.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, πραγματοποιείται κατά το μήνα Οκτώβριο κάθε έτους, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω, (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/2017) :

   1. Βαθμός πτυχίου Α΄ κύκλου σπουδών (ποσοστό βαρύτητας: 20%)
   2. Συστατικές επιστολές (ποσοστό βαρύτητας: 20%)
   3. Βιογραφικό Σημείωμα (ποσοστό βαρύτητας 10%)
   4. Επίδοση σε Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών (ποσοστό βαρύτητας 10%)
   5. Προφορική συνέντευξη (ποσοστό βαρύτητας: 40%)

   Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται Διπλωματική Εργασία στον Α΄ κύκλο σπουδών, το ποσοστό βαρύτητας της προφορικής συνέντευξης διαμορφώνεται σε 50%.

   Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης, δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.

   Δικαίωμα υποβολής δικαιολογητικών έχουν και οι φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους έως τον Οκτώβριο οπότε και πραγματοποιείται η εγγραφή των μεταπτυχιακών φοιτητών και η έναρξη των μαθημάτων.

   Τα συνολικά τέλη φοίτησης για το ΠΜΣ ανέρχονται σε 3000 ευρώ και καταβάλλονται σε τέσσερις (4) δόσεις. Οι φοιτητές που δικαιούνται απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης με βάση τα οριζόμενα στο Ν. 4485/2017, υποβάλουν σχετική αίτηση ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

   Το ειδικό έντυπο της αίτησης υποψηφιότητας βρίσκεται στη γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://bioinformatics.biol.uoa.gr/msc .

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ στο τηλ. 210-7274877, e-mail: [email protected]

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους. Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.
   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Μοριακή Βιολογία και Γονιδιωματική 6
   • Βιομοριακή Δομή και Λειτουργία 6
   • Γλώσσες Προγραμματισμού και Εργαλεία Λογισμικού στη Βιοπληροφορική Ι 6
   • Στατιστική στη Βιοπληροφορική 6
   • Αρχές και Μέθοδοι Βιοπληροφορικής 6
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά 

   • Υπολογιστική Ανάλυση Ακολουθιών Βιομακρομορίων 6
   • Υπολογιστική Ανάλυση Δομών Βιομακρομορίων 6
   • Γλώσσες Προγραμματισμού και Εργαλεία Λογισμικού στη Βιοπληροφορική ΙΙ 6
   • Μοριακή Αναγνώριση – Ασθένειες – Δομικός Σχεδιασμός Φαρμάκων 6
   • Μεθοδολογία της Έρευνας 6
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά 

   • Η πληροφορική στη μελέτη και προστασία της βιοποικιλότητα 39 6
   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 12

   Μαθήματα Επιλογής (*)

   • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής Ι 6
   • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής ΙΙ 6
   • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής ΙΙΙ 6
   • Ειδικά Θέματα Βιοπληροφορικής ΙV 6
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας 30
    Σύνολο ECTS 30

   (*) Επιλέγονται υποχρεωτικά δύο (2) μαθήματα με κριτήρια κατ’ αρχήν το θέμα της Μεταπτυχιακής Εργασίας  και κατόπιν συνεννόησης με τη Συντονιστική Επιτροπή.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email