Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3900
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός – Περιγραφή

   Το εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Δ.Μ.Π.Σ.) «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» έχει ως στόχους:

   α) την προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και την καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας στα αντικείμενα των βιομαθηματικών (εφαρμοσμένα μαθηματικά, μοντελοποίηση και προσομοίωση συστημάτων), της βιοπληροφορικής (γονιδιωματική, πρωτεομική, ανακάλυψη βιοδεικτών, σχεδιασμός φαρμάκων, βιολογία συστημάτων, βιολογικές γλώσσες προγραμματισμού), της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών (ανάλυση βιοϊατρικών σημάτων και εικόνων, επεξεργασία βιοϊατρικών δεδομένων, εξόρυξη γνώσης, ανάπτυξη αλγορίθμων). Επίσης, την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και εξειδίκευση στη μεθοδολογία έρευνας, τη διεξαγωγή και ανάλυση κλινικών μελετών, την επεξεργασία και ερμηνεία βιολογικών δεδομένων, τη σχεδίαση εφαρμογών για τη λήψη αποφάσεων, τη μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων και την εκπόνηση μοντέλων πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών.

   β) την προετοιμασία ειδικευμένων επιστημόνων για μια επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία τόσο σε Ακαδημαϊκό όσο και σε Ερευνητικό περιβάλλον, αλλά και σε εταιρείες βιοτεχνολογίας, φαρμακευτικές βιομηχανίες ή και εταιρείες Πληροφορικής και Μελετών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

   Μαθησιακά αποτελέσματα

   Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι/ες θα είναι σε θέση να:

   • Αναπτύσσουν αλγορίθμους, να μοντελοποιούν και να προσομοιώνουν συστήματα πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών,
   • Χρησιμοποιούν γλώσσες προγραμματισμού για να προγραμματίζουν βιολογικούς μηχανισμούς, εφαρμογές για λήψη αποφάσεων και εξόρυξη γνώσης,
   • Πραγματοποιούν έρευνα με κατάλληλες μεθοδολογίες,
   • Διεξάγουν και να αναλύουν κλινικές μελέτες,
   • Επεξεργάζονται και να ερμηνεύουν βιοϊατρικά σήματα, εικόνες και βιολογικά δεδομένα,
   • Μελετούν βιοδείκτες και να παρακολουθούν το σχεδιασμό φαρμάκων,
   • Πραγματοποιούν μετα-ανάλυση βιοϊατρικών δεδομένων.

   Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών οι απόφοιτοι/ες θα έχουν αναπτύξει και γενικότερες ικανότητες όπως να:

   • Μπορούν να αναπτύξουν πρωτογενή επιστημονική έρευνα στα αντικείμενα των βιομαθηματικών, της βιοπληροφορικής, της υπολογιστικής βιολογίας, της νευροπληροφορικής και των νευροεπιστημών προάγοντας την επιστημονική γνώση στους τομείς της Βιοπληροφορικής και της Νευροπληροφορικής,
   • Πραγματοποιούν έρευνες βάσει συγκεκριμένων μεθοδολογιών και μεθόδων,
   • Πραγματοποιούν κλινικές μελέτες,
   • Εκπονούν μοντέλα πρόγνωσης και διάγνωσης ασθενειών,

   Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) Προγράμματος Σπουδών

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

   Γλώσσα διδασκαλίας

   Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

   Διάρκεια φοίτησης

   Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι ενάμιση (1,5) έτος και η μέγιστη έξι (6) έτη.

   Σημείωση: Το πρόγραμμα είναι δομημένο σε Θεματικές Ενότητες εξαμηνιαίας διάρκειας.

   Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

   • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0688
   • με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

   Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

   MSc-Master of Science Bioinformatics and Neuroinformatics


   Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020

   Προσφερόμενες θέσεις για το εαρινό εξάμηνο: 60

   Στο κοινό εξ αποστάσεως διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ. «Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική» γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι, πτυχιούχοι σχολών επιστημών υγείας, θετικών, βιολογικών, οικονομικών, ανθρωπιστικών, πολυτεχνικών σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και Πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. με συναφή γνωστικά αντικείμενα, όπως εξειδικεύεται παρακάτω.

   Πιο συγκεκριμένα το συγκεκριμένο ΜΠΣ απευθύνεται σε πτυχιούχους των παρακάτω τμημάτων ή συναφών τμημάτων:

   1. ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής
   2. ΑΕΙ Τμημάτων Κτηνιατρικής
   3. ΑΕΙ Τμημάτων Φυσικής και Φυσικών Επιστημών
   4. ΑΕΙ Τμημάτων Μαθηματικών και εφαρμοσμένων Μαθηματικών
   5. ΑΕΙ Τμημάτων Στατιστικής
   6. ΑΕΙ Τμημάτων Χημείας
   7. ΑΕΙ Τμημάτων Βιολογίας
   8. ΑΕΙ Τμημάτων Ψυχολογίας
   9. ΑΕΙ Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
   10. ΑΕΙ Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
   11. ΑΕΙ Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
   12. ΑΕΙ Τμημάτων Βιοτεχνολογίας
   13. ΑΕΙ Τμημάτων Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής
   14. ΑΕΙ Τμημάτων Χημικών Μηχανικών
   15. ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανολόγων Μηχανικών
   16. ΑΕΙ Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
   17. ΑΕΙ Τμημάτων Μηχανικών ΗΥ
   18. ΑΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής
   19. ΑΕΙ Τμήματος Πληροφορικής με εφαρμογές στην Βιοϊατρική
   20. ΤΕΙ Τμημάτων Πληροφορικής
   21. ΤΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
   22. ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων
   23. ΤΕΙ Τμημάτων Διατροφής και Διαιτολογίας
   24. ΤΕΙ Τμήματος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

   Για την παρακολούθηση του Δ.Π.Μ.Σ. απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής καθώς μέρος των διαλέξεων, των συγγραμμάτων και του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι στην αγγλική γλώσσα.

   Σημείωση:

   Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

   α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

   Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

   *Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

   Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

   Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από τη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 12:00.

   Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 16ης Ιανουαρίου  2020 και ώρα 12:00

  • Διάρθρωση του Προγράμματος

   1ο Εξάμηνο

   ΒΝΠ50  Μαθηματική Μοντελοποίηση στη Βιολογία       (Υ¹, 10²)

   ΒΝΠ51 Νευροβιολογία και Μοντελοποίηση Κυτταρικών Συστημάτων (Υ, 10)

   ΒΝΠ52  Καταγραφή́ και Επεξεργασία Νευρικών Βιοσημάτων       (Ε³, 10)

   ΒΝΠ53  Μηχανική Νευρικής Αποκατάστασης      (Ε, 10)

   2ο Εξάμηνο

   ΒΝΠ54  Αλγόριθμοι στη Μοριακή Βιολογία και στη Δομική Βιοπληροφορική     (Υ, 10)

   ΒΝΠ55  Σχεδιασμός Βάσεων Βιολογικών Δεδομένων και Γλώσσες Προγραμματισμού́       (Υ, 10)

   ΒΝΠ56  Βιοιατρική Τεχνολογία και Συστήματα Ιατρικής Απεικόνισης        (Ε, 10)

   ΒΝΠ57  Πρωτεομική, Γενωμική και Γονιδιωματική            (Ε, 10)

   3ο Εξάμηνο

   ΒΝΠΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30)

   ¹Υ = Υποχρεωτική

   ²10 = 10 ECTS

   ³Ε = Επιλογής


   Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

   Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά εξάμηνο).

   Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλείτε πρώτα τις Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνετε τις Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγετε ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).

   Ειδικότερα για την ΒΝΠ52, είναι χρήσιμη η εξοικείωση με τον προγραμματισμό και απαραίτητη η εξοικείωση με σήματα και μετασχηματισμούς. Προτείνεται η επιλογή της ΒΝΠ50 πριν την ΒΝΠ52 εκτός και αν ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαθέτει ήδη το κατάλληλο υπόβαθρο σε σήματα και μετασχηματισμούς.

   Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. του προγράμματος.

   Η εργαστηριακή εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιείται παράλληλα με την παρακολούθηση των Θ.Ε. του Β’ εξαμήνου ή την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  Λαμβάνει χώρα για διάστημα 10 ημερών στις αρχές του εαρινού εξαμήνου, ήτοι τον Μάρτιο. Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όσοι/ες φοιτητές/ήτριες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. του Α’ εξαμήνου του προγράμματος.

   Η υποστήριξη της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει ότι θα έχει ολοκληρωθεί η εργαστηριακή εκπαίδευση. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) από τις  οκτώ (8) προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες, η συμμετοχή στην εργαστηριακή εκπαίδευση και η επιτυχής ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email