Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο – MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Σκοπός του Π.Μ.Σ. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» είναι η προαγωγή της γνώσης, η ανάπτυξη της έρευνας και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της Βιοοικονομίας, της Βιοτεχνολογίας, του Βιοδικαίου, των ρυθμιστικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή προϊόντων βιοτεχνολογικής προέλευσης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και της βιοασφάλειας.

   Οι γενικές ικανότητες τις οποίες αποκτούν οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» κατά την παρακολούθηση και συμμετοχή σε αυτό είναι ιδίως:

   α) Η εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο σπουδών του Π.Μ.Σ. και η εφαρμογή της γνώσης στην πράξη.
   β) Η αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο», έχει ως αντικείμενο την παροχής εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, εξειδίκευσης και εμπιερίας στον τομέα της Βιοτεχνολογίας, με επιπλέον κατανόηση και εμπέδωση θεμάτων βιοασφάλειας, οικονομίας, δικαίου και μάρκετινγκ. Παρέχει νομική τεχνογνωσία και δεξιότητες διαχείρισης, που μπορούν άμεσα να χρησιμοποιηθούν από όλους τους σπουδαστές, όπως εκείνους με νομική εκπαίδευση, με υπόβαθρο σε διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικών κι επιπλέον αυτούς που έχουν εκπαιδευτεί σε σχετικούς επιστημονικούς κλάδους ( βιολογία, γεωπονία, χημεία και βιοτεχνολογία) και θέλουν να εμπλακούν σε τομείς που σχετίζονται με την Βιοικονομία.

   Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο».


   The International Hellenic University’s MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law is designed to develop technological, financial, legal, and managerial expertise and real world skills for students who intend to work in public and private services dealing with the studies, consultation, management, regulation and development of biotechnological products and for those who are already occupied in related areas. The program is interdisciplinary combining knowledge from heterogeneous scientific fields, such as biology, economy, law and marketing.

   The Programme aims are:

   • The provision of knowledge and skills based on the most modern and innovative developments in Biotechnology, directly linked to the field of Bioeconomy
   • The understanding and implementation of the basic regulatory rules and laws governing the production and promotion of biotechnological products, as well as the provision of services directly related to biotechnological applications in the fields of Biomedicine, Genetics and Pharmacy
   • The understanding and implementation of key regulatory rules and legislation related to biosafety issues for humans and the environment
   • The provision of the basic technical and economic knowledge necessary to manage and promote biotechnological products and services
   • The provision of interdisciplinary education in the field of Bioeconomy, which at the same time allows the development of all the skills required in the modern labor market at the international level

   The Programme targets at:

   • Professionals in health care facilities, pharmaceutical and medical equipment companies, food production and agricultural industries, biochemical industries, research centers and universities
   • Scientists who deal with specific legal, biosafety, and bioethical issues in biotechnology, pharmacy, health, biochemistry, engineering, and environmental sciences
   • Lawyers and managers occupied as legal or technical consultants
   • Employees in the public and private sectors engaged in related subjects

   Δείτε την προκήρυξη:

   Η Σχολή Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στο αντικείμενο «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η διδασκαλία των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών γίνεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, ενώ το Π.Μ.Σ. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law) θα διεξαχθεί μέσω ευέλικτων μορφών μάθησης που θα συνδυάζουν την παραδοσιακή πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.

   Οι μεταπτυχιακές σπουδές στο παραπάνω Π.Μ.Σ. οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) και η διάρκειά τους είναι συνάρτηση της κατεύθυνσης που θα επιλέξουν οι φοιτητές. Αυτή προσδιορίζεται από τη φύση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία ή ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία) που θα εκπονήσουν. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης που επιλέγουν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας η διάρκεια φοίτησης περιλαμβάνει δύο εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο για την ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας. Για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης που επιλέγουν να εκπονήσουν ερευνητική μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η χρονική διάρκεια περιλαμβάνει δύο εξάμηνα διδασκαλίας και δύο εξάμηνα για την ολοκλήρωση της ερευνητικής μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Για όσους φοιτητές επιθυμούν, κατόπιν σχετικής αίτησης τους παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης. Η χρονική διάρκεια στην περίπτωση μερικής φοίτησης διπλασιάζεται.

   Στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4485/2017 και 4610/2019, όπως εκάστοτε ισχύουν.

   Το Π.Μ.Σ. «Βιοοικονομία: Βιοτεχνολογία και Δίκαιο» (MSc in Bioeconomy: Biotechnology and Law) είναι διεπιστημονικό και έχει κυρίως πρακτικό στόχο. Προσφέρει τεχνολογική, νομική και διαχειριστική εξειδίκευση, άμεσα χρηστική τόσο στα νομικά επαγγέλματα, όσο και στα επαγγέλματα επιστημών και τεχνολογίας, που αφορά το αντικείμενό του. Συγκεκριμένα στοχεύει σε τομείς, όπως: οι μονάδες υγείας, η βιομηχανία φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων, η βιομηχανία τροφίμων, βιομηχανία γεωργικών μη βρώσιμων προϊόντων, χημική βιομηχανία, ο τομέας της έρευνας (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια), δικηγόρους και managers που δραστηριοποιούνται στους παραπάνω τομείς (π.χ. νομικούς ή τεχνικούς συμβούλους εταιρειών). Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε φοιτητές και σε στελέχη επιχειρήσεων ή οργανισμών που επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις στα εν λόγω πεδία.

   Η επιλογή των Μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τη συνάφεια του γνωστικού αντικειμένου των προπτυχιακών σπουδών κάθε υποψήφιου με το επιστημονικό πεδίο του Π.Μ.Σ., το βαθμό του διπλώματος ή πτυχίου, την επίδοση στη διπλωματική εργασία και σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το Π.Μ.Σ., την πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, το βιογραφικό σημείωμα του υποψήφιου και τις συστατικές επιστολές.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση μέχρι 1 Νοεμβρίου 2020 (ή μέχρι την κάλυψη των θέσεων), ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο http://www.ihu.edu.gr/index.php/admissions.html.

   Κατά την υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι καλούνται να επισυνάψουν τα παρακάτω:

   • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (CV)
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
   • Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας προσκομίζοντας έναν από τους παρακάτω τίτλους απόδειξης πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας: IELTS (6.5 και άνω), TOEFL (90 και άνω), TOEIC (850 και άνω). Ελλείψει αυτών, δεκτά γίνονται και άλλα πτυχία που αποδεικνύουν όμως άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας όπως αυτά εξειδικεύονται από τον ΑΣΕΠ. Οι ενδιαφερόμενοι που δεν κατέχουν ανάλογο πιστοποιητικό μπορούν να υποβάλουν αίτηση αλλά για να τους επιτραπεί να ξεκινήσουν το Π.Μ.Σ. θα πρέπει να υποβάλουν το πιστοποιητικό έως 1 Νοεμβρίου 2020.
   • Δύο συστατικές επιστολές που να καταδεικνύουν την καταλληλότητα του υποψηφίου για το ΠΜΣ σε κλειστούς υπογεγραμμένους και σφραγισμένους φακέλους. Εναλλακτικά, οι αξιολογητές μπορούν να αποστείλουν κατευθείαν τις ενυπόγραφες συστατικές επιστολές στο e-mail [email protected] από τον προσωπικό λογαριασμό email που διατηρούν στο φορέα/ίδρυμα στο οποίο εργάζονται.
   • Δύο φωτογραφίες μεγέθους διαβατηρίου 7.

   Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρέχονται από τη Γραμματεία και τους Υπεύθυνους των Προγραμμάτων (Programme Μanagers) της Σχολής Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (τηλ. 2310 807529/526, email: [email protected]).

   Συμμόρφωση στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (EE 2016/679)

   Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση και τα συνοδευτικά αυτής δικαιολογητικά έγγραφα, συναινούν ρητά στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που οι ίδιοι υποβάλλουν μαζί με τη αίτησή τους, με σκοπό την αξιολόγηση της υποψηφιότητάς τους και την αποδοχή τους ή μη σε Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

   Σε περίπτωση μη επιλογής ορισμένου υποψηφίου, τα στοιχεία του στη συνέχεια διαγράφονται από τα αρχεία της Σχολής εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών. Ο υποψήφιος που τελικά δεν επιλεγεί έχει δικαίωμα να παραλάβει τα έγγραφα που έχει υποβάλλει, διαφορετικά αυτά καταστρέφονται εντός 30 ημερών.

  • Programme Structure

   First Term – Core Courses
   ▶ Biology and Environment: Basic Concepts
   ▶ Biomedical Technology / Red Biotechnology
   ▶ Agro/industrial, Marine and Environmental Biotechnology
   ▶ Biolaw and Bioethics
   ▶ Management and Marketing Strategies

   Second Term – Core Courses
   ▶ Biomedicine Law
   ▶ Biosafety Management and Biorisk Assessment
   ▶ Applied Biotechnology
   ▶ Agri & Bio-Product Finance

   Second Term – Elective Courses
   (Students choose one course)
   ▶ Patent Law in Biological Applications
   ▶ Sustainable Production and Consumption
   ▶ Agricultural and Food Policy
   ▶ Applied Quantitative Methods for Decision Making
   ▶ Trade and Markets
   ▶ Entrepreneurship and Innovation

   The Dissertation
   The dissertation is an individual project of original scientific work. The subject is chosen from a list of topics suggested by a faculty member, who acts as a supervisor. Alternatively, students may choose a research-based dissertation of 12 months duration. In this case, a reduction in tuition fees may be awarded

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email