Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5,100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Διαπανεπιστημιακό ΠΜΣ Βιοοικονομία των Πανεπιστημίων Πειραιώς και ΕΚΠΑ αναβαθμίζεται, σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της έρευνας και της αγοράς και αντικαθίσταται από το ανανεωμένο ΠΜΣ Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

   Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις κεντρικές προκλήσεις της βιοοικονομίας, της κυκλικής οικονομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης:

   • Κάνοντας καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων
   •  Προσθέτοντας αξία σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της καινοτομίας στις επιστήμες της ζωής
   • Εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες στις υπάρχουσες και αναδυόμενες αγορές
   • Ενσωματώνοντας πρακτικές βιωσιμότητας σύμφωνα με του 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

   Απευθύνεται σε Αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, Στελέχη Επιχειρήσεων, Κυβερνήσεων και Οργανισμών

   Κατεβάστε την τελευταία αίτηση εδώ 

   πμσ_βιοοικονομίας

   ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» (MSc in Bioeconomy, Circular Economy and Sustainable Development) που διοργανώνει για τον ακαδημαϊκό κύκλο 2020-2022. 

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Bιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» είναι η προετοιμασία, ανάπτυξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα βιοοικονομίας και κυκλικής οικονομίας ως κύριο στοιχείο μιας έξυπνης, οικολογικής και επομένως βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα, την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η παροχή γνώσης για το σύνολο των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ με βάση την Ατζέντα 2030 για έναν κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη. Το ΠΜΣ παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις και σε ήδη εργαζόμενα στελέχη επιχειρήσεων, κυβερνήσεων και οργανισμών όσον αφορά την εφαρμογή πρακτικών και πολιτικών φιλικών προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τις καλές πρακτικές στο πλαίσιο του ΟΗΕ. 

   Στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας 3 εξαμήνων και τα μαθήματα αρχίζουν τον Οκτώβριο του 2020. 

   Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 20/05/2020, 27/07/2020,  11/09/2020, 24/09/2020. 

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

   1. Συμπληρωμένη έντυπη αίτηση (χορηγείται από το ΠΜΣ).
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών*.
   3. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων με ακριβή μέσο όρο.
   4. Αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γερμανικής ή Γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο με επικύρωση από δικηγόρο ή την εκδούσα αρχή).
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για υποψηφίους που έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές σε έντυπα του ΠΜΣ.
   7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
   8. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων (αν υπάρχουν).
   9. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες διαβατηρίου (με οπισθογραφημένο το ονοματεπώνυμο).
   10. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.

   *Δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που θα καταστούν πτυχιούχοι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020. 

   Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές αυτοπροσώπως, ηλεκτρονικά ([email protected]) ή ταχυδρομικώς (εφόσον αποσταλούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία) στην παρακάτω διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Πειραιώς Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης Π.M.Σ. «Βιοοικονομία, Κυκλική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη» Καραολή & Δημητρίου 80, Τ.Κ. 18534 Πειραιάς (1ος όροφος, γραφείο 110) Δευτέρα – Παρασκευή 8:30- 14:00μμ. 

   Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210 4142080/-2159/-2077 μέχρι τις 15:00. 

   Τρίτη-Τετάρτη 15:00-19:00 και Σάββατο 9:30-12:00 στο τηλέφωνο 210 414 2352 (θα ισχύσει μετά το άνοιγμα του Πανεπιστημίου). 

   Ηλεκτρονική δ/νση : http://bioeconomics.edu.gr, e-mail: [email protected] 

   Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 27 Ιουλίου 2020

   Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων:24 Σεπτεμβρίου 2020

  • ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Η φυσιογνωμία του προγράμματος έχει διαμορφωθεί τόσο από τις γενικές προδιαγραφές των αντίστοιχων προγραμμάτων Ελληνικών και ξένων ΑΕΙ, όσο και από την ανάγκη το περιεχόμενο και η έμφαση στο πρόγραμμα να αντιστοιχούν στα χαρακτηριστικά της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομικοκοινωνικής πραγματικότητας. Για το λόγο αυτό το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελείται από τις εξής κατηγορίες μαθημάτων:

   Προκαταρκτικά μαθήματα (Π)
   Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)
   Μαθήματα επιλογής (Ε)
   Τα μαθήματα επιλογής που διδάσκονται ανήκουν σε ένα ευρύτερο σύνολο από το οποίο οι φοιτητές επιλέγουν τρία μαθήματα που προσθέτουν αξία στις ακαδημαϊκές τους γνώσεις και ενισχύουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές στο σύγχρονο ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον.

   Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει:
   Να παρακολουθήσει και να εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα (Υ και Ε) στα εξάμηνα Α, Β και Γ και
   Να εκπονήσει διπλωματική εργασία στο Γ εξάμηνο.
   Για την απονομή του τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών απαιτείται η επιτυχής συμπλήρωση 90 πιστωτικών μονάδων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) μέσω της συμμετοχής του μεταπτυχιακού φοιτητή στο σύνολο των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον κανονισμό του Π.Μ.Σ.. (Νόμος 3685/2008).

   Πρόγραμμα Μαθημάτων

   Τα διδασκόμενα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και κάθε κύκλος σπουδών που οδηγεί σε ΜΔΕ περιλαμβάνει διδακτική απασχόληση (θεωρία, φροντιστηριακές ασκήσεις) καθώς και ερευνητική απασχόληση και ασκήσεις. Η γλώσσα διδασκαλίας ορίζεται η ελληνική ή η αγγλική.

   Στην αρχή του Α΄ εξαμήνου οι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθούν έναν αριθμό προκαταρκτικών μαθημάτων.

   Για όσους προέρχονται από Οικονομικά Τμήματα:

   Εισαγωγή στην Τεχνολογία & Αρχές Βιο-Συστημάτων
   Εισαγωγή στη Χημεία & Φυσική Επιστημών Ζωής
   Για όσους προέρχονται από μη-Οικονομικά Τμήματα:

   Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
   Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
   Το μάθημα Ποσοτικές Μέθοδοι θα είναι κοινό για όλους.

   Τα προκαταρτικά μαθήματα θα είναι διάρκειας 4 εβδομάδων (3 ώρες/εβδομάδα) και θα γίνονται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους. Τα μαθήματα αυτά θα κλείνουν με εξετάσεις.

   Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email