Βιομηχανική Φαρμακευτική

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η προαγωγή της επιστήμης της Φαρμακευτικής στο γνωστικό πεδίο της «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ» (INDUSTRIAL PHARMACY)

   Σκοπός του Προγράμματος των μεταπτυχιακών σπουδών είναι η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο πεδίο των Φαρμακευτικών Επιστημών. Παράλληλα, στοχεύει στη σύνδεση της ερευνητικής προσπάθειας με την παραγωγική διαδικασία και στην κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών σχετικών με την επιχειρησιακή σχεδίαση και ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Διαδικασία υποβολής

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων γίνονται δεκτές από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής από την 1η Ιουλίου έως τα τέλη της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου. Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ακολουθεί το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

   • 10 έως 13 Σεπτεμβρίου συνέντευξη των υποψηφίων
   • έως 15 Σεπτεμβρίου συνεδρίαση της Σ.Ε. για την επιλογή υποψηφίων.
   • συνέρχεται η Γ.Σ. για την τελική επιλογή των υποψηφίων
   • 20 Σεπτεμβρίου υποδοχή φοιτητών και έναρξη μαθημάτων

   Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του οικείου Τμήματος είτε σε έντυπη (Ταχυδρομική αποστολή στη δ/νση: Α.Π.Θ., Γραμματεία Τμ. Φαρμακευτικής, 4ος όροφος κτιρίου Φαρμακευτικής, Πληροφορικής και Βιολογίας, Γραφείο 406, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστημιούπολη, 54124, Θεσσαλονίκη) είτε σε ηλεκτρονική μορφή ([email protected]).

   Απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία οφείλουν να καταθέσουν οι υποψήφιοι κατά την αίτησή τους είναι:

   Ι) Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού θα πρέπει να έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ),
   ΙΙ) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα και
   ΙΙΙ) Πιστοποιητικό ικανοποιητικής γλωσσομάθειας μιας ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση Αγγλικής). Το επίπεδο γλωσσομάθειας της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται από τους υποψηφίους με τους εξής τρόπους: α) Κρατικό Πιστοποιητικό του ν. 2740/1999 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του Ν. 3149/2003, β) Με πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής, γ) Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, δ) Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμό των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχουν αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.
   ΙV) Πιστοποιητικά επιβεβαίωσης της επαγγελματικής εμπειρίας, τυχόν δημοσιεύσεις, επιστημονικές ανακοινώσεις, συστατικές επιστολές (μέχρι 2)
   V)Οι υποψήφιοι των οποίων η εισαγωγή γίνεται βάση οικονομικών κριτηρίων θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά που θα αναφέρονται στην οικογενειακή τους κατάσταση (φορολογική ενημερότητα του τρέχοντος έτους, ατομικό και οικογενειακό εισόδημα, χαρτί πολυτέκνων κ.λ.π.)

   Κατηγορίες υποψηφίων που μπορούν να γίνουν δεκτοί :

   Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής. Αναλυτικότερα, για εκπόνηση Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Γεωπονίας, Χημικών Μηχανικών ή συναφών Τμημάτων προερχόμενοι από Πανεπιστήμια της ημεδαπής ως και αποφοίτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Για τους πτυχιούχους άλλων Τμημάτων πλην των Τμημάτων Φαρμακευτικής, η Γ.Σ. αποφασίζει, μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ, εάν οι υποψήφιοι έχουν τις απαιτούμενες βασικές γνώσεις.

   1. Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
   2. (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
   3. Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., που οργανώνεται σε Τμήματα του Ιδρύματος που υπηρετούν, το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

   Αριθμός εισακτέων

   Ο αριθμός εισακτέων ανά έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε 24 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και αυτοί από υποτροφίες ή χορηγίες. Μαθήματα/Διδάσκοντες Τα εξαμηνιαία μαθήματα, διάρκειας 13 εβδομάδων, κατανέμονται στο 1ο (3 μαθήματα), στο 2ο (3 μαθήματα) και 3ο εξάμηνο (1 μάθημα) αντίστοιχα και ξεκινάνε τον μήνα Σεπτέμβριο. Aποτελούν μαθήματα ειδίκευσης και η διδασκαλία τους γίνεται σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα στα ελληνικά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ασχολούνται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα (μαθήματα, φροντιστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις και μεταπτυχιακή ερευνητική εργασία) με υποχρεωτική παρουσίαση. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία θα ξεκινά σταδιακά στο 1ο εξάμηνο ενώ η επίσημη έναρξη της θα πραγματοποιείται στο δεύτερο και θα ολοκληρώνεται στο 3ο εξάμηνο.

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90 ECTS.
   Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός ανάπτυξη και φαρμακολογική αξιολόγηση της δράσης φαρμακομορίων – μελέτες προμορφοποίησης Υ 7,5
   • Εισαγωγή στη Βιομηχανική Φαρμακευτική Ανάλυση Υ 7,5
   • Προκλινική και κλινική αξιολόγηση φαρμάκων Υ  7,5
   • 1ο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 7.5
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακοτεχνικών μορφών. Νεότερες προσεγγίσεις Υ  7,5
   • Εφαρμοσμένη Φαρμακευτική Ανάλυση-Διασφάλιση ποιότητας Υ 7,5
   • Καλλυντικά -Φυσικά προϊόντα Υ 7,5
   • 2ο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 7.5
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   • Κανονιστικό πλαίσιο εγκρίσεως Φαρμάκων και κλινικών μελετών Y 3 5
   • 3ο στάδιο εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας Υ 25
    Σύνολο ECTS Εξαμήνου 30
    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email