Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 5.800€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς λειτουργεί και οργανώνει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία». To συγκεκριμένο ΠΜΣ είναι οργανωμένο σε τρεις κατευθύνσεις:

   Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
   Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
   Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

   Βασικό σκοπό του ΠΜΣ αποτελεί η καλλιέργεια της γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας σε πεδία που σχετίζονται με τις τρεις κατευθύνσεις και η δημιουργία ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να στελεχώσουν υπεύθυνα επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών ή την παροχή τεχνογνωσίας καθώς και συμβουλευτικών ή άλλων υπηρεσιών στα θεματικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει.

   To συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι κατάλληλα οργανωμένο και σχεδιασμένο ώστε με το διδακτικό προσωπικό, την υλικοτεχνική υποδομή, το πρόγραμμα σπουδών, την άρτια οργάνωση και το θεματικό πλουραλισμό του να καλύπτει γνωσιολογικά, μαθησιακά και ερευνητικά τις απαιτήσεις, τις ανησυχίες και τις αναζητήσεις των σπουδαστών του.

   Δείτε αναλυτικά την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς προσκαλεί υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη «Βιομηχανική Διοίκηση και Τεχνολογία» που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στους τομείς:

   ➢Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
   ➢Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Energy and Environmental Management)
   ➢Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)

   Διδάσκοντες
   Στο Πρόγραμμα διδάσκουν καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς καθώς και καθηγητές άλλων ΑΕΙ, όπως και ειδικοί επιστήμονες με σημαντική επαγγελματική εμπειρία.

   Σε ποιους απευθύνεται
   Απευθύνεται σε πτυχιούχους τμημάτων τεχνολογικής και οικονομικής κατεύθυνσης καθώς και σε άλλους πτυχιούχους σχετικών τμημάτων άλλων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

   Κόστος και διάρκεια Σπουδών
   Το πρόγραμμα έχει διάρκεια τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων και το τέλος φοίτησης του ΠΜΣ ανέρχεται στο ποσό των 5.800,00 ευρώ (2.000/α΄ εξάμηνο, 2.000/β΄ εξάμηνο, 1.800/γ΄ εξάμηνο,) και καταβάλλεται στην αρχή κάθε εξαμήνου. Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΠΜΣ για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να τροποποιείται και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς με απόφαση της Διοίκησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

   Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων και Απαραίτητα Δικαιολογητικά

   Οι ενδιαφερόμενοι για την παρακολούθηση του ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν την αίτησή τους καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τις 27/04/2020 έως τις 12/06/2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80 (Γραφείο 114).

   Ενναλακτικά, οι υποψήφιοι μπορούν είτε να αποστέλλουν τις αιτήσεις ταχυδρομικώς (Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Καραολή και Δημητρίου 80, Τ.Κ.:18534, είτε να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά.

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
   1. Να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και να την εκτυπώσουν.
   2. Να προσκομίσουν στην Γραμματεία τον φάκελο υποψηφιότητας τους ο οποίος θα πρέπει να περιέχει υπογεγραμμένη την εκτυπωμένη αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία είναι τα εξής:

   i. Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος/η έχει αποφοιτήσει.
   ii. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία (για κάθε τίτλο σπουδών). Σημειώνεται ότι, εάν το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού, τότε απαιτείται βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
   iii. Δύο συστατικές επιστολές (σε χωριστούς κλειστούς φακέλους).
   iv. Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα στο οποίο θα εμπεριέχονται όλα τα δυνατά αξιολογήσιμα στοιχεία.
   v. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής, από την εκδούσα αρχή, (επίπεδο lower) και οποιασδήποτε άλλης ξένης γλώσσας (αν υπάρχει).
   vi. Σύντομο σημείωμα στο οποίο θα επισημαίνονται από τον υποψήφιο οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συμμετάσχει στο συγκεκριμένο ΠΜΣ. Παράλληλα, θα αναφέρεται η ιδιαίτερη επιστημονική περιοχή στην οποία δίνεται μεγαλύτερη έμφαση.
   vii. Βεβαιώσεις οι οποίες πιστοποιούν όσα αναγράφονται στο Βιογραφικό Σημείωμα του υποψηφίου.

   Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη. Οι υποψήφιοι οι οποίοι τελικά θα συμπεριληφθούν στον πίνακα των επιτυχόντων θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία για τη διαδικασία της εγγραφής τους στο Πρόγραμμα.

   Υποτροφίες Αριστείας
   Το ΠΜΣ στη ΒΔΤ στηρίζοντας την αριστεία έχει θεσπίσει τη χορήγηση υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με άριστη επίδοση. Δικαίωμα υποτροφίας αριστείας, έχουν οι φοιτητές που θα καταβάλλουν τέλη φοίτησης. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όσοι από τους υποψηφίους φοιτητές του ΠΜΣ για το ακ. έτος 2020-21 επιθυμούν να αξιολογηθούν και για πιθανή χορήγηση υποτροφίας για το 1ο εξ. σπουδών και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

   • Βαθμός πτυχίου οκτώ (8) και άνω από Ελληνικό ΑΕΙ/ΤΕΙ ή το αντίστοιχο του 8/10 για πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος εξωτερικού. ή/και
   • Σειρά αποφοίτησης στο άνω 10% της τάξεως των (που θα βεβαιούται με επίσημο έγγραφο της αντίστοιχης γραμματείας) ή επίδοση άνω του 90% στο GMAT (quantitative) ή στο GRE (quantitative) να το δηλώσουν συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας την αντίστοιχη αίτηση.

   Πληροφορίες και παραλαβή δικαιολογητικών από τη Γραμματεία Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, τηλ. 210-4142111, 210-4142095, 210-4142096, 210-4142098 . Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενημερωθούν πληρέστερα για το Πρόγραμμα μπορούν να
   επικοινωνήσουν με τα κάτωθι μέλη ΔΕΠ ανά ειδίκευση:

   ➢ Διοίκηση Logistics (Logistics Management)
   Επικ. Καθηγητής Ι. Γιαννατσής, τηλ. 210-4142151, email: [email protected]
   ➢ Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος
   Αναπλ. Καθηγήτρια Χ. Σιοντόρου, τηλ.: 210-4142453, email: [email protected]
   ➢ Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων
   Επικ. Καθηγητής Π. Ειρηνάκης , τηλ.: 210-4142726, email: [email protected]

   Καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος http://texmaster.unipi.gr/

  • Για το πρόργαμμα Διαχείριση Ενέργειας & Περιβάλλοντος

   Η κατεύθυνση “Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος” στοχεύει στη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης και των κατάλληλων πρακτικών και μεθοδολογικών εργαλείων στους φοιτητές του ώστε να καταστούν ικανοί να διαχειρίζονται αποτελεσματικά θέματα που άπτονται ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω σύγχρονων ολιστικών και διεπιστημονικών μεθόδων. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχιακού δυναμικού που θα είναι σε θέση να καλύψει τις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και υποστήριξης συστημάτων διαχείρισης της ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
   A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Οικονομικά ενέργειας και περιβάλλοντος
   • Κλιματική αλλαγή και ατμοσφαιρική ρύπανση
   • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)-ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 2
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Επίλυση προβλημάτων με την βοήθεια Η/Υ
   • Green IT
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Β ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)-ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 2
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Ρύπανση σε χερσαίους και υδατικούς αποδέκτες
   • Συμβατικές μορφές ενέργειας

   B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Ενεργειακή & Περιβαλλοντική Πολιτική
   • Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών και Ενεργειακών Έργων
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)-ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 2
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και Ανακύκλωση
   • Εξοικονόμηση και αποθήκευση ενέργειας
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Β ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)-ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 2
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Διοίκηση Ποιότητας και Κινδύνων (Quality and Risk Management)
   • Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Γ ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ) – ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 2
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων
   • Διαχείριση ηλεκτρικής ενέργειας

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 3 / 5 & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Εναλλακτικά καύσιμα
   • Θαλάσσια ρύπανση
   • Οικολογικός σχεδιασμός προϊόντων
   • Διοίκηση προμηθειών και συμβάσεων
   • Διοίκηση Έργων
   • Διπλωματική Εργασία

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: 90

   Για το πρόγραμμα Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντων (Project Management & Product Development)  

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

   A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Διοίκηση Έργων
   • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
   • Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
   • Διοίκηση προμηθειών και συμβάσεων
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 1 ΑΠΟ 2)
   ΜΑΘΗΜΑ
   • CAD/CAM/CAE
   • Διοίκηση γνώσης και οργανωσιακής αλλαγής

   B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Στρατηγική Διοίκηση
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   • Διοίκηση Ποιότητας και Κινδύνων (Quality and Risk Management)
   • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 1 ΑΠΟ 2)
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Συσκευασία υλικών και προϊόντων
   • Συστήματα ERP στη Διοίκηση Έργων και Ανάπτυξη Προϊόντος – Εφαρμογές με το SAP

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
   • Εργασία ΜΔΕ ή Μεταπτυχιακή Διατριβή
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Α ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ)-ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 2
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων
   • Συντήρηση και Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Β ΖΕΥΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΩΝ) ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 1
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Ειδικά Θέματα και Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: 90

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Ανάπτυξη Προϊόντων

   A’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Διοίκηση Έργων
   • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προϊόντων
   • CAD/CAM/CAE
   • Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εργαλεία
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ-ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ 1 / 3
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Ειδικά θέματα διοίκησης αποθεμάτων
   • Διοίκηση προμηθειών και συμβάσεων
   • Οικονομικά ενέργειας και περιβάλλοντος

   B’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Στρατηγική Διοίκηση
   • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
   • Διοίκηση Ποιότητας και Κινδύνων(Quality and Risk Management)
   • Σύγχρονες Τεχνολογίες Ανάπτυξης Προϊόντων
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 1 ΑΠΟ 2)
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων
   • Διοίκηση Αποθήκευσης και Διανομής Προϊόντων

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
   • Εργασία ΜΔΕ ή Μεταπτυχιακή Διατριβή
   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ 2 ΑΠΟ 3)
   ΜΑΘΗΜΑ
   • Οικολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων
   • Ειδικά Θέματα και Πιστοποίηση στη Διοίκηση Έργων
   • Συντήρηση και Αξιοπιστία Εξοπλισμού και Εγκαταστάσεων
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ECTS: 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email