Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές (Master in Biological Sciences: Research and Applications)

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στοχεύει στη Μεταπτυχιακή εκπαίδευση πτυχιούχων των Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών, σε τομείς αιχμής των Βιολογικών Επιστημών που έχουν άμεση σχέση με την ανάπτυξη της Βιολογικής Τεχνολογίας και της Περιβαλλοντικής Βιολογίας.

   Σκοπός του προγράμματος είναι:
   α. η παροχή γνώσεων που θα αποβλέπουν στην άρτια θεωρητική και τεχνολογική κατάρτιση των επιστημόνων,
   β. η διεύρυνση και προώθηση της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στα επί μέρους αντικείμενα του ΠΜΣ,
   γ. η παραγωγή επιστημόνων ικανών να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε συναφείς επιστημονικές περιοχές,
   δ. ο εφοδιασμός των φοιτητών με γνώσεις και αναλυτικά ερευνητικά εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να στελεχώσουν μία σειρά από υπηρεσίες που έχουν σχέση με την υγεία, την ποιότητα ζωής, τη διατροφή, την παρακολούθηση, την προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος (π.χ. Φορείς Διαχείρισης, περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακές εταιρείες που έχουν ως αντικείμενο την αειφορική διαχείριση, νοσοκομεία, φαρμακευτικές εταιρίες, διαγνωστικά κέντρα, επιχειρήσεις διατροφικών προιόντων, δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση κ.λπ.).

   Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του προγράμματος αποτελούν προϊόν μακράς και συστηματικής παρατήρησης, καταγραφής και ανάλυσης των προβλημάτων της εκπαίδευσης στα Βιολογικά Τμήματα της Ελλάδος, αξιολόγησης των κοινωνικών και οικονομικών αναγκών της χώρας και επιπλέον προϊόν συστηματικής παρακολούθησης και μελέτης των ραγδαίων εξελίξεων που συμβαίνουν στις βιολογικές επιστήμες και στις πολλαπλές εφαρμογές τους την τελευταία εικοσιπενταετία.

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020– 2021 την εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις «Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές» (Master in Biological Sciences: Research and Applications) μέχρι είκοσι (20) μεταπτυχιακών φοιτητών για απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ειδικεύσεις: 

   α) Βιολογική Τεχνολογία

   β) Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων 

   Κάθε ειδίκευση περιλαμβάνει μια σειρά μαθημάτων, πρακτικών ασκήσεων, καθώς και την ερευνητική εργασία που αντιπροσωπεύουν συνολικά 90 πιστωτικές μονάδες (μονάδες ECTS), σειρά σεμιναρίων – διαλέξεων και ημερίδων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων γίνεται στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο σπουδών και η ερευνητική εργασία ξεκινά στο δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται στο τρίτο εξάμηνο σπουδών. 

   Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας και άλλων συναφών επιστημών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. 

   Τα κριτήρια επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών είναι αυτά που καθορίζονται από το Νόμο και το σχετικό κανονισμό λειτουργίας των Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Ειδικότερα, στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: 

   1. Ο βαθμός πτυχίου / διπλώματος (20%)
   2. Η συνάφεια γνωστικού υποβάθρου (20%)
   3. Η διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται σε προπτυχιακό επίπεδο) ή και η ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
   4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (10%)
   5. Το αποτέλεσμα της συνέντευξης του υποψηφίου (40%)

   Η προφορική συνέντευξη γίνεται ενώπιον μελών της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει:

   α) στη διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης και της προσωπικότητας του υποψηφίου,
   β) στην αξιολόγηση των συστατικών επιστολών του και
   γ) στην αξιολόγηση άλλων προσόντων (π.χ. τυχόν υποτροφίες, γνώση περισσότερων της μίας ξένων γλωσσών, ικανότητα χρήσης Η/Υ κτλ.) ή ελλείψεων του υποψηφίου μεταπτυχιακού φοιτητή. 

   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν το αργότερο μέχρι την 11-9-2020 στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή: 

   1. Αίτηση συμμετοχής
   2. Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπου προβλέπεται)
   3. Αναλυτική βαθμολογία
   4. Βιογραφικό σημείωμα
   5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   6. Πιστοποιητικό ξένης γλώσσας
   7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εάν υπάρχουν)
   8. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνο του συντάξαντος)

   Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν και οι τελειόφοιτοι των προαναφερομένων Σχολών. Οι τελειόφοιτοι εφ’ όσον επιλεγούν, για να γίνουν δεκτοί στο Π.Μ.Σ. θα πρέπει να καταθέσουν το πτυχίου τους (ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) το αργότερο μέχρι 30 Οκτωβρίου 2020. Σε αντίθετη περίπτωση, η συμπλήρωση του αριθμού των εισακτέων θα γίνει από τους επιλαχόντες. 

   Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες, στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm# 

   Η συνέντευξη των υποψηφίων και των δυο κατευθύνσεων θα γίνει την Δευτέρα, 12-10-2020 και ώρα 9.30 π.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος.

   Περισσότερες πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, Τ.Κ. 26504 Πανεπιστημιούπολη, Ρίο. Τηλ.: 2610-969201, fax: 2610-997306, e-mail: [email protected] , ηλεκτρονική διεύθυνση: www.biology.upatras.gr

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ΠΜ ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΜΔΕ ανέρχεται σε 90 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα.

   Κατεύθυνση «Βιολογική Τεχνολογία»
   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε πέντε μαθήματα επιλογής στο Α΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι30 ECTS, σε τέσσερα εξαμηνιαία μαθήματα επιλογής στο Β΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS, και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄ εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β΄ εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS.

   Κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Οικολογία – Διαχείριση Οικοσυστημάτων και Βιολογικών Πόρων»
   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε τέσσερα υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 30 ECTS, σε δύο υποχρεωτικά εξαμηνιαία μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο, των οποίων το σύνολο είναι 20 ECTS και να εκπονήσουν επιτυχώς την Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Β΄ και Γ΄εξάμηνο (Έναρξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Β΄ εξάμηνο και Ολοκλήρωση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στο Γ΄ εξάμηνο). Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 50 ECTS και η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 40 ECTS.

   Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο και οι πιστωτικές τους μονάδες ορίζεται ως εξής:

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

   ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Βιολογικές Επιστήμες: Έρευνα και Εφαρμογές (Master in Biological Sciences: Research and Applications)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email