Βιολογία της Άσκησης

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στη «Βιολογία της Άσκησης» (Biology of Physical
   Activity) με τις εξής ειδικεύσεις:

   1. Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (Sport Medicine-Sport Physical Therapy and
    Rehabilitation).
   2. Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία (Sport Biomechanics-Kinesiology and Ergonomy).
   3. Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (Exercise Physiology, Nutrition and Quality of Life)

   Το ΠΜΣ επιδιώκει την κατάρτιση και μύηση νέων επιστημόνων στη Βιολογία της Άσκησης προσφέροντάς τους ένα ευρύ φάσμα ακαδημαϊκών επιλογών έτσι ώστε:

   • να κατανοήσουν σε βάθος τις βιολογικές προσαρμογές κατά τη μυϊκή προσπάθεια, άμεσες και μακροπρόθεσμες, καθώς και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν και τους μηχανισμούς που τις διέπουν,
   • να αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης και σύνθεσης της υπάρχουσας γνώσης που προέρχεται τόσο από εξειδικευμένη έρευνα στη Βιολογία της Άσκησης, όσο και από αναζητήσεις πολυ-επιστημονικής προσέγγισης,
   • να αναπτύξουν ικανότητα θεωρητικής προσέγγισης ερευνητικών προβλημάτων, διατύπωσης υποθέσεων, σχεδιασμού και διεξαγωγής ερευνών, ανάλυσης, ερμηνείας, παρουσίασης και δημοσίευσης δεδομένων,
   • να μεταδώσουν γνώση σχετική με την άσκηση και τη φυσική δραστηριότητα ως μέσων προαγωγής και αποκατάστασης της υγείας, της ευρωστίας και της ποιότητας ζωής των πολιτών,
   • να συμβάλουν ερευνητικά στην εργονομική και κινησιολογική ερμηνεία ανθρώπινων δραστηριοτήτων της
    καθημερινότητας και της αθλητικής απόδοσης
   • να ενισχύσουν τη θεωρητική τεκμηρίωση των βιολογικών προσαρμογών του ανθρώπου κατά την άσκηση και την καθημερινή του διαβίωση.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Βιολογία της Άσκησης» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο των προσαρμογών του ανθρώπινου οργανισμού κατά τη σωματική άσκηση, για τη βελτίωση,
   διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας και ευρωστίας του ανθρώπου, καθώς και τη μεγιστοποίηση της απόδοσής του.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ, που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 και επανιδρύθηκε πρόσφατα (απόφαση επανίδρυσης ΦΕΚ 2555/2-7-2018), προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 διαγωνισμό για την εισαγωγή 19 μεταπτυχιακών φοιτητών..

   Α) Απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών: Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ προερχόμενοι από Τμήματα συγγενή της επιστημονικής περιοχής του προγράμματος.

   Τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα στα οποία μπορούν να εκπαιδευθούν οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα είναι:
   α) Κατεύθυνση: Αθλητική Βιομηχανική, Κινησιολογία και Εργονομία (3 θέσεις),
   β) Κατεύθυνση: Εργοφυσιολογία, Διατροφή –Άσκηση και Ποιότητα Ζωής (8 θέσεις) και
   γ) Κατεύθυνση: Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση (8 θέσεις).

   Σημειώνεται δε ότι οι προαναφερόμενοι επιστημονικοί κλάδοι θα κάνουν δεκτούς καθ’ υπέρβαση υποψηφίους, που πληρούν τις προϋποθέσεις και είναι υπότροφοι του ΙΚΥ.

   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών ύστερα από επιτυχή εξέταση σε μαθήματα κορμού, υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Η διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών είναι τουλάχιστον διετής. Στους αποφοίτους παρέχεται η δυνατότητα να συνεχίσουν σπουδές για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος.

   Η αξιολόγηση και τελική επιλογή των υποψηφίων για απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Σπουδών θα γίνει από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   α) βαθμός πτυχίου (30 μόρια),
   β) βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας της Άσκησης (10 μόρια),
   γ) πτυχιακή εργασία ή επιπλέον έτη σπουδών (5 μόρια),
   δ) ανακοινώσεις – δημοσιεύσεις (10 μόρια),
   ε) κατοχή δεύτερου πτυχίου (5 μόρια),
   στ) αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία (5 μόρια),
   ζ) προφορική συνέντευξη (10 μόρια) και η) απόδοση σε σύνθετο γραπτό διαγώνισμα στο γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του υποψηφίου (25 μόρια).

   Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ να υποβάλουν:

   1. Αίτηση συμμετοχής, από τις 31/8/2020 έως τις 4/9/2020 (ώρες 10:00 – 14:00). Το ειδικό έντυπο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/biologia-thsaskhshs/eisagwgikes-e3etaseis.html
   2. Βιογραφικό σημείωμα i
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές.
   8. Επικυρωμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο πιστοποίησης τίτλων γλωσσομάθειας (άρθρο 1, Π.Δ. 146/2007, παράρτ. Γ’).
   9. Πιστοποιητικό γνώσης για χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε προγράμματα κειμενογράφου, υπολογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων, υπηρεσιών διαδικτύου ή άλλο σύγχρονο λογισμικό πρόγραμμα.

   Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας του πτυχίου τους από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.

   Οι γραπτές εξετάσεις θα γίνουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2020 και οι προφορικές συνεντεύξεις στις 21 (και 22 Σεπτεμβρίου 2020 εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον αριθμό των αιτήσεων). Θα ανακοινωθεί αναλυτικό πρόγραμμα εγκαίρως.

   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

   Οι επιτυχόντες θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ, από όπου θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου (Κανονισμός ΕΕ 2016/679 περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων) τον οποίο θα λάβουν με την υποβολή της αίτησής τους από τη γραμματεία.

   Το Πρόγραμμα προκηρύσσεται για εικοστή τρίτη συνεχή χρονιά και αρχίζει με την έναρξη του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020–2021.

   Η εξεταστέα ύλη διατίθεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://www.phed.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes/metaptyxiakos-kyklos-spoydon/biologia-thsaskhshs/eisagwgikes-e3etaseis.html, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες (Γραμματέας: Ξένια Κολωνιάρη, e-mail: [email protected], [email protected], http://www.phed.uoa.gr).

  • Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Το πρόγραμμα σπουδών ανά ειδίκευση διαμορφώνεται ως εξής:

   Ειδίκευση “Αθλητιατρική – Αθλητική Φυσικοθεραπεία και Αποκατάσταση”

   Α΄ Εξάμηνο:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι 7
   • Στατιστική ΦΑΑ Ι 7
   • Θεωρία της Επιστήμης 6
   • Προχωρημένη Αθλητιατρική ή εναλλακτικά Προχωρημένη Αθλητική Φυσικοθεραπεία 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ 7
   • Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ 7

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Πειραματική Αθλητιατρική ή εναλλακτικά Πειραματική Αθλητική Φυσικοθεραπεία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 9
   • Ειδικά Θέματα Αθλητιατρικής ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 7

   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Σεμινάριο Αθλητιατρικής ή αντίστοιχο μάθημα άλλη Ειδίκευσης 7
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητιατρικής 8
   • Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο μάθημα άλλη Ειδίκευσης 7
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 8

   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 16
   • Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 14

   Σύνολο ECTS 30

   Ειδίκευση “Αθλητική Βιομηχανική – Κινησιολογία και Εργονομία”

   Α΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι 7
   • Στατιστική ΦΑΑ Ι 7
   • Θεωρία της Επιστήμης 6
   • Προχωρημένη Αθλητική Βιομηχανική ή εναλλακτικά Προχωρημένη Κινησιολογία 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ 7
   • Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ 7

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Πειραματική Αθλητική Βιομηχανική ή εναλλακτικά Πειραματική Κινησιολογία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 9
   • Ειδικά θέματα Κινησιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά θέματα Εργονομίας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 7

   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Σεμινάριο Αθλητικής Βιομηχανικής 7
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Αθλητικής Βιομηχανικής / Κινησιολογίας / Εργονομίας 8
   • Σεμινάριο Κινησιολογίας ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 7
   • Ποσοτική ανάλυση Κινησιο-Βιολογικών Αποτελεσμάτων ή εναλλακτικά Σεμινάριο Εργονομίας 8

   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 16
   • Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 14

   Σύνολο ECTS 30

   Ειδίκευση “Εργοφυσιολογία, Διατροφή, Άσκηση και Ποιότητα Ζωής”

   Α΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία Ι 7
   • Στατιστική ΦΑΑ Ι 7
   • Θεωρία της Επιστήμης 6
   • Προχωρημένη Εργοφυσιολογία 10

   Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά:

   • Ερευνητική Μεθοδολογία ΙΙ 7
   • Στατιστική ΦΑΑ ΙΙ 7

   Μαθήματα Επιλογής:

   Πειραματική Εργοφυσιολογία ή αντίστοιχο μάθημα άλλης Ειδίκευσης 10

   Σεμινάριο Εργοφυσιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Διατροφής 6

   Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο:

   Μαθήματα Επιλογής:

   • Ειδικά Θέματα Εργοφυσιολογίας ή εναλλακτικά Ειδικά Θέματα Διατροφής ή αντίστοιχο άλλης Ειδίκευσης 7
   • Καθοδηγούμενη Μελέτη Εργοφυσιολογίας / Διατροφής 8
   • Βιοχημεία της Άσκησης και Διατροφή 8
   • Κλινική Εργομετρία και Αποκατάσταση Παθήσεων ή εναλλακτικά Ζητήματα Γενετικής και Φυσικής Δραστηριότητας 7

   Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Σχεδιασμός, Εποπτεία και Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 16
   • Υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας 14

   Σύνολο ECTS 30

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email