Βιολογία Συστημάτων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ “Βιολογία Συστημάτων” είναι η ειδίκευση πτυχιούχων σε θεματολογίες αιχμής της βιολογικής επιστήμης. Επιπλέον το ΠΜΣ “Βιολογία Συστημάτων” στοχεύει στην εξοικείωση των εκπαιδευομένων με
   α) τις ολιστικές προσεγγίσεις βιολογικών συστημάτων,
   β) τη μοντελοποίηση των δικτύων σε γονιδιακό?πρωτεϊνικό?λειτουργικό επίπεδο,
   γ) τη βιοπληροφορική και τη χρήση της στη συνθετική βιολογία και τη βιοτεχνολογία. Το πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που παρέχει το Τμήμα Βιοτεχνολογίας.

   Το ΠΜΣ προσφέρει εξειδίκευση, η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Η εκπαίδευση στα παραπάνω θεματικά πεδία της Βιολογίας Συστημάτων περιλαμβάνει την ακριβή διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και υποθέσεων, την ανάπτυξη ερευνητικού σχεδίου και ερευνητικών επιστημονικών τεχνικών και μεθοδολογιών, τη διαδικασία συλλογής δεδομένων καθώς και την ποσοτική και ποιοτική τους επεξεργασία. Τέλος, επιδίωξη του είναι η συνθετική επεξεργασία βιολογικών δεδομένων μέσω βιοπληροφορικής, με στόχο την βαθύτερη και αρτιότερη γνώση επιμέρους βιολογικών διεργασιών και συστημάτων και βιοτεχνολογικών εφαρμογών.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ», καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, πτυχιούχοι ΑΕΙ Σχολών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Σχολών Θετικών Επιστημών, Επιστημών Υγείας, Επιστημών Περιβάλλοντος, Επιστημών των Υπολογιστών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Βιοτεχνολογίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   1. Έντυπη αίτηση (χορηγείται από τη Γραμματεία και σε ηλεκτρονική μορφή).
   2. Αντίγραφο πτυχίου (νομίμως επικυρωμένο) ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εξεπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ. Στις περιπτώσεις των υποψηφίων που εκκρεμούν τυπικές μόνο διαδικασίες για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών τους σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου και η πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται), που υπολείπονται.
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (νομίμως επικυρωμένο).
   4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   5. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας.
   6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών εργασιών και στοιχεία συμμετοχής σε συνέδρια (εφ’ όσον υπάρχουν).
   7. Δύο συστατικές επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση και το τηλέφωνο του συντάξαντος).
   8. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών νομίμως επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου «First Certificate in English». Η γνώση και δεύτερης γλώσσας, εφ’ όσον υπάρχει, συνεκτιμάται στην επιλογή του υποψηφίου).
   9. Δήλωση του Ν. 1599/86 «…ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε Π.Μ.Σ. άλλου Τμήματος».
   10. Δήλωση αποδοχής υποχρεώσεως παροχής επικουρικού έργου.
   11. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη «Βιολογία Συστημάτων», με ελάχιστη χρονική διάρκεια ένα πλήρες ακαδ. έτος (δύο εξάμηνα και θερινή περίοδος).

   Κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1500 ευρώ σε 2 δόσεις των 750 ευρώ.

   Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε είκοσι (20) μεταπτυχιακούς φοιτητές ετησίως.

   Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 24-07-2020 ή σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων-επιλεγμένων μεταπτυχιακών φοιτητών ή σε περιπτώσεις που προπτυχιακοί τελειόφοιτοι φοιτητές μπορεί να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους αργότερα, δύναται να υπάρξει μια δεύτερη καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 2-10-2020.

   H αξιολόγηση των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί μέσα σε μία εβδομάδα μετά την καταληκτική ημερομηνία. Η επιλογή-εγγραφή των επιτυχόντων θα γίνει μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Βιοτεχνολογίας.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, στον Διευθυντή του ΠΜΣ Καθ. Πολυδεύκη Χατζόπουλο (email: [email protected]) και στον Διδάκτορα κ. Αναστάσιο Αλατζά (email: [email protected]) (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55, τηλ: 210 5294321, 210 529 4329, 210 529 4324. Ιστοσελίδα ΠΜΣ Βιολογία Συστημάτων: http://systems.aua.g

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του ΜΔΕ ορίζονται ως εξής:

   1ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ECTS)

   1. Eισαγωγή σε Βιολογία ή Εισαγωγή στη Πληροφορική (2)
   2. Βιοπληροφορική (3)
   3. Ομικές τεχνολογίες και ψηφιοποίηση εικόνας (3)
   4. Βιολογία συστημάτων (3)
   5. Βιολογικά δίκτυα και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων (3)
   6. Βιολογία οργανισμών μοντέλων (6)
   7. Εργαστηριακή εισαγωγή και έρευνα (10)

   2ο ΕΞΑΜΗΝΟ (ECTS)

   1. Δικτύωση ενζύμων και νανοτεχολογία (2)
   2. Σηματοδοτικά μονοπάτια και αναπτυξιακή δικτύωση (3)
   3. Μαθηματική μοντελοποίηση (προτυποποίηση) (3)
   4. Ανάπτυξη ικανοτήτων−μεθοδολογία της έρευνας (6)
   5. Ανάπτυξη εργαστηριακής εμπειρίας (10)
   6. Συνθετική Βιολογία (3)

   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (3)

   ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ –> Εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (15)

   Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων (ECTS): 75

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email