Βιοηθική

 • Panepistimiop kritis
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο – Σκοποί

   Αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η γνωστική περιοχή της Βιοηθικής. Συγκεκριμένα, αντικείμενό του είναι η διεπιστημονική προσέγγιση των ηθικών ζητημάτων που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τις Επιστήμες της Ζωής, τις Ιατρικές εφαρμογές τους και τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους. Βασίζεται στη συνθετική αξιοποίηση της έρευνας που διεξάγεται στη φιλοσοφία, το δίκαιο, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία, και την κοινωνιολογία όσον αφορά το γνωστικό πεδίο της Βιοηθικής. Το Δ.Π.Μ.Σ. αποτελεί συνδυασμένη εκπαιδευτική ενέργεια των Τμημάτων Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Το Δ.Π.Μ.Σ. στοχεύει στην προώθηση της σύγχρονης έρευνας στη Βιοηθική, στην ανάπτυξη και προαγωγή της γνώσης, στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο αντικείμενο αυτό, και κατ’ επέκταση στην προετοιμασία επιστημόνων για άριστη σταδιοδρομία στον ακαδημαϊκό χώρο, σε ερευνητικά ιδρύματα, σε δημόσιες υπηρεσίες και στον παραγωγικό τομέα. Μέσω της εκπαίδευσης και εξειδίκευσης επιστημόνων – ερευνητών/τριών, θα συνεισφέρει στην προώθηση της έρευνας και την ανάπτυξη της γνώσης, και, μέσω αυτής, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του επιστημονικού δυναμικού στελέχωσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, της Δημόσιας Διοίκησης, των επιχειρήσεων τεχνολογιών αιχμής, των οργανισμών υγείας, και κατ’ επέκταση θα συμβάλει στην τόνωση της εργασιακής απασχόλησης στη χώρα μας.

   Σκοπός του είναι η απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, του οποίου οι κάτοχοι θα είναι καταλλήλως καταρτισμένοι να εργαστούν ως στελέχη του κρατικού μηχανισμού, δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και οργανισμών, ως εκπαιδευτικοί ΔΕ με αυξημένα προσόντα, ως στελέχη διεθνών οργανισμών, αλλά και να συνεχίσουν την ερευνητική δραστηριότητα στο πεδίο της Βιοηθικής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Βιοηθική, που οργανώνεται από τα Τμήματα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Ιατρικής, Βιολογίας και Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και τη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρόκειται να δεχθεί φοιτητές κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, για σπουδές Α΄ κύκλου, που είναι διετείς και οδηγούν στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ).

   Διάρκεια φοίτησης:

   Η χρονική διάρκεια των σπουδών για την απονομή του Δ.Μ.Σ είναι:
   (κανονική φοίτηση) τέσσερα (4) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους για την αποπεράτωση της μεταπτυχιακής εργασίας, ή
   (μερική φοίτηση) οκτώ (8) εξάμηνα, με δυνατότητα παράτασης δύο (2) ετών για την αποπεράτωση της μεταπτυχικής εργασίας.

   Το ΔΠΜΣ δεν έχει δίδακτρα

   Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, με τις προϋποθέσεις που εκάστοτε ισχύουν για τους πτυχιούχους της ανώτατης εκπαίδευσης.

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές ή φοιτήτριες που αναμένεται να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν την έναρξη των μαθημάτων. Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται, κατ’ ανώτατο όριο, σε είκοσι (20) φοιτητές κατ΄ ακαδημαϊκό έτος.

   Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών:

   Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr/ στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τα πεδία που αναφέρονται και να επισυνάψουν τα παρακάτω πιστοποιητικά ή αρχεία:

   1. Για πτυχιούχους: (α) Αντίγραφο Πτυχίου ή Πτυχίων (και Πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από ΔΙΚΑΤΣΑ/Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων) και (β) Πιστοποιητικό Σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων, όπου αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
    Για τελειόφοιτους: (α) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και (β) Βεβαίωση περάτωσης σπουδών (εφόσον υπάρχει).
   2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
   3. Έκθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μέχρι 2000 χαρακτήρες), η οποία συμπληρώνεται μέσα στην πλατφόρμα και στην οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αναφέρουν τα επιστημονικά ενδιαφέροντά τους, καθώς και τους λόγους επιλογής του μεταπτυχιακού προγράμματος ΒΙΟΗΘΙΚΗ.
   4. Πιστοποιητικά κατοχής αγγλικής γλώσσας
   5. Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
   6. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες θα αποσταλούν απευθείας στη γραμματεία από τους συντάκτες και όχι από τους υποψηφίους
   7. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και αντίγραφο στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός ΑΜΚΑ σας Το μέγεθος και ο τύπος των αρχείων που επισυνάπτονται, θα πρέπει να συμφωνούν με τις σχετικές οδηγίες που αναφέρονται στην πλατφόρμα υποβολής.

   Συστατικές Επιστολές

   Αποστέλλονται με e-mail σε αρχείο pdf ή word και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
   Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:
   1.να έχει γίνει από τον συντάκτη της συστατικής επιστολής στη διεύθυνση [email protected] με την ένδειξη «Συστατική Επιστολή για τον/την υποψήφιο/α (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΔΠΜΣ «Βιοηθική» μέχρι 5/9/2020,
   2. να έχει γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει ο συντάκτης, διαφορετικά από την προσωπική διεύθυνση e-mail του συντάκτη,
   3. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη.

   Κριτήρια Αξιολόγησης Υποψηφίων και Διαδικασία Επιλογής

   Κατά την επιλογή, συνεκτιμώνται το αποτέλεσμα της συνέντευξης, ο βαθμός πτυχίου, ο βαθμός επιτυχίας σε συναφή με το Πρόγραμμα μαθήματα, η άρτια γνώση της αγγλικής, προηγούμενη εμπειρία, ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες και συστατικές επιστολές.

   Η συνέντευξη καλύπτει θέματα επιστημονικού ενδιαφέροντος και αποβλέπει στη διαπίστωση της γενικής κατάρτισης των υποψηφίων και της ικανότητάς τους να ανταποκρίνονται στις ουσιαστικές απαιτήσεις του Προγράμματος, συνεκτιμώντας το κίνητρο και το ενδιαφέρον αλλά και την επιστημονική επάρκειά τους σε σχέση με τη Βιοηθική. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, ο/η υποψήφιος/α καλείται σε εξέταση.

   Η επόμενη διαδικασία επιλογής θα λάβει χώρα τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, με τη φυσική παρουσία των υποψηφίων, αλλά και μέσω τηλεδιάσκεψης για όσους υποψηφίους έχουν αποδεδειγμένα λόγους να αποφεύγουν τη φυσική παρουσία λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. Αφορούν όλους τους υποψηφίους που θα έχουν αποστείλει πλήρη ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών. Για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΔΠΜΣ μέσω e-mail.

   Η ηλεκτρονική κατάθεση δικαιολογητικών, θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας https://postgrad.cict.uoc.gr/ και θα διαρκέσει από 6 Ιουλίου έως και Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020.

   Πληροφορίες στo τηλέφωνo: 2831077216 e-mail: [email protected], [email protected], [email protected]

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και η ερευνητική απασχόληση, οι εργαστηριακές και οι πρακτικές ασκήσεις, και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του κατά το άρθρο 3 οριζόμενου τίτλου προσδιορίζονται ως εξής:

   (α) Το σύνολο των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτείται για τη λήψη του ΔΜΣ ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Συγκεκριμένα, οι φοιτητές/τριες πρέπει να συγκεντρώσουν:
   ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες από την επιτυχή παρακολούθηση και αξιολόγηση μαθημάτων/σεμιναρίων των Α΄, Β΄ και Γ΄ εξαμήνων σπουδών, εκ των οποίων εξήντα πιστωτικές μονάδες (60 ECTS) από υποχρεωτικά μαθήματα και τριάντα πιστωτικές μονάδες (30 ECTS) από μαθήματα/σεμινάρια επιλογής, και τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες από τη συγγραφή και επιτυχή υποστήριξη Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

   Τα μαθήματα είναι διάρκειας τριών διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως.

   Αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

   Α΄ εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο)

   Υποχρεωτικά μαθήματα
   Τίτλος μαθήματος ECTS

   • ΦΙΛ.101 Τα εννοιολογικά θεμέλια της Βιοηθικής: Ηθικές θεωρίες 6
   • ΦΙΛ.102 Βιοηθική: Μέθοδοι, Αρχές, Προβλήματα 6
   • ΙΑΤ.101 Εισαγωγή στη Βιο-Ιατρική Ηθική/Βιοηθική 6
   • ΒΙΟ.101 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία Ι 6
   • ΚΟΙΝ.101 Κοινωνία και Βιοηθική Ι: Περιβάλλον, Υγεία και Νέες Τεχνολογίες 6

   Σύνολο 30

    

   Β΄ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό εξάμηνο)

   Υποχρεωτικά μαθήματα
   Τίτλος μαθήματος ECTS

   • ΦΙΛ.103 Βιοηθική: Μέλλοντα Πρόσωπα και Μελλοντικές Γενεές 6
   • ΙΑΤ.102 Η Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία 6
   • ΒΙΟ.102 Εισαγωγή στη Σύγχρονη Βιολογία II 6
   • ΔΙΚ.10 Δίκαιο, Ηθική και Βιοηθική 4

   Μαθήματα επιλογής

   • ΦΙΛ.104 Περιβαλλοντική Βιοηθική 4
   • ΦΙΛ.105 Εξελικτική Ηθική/Βιοηθική 4
   • ΔΙΚ.102 Ιδιωτική Αυτονομία και Αστικό Δίκαιο 4
   • ΙΑΤ.103 Στοιχεία Νευροβιολογίας 4
   • ΙΑΤ.104 Ιστορία της Ιατρικής και της Ιατρικής Δεοντολογίας 4
   • ΚΟΙΝ.103 Κοινωνιολογία και Δίκαιο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής 4

   Σύνολο 30

    

   Γ’ εξάμηνο σπουδών (Χειμερινό εξάμηνο)

   Υποχρεωτικά μαθήματα
   Τίτλος μαθήματος ECTS

   • ΔΙΚ.103 Βιοηθική και Αστικό Δίκαιο 4
   • ΚΟΙΝ.102 Κοινωνία και Βιοηθική ΙΙ: Αρχές δεοντολογίας και ηθικής, διαδικασίες και θεσμοί αξιολόγησης της έρευνας στη Βιοηθική 4

   Μαθήματα επιλογής

   • ΦΙΛ.106 Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Πρακτικά Προβλήματα Βιοηθικής 4
   • ΦΙΛ.107 Επιστήμη και Βιοηθική 4
   • ΦΙΛ.108 Ηθική της ‘Ερευνας (έρευνα σε ανθρώπινα υποκείμενα, ζώα, βλαστοκύτταρα, κ.λπ.) 4
   • ΦΙΛ.109 Φιλοσοφία της Ιατρικής και της Βιολογίας 4
   • ΔΙΚ.104 Συνταγματικά θεμέλια και Διεθνείς Διαστάσεις του Πολιτικού Συστήματος. Μια Κανονιστική Προσέγγιση 4
   • ΔΙΚ.105 Ειδικά θέματα στο Βιοδίκαιο 4
   • ΔΙΚ. 106 Σεμινάριο: Βιοτεχνολογία – το κοινωνικό, πολιτικό, ηθικό και νομικό πλαίσιο 2
   • ΙΑΤ.105 Βιοηθική και τέλος της ζωής 4
   • ΙΑΤ.106 Κλινικές Μελέτες: Βιοηθικά Προβλήματα 4
   • ΒΙΟ.103 Βιολογικά Επιτεύγματα και Βιοηθική 2

   Σύνολο 30

    

   Δ’ εξάμηνο σπουδών (Εαρινό εξάμηνο)

   Τίτλος μαθήματος ECTS

   • Εκπόνηση Διπλωματικής Μεταπτυχιακής Εργασίας (20.000-25.000 λέξεων) 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 120

   (β) Ως γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται η ελληνική ή και η αγγλική.

   (γ)
   Καθένα από τα προσφερόμενα μαθήματα μπορεί να διαιρείται σε επιμέρους γνωστικά πεδία, που καθορίζονται από την Ε.Δ.Ε. Ο Κανονισμός Σπουδών, όπως διαμορφώνεται από την Ε.Δ.Ε, εξειδικεύει το αναλυτικό πρόγραμμα, την επιμέρους κατανομή των μαθημάτων (υποχρεωτικών και επιλογής), καθώς και την κατανομή των Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων στα επιμέρους θέματα ή γνωστικά πεδία.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email