Βιοϊατρική Μηχανική

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ-ΒΙΜ) έχει ως γνωστικό αντικείμενο την εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ συναφών ειδικοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και η εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο ως άνω πεδίο.

   Σκοπός του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι η εκπαίδευση διπλωματούχων μηχανικών και πτυχιούχων ΑΕΙ/ΑΤΕΙ συναφών ειδικοτήτων στο επιστημονικό πεδίο της Βιοϊατρικής Μηχανικής καθώς και η εκτέλεση επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας στο ως άνω πεδίο και συγκεκριμένα:
   1. Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας.
   2. Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ» στην υπ’ αριθμ. 5/6-5-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε την προκήρυξη τριάντα (30) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. συμμετέχουν τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής 1) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΗΜΤΥ), 2) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (ΜΗΥΠ), 3) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΑΜ) και 4) το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

   Το ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών διάρκειας τριών ακαδημαϊκών εξαμήνων (90 ECTS).

   Σκοποί του ΔΠΜΣ−ΒΙΜ είναι:

   α) Η εξειδίκευση μηχανικών και επιστημόνων θετικής κατεύθυνσης στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην Ιατρική, ώστε να μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη του Τομέα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και στην προαγωγή της υγείας.

   β) Η σε βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων των μεταπτυχιακών φοιτητών, ώστε να εξασφαλίζεται τόσο η εξειδίκευση όσο και η συμβολή τους στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της πρωτογενούς επιστημονικής έρευνας, αλλά και στη διαμόρφωση και προαγωγή της επιστημονικής σκέψης.

   Κατηγορίες Πτυχιούχων:

   Στο Δ.Π.Μ.Σ.−ΒΙΜ γίνονται δεκτοί μετά από προκήρυξη απόφοιτοι των ακόλουθων Τμημάτων/Σχολών: Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών/Τεχνολογίας Υπολογιστών, Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής, Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Αεροσκαφών, Επιστήμης Υλικών, Ιατρικής, Βιολογίας, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών ΕΜΠ, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Πολυτεχνείου Κρήτης, Ψηφιακών Συστημάτων, Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΠΕ/ΤΕ, καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών της ημεδαπής και αλλοδαπής (απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ).

   Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων/Σχολών, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των σπουδών τους το αργότερο μέχρι και τη λήξη προθεσμίας των εγγραφών.

   Διαδικασία υποβολής, επιλογής και προθεσμίες:

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων:

   1. το γενικό βαθμό του διπλώματος/πτυχίου
   2. τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα που είναι σχετικά με τα μαθήματα του Δ.Π.Μ.Σ.
   3. το βαθμό της διπλωματικής εργασίας
   4. την τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου
   5. την συνέντευξη του υποψήφιου.

   Η υποβολή αιτήσεων στο ΔΠΜΣ Βιοϊατρική Μηχανική για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21 ολοκληρώνεται στις 10 Σεπτεμβρίου 2020. Το σύστημα υποβολής θα είναι ανοικτό για όλο αυτό το διάστημα. Η αξιολόγηση θα γίνει σε δύο φάσεις:

   – 1 η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί έως την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020.
   – 2 η Φάση: Θα αξιολογηθούν όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί στο επόμενο διάστημα και έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020.

   Διευκρινίσεις για τη διαδικασία των 2 φάσεων:

   1 η Φάση: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μέχρι και 12-7-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Ιουλίου. Για όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τ΄ανωτέρω κριτήρια δεν θα υπάρξει συνέντευξη. Για τους υποψηφίους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουλίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο πρώτος κατάλογος των επιλεγέντων εισακτέων. Ο αριθμός των εισακτέων της 1ης Φάσης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 50% του συνολικού επιτρεπτού αριθμού εισακτέων. Κατά την αξιολόγηση της 1ης Φάσης κάποιοι υποψήφιοι μπορεί να κριθούν ως Επιλαχόντες. Οι αιτήσεις των Επιλαχόντων θα επανεξεταστούν τον Σεπτέμβριο.

   2 η Φάση: Οι αιτήσεις υποψηφιότητας που θα υποβληθούν ηλεκτρονικά με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 13-7-2020 μέχρι και 10-9-2020, θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή εντός του Σεπτεμβρίου. Για όσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια δεν θα υπάρξει συνέντευξη. Για τους υποψηφίους που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020 και στη συνέχεια, εντός των επόμενων 5 ημερών, θα ανακοινωθεί ο δεύτερος και τελευταίος κατάλογος των Εισακτέων.

   Αίτηση υποψηφιότητας μπορεί να υποβληθεί μόνο μία φορά κατά το διάστημα υποβολής.

   Χρονική διάρκεια:

   Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ). Το Δ.Π.Μ.Σ. – «ΒΙΜ» απονέμει Διατμηματικό Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Μ.Σ) στη «Βιοϊατρική Μηχανική». Κατά την διάρκεια των σπουδών τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μαθημάτων, καθώς στην επιτυχή εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας γίνονται στην Αγγλική γλώσσα.

   Η έναρξη των μαθημάτων προσδιορίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020.

   Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι 10 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω της δικτυακής πύλης:
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

   1. Αίτηση (η οποία βρίσκεται στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση)
   2. Βιογραφικό σημείωμα.
   3. Έκθεση ενδιαφερόντων σε σχέση με την περιοχή εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
   4. Αποδεικτικά στοιχεία καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδου Β2 ή μεγαλύτερο του κρατικού τίτλου γλωσσομάθειας).
   5. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές. Οι συστατικές επιστολές να αποσταλούν από τους συντάκτες ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση [email protected]
   6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν)
   7. Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής κατάστασης βαθμολογίας όλων των ετών φοίτησης, αντίγραφα ερευνητικών εργασιών (αν υπάρχουν). Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακού φοιτητή είναι να έχει βαθμό αποφοίτησης της τάξης 7/10 ή ισοδύναμο αυτού. Οι κάτοχοι τίτλων της αλλοδαπής προέλευσης υποβάλλουν αίτηση για μεταπτυχιακές σπουδές, και σε περίπτωση που η αίτησή τους γίνει αποδεκτή πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα και μεταφρασμένα (στην Ελληνική γλώσσα) από τις κατά τόπους προξενικές αρχές, πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Για την αποφοίτηση τους απαιτείται η ισοτιμία και αντιστοιχία των τίτλων τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   8. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
   9. Μία πρόσφατη φωτογραφία

   Πληροφορίες:

   Σχετικές πληροφορίες παρέχονται:
   α) http://www.biomed.upatras.gr
   β) από τη Γραμματεία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών Τηλ.: 2610-996493 [email protected] http://www.ece.upatras.gr

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του ΔΜΔΕ ανέρχεται σε ενενήντα (90). Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) γίνεται στην αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΜΔΕ) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 14 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλαδή 5 υποχρεωτικά + 2 επιλογής) στο Α΄εξάμηνο, και (4 υποχρεωτικά + 3 επιλογής) στο Β΄ εξάμηνο, καθώς και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ εξάμηνο.

   Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας εξήντα (60) ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας τριάντα (30) ECTS.

   Τα διδασκόμενα μαθήματα ανά εξάμηνο, ο τίτλος (στην Ελληνική) οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες ECTS και το τμήμα που συντονίζει την διδασκαλία παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

   Γ. ΕΞΑΜΗΝΟ

   Οι τίτλοι των μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Βιοϊατρική Μηχανική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email