Βιοϊατρική Μηχανική

 • technologiko panepistimio kyprou
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4100€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Βιοϊατρική Μηχανική», από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

   Αποστολή του ΠΜΣ «Βιοϊατρική Μηχανική»

   Η αποστολή του προγράμματος Μάστερ Βιοιατρικής Μηχανικής είναι να εκτελέσει έρευνα αιχμής, να εκπαιδεύσει μελλοντικούς ηγέτες στο ευρύ φάσμα της Βιοιατρικής μηχανικής, να δημιουργήσει απόφοιτους οι οποίοι είναι καλά καταρτισμένοι στις θεμελιώδεις επιστήμες της Βιοιατρικής μηχανικής, έμπειροι στην αντιμετώπιση προβλημάτων, και ιδιαίτερα ικανοί στην εκμάθηση αναλυτικών εργαλείων που είναι αναγκαία για τη δια βίου επιτυχία.

   Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος «Βιοϊατρική Μηχανική» είναι:

   • Η συνέχιση των σπουδών των αποφοίτων σε μεταπτυχια- κό τίτλο σπουδών επιπέδου Διδακτορικού καθώς επίσης και η ενεργή εμπλοκή τους σε αυτοδύναμη έρευνα.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας των αποφοίτων για διεξαγωγή ανεξάρτητης επιστημονικής έρευνας ανωτάτου επιπέδου.
   • Η ανάπτυξη της ικανότητας συγγραφής και δημοσίευσης εργασιών και η παραγωγή ερευνητικού έργου.
   • Η ανάπτυξη και εμπέδωση σε ανώτατο επίπεδο των θεμελιωδών εννοιών και γνώσεων σε βασικά θέματα Βιοιατρικής Μηχανικής.
   • Η διασφάλιση της δυνατότητας των φοιτητών για περαιτέρω διεύρυνση των γνώσεων τους σε επιμέρους προχωρημένα θέματα της Βιοιατρικής Μηχανικής.
   • Εργαστηριακή κατάρτιση σε τομείς όπως η ιατρική απεικόνιση, θεραπευτικοί υπέρηχοι και επεξεργασία σημάτων.

   Συγκεκριμένα, οι φοιτητές θα εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε προηγμένα θέματα όπως: Βιοϋλικά, Εμβιομηχανική, Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας, Προχ. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Θεραπευτικοί υπέρηχοι, Ιατρική Απεικόνιση, Φωτονική, Υπολογιστική Βιολογία, Βιοστατιστική, Βιοτεχνολογία, Υπολογιστικές Μέθοδοι, Προχωρημένη Ρευστοδυναμική. Μηχανική ιστών, Ασύρματες Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνιών, Βιοαισθητήρες, και Βιοϊατρική Μηχανική.

   Οι απόφοιτοι του Προγράμματος θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν άριστα στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις, είτε αυτές θα αφορούν κάποιο εργασιακό και επαγγελματικό περιβάλλον, είτε τη συνέχιση των σπουδών τους σε διδακτορικό επίπεδο. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης οι οποίοι προέρχονται από τις Επιστήμες της Ηλεκτρολογικής Μηχανικής, μηχανολογικής μηχανικής ή βιοϊατρικής μηχανικής ή από άλλους συναφείς κλάδους

   Το πρόγραμμα σπουδών του Μεταπτυχιακού «Βιοϊατρική Μηχανική» περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

   Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση 90 ECTS η οποία μπορεί να διασφαλιστεί με την επιλογή από τον φοιτητή ενός εκ των ακόλουθων δύο εναλλακτικών τρόπων:

   α) Με εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

   Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς oκτώ (8) μαθήματα του προγράμματος σπουδών τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS και θα πρέπει επίσης να εκπονήσει Διατριβή Μάστερ η οποία λαμβάνει 30 ECTS.

   Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε δεκατρείς (13) μήνες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος η οποία ορίζεται ως οι μήνες Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος.

   Στη μερική φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το μέγιστο σε εικοσιπέντε (25) μήνες οι οποίοι περιλαμβάνουν τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και τις δύο θερινές περιόδους που ακολουθούν τα εαρινά  εξάμηνα.

   Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   β) Χωρίς εκπόνηση Διατριβής Μάστερ:

   Ο φοιτητής θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς συνολικά δώδεκα (12) μαθήματα.

   Συγκεκριμένα, πέρα από την ολοκλήρωση των οκτώ (8) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και τα οποία λαμβάνουν 60 ECTS, ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθήσει τέσσερα (4) επιπλέον μαθήματα, τα οποία λαμβάνουν 30 ECTS.

   Στην πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το ελάχιστο σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και στη μερική φοίτηση τα προγράμματα ολοκληρώνονται το μέγιστο σε έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

   Ο μέγιστος επιτρεπτός χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα.


   Εισδοχή στο Πρόγραμμα «Βιοϊατρική Μηχανική»

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

   Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

   Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

   Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

   Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

   • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
   • Βιογραφικό σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
   • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
   • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
   • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
   • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

   Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα.

  • Μαθήματα

   Περιγραφές Μαθημάτων

   Με διατριβή Μάστερ

   Συμπλήρωση 6 υποχρεωτικών μαθημάτων, 2 μαθημάτων επιλογής και της Διατριβής Μάστερ

   1ο ΕξάμηνοECTS
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα7
   Μάθημα επιλογής7
   ΣΥΝΟΛΟ30
   2ο ΕξάμηνοECTS
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα7
   Μάθημα επιλογής7
   ΣΥΝΟΛΟ30
   ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣECTS
   EEN 580 Διατριβή Μάστερ30

    

   Χωρίς Διατριβή Μάστερ

   Συμπλήρωση 6 μαθημάτων κορμού και 6 μαθημάτων επιλογής.

   1ο ΕξάμηνοECTS
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Μάθημα επιλογής7
   Μάθημα επιλογής7
   ΣΥΝΟΛΟ30
   2ο ΕξάμηνοECTS
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Μάθημα επιλογής7
   Μάθημα επιλογής7
   ΣΥΝΟΛΟ30
   3ο ΕξάμηνοECTS
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Υποχρεωτικό μάθημα8
   Μάθημα επιλογής7
   Μάθημα επιλογής7
   ΣΥΝΟΛΟ30

   ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

   • ΜΕΜ 558 Βιοϋλικά (7 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • MΕΜ 556 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική (7 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 543 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 551 Θεραπείες με διαγνωστική καθοδήγηση (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 532 Ιατρική Απεικόνιση (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 515 Ερευνητικές Μέθοδοι (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 560 Βιοαισθητήρες (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 561 Βιοόργανα (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 565 Τεχνολογίες επικοινωνιών για βιοιατρική μηχανική (8 ECTS) -ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 557 Ιατρική φυσική (8 ECTS) – (8 ECTS)- ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 572 Υπολογιστική Βιολογία (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • CII 501 Biostatistics (7 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ

   ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

   • ΕΕΝ 564 Θέματα Ανώτερων Μαθηματικών για βιοιατρική μηχανική (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 566 Εφαρμογές Φωτονικής στη βιοιατρική μηχανική (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 512 Προχ. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ι (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 544 Προχωρ. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων ΙΙ (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΜΕΜ 531 Υπολογιστικές Μέθοδοι (7 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΜΕΜ 571 Επιχειρηματικότητα στη βιοιατρική μηχανική (7 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΜΕΜ536 Προχωρημένη Ρευστοδυναμική (7 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 513 Θέματα Ρομποτικής και εφαρμογές τους στη βιοιατρική μηχανική (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 562 Προχωρημένη Ιατρική απεικόνιση (8 ECTS) – ΕΑΡΙΝΟ
   • EEN 563 Μηχανική ιστών (8 ECTS) – ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ
   • ΕΕΝ 558 Εργασία εμβάνθυνσης (1-3 ECTS).
   • ΕΕΝ 590 Πρακτική εξάσκηση (0 ECTS)
   • ΕΕΝ 580 Διατριβή (30 ECTS)
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   17 thoughts on “Βιοϊατρική Μηχανική

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email