Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ: ,
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full time/Part-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) οργανώνει και λειτουργεί για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και για 5ο συνεχές χρόνο το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο στην ελληνική «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» και στην αγγλική γλώσσα «Biomedical Methods and Technology in Diagnosis».

   Το αντικείμενο του προγράμματος είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η υλοποίηση προηγμένων βιοϊατρικών μεθόδων και τεχνολογιών στην διάγνωση και πρόληψη ασθενειών. Ο σκοπός του προγράμματος είναι να δώσει τα κατάλληλα εφόδια στους κατόχους του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ώστε να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να υλοποιούν σύγχρονες βιοϊοατρικές εργαστηριακές μεθόδους και τεχνολογίες για τη διάγνωση και την πρόληψη ασθενειών. Κεντρικός στόχος του προγράμματος αποτελεί η επιμόρφωση αποφοίτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, σε αντικείμενα σχετικά με παραγωγικές δραστηριότητες, που αναπτύσσονται σήμερα ταχύτατα στο χώρο της βιοϊατρικής έρευνας, τεχνολογίας και διάγνωσης.

   Ειδικότερα, ο κάτοχος του τίτλου του Μ.Δ.Ε. θα είναι ικανός:

   • να εφαρμόζει τις σύγχρονες βιοϊατρικές μεθόδους, που στόχο έχουν την έρευνα, τη διάγνωση ή/και την πρόληψη ασθενειών.
   • να κατανοεί, να αναπτύσσει, να προγραμματίζει προηγμένα συστήματα έρευνας ή διάγνωσης ως ειδικευμένο εργαστηριακό επιστημονικό προσωπικό.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Πα.Δ.Α) οργανώνει και λειτουργεί για 6ο συνεχές ακαδημαϊκό έτος το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Βιοϊατρικές Μέθοδοι και Τεχνολογία στη Διάγνωση» (ΦΕΚ 3306/Β΄/10-08-2018), το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί το τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών του Πα.Δ.Α.

   Το ΠΜΣ έχει ως αντικείμενο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξειδίκευσης στο συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο των Βιοϊατρικών Μεθόδων και της Τεχνολογίας για τη Διάγνωση νοσημάτων.

   Βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των επιστημόνων σε θέματα σχετικά με τις Βιοϊατρικές μεθόδους και την τεχνολογία στη διάγνωση, έτσι ώστε με την ολοκλήρωση του να έχουν αποκτήσει:

   • μια ευρεία και αναλυτική θεώρηση των επίκαιρων θεμάτων στον τομέα της διάγνωσης,
   • βασικές αρχές των επιστημών και τεχνολογίας που συνδέονται με τη διάγνωση,
   • την εξέλιξη της γνώσης σε ανώτατο επίπεδο και την κατανόηση εννοιών, αρχών, θεωριών και εφαρμογών εξειδικευμένων τεχνολογιών σε συγκεκριμένα επιλεγμένα θέματα,
   • ανάπτυξη της ικανότητας ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε θέματα διάγνωσης,
   • ικανότητα κριτικής σκέψης σε θέματα που σχετίζονται με ρόλους και ευθύνες.

   Η διάρκεια σπουδών του ΠΜΣ είναι 2 έτη (τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα), στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Στο άρθρο 11 του Κανονισμού του ΠΜΣ (ΦΕΚ 4827/Β’/30-10-2018, διαθέσιμος στον ιστότοπο tiemps.uniwa.gr) παρατίθεται ο κατάλογος των μαθημάτων με τις ώρες διδασκαλίας και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS). Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης σε αμφιθέατρα, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών του Πα.Δ.Α, ή/και εξ΄ αποστάσεως με τη χρήση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης (όπως ενδεικτικά MS Teams, MS moodle, Skype for business, Uniwa eclass platform και άλλα). Για την απόκτηση του ΔΜΣ απαιτούνται εκατό είκοσι (120) ECTS. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ΠΜΣ του τμήματος προσφέρεται η δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής σε ένα εκ των ερευνητικών Εργαστηρίων του τμήματος ή σε συνεργαζόμενα εργαστήρια άλλων ιδρυμάτων, νοσοκομείων ή/και ερευνητικών κέντρων.

   Κατηγορίες και αριθμός εισακτέων

   Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Σχολών Επιστημών Υγείας, των Σχολών Θετικών Επιστημών και Τμημάτων Διατροφής, Φυσικής Αγωγής, καθώς άλλων συναφών αντικειμένων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών αντίστοιχων τμημάτων των Τ.Ε.Ι., καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών συναφούς αντικειμένου.

   Ο μέγιστος αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο ΠΜΣ είναι σαράντα (40) φοιτητές.

   Γίνονται επίσης δεκτοί ως υπεράριθμοι εισακτέοι κάτοχοι των τίτλων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι οποίοι είναι μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17.

   Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

   Δίδακτρα

   Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή/τρια για τα λειτουργικά έξοδα, που ανέρχονται συνολικά σε 3.000 €. Τα δίδακτρα θα καταβάλλονται σε 4 ισόποσες δόσεις (750 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της 1ης δόσης γίνεται κατά την εγγραφή και στην αρχή κάθε εξαμήνου.

   Κριτήρια Επιλογής Εισακτέων

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου, η επίδοση κατά τη συνέντευξη, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα και η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται στην αξιολόγηση η προφορική συνέντευξη, ο βαθμός πτυχίου και η γνώση της αγγλικής.

   Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

   Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης.

   Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης του τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών.

   Απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι είναι

   1. Ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο Π.Μ.Σ., σε τυποποιημένο έντυπο που χορηγείται ηλεκτρονικά (να μπει ο σύνδεσμος)
   2. Τίτλους σπουδών και αναλυτική βαθμολογία. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   3. Βιογραφικό Σημείωμα (βλέπε υπόδειγμα στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ)
   4. Κείμενο Προθέσεων Φοίτησης, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο/η υποψήφιος/α θα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών. Επιπλέον οι υποψήφιοι θα αναφέρονται στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα επιστημονικά αντικείμενα του προγράμματος
   5. Δύο (2) συστατικές επιστολές γραπτές από επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους από ακαδημαϊκό ή και από επαγγελματικό χώρο
   6. Αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. (TOEFL 550), TOEFL 213 ή (CBT), TOEFL 80 ή (IBT, Internet Based Test), IELTS 6.0, Cambridge Advanced English, Cambridge / Michigan Proficiency, Κρατικό Δίπλωμα Γ2 ή πτυχίο ΒSc ή MSc από Πανεπιστήμιο Μ. Βρετανίας, ΗΠΑ ή Αυστραλίας)
   7. Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου (εφόσον υπάρχουν)
   8. Διπλωματική εργασία (εφόσον υπάρχει)
   9. Αγγλικά. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν κατέχουν αποδεικτικά πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, την ημέρα της συνέντευξης θα εξετασθούν στη μετάφραση επιστημονικού κειμένου

   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 01 / 06/ 2020 έως 30 / 07 / 2020

   Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση υποψηφιότητας θα αποσταλούν ηλεκτρονικά σε ένα αρχείο pdf με την ένδειξη Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. 2020 – 2021 στο e-mail [email protected], υπόψη κας Φλώρου Ιωάννας, Γραμματέας Μ.Π.Σ.

   Συνέντευξη

   Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με μήνυμα στο προσωπικό τους e-mail. Η ημερομηνία διεξαγωγής των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί με εμαιλ και τηλεφωνική επικοινωνία από τη γραμματεία του ΠΜΣ σε όσους καταθέσουν αίτηση.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 10:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. στο 210 5385690 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση στο e-mail: [email protected], υπόψη κας Φλώρου Ιωάννας, Γραμματέας ΠΜΣ

  • Α’ Εξάμηνο

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   ΙΑ1Σύγχρονη Διαγνωστική στην Αιματολογία8
   ΙΑ2Σύγχρονες αναλυτικές Μέθοδοι – Νανοτεχνολογία στα Βιοϊατρικά Εργαστήρια7
   ΙΑ3Πρότυπα Αυτοματισμός και Διαχείριση Πληροφορίας στο Εργαστήριο8
   ΙΑ4Ιστοπαθολογία – Ογκολογία7

   Β’ Εξάμηνο

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   ΙΑ5Παθοφυσιολογία του Ερυθρού Αιμοσφαιρίου – Μεταγγισιοθεραπεία και Πρωτεομική8
   ΙΑ6Μοριακή Φαρμακολογία – Φαρμακοκινητική7
   ΙΑ7Σύγχρονες Μέθοδοι Μοριακής Μικροβιολογίας8
   ΙΑ8Ολιστικές και Μοριακές Προσεγγίσεις. Τεχνικές και Μεταφραστική Ιατρική7

   Γ’ Εξάμηνο

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   ΙΑ9Εξειδικευμένα Σεμινάρια – Εργασίες30
   ΙΑ10Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας – Πειραματική – Ερευνητική Εργασία30

   Δ’ Εξάμηνο

   Κωδικός ΜαθήματοςΤίτλος ΜαθήματοςΏρεςΜονάδες ECTSΚαθηγητές Μαθήματος
   Υποχρεωτικά
   Διπλωματική Εργασία Συνέχεια
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email