Βιοϊατρικές Επιστήμες

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο πεδίο των Βιοϊατρικών Επιστημών με έμφαση στην κατανόηση της μοριακής ρύθμισης φυσιολογικών διαδικασιών αλλά και της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου. Η εκπαίδευση των φοιτητών εστιάζεται τόσο σε επίπεδο μορίων όσο και σε ολιστική εξέταση του γονιδιώματος και του πρωτεώματος, καθώς και σε τομείς αιχμής όπως είναι η γονιδιακή θεραπεία, τα βλαστικά κύτταρα, η μελέτη της κυτταρικής σηματοδότησης, η μοριακή διαγνωστική, η μοριακή ιστοπαθολογια, οι νευροεπιστήμες η μοριακή φαρμακολογία και τοξικολογία.

   Το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα είναι η απόκτηση δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στο απόφοιτο να σχεδιάζει και να εκτελεί αυτόνομα ερευνητικά ή διαγνωστικά πρωτόκολλα για την παραγωγή νέας γνώσης στις Βιοεπιστήμες (Βασική έρευνα) αλλά και η απόκτηση ικανότητας εφαρμογής των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική (Μεταφραστική έρευνα). Το πρόγραμμα παρουσιάζει διαβαθμισμένη διάρθρωση μαθησιακών κύκλων που οδηγούν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων. Βασίζεται στην αξιοποίηση των γνώσεων  και του υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Ιατρικού Τμήματος, τόσο των προκλινικών όσο και των κλινικών εργαστηρίων,  αλλά και στη συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας και από το εξωτερικό που συμμετέχουν ως προσκεκλημένοι ομιλητές στη διδασκαλία του προγράμματος.

   Το πρόγραμμα επίσης στοχεύει στην παροχή  της κατάλληλης θεωρητικής και εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για τη δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής και αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή  έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρας.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα λειτουργήσει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Βιοϊατρικές Επιστήμες», το οποίο ιδρύθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με την Υ.Α Β1/814/15-11-93 (ΦΕΚ 868/26-11-93), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της Υ.Α. 140662/Β7/09-09-2014 (ΦΕΚ 2447/τ΄Β/15-9-2014) και επανιδρύθηκε με την απόφαση αρ. 809/12735/τ΄Β/24-4-18 (ΦΕΚ 1572/8-5-18) μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 695/19-3-18) και απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρία 134/20-4-18).

   Διέπεται από τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πατρών για τις Μεταπτυχιακές Σπουδές και του Κανονισμού Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. «Βιοϊατρικές Επιστήμες», σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ΄ αριθ. 1743/25236/30-7-2018 (ΦΕΚ 3849/τ.Β΄/6-9-2018) Απόφασης.

   Το ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικές περιοχές-κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών.
   Στις επιστημονικές περιοχές, στις οποίες εκπαιδεύονται σήμερα οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ), να περιλαμβάνονται:

   • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
   • Ιατρική Μοριακή Γενετική
   • Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
   • Νευροεπιστήμες
   • Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοποθολογία
   • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

   1. Αριθμός Εισακτέων:
   Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε τριάντα (30) ετησίως.

   2. Επιλογή εισακτέων:
   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) Μεταπτυχιακών Φοιτητών, η οποία μπορεί να καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψηφίους κρίνει ότι πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και λαμβάνει απόφαση με συνεκτίμηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοϊατρικές Επιστήμες», των παρακάτω κριτηρίων και προϋποθέσεων:

   1. Γενικό βαθμό πτυχίου/διπλώματος
   2. Βαθμολογία στα σχετικά με το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα
   3. Επίδοση στη διπλωματική εργασία (όπου προβλέπεται)
   4. Τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα
   5. Τρεις συστατικές επιστολές
   6. Γνώση χρήσης Η/Υ
   7. Γνώση ξένων γλωσσών
   8. Επίδοση στη συνέντευξη

   Η συνέντευξη προβλέπεται να πραγματοποιηθεί: 29/9/2020 και 30/9/2020.
   Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη για τους Έλληνες και της ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς και πιστοποιείται από αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών. Ειδικά για την ξένη γλώσσα ή την ελληνική και όταν δεν υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία, ο έλεγχος της γνώσης γίνεται με ευθύνη της Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) .

   3. Κατηγορίες εισακτέων:
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών, Πανεπιστημίων της ημεδαπής και ομοταγών  αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΤΕΙ συναφών με τις Βιοϊατρικές  Επιστήμες.
   Αίτηση εγγραφής μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προσκομίσει Βεβαίωση Περάτωσης των Σπουδών τους το αργότερο μέχρι τη λήξη των εγγραφών και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για την επικύρωση του πίνακα των  επιτυχόντων.

   4. Χρονική διάρκεια:
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες» ορίζεται σε τέσσερα (4) εξάμηνα (120 ECTS units).

   5. Τέλη φοίτησης:
   Το ΠΜΣ δεν προβλέπει την καταβολή τελών φοίτησης.

   6. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας:
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν ταχυδρομικώς (με συστημένη αποστολή) στη διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Πατρών,
   Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
   τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα,
   υπόψη: κ. Χριστίνας Αλεξάτου,
   ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση : [email protected]

   τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Αίτηση (σχετικό έντυπο βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα: www.med.upatras.gr)
   • Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα
   • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
   • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος, με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ, εφ’ όσον έχει αποκτηθεί από ΑΕΙ της Αλλοδαπής.
   • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   • Περίληψη διπλωματικής εργασίας (εφ’ όσον υπάρχει)
   • Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (εφ’ όσον υπάρχουν)
   • Πιστοποιητικά συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα, σχετικής εμπειρίας κ.λ.π. (εφ’ όσον υπάρχουν).
   • Λοιπά αποδεικτικά στοιχεία (διπλώματα, αντίγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων) γνώσης μιας ξένης γλώσσας ή της Ελληνικής για τους αλλοδαπούς.
   • Τρεις συστατικές επιστολές σε φακέλους σφραγισμένους από τους συντάξαντες (ονοματεπώνυμο, τίτλος, διεύθυνση και τηλέφωνο του συντάξαντος αναγράφονται και στην αίτηση του υποψηφίου).

   7. Προθεσμία Υποβολής Δικαιολογητικών
   Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου 2020.

   Επιπρόσθετα η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί και ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη: https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#
   Η δικτυακή πύλη θα είναι διαθέσιμη από 3.7.2020 – 25.9.2020.

   8. Γλώσσα διδασκαλίας :
   Η διδασκαλία των μαθημάτων πραγματοποιείται στην ελληνική γλώσσα ή την αγγλική γλώσσα. Η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική γλώσσα ή σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

   Πληροφορίες:
   Α. Πανεπιστήμιο Πατρών, Γραμματεία Τμήματος Ιατρικής,
   Ισόγειο Κτιρίου Προκλινικών Λειτουργιών, τ.κ. 26500, Ρίο, Πάτρα
   Τηλ.: 2610-969106 Fax: 2610-997393 (κ. Χ. Αλεξάτου)
   Β. Στις ιστοσελίδες :   www.med.upatras.gr και  http://bie.med.upatras.gr

   Υπεύθυνος: Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας
   Τηλέφωνο: 2610969043
  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. H διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην αγγλική γλώσσα.

   Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 15 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 7 μαθήματα στο Α’ εξάμηνο, 6 μαθήματα στο Β’ εξάμηνο, 1 μάθημα στο Γ’ εξάμηνο, και 1 μάθημα στο Δ’ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ’ και Δ’ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 82 ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 38 ECTS.

   To πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο

   Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοΐατρικές Επιστήμες Ι 10 ECTS
   Ερευνητικά Σεμινάρια Ι 3 ECTS
   Εφαρμογές Βιοστατιστικής – Βιοπληροφορικής 4 ECTS
   Δεοντολογία Έρευνας-Βιοηθική 4 ECTS
   Σύγχρονα θέματα Μοριακής – Κυτταρικής Βιολογίας 5 ECTS
   Ασφάλεια στο Βιολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο 2 ECTS
   Χρήση Πειραματόζωων στην Έρευνα 2 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Β ‘ Εξάμηνο

   Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοΐατρικές Επιστήμες II 10 ECTS
   Τρέχοντα θέματα Βιολογικής Έρευνας 4 ECTS
   Ερευνητικά Σεμινάρια II 2 ECTS
   Δεξιότητες Υποστήριξης Έρευνας 4 ECTS
   Εργαστηριακή Εκπαίδευση 6 ECTS

   Κατ’ επιλογήν (οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα)
   Νευροεπιστήμες Ι 4 ECTS
   Μοριακή Βάση της Μεταγραφής και Μετάφρασης 4 ECTS
   Παθοβιολογία Ανθρώπου 4 ECTS
   Σχεδιασμός νέων Φαρμάκων και Αποτίμηση της Φαρμακολογικής Απόκρισης 4 ECTS
   Μοριακή Γενετική Επιδημολογια 4 ECTS
   Σύνολο 30 ECTS

   Γ΄ Εξάμηνο

   Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα
   Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία 20 ECTS
   Ιατρική Μοριακή Γενετική 20 ECTS
   Νευροεπιστήμες II 20 ECTS
   Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοπαθολογία 20 ECTS
   Φαρμακολογία-Τοξικολογία 20 ECTS
   Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική 20 ECTS

   Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας 10 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

   Δ΄ Εξάμηνο

   Ολοκλήρωση Διπλωματικής 28 ECTS
   Ειδικά Σεμνάρια 2 ECTS

   Σύνολο 30 ECTS

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   3 thoughts on “Βιοϊατρικές Επιστήμες

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email