Βιοεπιχειρείν

 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ: ,
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν είναι ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, τύπου ΜΒΑ στη Βιοτεχνολογία που πρωτοπορεί. Διασυνδέει άμεσα την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με τις επιχειρήσεις, πλαισιώνοντας την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία (τομείς φαρμάκων και υγείας, τροφίμων και διατροφής, περιβάλλοντος, βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής) και τη διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων.

   Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοεπιχειρείν είναι πλήρως διαφοροποιημένο από τα ακαδημαϊκά στερεότυπα στο σχεδιασμό του και στην υλοποίησή του συμμετέχει ένα δίκτυο καταξιωμένων εταιρειών που μεταφέρει στους φοιτητές τα απαραίτητα στοιχεία της πραγματικής βιοοικονομίας και αγοράς.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ), προσκαλεί υποψήφιους φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιοεπιχειρείν» (M.Sc. in Bioentrepreneurship). Θα λειτουργήσουν δύο (2) τμήματα, ένα στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας στη Λάρισα και ένα  στις εγκαταστάσεις του ΕΙΕ, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, στην Αθήνα.

   Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί  στις 15 Ιουλίου 2020 ενώ ο  δεύτερος στις 27 Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

   Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η διασύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την επιχειρηματική πρακτική και η προετοιμασία για μια καριέρα στον κόσμο των βιοτεχνολογικών επιχειρήσεων. Οι φοιτητές αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους στις βιοχημικές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ παράλληλα αποκτούν γνώσεις στον τομέα των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης επιχειρήσεων, απαραίτητες για κάθε επιτυχημένο επιχειρηματικό εγχείρημα. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Βιοεπιχειρείν διαφοροποιείται σε σχέση με τη συνήθη ακαδημαϊκή πρακτική   ως προς το σχεδιασμό του καθώς στην υλοποίησή του συμμετέχει ένα δίκτυο καταξιωμένων εταιρειών που συνδέει τους φοιτητές με την πραγματικότητα του επιχειρείν και της αγοράς στη βιο-οικονομία

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2020.

   Το πρόγραμμα, διάρκειας τριών εξαμήνων (δύο εξάμηνα εκπαίδευσης και ένα εξάμηνο εκπόνησης και συγγραφής της διπλωματικής εργασίας, κατά προτίμηση σε συνεργαζόμενη επιχείρηση) είναι πλήρως εναρμονισμένο  με τα διεθνή πρότυπα,συνδυάζοντας τις παραδοσιακές με τις νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες και εργαλεία, αποτελεί δε ουσιαστικά ένα ΜΒΑ στη Βιοτεχνολογία. Τα τέλη φοίτησης του Δ.Π.Μ.Σ. ανέρχονται σε χίλια πεντακόσια (1.500) € ανά εξάμηνο. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το ΔΠΜΣ Βιοεπιχειρείν προσφέρει 3 υποτροφίες φοίτησης χορηγούμενες, με κριτήρια αριστείας από την εταιρεία Pfizer. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

   Προϋποθέσεις και κριτήρια επιλογής

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά (μέσω e-mail στη διεύθυνση  [email protected]) ή ταχυδρομικά στην Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. (Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, 116 35 Αθήνα) μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020:

   1. Αίτηση Συμμετοχής (βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (πρότυπη φόρμα βιογραφικού βρίσκεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.).

   3. Δύο συστατικές επιστολές (μέσω e-mail στη διεύθυνση  [email protected] απευθείας από τους συντάκτες τους)

   Αιτήσεις υποψηφιοτήτων μπορούν να υποβάλλονται μέχρι πλήρωσης θέσεων ή το αργότερο μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2020. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανέρχεται σε τριάντα (30) άτομα. Θα υπάρξουν δύο κύκλοι επιλογής φοιτητών, ο πρώτος θα ολοκληρωθεί  στις 15 Ιουλίου 2020 ενώ ο  δεύτερος στις 21 Σεπτεμβρίου 2020. Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα γίνουν ηλεκτρονικά.

   Η έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει τον Οκτώβριο 2020.

   Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στην αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας (με κριτήρια όπως ο βαθμός πτυχίου, η βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και ο βαθμός της διπλωματικής εργασίας όπου αυτή προβλέπεται, το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας, η επαγγελματική εμπειρία, οι δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, οι ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η κατοχή άλλων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών), καθώς και στην προφορική συνέντευξη. Στην περίπτωση που η αίτηση τους γίνει δεκτή, για την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά:

   Κατηγορίες Πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί στο Δ.Π.Μ.Σ.

   Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Οι κάτοχοι τίτλου Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

   Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν οι υποψήφιοι εφόσον γίνουν δεκτοί είναι:

   1.  Αίτηση Εγγραφής (στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν).

   2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ.

   3.  Αναλυτική Βαθμολογία.

   4. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).

   5.  Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).

   6.  Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

   7.  Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας. H επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας τεκμηριώνεται με ένα από τους παρακάτω τρόπους:

   • Tίτλο σπουδών από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα αγγλόφωνης χώρας ή αγγλόφωνου προγράμματος σπουδών.
   • Πιστοποιητικό First Certificate in English.
   • Πιστοποιητικό Toefl με βαθμολογία τουλάχιστον 500 μόρια (ή 300 με το νέο τρόπο αξιολόγησης).
   • Πιστοποιητικό IELTS με βαθμό 6,5 και άνω.
   • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επίπεδο Β2).
   • Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΕΔΕ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.

   8.  Δύο φωτογραφίες τ. ταυτότητας.

   Για περισσότερες πληροφορίες: στο τηλέφωνο 210‐7273735, Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα 11635.

  • Σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, τύπου «ΜΒΑ» στη Βιοτεχνολογία που πρωτοπορεί. To Δ.Π.Μ.Σ. Βιοεπιχειρείν διασυνδέει άμεσα την ακαδημαϊκή εκπαίδευση με τις επιχειρήσεις, πλαισιώνοντας την εκπαίδευση σε επιχειρηματικές εφαρμογές στη βιοτεχνολογία (τομείς φαρμάκων και υγείας, τροφίμων και διατροφής, περιβάλλοντος, βιοχημικής και μοριακής διαγνωστικής) και τη διαχείριση διαδικασιών οργάνωσης και διοίκησης επιχειρηματικών μονάδων, με ένα πρόγραμμα εντατικής εξατομικευμένης πρακτικής κατάρτισης (bootcamp).

   Το πρόγραμμα είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα διεθνή πρότυπα, διαρκεί 18 μήνες (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) και είναι πλήρους, αποκλειστικής και υποχρεωτικής παρακολούθησης. Απευθύνεται σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες ή εν δυνάμει επιχειρηματίες, οι οποίοι επιθυμούν να είναι πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας.

   Τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα αφορούν στην παρακολούθηση και ολοκλήρωση των μαθημάτων. Το τρίτο ακαδημαϊκό εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την εκπόνηση της Διπλωματικής, οι φοιτητές έχουν δύο επιλογές: έρευνα σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και ερευνητικά κέντρα ή πρακτική κατάρτιση δίπλα σε καταξιωμένα στελέχη της αγοράς σε συνεργαζόμενους επιχειρηματικούς φορείς, αναπτύσσοντας συνεργασίες σε εξειδικευμένα projects. Η επίβλεψη κάθε μεταπτυχιακού φοιτητή πραγματοποιείται από Σύμβουλο Καθηγητή (Tutor), ο οποίος παρακολουθεί τη γενική πορεία προόδου τους καθόλη τη διάρκεια σπουδών και τους βοηθά στην αντιμετώπιση τυχόν εκπαιδευτικών και ερευνητικών προκλήσεων.

   Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ 8 ECTS
   • ΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 8 ECTS
   • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 7 ECTS
   • ΒΙΟΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 7 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 8 ECTS
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 8 ECTS
   • ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 7 ECTS
   • ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ 7 ECTS

   Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email