Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα στοχεύει στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και κατάρτιση επιστημόνων − ερευνητών στο χώρο των βασικών Βιοϊατρικών σπουδών. Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα έχουν αποκτήσει το θεωρητικό και εμπειρικό υπόβαθρο καθώς και τις δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς να απασχοληθούν σε διάφορα επαγγελματικά και ερευνητικά πεδία που συνδέονται γενικότερα με την εκπαίδευση, την βασική και την Βιοϊατρική έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε Επιστημονικές Περιοχές (ΕΠ):

   Α. Των βασικών γνωστικών αντικειμένων των Βιοϊατρικών Σπουδών όπως: Βιολογίας, Βιολογικής Χημείας, Ιστολογίας−Εμβρυολογίας, Κλινικής Χημείας, Μικροβιολογίας, Φαρμακολογίας, Φυσιολογίας και της Bιοστατιστικής και Επιδημιολογίας.
   Β. Των σπουδαιότερων δυνατόν ερευνητικών πεδίων κατευθύνσεων (εξειδικεύσεις) που δύνανται να υποστηριχθούν πλήρως από την Σχολή μας όπως: Κυτταρογενετικής, Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας, Εφαρμοσμένης Γενετικής Μηχανικής, Γονιδιακής θεραπείας και Bλαστικών κυττάρων, Kλινικής Χημείας, Μοριακής και Εφαρμοσμένης Φαρμακολογίας, Μοριακής Φυσιολογίας, Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας, Βιοχημείας−Μοριακής Βιολογίας και Μοριακής Γενετικής, Μοριακής βάσης ασθενειών του ανθρώπου−Ιn vitro και in vivo διαγνωστικής και τέλος της Βιοστατιστικής−Επιδημιολογίας

   Tο ΠMΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ, Master) στον τομέα των Βασικών Βιοϊατρικών Επιστημών με 3 διαφορετικές κατευθύνσεις.

   Οι κατευθύνσεις αυτές είναι οι παρακάτω και ενεργοποιούνται ανάλογα τις δηλώσεις:

   • Γενετική – Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία.
   • Βλαστικά κύτταρα – Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική).
   • Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία).

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

    

   Ανακοινώνεται ότι αιτήσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. “Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες” στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα υποβάλλονται από την Τρίτη 21/7/2020 και ώρα 10.00 πμ έως και την Πέμπτη 17/9/2020 και ώρα 23:59 ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον σύνδεσμο:
   https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7kdDHrVFn8kaEWf_MFe3-rUaEwT7jX7_z8DxB9O_TaJt_Og/viewform?usp=sf_link

   Επισημαίνουμε ότι η φόρμα θα ανοίξει την Τρίτη 21/7/2020 και ώρα 10.00 πμ. και οι ενδιαφερόμενοι για να  έχουν πρόσβαση σε αυτή θα πρέπει να έχουν ή να δημιουργήσουν λογαριασμό Google (υπάρχουν σχετικές οδηγίες στο συνημμένο αρχείο).

   Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. “Βασικές Βιοϊατρικές Επιστήμες”  έχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή κάτοχοι τίτλου, αναγνωρισμένου ως ισότιμου, της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι πτυχίων της αλλοδαπής υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ αντιστοιχίας/ισοτιμίας με ελληνικά ΑΕΙ.

   Η αίτηση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως φαίνονται παρακάτω.

   Σημειώνεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

   ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ του ΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν  και να υπογράψουν την αίτηση εκπόνησης και στη συνέχεια να συγκεντρώσουν τα παρακάτω έγγραφα:

   1) Αίτηση εκπόνησης

   2) Αντίγραφο πτυχίου

   2α) Πιστοποίηση ΔΟΑΤΑΠ για πτυχία αλλοδαπής

   3) Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας ΠΠΣ

   4) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα

   5) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (και τις δύο όψεις)

   6) Τίτλος πιστοποίησης γλωσσομάθειας (εάν υπάρχει)

   7) Συστατικές επιστολές (εάν υπάρχουν)

   H αίτηση και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα πρέπει να σκαναριστούν σε ΕΝΑ ενιαίο αρχείο  PDF με την ανωτέρω σειρά ασπρόμαυρα, με ανάλυση όχι παραπάνω από 150dpi. Εναλλακτικά τα έγγραφα μπορούν να φωτογραφηθούν (με ανάλυση ΟΧΙ παραπάνω από 3 mega pixels).  Το ενιαίο αρχείο θα μεταφορτωθεί στην φόρμα πατώντας το αντίστοιχο κουμπί.

   ΠΡΟΣΟΧΗ! Το όνομα του αρχείου θα είναι το επώνυμο και το όνομα του/της αιτούντα/αιτούσας, π.χ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ.pdf

   Τέλος, πρέπει να γίνει ΥΠΟΒΟΛΗ (submit), πατώντας το σχετικό κουμπί.

   Πληροφορίες σχετικά με τα δικαιολογητικά: 26510 07521 (ώρες 11:00 πμ έως 13:00).

   Πληροφορίες για τεχνική βοήθεια:[email protected]

  • Κατεύθυνση “Γενετική – Κυτταρογενετική-Γενετική Επιδημιολογία”

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιολογία-Βιολογική Χημεία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ιστολογία-Εμβρυολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Βιοστατιστική-Επιδημιολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Α) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Κυτταρογενετική (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Μοριακή Επιδημιολογία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και Γονιδιωματική (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Υποχρεωτικό Γ) ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

   Κατεύθυνση “Βλαστικά κύτταρα – Γονιδιακή-Κυτταρική θεραπεία (Αναγεννητική Ιατρική)”

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιολογία- Βιολογική Χημεία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ιστολογία-Εμβρυολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Φυσιολογία (Υποχρεωτικό Α) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Α) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βλαστικά κύτταρα (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Μοριακή βάση ασθενειών του ανθρώπου, σύγχρονη ερευνητική μεθοδολογία και γονιδιωματική (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Υποχρεωτικό Γ) ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

   Κατεύθυνση “Εφηρμοσμένη Βιοϊατρική (Κλινική Χημεία, Μικροβιολογία, Φαρμακολογία )”

   Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιολογία –Βιολογική Χημεία Υποχρεωτικό (Α) ECTS 7
   • Φυσιολογία Υποχρεωτικό (Α) ECTS 7
   • Φαρμακολογία Υποχρεωτικό (Α) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές Υποχρεωτικό (Α) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Βιοχημική Φαρμακολογία και Τοξικολογία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Κλινική Χημεία (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 7
   • Ερευνητική Μεθοδολογία-Εργαστηριακή εκπαίδευση σε σύγχρονες τεχνικές (Υποχρεωτικό Κατεύθυνσης Β) ECTS 9

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης (Υποχρεωτικό Γ) ECTS 30

   ΣΥΝΟΛΟ ECTS 30

    

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email