Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4.500
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με τίτλο «Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες».

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) ίναι η παροχή γνώσεων και η εκπαίδευση
   επιστημόνων στο γνωστικό αντικείμενο των Βασικών Οδοντιατρικών Επιστημών.

   Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως Χημεία, Βιολογία κλπ) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την Οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Η έρευνα στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην
   παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

   Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη:

   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TMHMA ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ»

   ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

   To Τμήμα Oδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανακοινώνει για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 την έναρξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην κατεύθυνση «ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/4-8- 2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α/4-8-2017): «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και την απόφαση 30129 ΦΕΚ 3423 /17-8-2018: «Ίδρυση του ΠΜΣ με τίτλο Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες».
   Το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα εισαχθούν δεν μπορεί να υπερβαίνει τους (5). Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ έχει σκοπό την εκπαίδευση και παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στο πεδίο συγκερασμού των βασικών επιστημών (όπως Χημεία, Βιολογία κλπ) με τις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα με την Οδοντιατρική επιστήμη και τις εφαρμογές της. Η έρευνα στα αντικείμενα του προγράμματος στοχεύει στην παραγωγή καινοτομίας και στην οικονομική ανάπτυξη.

   Κατηγορίες πτυχιούχων
   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και
   ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί είναι: Πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών (Χημικών, Φυσικών, Βιολόγων κλπ), Πολυτεχνικών Σχολών (Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών της Επιστήμης των υλικών κλπ) και άλλων σχετικών τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ) ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων ΑΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., καθώς και Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι, και μόνο
   ένας κατ’ έτος, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο νόμο 4485/2017 (άρθρο 34 παρ. 8).

   Χρονική διάρκεια
   Η χρονική διάρκεια του προγράμματος εκτείνεται σε 3 εξάμηνα

   Κριτήρια επιλογής-Μοριοδότηση
   Η επιλογή και μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

   • Επίδοση στις προπτυχιακές σπουδές 20%
   • Στοιχεία βιογραφικού 10%
   • Συνέντευξη 10%
   • Επιστημονική δραστηριότητα 25%
   • Εξετάσεις 35%

   Δικαιολογητικά
   Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

   • Έντυπη αίτηση (http://www.dent.auth.gr/?q=node/2544)
   • Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (http://www.dent.auth.gr/?q=node/2544)
   • Αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ όταν απαιτείται.
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων
   • Αποδεικτικό γνώσης ξένων γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της Αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΣΕ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα (αποδεικτικά όπως ορίζονται από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ).

   Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν μέχρι 21 Σεπτεμβρίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
   Οι συνεντεύξεις θα γίνουν στις 5 Οκτωβρίου 2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
   Η ανάρτηση του πίνακα αξιολόγησης θα γίνει στις 08 Οκτωβρίου 2018.

   ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
   [email protected]

   Διεύθυνση ταχυδρομικής αποστολής
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
   ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
   ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)
   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
   54124 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
   «Για ΠΜΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
   Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310999616, καθημερινά 10:00-13.00

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90.

   Το Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία (60 διδακτικές μονάδες ΕCTS) και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (30 διδακτικές μονάδες ECTS), η οποία πραγματοποιείται σε ερευνητικό θέμα που επιλέγεται από τον υποψήφιο και εμπίπτει στα ερευνητικά ενδιαφέροντα των διδασκόντων στο Π.Μ.Σ. Η χρονική διάρκεια
   ανάπτυξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εκτείνεται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα.
   Η θεωρητική διδασκαλία καλύπτει τα δύο πρώτα εξάμηνα. Τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία και προβλέπονται ώρες διδασκαλίας με τη μορφή θεωρητικών διαλέξεων, μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων.
   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

  Α΄ Εξάμηνο:

  • Βιολογία οδοντικών ιστών Υ 4
  • Οδοντιατρικά υλικά Υ 8
  • Επιλογή υλικών για κλινικές εφαρμογές Υ 8
  • Χημεία πολυμερών Υ 5
  • Πληροφορική της υγείας Υ 5
   Σύνολο εξαμήνου ECTS 30

  Β’ Εξάμηνο:

  • Πειραματικές μέθοδοι στην επιστήμη των υλικών Υ 10
  • Βιοενεργά σχήματα επανορθωτικής και αναγεννητικής οδοντιατρικής Υ 5
  • Εισαγωγή στην ψηφιακή οδοντιατρική Υ 5
  • Νανοτεχνολογία και οδοντιατρική Υ 5
  • Ηθική και συστήματα συμμόρφωσης Υ 5
   Σύνολο εξαμήνου ECTS 30

  Γ’ Εξάμηνο:

  • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Έρευνα) Υ 30
   Σύνολο εξαμήνου ECTS 30
   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ECTS 90
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email