Τρόφιμα, Διατροφή και Μικροβίωμα (MSc in Food, Nutritios and Microbiome)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στις Επιστήμες Υγείας και συγκεκριμένα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση στο πεδίο των Τροφίμων, της Διατροφής και του Μικροβιώματος.

   Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τη θεωρητική προσέγγιση στο πεδίο των Τροφίμων, της Διατροφής και του Μικροβιώματος. Πλην της διδασκαλίας στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να επιλέξουν ερευνητική η ανασκοπική διπλωματική εργασία με σκοπό να εξοικιωθούν με εργαστηριακές τεχνικές η να εμβαθύνουν στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων και σφαιρική προσέγγιση στα τρόφιμα και τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα.

   Το παρόν Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλή εξειδίκευση των πτυχιούχων με διττή επιστημονική προσέγγιση και εμβέλεια από το τρόφιμο στον άνθρωπο, τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: “ Π.Μ.Σ. «ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ (MSc Food, Nutrition αnd Microbiome)» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης ” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.

   Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΒΙΩΜΑ ” είναι η κατάρτιση ικανών πτυχιούχων από Επιστήμες Υγείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Τροφίμων, Διατροφής, Γεωπόνων και συναφών τμημάτων, ώστε να εκπαιδευθούν σε θέματα Μικροβίωμα τροφίμων, το εντερικό μικροβίωμα, τα διατροφικά και τροφιμογενή νοσήματα και την σύνδεση τους με την Δημόσια Υγεία. Ειδικότερα να δώσει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές μια ολοκληρωμένη εικόνα της επίδρασης των τροφίμων και των διατροφικών συνηθειών στην υγεία . Να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει νέους επιστήμονες, που θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν και να διαμορφώνουν πολιτικές Υγείας και διατροφής στη χώρα μας, να αναπτύσσουν προγράμματα σε όλα τα επίπεδα, να αξιολογούν τα προβλήματα των πολιτών, να εφαρμόζουν προληπτικά μέτρα και μέσα και να αντιμετωπίσουν νοσογόνους παράγοντες. Να συμβάλει στην κατάρτιση όσων ασκούν καθήκοντα στο χώρο των Επιστημών Υγείας, καθώς και να συμβάλει στην περαιτέρω εκπαίδευση των ειδικευόμενων και ειδικευμένων Γ ιατρών πολλαπλών ειδικοτήτων, καθώς και Φαρμακοποιών και γενικότερα Επιστημόνων Υγείας, Μοριακής Βιολογίας, Βιολογίας, Χημείας, Τροφίμων, Διατροφής, Γεωπόνων και συναφών τμημάτων που ενδιαφέρονται για τα ανωτέρω θέματα.

   Η γλώσσα της διδασκαλίας και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η αγγλική ή η ελληνική.

   Ένας σημαντικός αριθμός μαθημάτων θα πρέπει να παρέχονται από πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης.

   Στο ΠΜ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Βιολογίας, Κοινωνιολογίας, Ψυχολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής και Διαιτολογίας και Διατροφής της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Δημόσιας Υγείας, Νοσηλευτικής, Διατροφής, Φυσικοθεραπείας, και Επισκεπτών Υγείας των Τ.Ε.Ι., καθώς και άλλων Τμημάτων συναφούς ή συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

   Η λήξη υποβολής των αιτήσεων για το ΠΜΣ θα είναι η ημερομηνία 16/10/2020.

   Μετά το πέρας της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις.

   Η αποστολή των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικώς – κούριερ ή και ηλεκτρονικά μέσω email στο ([email protected]).

   Σε περίπτωση που η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται ταχυδρομικά μέσω ΕΛΤΑ, καλό θα ήταν να είναι συστημένη η αποστολή τους.

   Τέλος, παρακαλούμε να γίνεται ενημέρωση και της γραμματείας μέσω email ([email protected]) όταν η αποστολή των δικαιολογητικών σας είναι με Ελτα ή Κουριερ.

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 για το Π.Μ.Σ. με διάρκεια φοίτησης τριών εξαμήνων.

   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα 15 προβλεπόμενα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α’ και Β’). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.

   Κατά το τρίτο (Γ’) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε τριάντα (30).

   Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το Π.Μ.Σ. τριών εξαμήνων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Α1 Microbiome in Health (Μικροβίωμα και Υγεία) Υ 5 ECTS
   • Α2 Nutrition in Health (Διατροφή και Υγεία) Υ 5 ECTS
   • A3 Nutrition in Disease (Διατροφή και Νόσος) Υ 5 ECTS
   • A4 Nutritional Epidemiology (Διατροφική Επιδημιολογία) Υ 5 ECTS
   • Α5 Specific Nutritional Aspects (ΕιδικάΘέματα Διατροφής ) Υ 5 ECTS
   • Α6 Food and Drug Interactions (Αλληλεπίδραση Τροφίμων και Φαρμάκων) Υ 2.5 ECTS
   • Α7 Strategies in Novel Products Development (Στρατηγικές Ανάπτυξης Καινοτόμων Προϊόντων) Υ 2.5 ECTS

   Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Β1 Bacterial Food-Borne Infections (Τροφογενείς Λοιμώξεις) Υ 5
   • Β2 Epidemiology of Food – Borne Infections (Επιδημιολογία Τροφογενών Λοιμώξεων) Υ 5 ECTS
   • Β3 Surveillance of Food – Borne Infections (Επιτήρηση Τροφογενών Λοιμώξεων) Υ 5 ECTS
   • Β4 Food and History of Nutrition (Τρόφιμα και Ιστορία της Διατροφής) Υ 5 ECTS
   • Β5 Natural Products and Nutrition (Φυσικά Προϊόντα και Διατροφή) Υ 5 ECTS
   • Β6 Nutrition and Sustainability (Διατροφή και Αειφορία) Υ 2.5 ECTS
   • Β7 Molecular Nutrition (Μοριακή Διατροφή) Υ 2.5 ECTS

   Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

   • Project and/or Practice (Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας η/και Πρακτική Άσκηση) Υ 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email