Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις εξής τρεις (3) Ειδικεύσεις:

   • «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»,
   • «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός»
   • «Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός»

   Αντικείμενο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι να συνδυάσει τις γνώσεις, τις πρακτικές δεξιότητες και τις εξελίξεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο τουριστικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τις καινοτόμες τεχνολογικές πρακτικές και τις αρχές της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχευση την τοπική ανάπτυξη με αξιοποίηση των οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, καθώς και της υλικής και άϋλης πολιτιστικής κληρονομιάς.

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών (επισπεύδον Τμήμα), Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονίας, Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Θεολογίας και η Νομική Σχολή (Μονοτμηματική) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσουν την εισαγωγή πενήντα (50) Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο Δ.Π.Μ.Σ. «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», με τρεις (3) Εξειδικεύσεις:

   • «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»,
   • «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»,
   • «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ».

   Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. «Τουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, η προώθηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και η κατάρτιση στελεχών σε θέματα τουρισμού και τοπικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στα επιστημονικά πεδία της περιφερειακής ανάπτυξης, της χωροταξίας και του δικαίου, της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και της τουριστικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής – θρησκευτικής κληρονομιάς.

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν.4485/2017, μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας/μία κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ. που οργανώνεται σε Τμήματα του Α.Π.Θ., και το οποίο είναι συναφές με τον τίτλο σπουδών και το έργο που επιτελούν στο Α.Π.Θ. Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές στο ΔΠΜΣ και δύο (2) αριστεύσαντες/ασες φοιτητές/τριες σύμφωνα με τα κριτήρια εισαγωγής.

   ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Τα τέλη φοίτησης ορίζονται στα δύο χιλιάδες και εννιακόσια ευρώ (2.900€) και θα καταβάλλονται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις του Ν.4485/2017. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο ΔΠΜΣ. Σε καμία περίπτωση η οικονομική αδυναμία δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

   Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Α.Π.Θ., καθώς και με εξ αποστάσεως διδασκαλία για τμήμα του εκπαιδευτικού έργου.

   Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Ε.) ορίζεται κατ΄ ελάχιστο στα τρία (3) εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης και υποβολής προς κρίση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Ο ανώτατος επιτρεπόμενος χρόνος ολοκλήρωσης των σπουδών δεν μπορεί να υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών πλέον δύο (2) εξαμήνων.

   ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   1. Ο βαθμός του Πτυχίου ή του Διπλώματος (30 μόρια)
   2. Η βαθμολογία στα μαθήματα, που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. (15 μόρια)
   3. Η ερευνητική εμπειρία βάσει συγγραφής εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή πρακτικά συνεδρίων, ή συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα (5 μόρια).
   4. Η επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενου του Δ.Π.Μ.Σ. (5 μόρια)
   5. Οι διακρίσεις σπουδών (π.χ. βραβεύσεις, υποτροφίες) (5 μόρια).
   6. Η προφορική συνέντευξη του/της υποψηφίου/φιας από αρμόδια Επιτροπή (15 μόρια).
   7. Οι δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες) (5 μόρια).
   8. Η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας,ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλογή, (άριστη γνώση: 15 μόρια, πολύ καλή γνώση: 10 μόρια, μέτρια γνώση: 5 μόρια).
   9. Η γνώση δεύτερης ή και άλλης ξένης γλώσσας (5 μόρια)

   Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο Α.Π.Θ., πληροφορίες για τον ακριβή τόπο και χρόνο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. (https://msc-tourism.econ.auth.gr)

   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

   1. Αίτηση (έντυπη, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ.)
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
   4. Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
   5. Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή διάδοχου κατά νόμο Οργανισμού (εφόσον πρόκειται για τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού).
   6. Βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών σπουδών.
   7. Δύο (2) συστατικές επιστολές (από Καθηγητές, εργοδότες)
   8. Αποδεικτικά γνώσης Αγγλικής γλώσσας, και άλλων ξένων γλωσσών (αν υπάρχουν), κατ’ ελάχιστον επιπέδου Β2.
   9. Αποδεικτικά ερευνητικών δραστηριοτήτων, επιστημονικών δημοσιεύσεων ή διακρίσεων (αν υπάρχουν).
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν).
   11. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
   12. Αντίγραφο φωτογραφίας τύπου Διαβατηρίου.
   13. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των γνήσιων πρωτοτύπων (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ).

   Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές/τριες προπτυχιακών προγραμμάτων, οι οποίοι/ες αντί του αντίγραφου πτυχίου πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών με αναλυτική βαθμολογία. Σε περίπτωση επιλογής, η οριστικοποίηση της εγγραφής τους θα γίνει μόνο εφόσον προσκομισθεί ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών έως την ολοκλήρωση των εγγραφών στο Δ.Π.Μ.Σ.

   Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενες/οι προκειμένου να ενημερωθούν για τη δομή, τους κανόνες λειτουργίας του ΔΠΜΣ, τη διαδικασία επιλογής κ.λπ. να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ www.msc-tourism.econ.auth.gr.

   Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους (μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σκαναρισμένα), μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών αιτήσεων του Δ.Π.Μ.Σ. στη διεύθυνση: https://msc-tourism.econ.auth.gr/admissions μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 24.00

   Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ. www.msc-tourism.econ.auth.gr και από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. τηλ. 2310995278, email: [email protected]

   ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 15.10.2020

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) είναι 90 ECTS. Τα μαθήματα
   κατανέμονται σε πέντε (5) μαθήματα ανά Εξάμηνο: πέντε (5) Υποχρεωτικά μαθήματα στο Α΄ Εξάμηνο και πέντε (5) μαθήματα Επιλογής στο Β΄ Εξάμηνο. Μετά την παρακολούθηση των πέντε (5) Υποχρεωτικών μαθημάτων στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών, στο Β΄ εξάμηνο ο/η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει μια από τις τρεις (3) προσφερόμενες Ειδικεύσεις: 1η Ειδίκευση: «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη», 2η Ειδίκευση: «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός», 3η Ειδίκευση: «Πολιτιστικός-Θρησκευτικός Τουρισμός».

   Ο/Η μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια επιλέγει κατ΄ ελάχιστον τρία (3) και μέγιστον τέσσερα (4)μαθήματα από την Ειδίκευση που θα ακολουθήσει, και κατ΄ελάχιστον ένα (1) και μέγιστον δύο (2) μαθήματα απότις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

   Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:
   Υποχρεωτικά Μαθήματα

   • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ M1 Y 6
   • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Μ2 Y 6
   • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΟΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ M3 Y 6
   • E-TOURISM: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ M4 Y 6
   • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ M5 Y 6
    Σύνολο 30 ECTS

   Β΄ Εξάμηνο:
   Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.*
   1η Ειδίκευση. «Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη»

   • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ M6 Ε 6
   • ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Μ7 Ε 6
   • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ M8 Ε 6
   • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ M9 Ε 6
   • ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ M10 Ε 6
   • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ Μ11 Ε 6
   • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ M12 Ε 6
   • ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΑ,
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M13 Ε 6
   • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΑ M14 Ε 6
    Σύνολο 30 ECTS
    * Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την 1η Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις

   Β’ Εξάμηνο:
   Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.*
   2η Ειδίκευση. «Περιβάλλον και Αειφόρος Τουρισμός»

   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ M15 Ε 6
   • ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Μ16 Ε 6
   • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ M17 Ε 6
   • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ M18 Ε 6
   • MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ M19 Ε 6
   • ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ Μ20 Ε 6
   • ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ M21 Ε 6
   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ M22 Ε 6
    Σύνολο 30 ECTS
    * Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την 2η Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

   Β’ Εξάμηνο:
   Επιλογής Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ.Π.Μ.Σ.*
   3η Ειδίκευση. «Πολιτιστικός – Θρησκευτικός Τουρισμός»

   • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ M23 Ε 6
   • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Μ24 Ε 6
   • ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ M25 Ε 6
   • ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ M26 Ε 6
   • ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ M27 Ε 6
   • ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μ28 Ε 6
   • ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ M29 Ε 6
   • ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ Μ30 Ε 6
    Σύνολο 30 ECTS
    * Επιλέγονται πέντε (5) μαθήματα για το πρόγραμμα του Β’ Εξαμήνου: τρία (3) κατ΄ελάχιστον, έως τέσσερα (4) μέγιστον από την 3η Ειδίκευση επιλογής, και ένα (1) κατ΄ελάχιστον έως δύο (2) μέγιστον από τις άλλες δύο Ειδικεύσεις.

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
    Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Μ31 Y 30 ECTS
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email