Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. αφορά ένα σύγχρονο, καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε τρεις ειδικεύσεις:

   1. Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία
   2. Καλλιέργειες εκτός Εδάφους – Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια
   3. Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων

   των οποίων τα γνωστικά αντικείμενα συνοψίζονται στα εξής:

   Ι. Σύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι καλλιέργειας οπωροκηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, φιλικές στο περιβάλλον, που στοχεύουν σε αύξηση της παραγωγής, τη μείωση του κόστους παραγωγής και τη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, που περιλαμβάνουν (α) φυσιολογία ανάπτυξης και παραγωγής σε καλλιέργειες με/χωρίς κάλυψη (β) παραγωγή και χρήση πολλαπλασιαστικού υλικού, συστήματα φύτευσης και μόρφωσης δενδρωδών και αμπέλου, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης και βιολογικής γεωργίας, καθώς και καταπονήσεις καλλιεργειών λόγω της κλιματικής αλλαγής, (γ) συστήματα υπό κάλυψη καλλιέργειας κηπευτικών και ανθοκομικών ειδών, με έμφαση στην υδροπονία και την ιστοκαλλιέργεια, διαχείριση θερμοκηπίων, κλειστών συστημάτων καλλιέργειας (plant factories) και δομών αστικής γεωργίας.
   II. Γνώση της μετασυλλεκτικής βιολογίας των προϊόντων σε συνδυασμό με την απαιτούμενη τεχνολογία (σύγχρονη ή/και καινοτόμα), στοχεύοντας στην επιμήκυνση του χρόνου συντήρησης και τη μείωση της ποιοτικής υποβάθμισης των συντηρημένων προϊόντων.
   III. Υπερσύγχρονες και καινοτόμες μέθοδοι ποιοτικής εκτίμησης και κατάταξης των προϊόντων, καθώς και ελέγχου της ασφάλειας αυτών κατά την παραγωγή, συντήρηση και διακίνηση, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΕ.
   VI. Εντοπισμός και ανάδειξη ιδιαιτεροτήτων των καλλιεργειών και προϊόντων τους που παράγονται στη Χώρα και εξάγονται.

   Σκοπός
   Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί α) στη δημιουργία στελεχών υψηλού επιπέδου, ώστε η συμβολή τους στην πρόοδο των επιστημονικών πεδίων του Π.Μ.Σ. να έχει σημαντικό χαρακτήρα, είτε οι απόφοιτοι στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ή συνεχίσουν την εκπαίδευση τους στη βασική έρευνα και λειτουργήσουν ως ερευνητές στον ευρύτερο αγροδιατροφικό τομέα, στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, β) στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης για τη δημιουργία προϊόντων υψηλής ποιότητας, την αύξηση της παραγωγής και το μειωμένο κόστος παραγωγής με χρήση των τελευταίων επιτευγμάτων της τεχνολογίας και παράλληλο σεβασμό στο περιβάλλον στους τρεις τομείς εξειδίκευσης του Π.Μ.Σ.

   Η ειδίκευση «Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία» παρέχει εξειδικευμένες γνώσεις στα δενδρώδη και το αμπέλι, ενώ η «Καλλιέργειες εκτός Εδάφους-Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια» σε λαχανικά και ανθοκομικά. Η «Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων» αποσκοπεί στην αποτροπή ποσοτικών απωλειών της παραγωγής μετά τη συλλογή, στη διατήρηση της ποιότητας των συντηρημένων νωπών προϊόντων και τη διάθεση τους στην αγορά εκτός της εποχής παραγωγής τους ή/και μακριά από τον τόπο παραγωγής τους. Σε όλες τις παραπάνω ειδικεύσεις, έμφαση δίνεται στην παραγωγή ειδών οικονομικού ενδιαφέροντος για τη χώρα, με προσαρμογή στη σύγχρονη ή καινοτόμο τεχνολογία.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο “Τομείς Αιχμής και Καινοτόμες Εφαρμογές στην Παραγωγή και Συντήρηση Οπωροκηπευτικών και Ανθοκομικών Ειδών” να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έως και την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.

   Το εν λόγω Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στα γνωστικά αντικείμενα: α) Αμπελουργία, Δενδροκομία και Ελαιοκομία, β) Καλλιέργειες εκτός Εδάφους – Ιστοκαλλιέργεια, Υδροπονία, Φυτώρια και γ) Ποιότητα – Μετασυλλεκτική Βιολογία και Τεχνολογία Καρπών, Λαχανικών και Ανθέων.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί ως εισακτέοι/ες οι κάτοχοι τίτλου σπουδών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

   Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από την καταβολή τελών φοίτησης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, το οποίο ανέρχεται σε 3.000,00 € (Ευρώ) ανά φοιτητή για το σύνολο των σπουδών του (Φ.Ε.Κ. 2261/15-06-2018), ενώ υπάρχει η δυνατότητα το 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών να μην καταβάλει τέλη φοίτησης με βάση κοινωνικά κριτήρια. Η αίτηση για απαλλαγή από τα τέλη φοίτησης θα υποβληθεί ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών των Π.Μ.Σ. Επίσης, το Π.Μ.Σ. χορηγεί υποτροφία/ες βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων, ύψους 1.500,00 € (Ευρώ) συνολικά ανά κύκλο σπουδών. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα και το σύνολο των απαιτούμενων πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε ενενήντα (90).

   Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Τ.Ε.Φ.Π.) τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας.
   2. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας (διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.).
   3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος.
   4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης.
   5. Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου.
   6. Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας υποψηφίου.
   7. Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση). Οι υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιημένη καλή γνώση αγγλικής γλώσσας θα υποβληθούν σε γραπτές εξετάσεις.
   8. Αντίγραφα δημοσιεύσεων ερευνητικών δραστηριοτήτων σε επιστημονικά περιοδικά ή ανακοινώσεων σε επιστημονικά συνέδρια.
   9. Δύο συστατικές επιστολές (από Καθηγητές ή Λέκτορες των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της χώρας ή αντίστοιχων ιδρυμάτων του εξωτερικού, ή ερευνητές των βαθμίδων Α΄ ή Β’ ή Γ’ ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής).
   10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

   Τα δικαιολογητικά 1-7 αποτελούν τυπικά προσόντα και είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων.

   Φοιτητές που αναμένεται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους το Σεπτέμβριο του 2020 μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Π.Μ.Σ. συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, ενώ θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την εγγραφή τους στο Π.Μ.Σ.

   Το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 θα εισαχθούν μέχρι τριάντα (30) μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η επιλογή θα γίνει με μοριοδότηση βάσει των ακόλουθων κριτηρίων και με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας:

   1. Βαθμός πτυχίου τουλάχιστον 6,5 σε κλίμακα 0-10 (35%)
   2. Επίδοση σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την ειδίκευση του Π.Μ.Σ. (30%)
   3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή πλήρη πρακτικά Συνεδρίων (20%)
   4. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών (5%)
   5. Προσωπική συνέντευξη (10%)

   Για να θεωρηθεί ο υποψήφιος επιτυχών πρέπει η συνολική του μοριοδότηση να είναι τουλάχιστον 50/100.

   Η αξιολόγηση των υποψηφίων ακολουθεί τα παρακάτω στάδια:

   Στάδιο Α: Το πρώτο στάδιο αφορά στον έλεγχο από την επιτροπή αξιολόγησης των τυπικών προσόντων των υποψηφίων που κατέθεσαν έγκαιρα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

   Στάδιο Β: Στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης συμμετέχουν όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες της πρώτης φάσης και περιλαμβάνει τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συνέντευξη, η οποία υπάρχει η δυνατότητα να γίνει και μέσω skype, καθώς και η εξέταση της ξένης γλώσσας αναμένεται να πραγματοποιηθούν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου 2020 το διάστημα 28-29 Σεπτεμβρίου 2020. . Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται στους επιτυχόντες της πρώτης φάσης από τη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π.

   Στάδιο Γ: Η επιτροπή αξιολόγησης θα καταρτίσει κατάλογο με αναλυτική βαθμολογία των επιτυχόντων, τον οποίο θα υποβάλει προς επικύρωση στη Συνέλευση του Τμήματος. Η διαδικασία επιλογής θα ολοκληρωθεί έως τις 24 Ιουλίου 2020 06 Οκτωβρίου 2020 με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στη Γραμματεία Τ.Ε.Φ.Π. και στην Ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν 21-25 Σεπτεμβρίου 2020 08-09 Οκτωβρίου 2020.

   Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν όλες οι προσφερόμενες θέσεις θα ακολουθήσει εκ νέου προκήρυξη του μεταπτυχιακού το Σεπτέμβριο 2020.

   Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Τρίτη 30η Ιουνίου 2020 Παρασκευή 25η Σεπτεμβρίου 2020. Η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση [email protected]. Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή PDF. Οι συστατικές επιστολές σε κλειστό φάκελο θα παραδίδονται από τους υποψηφίους σε στη Γραμματεία ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα να αποστέλλονται ηλεκτρονικά από τους Καθηγητές ή Ερευνητές στη διεύθυνση [email protected]. Στη συνέχεια, κατά τις εγγραφές, οι επιτυχόντες θα πρέπει να προσκομίσουν τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Δρ. Κατερίνα Μαρτίνη, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Αθήνα, τηλ.: 210 5294523, e-mail: [email protected])

  • Πρόγραμμα Μαθημάτων
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων και των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανά εξάμηνο στις τρεις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ. διαμορφώνεται ως εξής:

   1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ, ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
   Το Α’ και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων επιλογής (Ε) ανά εξάμηνο, από τον παρακάτω Πίνακα. Τα τέσσερα μαθήματα μαζί με μέρος της διπλωματική εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.


   2. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΑΦΟΥΣ – ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ
   Το Α’ και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο, από τον παρακάτω Πίνακα, εκ των οποίων τα δύο (2) σε κάθε εξάμηνο είναι υποχρεωτικά (Υ) και τα άλλα δύο (2) επιλογής (Ε). Τα τέσσερα μαθήματα μαζί με μέρος της διπλωματικής εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.


   3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ-ΜΕΤΑΣΥΛΛΕΚΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΠΩΝ, ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΕΩΝ
   Το Α ’και Β’ εξάμηνο περιλαμβάνει την παρακολούθηση τεσσάρων (4) μαθημάτων ανά εξάμηνο. Ένα (1) μάθημα στο Α’ εξάμηνο και δύο (2) στο Β’ εξάμηνο, από τον παρακάτω Πίνακα, καθώς και η παρακολούθηση των σεμιναρίων στα τρία (3) εξάμηνα είναι υποχρεωτικά (Υ) για όλους τους φοιτητές, ενώ τα υπόλοιπα μαθήματα, δηλαδή τρία (3)στο Α’ εξάμηνο και ένα (1) στο Β’ εξάμηνο είναι επιλογής (Ε). Τα μαθήματα, η παρακολούθηση σεμιναρίων και μέρος της διπλωματικής εργασίας στο Α’ και Β’ εξάμηνο, καθώς και η ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας μαζί με τα σεμινάρια στο Γ’ εξάμηνο αντιστοιχούν σε τριάντα (30) ECTS για κάθε εξάμηνο.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email