Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή «Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών» στην «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών

   Σκοπός του ΠΜΣ «Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της κατανόησης και μελέτης του μηχανισμού της Αιμόστασης και των διαταραχών της. Επιπλέον στοχεύει στην εκπαίδευση στις αρχές της μεταγγισιοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο.

   Το επιστημονικό αντικείμενο των διαταραχών αιμόστασης και της μεταγγισιοθεραπείας έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πρακτικά όλες τις διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής και τις συναφείς βασικές επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία κ.λπ.) καθώς και πεδίο εφαρμογής τόσο για τους ανωτέρω επιστήμονες όσο και για άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων κλπ).

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Στο πλαίσιο λειτουργίας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων» (Thrombosis–Bleeding–Transfusion Medicine) και σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017, η Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Σκοπός του ΠΜΣ:
   είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της  κατανόησης και  μελέτης του μηχανισμού της Αιμόστασης και των διαταραχών της. Επιπλέον στοχεύει στην εκπαίδευση στις  αρχές της μεταγγισιοθεραπείας και τις εφαρμογές της σε κλινικό και εργαστηριακό επίπεδο.

   Το επιστημονικό αντικείμενο των διαταραχών αιμόστασης και της μεταγγισιοθεραπείας  έχει έντονα διευρυνθεί κατά τις τελευταίες δυο δεκαετίες. Αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για πρακτικά όλες  τις διαφορετικές ειδικότητες της ιατρικής   και  τις συναφείς βασικές επιστήμες (βιοχημεία, βιολογία κ.λπ.) καθώς και πεδίο εφαρμογής  τόσο για τους ανωτέρω επιστήμονες όσο και για άλλους επαγγελματίες υγείας (νοσηλευτές, τεχνολόγους ιατρικών εργαστηρίων κλπ).

   Στους απόφοιτους  του  ΠΜΣ παρέχονται  το θεωρητικό υπόβαθρο και οι εργαστηριακές δεξιότητες ώστε να :

   • στελεχώσουν Αιματολογικά Εργαστήρια, Μονάδες Αιμοδοσίας, Χειρουργικές, Παθολογικές, Καρδιολογικές, Αναισθησιολογικές Κλινικές, Μονάδες Εντατικής Θεραπείας δημόσιου και ιδιωτικου τομέα καθώς και Ερευνητικά Εργαστήρια  και Αρμόδιες Αρχές (όπως αυτές ορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία), σε θέσεις που απαιτούν ιδιαίτερη εξειδίκευση και γνώση στην εργαστηριακή διερεύνηση και αντιμετώπιση των διαταραχών της Αιμόστασης και της Μεταγγισιοθεραπείας
   • προσφέρουν εκπαιδευτικό έργο σε ΑΕΙ και ΑΤΕΙ
   • εκπονήσουν ερευνητικές εργασίες και να πραγματοποιήσουν δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά
   • συμμετάσχουν σε ανταγωνιστικά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα
   • έχουν πρόσβαση συνεχή επιστημονική ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα Αιμόστασης- Μεταγγισιοθεραπείας μέσω  σεμιναρίων και ημερίδων που διοργανώνει το Π.Μ.Σ. ετησίως, συναφών συνεδρίων κ.ά.

   Ποιοι γίνονται δεκτοί:

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων πτυχιούχοι Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Βιοχημείας, Νοσηλευτικής και Τεχνολογίας Ιατρικών Εργαστηρίων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται σε 30 φοιτητές.

   Διάρκεια σπουδών και τέλη φοίτησης:

   Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Φεβρουάριο του 2021.

   Η παρακολούθηση του προγράμματος προϋποθέτει τέλη φοίτησης 800,00€ ανά εξάμηνο φοίτησης.

   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

   Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μέχρι την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2020.

   Η αίτηση υποβάλλετε ηλεκτρονικά μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (σκαναρισμένα) σε pdf μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση tbtm.msc@yahoo.com

   Δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφίου (χορηγείται από την ιστοσελίδα tbtm-msc.gr & https://school.med.uoa.gr)
   2. Αντίγραφο πτυχίου (για πτυχία της αλλοδαπής απαιτείται επίσημη μετάφραση καθώς και η αναγνώριση του πτυχίου από το Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.)
   3. Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ισχύει για όσους έχουν ανάλογο τίτλο)
   4. Βιογραφικό σημείωμα (όσα αναφέρονται στο βιογραφικό να πιστοποιούνται από βεβαιώσεις ή αντίγραφα, ώστε να προσκομιστούν σε περίπτωση που ζητηθούν)
   5. Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας
   6. Δύο (2) συστατικές επιστολές .
   7. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα γίνει από επιτροπή με βάση τα ανωτέρω δικαιολογητικά και συνέντευξη των υποψηφίων. Οι ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού.

   Αθήνα 05.06.2019
   Πολίτου Μαριάννα
   Αιματολόγος, Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Αθηνών
   Δ/ντρια του Π.Μ.Σ. «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων»

   Για περισσότερες πληροφορίες:

   Γραμματεία ΠΜΣ «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων»
   tbtm.msc@yahoo.com
   210-7462691

  • Για τη λήψη του ΜΔΕ απαιτείται η συγκέντρωση τουλάχιστον 120 διδακτικών µορίων, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και η διπλωµατική εργασία, η εκπόνηση της
   οποίας γίνεται στο 4o εξάµηνο σπουδών.  Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Βασικές Αρχές Ανοσολογίας, Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής της Αιμόστασης 9
   • Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στην αιμορραγική διάθεση 7
   • Εργαστηριακή διερεύνηση αιμορραγικών διαταραχών-Πρακτική άσκηση 7
   • Λήψη κλινικών αποφάσεων βασισμένων σε τεκμηριωμένη γνώση 7
    Σύνολο ECTS 30

   B΄ εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Μεθοδολογία και πρακτικές εφαρμογές της έρευνας στη θρόμβωση 6
   • Αντιπηκτική Αγωγή: φαρμακολογία, ενδείξεις, ρύθμιση, παρενέργειες 7
   • Θρομβωτικές επιπλοκές σε κλινικές οντότητες 10
   • Μεθοδολογία της έρευνας ΙΙ – Βιοστατιστική Εκπόνηση εργασίας- άρθρο κλινικής μελέτης 7
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ εξάμηνο:

   Μαθήματα Υποχρεωτικά

   • Μοριακή βιολογία και ανοσολογία της μετάγγισης 6
   • Αίμα και παράγωγά του : παρασκευή, ενδείξεις, ανεπιθύμητες αντιδράσεις 7
   • Κυτταρικές θεραπείες-Εναλλακτικοί τρόποι μετάγγισης 4
   • Νομικό, διοικητικό και οικονομικό πλαίσιο της Αιμοδοσίας- Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή δεδομένα 6
   • Αλγόριθμοι διαχείριση αιμορραγίας –Εργαστήριο- Πρακτική άσκηση 7
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30
    Σύνολο ECTS 120
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Θρόμβωση-Αιμορραγία-Ιατρική των Μεταγγίσεων

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email