Θρησκειολογία (MasterofArts (MA) inStudyofReligion)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,920€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη «Θρησκειολογία» έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη του φαινομένου της θρησκείας και των επί μέρους θρησκειών.

   Σκοπός του ΠΜΣ «Θρησκειολογία» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της Θρησκειολογίας.

   Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Θρησκειολογία» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

   Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δημοσιεύει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εισαγωγή σαράντα (40) φοιτητών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Θρησκειολογία» (ΦΕΚ 4317/28.09.2018) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για την απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Θρησκειολογία» (MasterofArts (MA) inStudyofReligion) στις παρακάτω Ειδικεύσεις: 

   1. Θρησκειολογία – Study of Religion
   2. Βιοηθική των θρησκειών – Bioethics and Religions
   3. Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη – Religious Literature and Art 

   Η Ειδίκευση Θρησκειολογία περιέχει τις Θεματικές ενότητες: Ιστορία των θρησκειών, Κοινωνιολογία της θρησκείας, Ψυχολογία της θρησκείας, Φιλοσοφία της θρησκείας και Ιεραποστολική
   Η Ειδίκευση
   Βιοηθική των θρησκειών περιέχει την Θεματική ενότητα: Βιοηθική των θρησκειών.
   Η Ειδίκευση
   Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη περιέχει την Θεματική ενότητα: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη. 

   (Θεματικές ενότητες, Πρόγραμμα μαθημάτων, Περιεχόμενο μαθημάτων και Κανονισμός Λειτουργίας στο σύνδεσμο που ακολουθεί http://mareligion.soctheol.uoa.gr/studies.html

   Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 480 ευρώ για καθένα από τα τέσσερα (4) εξάμηνα φοίτησης. 

   Υποψήφιοι για το Π.Μ.Σ.
   Στο Π.Μ.Σ. «Θρησκειολογία» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ∆ΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου.  

   Επιπλέον του αριθμού των εισακτέων γίνονται δεκτοί, κατόπιν αιτήσεώς τους προς τη Συνέλευση του Τμήματος, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, οι οποίοι υποχρεούνται για την εισαγωγή τους να συμμετάσχουν μόνο στη συνέντευξη, κατά την οποία θα συνεκτιμηθεί κατά πόσον πληρούν τα κριτήρια του παρόντος Κανονισμού. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, Ε∆ΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα (πιστοποιητικό ελληνομάθειας ∆ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι.) Το ΠΜΣ «Θρησκειολογία» θα δέχεται σαράντα (40) φοιτητές κατ’ ανώτατο όριο ανά ακαδημαϊκό έτος. 

   Για την επιλογή συνεκτιμώνται:
   Βαθμός πτυχίου σε ποσοστό 20%
   Μέσος όρος βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ [εδώ συνυπολογίζεται και η επίδοση σε Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α ́ κύκλο σπουδών] σε ποσοστό (15%),
   Πιστοποιημένη γνώση ξένης γλώσσας σε ποσοστό (10%) ως εξής: [Β2 5%, Γ1 7%, Γ2 10%],
   Πιστοποιημένη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας σε ποσοστό (5%) ως εξής: [Β2 2,5%, Γ1 3,5%, Γ2 5%],
   Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)
   Κατοχή πτυχίου Β ́ ή Γ ́ κύκλου σπουδών σε ποσοστό (5%)
   Ερευνητική δραστηριότητα, δημοσιεύσεις, συστατικές επιστολές, λοιπά προσόντα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ σε ποσοστό 5%
   Προφορική συνέντευξη σε ποσοστό (20%),
   Απόδοση σε γραπτό κείμενο για το ΠΜΣ σε ποσοστό 15% 

   Απαραίτητα δικαιολογητικά
   Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε προθεσμία που ορίζεται κατά την Προκήρυξη και μπορεί να παραταθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος τα εξής δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία, υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Τμήματος)
   2. Βιογραφικό σημείωμα
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (μαζί με την αναγνώριση του ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Λοιποί τίτλοι σπουδών (μαζί με την αναγνώρισή τους από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού) 
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, καταθέτουν τη βεβαίωση περάτωσης σπουδών) 
   5. ∆ημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν 
   6. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   7. Αντίτυπα δημοσιευμάτων τους 
   8. Πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά). Θα εκτιμηθεί η πιστοποιημένα καλή γνώση δεύτερης ή τρίτης ξένης γλώσσας. 
   9. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
   10. ∆ύο συστατικές επιστολές 
   11. Βεβαιώσεις που πιστοποιούν, όσα αναφέρονται στο Βιογραφικό Σημείωμα.
   12. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους όλα τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά τους οφείλουν να είναι μεταφρασμένα από το μεταφραστικό Τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν πιστοποιητικό ελληνομάθειας ∆ ́ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ή αντιστοίχου επιπέδου βεβαίωση ελληνομάθειας του ∆ιδασκαλείου Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλου Α.Ε.Ι. 
   13. Οι υποψήφιοι από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ∆ΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ. 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

   Σημείωση:
   1.
   Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση μόνο σε μία Ειδίκευση για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος.
   2.Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα το πτυχίο τους και περιμένουν την ορκωμοσία τους, κατατίθεται βεβαίωση περάτωσης σπουδών
   3. Κανένας φάκελος υποψηφίου δεν θα εξετασθεί εάν δεν είναι πλήρης και εάν έχει σταλεί εκπρόθεσμα.
   4. Τα δικαιολογητικά τα οποία καταθέτουν οι υποψήφιοι δεν επιστρέφονται.

   Χρόνος και τόπος υποβολής δικαιολογητικών

   Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται από 7 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2020 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

   Αναλυτικά η προκήρυξη

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Αυτές κατανέμονται σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στο Δ ́ εξάμηνο σπουδών και λαμβάνει επίσης τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

   Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει:
   1. Εννέα (9) μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στα τρία πρώτα εξάμηνα. Κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής κατά τη διάρκεια των σπουδών του οφείλει να παρακολουθήσει και εξετασθεί επιτυχώς σε εννέα (9) μαθήματα μιας από τις θεματικές ενότητες των ειδικεύσεων του ΠΜΣ.

   2. Φροντιστηριακές εργασίες: Οι φροντιστηριακές εργασίες είναι δύο κατηγοριών (α) υποχρεωτικές και (β) προαιρετικές.
   Ο μεταπτυχιακός φοιτητής καλείται να συγγράψει τέσσερις (4) φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες σε μαθήματα της θεματικής ενότητας που επέλεξε και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Οι υποχρεωτικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στη θεματική ενότητα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το έξι και μισό (6,5).

   Οι προαιρετικές φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες βαθμολογούνται από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες στη θεματική ενότητα με βαθμολογία από μηδέν έως δέκα (0-10) με βάση επιτυχίας το πέντε (5). Οι διδάσκοντες υποχρεούνται εντός ενός μηνός από την κατάθεση των εργασιών να παραδίδουν τη βαθμολογία των εργασιών αυτών. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλαμβάνεται του θέματος τριμελής επιτροπή από διδάσκοντες της ειδίκευσης/ή του ΠΜΣ.

   Οι φροντιστηριακές-ερευνητικές εργασίες και η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία συγγράφονται στην ελληνική γλώσσα.
   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης ή και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης έως 35% (παρ. 3, αρ. 30, ν. 4485/2017).
   Τα μαθήματα οργανώνονται σε τρία (3) εξάμηνα, πραγματοποιούνται κυρίως σε εβδομαδιαία βάση, διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα και είναι πρωινά και απογευματινά σε ποσοστό περίπου 50%-50%. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   Κάθε μάθημα λαμβάνει 10 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Σε κάθε ένα από τα Α, Β και Γ εξάμηνα ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να συγκεντρώσει 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). H μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο Δ εξάμηνο λαμβάνει τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής θα έχει συμπληρώσει 120 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Α. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   1. Ειδίκευση: Θρησκειολογία
   Θεματική ενότητα Α: Ιστορία των θρησκειών

   Θεματική ενότητα Β: Κοινωνιολογία της Θρησκείας

   Θεματική ενότητα Γ: Ψυχολογία της θρησκείας

   Θεματική ενότητα Δ: Φιλοσοφία της Θρησκείας και Ιεραποστολική

   2. Ειδίκευση: Βιοηθική των θρησκειών

   3. Ειδίκευση: Θρησκευτική Λογοτεχνία και Τέχνη

    

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email