Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 2.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η μελέτη, η έρευνα και η παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε ένα ευρύ φάσμα επιστημόνων υγείας στο αντικείμενο της διαχείρισης και θεραπευτικής αντιμετώπισης των επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης στο πεδίο της αντιμετώπισης των ασθενών με επείγουσα αγγειοχειρουργική πάθηση, η ανάπτυξη της σχετικής επιστημονικής έρευνας, και η παροχή αντίστοιχης μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών σε επιστημονικά στελέχη μεταπτυχιακού επιπέδου.

   Επιπλέον της βασικής γνώσης της επιστήμης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αποκτούν την ικανότητα:
   1) να εφαρμόζουν τη γνώση στην πράξη,
   2) να αναζητούν, αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα και πληροφορίες, κάνοντας χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας,
   3) να εργάζονται αυτόνομα ή σε ομάδα ή/και διεπιστημονικό περιβάλλον,
   4) να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις,
   5) να κατανοούν πληροφορία σε μια δεύτερη γλώσσα,
   6) να παράγουν νέες ιδέες και επιστημονική γνώση,
   7) να επιδεικνύουν υπευθυνότητα,
   8) να αναπτύσσουν κριτική ικανότητα και
   9) να προάγουν την ελεύθερη, παραγωγική και επαγωγική σκέψη.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

    

   Το Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» που αρχίζει τον Οκτώβριο του 2020 (ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021).

   Ο κύκλος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής Α.Π.Θ. (ΠΜΣ) διαρκεί 2 εξάμηνα και θερινή περίοδο, σύνολο 75 ECTS. Μετά την επιτυχή εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά τη θερινή περίοδο, οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», MVSE (Master in Vascular Surgery Emergencies) “Treatment options and management of vascular surgery emergencies”

   Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προκηρύσσονται 25 (είκοσι πέντε) θέσεις.

   Δικαίωμα αίτησης για συμμετοχή έχουν απόφοιτοι Ιατρικών Τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Νοσηλευτικής Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής (με αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. (όπως Νοσηλευτικής, Ιατρικών Εργαστηρίων) και άλλων συναφών Σχολών.

   Η Επιλογή γίνεται με βάση το σύνολο των μορίων που προκύπτουν από τη συνεκτίμηση των κριτηρίων, ως εξής:

   1) Γενικός βαθμός του πτυχίου, πολλαπλασιαζόμενος επί τον συντελεστή 1 (κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια).

   2) Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα πρόσθετης επαγγελματικής κατάρτισης, μετεκπαίδευσης ή εξειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 5 μόρια.

   3) Η ενδεχόμενη επαγγελματική εμπειρία, η στόχευση για ενασχόληση με το επιστημονικό πεδίο της επείγουσας αγγειοχειρουργικής από 1-10 μόρια.

   4) Η γνώση ανώτερου ή ανώτατου επιπέδου ξένης γλώσσας λαμβάνει 5 μόρια.

   5) Ο βαθμός της προφορικής συνέντευξης πολλαπλασιάζεται επί τον συντελεστή 3,5 (κατ’ ανώτατο όριο 35 μόρια).

   Η επιλογή των εισακτέων γίνεται από ειδική επιτροπή μελών ΔΕΠ που διδάσκουν στο ΠΜΣ, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.

   ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

   Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται συνολικά στο ποσό των 2.000 ευρώ και η καταβολή τους γίνεται σε δύο  (2) δόσεις. Η πρώτη δόση 1.000 ευρώ με την έναρξη του α΄ εξαμήνου και η δεύτερη δόση των 1.000 ευρώ με την έναρξη του δευτέρου εξαμήνου.

   • Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου στο αμφιθέατρο του ΓΝΘ «Γεώργιος Γεννηματάς» (κεντρικό κτίριο, ισόγειο) και ώρα 10:00 π.μ..
   • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ σε ηλεκτρονική μορφή από τη Δευτέρα 1 Ιουνίου 2020 έως και την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 και Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 έως Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020.
   • Αναλυτικές οδηγίες προς τους υποψηφίους έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ mscvascularemergencies.med.auth.gr.

   Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΠΜΣ, ισόγειο του κτιρίου ΚΕΔΙΠ, απέναντι από την Κεντρική Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 2310 999339, e-mail: [email protected], στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιατρικής: www.med.auth.gr και στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: www.mscvascularemergencies.med.auth.gr

  • Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΜΔΕ «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων» σύμφωνα με το ΦΕΚ 5070/31-12-2019, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται να ολοκληρώσουν επιτυχώς τον κύκλο μαθημάτων των 2 εξαμήνων και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ο οποίος αντιστοιχεί σε 75 ECTS (Υ.Α. 67145/Β7, ΦΕΚ 1889/2007/B7).

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πρέπει να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε 8 μαθήματα (Υποβάθρου – Γενικών γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων) και Πρακτική άσκηση σε κάθε εξάμηνο σπουδών, που κατανέμονται ως εξής: α) στο 1ο εξάμηνο (25 ECTS) 4 μαθήματα και Πρακτική άσκηση 120 ωρών, β) στο 2ο εξάμηνο (25 ECTS) 4 μαθήματα και Πρακτική άσκηση 120 ωρών. Επίσης σχεδιάζουν και εκπονούν Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (25 ECTS) η οποία άρχεται από το 1ο εξάμηνο (5 ECTS) , συνεχίζεται στο 2ο (5 ECTS) και ολοκληρώνεται κατά τη θερινή περίοδο (15 ECTS) , την οποία παρουσιάζουν δημόσια και ακολούθως εξετάζονται.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email