Θεραπεία και Φροντίδα Τραυμάτων και Ελκών

 • pada
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεραπεία και Φροντίδα τραυμάτων και ελκών» (treatment and care of wounds and ulcers) υποστηρίζεται από το τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

   Γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποτελεί η Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στα επιστημονικά πεδία  των οξέων και χρόνιων τραυμάτων και ελκών, της επούλωσης του τραύματος,  των στομιών, των σύγχρονων επιστημονικών τεχνικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων στην φροντίδα και θεραπεία τους και στην  προηγμένη έρευνα.

   Το ΠΜΣ στοχεύει στην:

   1. Παροχή ακαδημαϊκών γνώσεων στη διαχείριση των τραυμάτων και ελκών.
   2. Διεξαγωγή ερευνητικών μελετών στο γνωστικό αντικείμενο και περαιτέρω ανάπτυξη του γνωστικού κεφαλαίου.
   3. Εμβάθυνση στις αρχές της κλινικής έρευνας
   4. Ανάπτυξη της έρευνας στον τομέα των νέων τεχνολογιών που σχετίζονται με την επούλωση των χρόνιων τραυμάτων και ελκών.
   5. Δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, στην πρόληψη, τη φροντίδα και θεραπεία των χρόνιων τραυμάτων και ελκών και την φροντίδα των στομιών.
   6. Στελέχωση Νοσηλευτικών Μονάδων, Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (τραύματος, εγκαύματος) και ΤΕΠ καθώς και Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας  από ειδικευμένους επιστήμονες.
   7. Συμβολή στην αναβάθμιση του συστήματος υγείας και στην συνεργασία του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.
   8. Ανάπτυξη κλινικών και επιδημιολογικών ερευνητικών προγραμμάτων
   9. Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την Προκήρυξη:

   Η προθεσμία παρατείνεται έως τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019.

   Επιλογή ΜεταπτυχιακώνΦοιτητών

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε σαράντα πέντε (45) µε την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του Κανονισμού Σπουδών του Π.Μ.Σ. Μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔ|Π και ΕΤΕΠ γίνονται δεκτοί ως υπεράριΘμοι υπότροφοι σύμφωνα µε την παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 όπως ισχύει.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τµημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, καθώς και όλων των συναφών επιστημών υγείας της ηµεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισµένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δικαίωµα συμμετοχής έχουν επιπρόσθετα οι φοιτητές που
   πραγµατοποιούν την πρακτική τους άσκηση και έχουν εκπληρώσει όλες τις άλλες υποχρεώσεις λήψης πτυχίου, με την προυπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση και θα προσκοµίσουν, εφόσον επιλεγούν, βεβαίωση περάτωσης σπουδών μέχρι την ημεροµηνία της εγγραφής τους στο ΠΜΣ. Απαραίτητη προυπόθεση για όλους τους υποψηφίους είναι η γνώση της αγγλικής γλώσσας και η ικανότητα χειρισμού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα.

   Οι διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων πραγματοποιούνται με ευθύνη της Συντονιστικής Επιτροπής του Π.Μ.Σ. και καταρτίζεται ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, η τελική έγκριση του οποίου πραγµατοποιείται από τη Συνέλευση του Τμήματος Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι φοιτητές που ισοβάθμησαν μέχρι τη συµπλήρωση του μέγιστου αριθμού εισακτέων που έχει ορισθεί. Επί ισοβαθμίας υποψηφίων που βρίσκονται στην τελευταία θέση, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαΘμήσαντες στη θέση αυτή. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών θα κληθούν, εάν υπάρχουν, οι επιλαχόντες, με βάση τη
   σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, ώστε να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. Ο εγκεκριµένος αξιολογικός πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

   Βαθμολογία υποψηφίων

   Η βαθμολογία των υποψηφίων για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών προκύπτει με συνεκτίμηση κριτηρίων ως εξής:

   Γενικός βαθμός πτυχίου
   Σχετική ερευνητική δραστηριότητα
   Επαγγελματικήεμπειρία ή τεκµηριωµένη  ενασχόληση με τα αντικείµενα του Π.Μ.Σ.
   Συνέντευξη

   Σε κάθε ένα από τα παραπάνω κριτήρια (Κ1-Κ4) ο υποψήφιος βαθμολογείται στην κλίµακα 0–ζ|(). () γενικός τύπος υπολογισμού της τελικής βαθμολογίας (Β) του κάθε υποψηφίου, βάσει των ανωτέρω) κριτηρίων και της αντίστοιχης βαρύτητάς τους, έχει ως εξής:
   Β=Κ1ΧΟ,3+Κ2ΧΟ,2+Κ3ΧΟ,2+Κ4>€Ο,3 Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για το χώρο και το χρόνο της προσωπικής τους συνέντευξης µέσα)
   µηνύ ματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (ε……εί|).

   Υποβολή Αιτήσεων

   Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τα ακόλουθα έγγραφα- δικαιολογητικά:
   Αίτηση υποψηφιότητας. Το έντυπο της αίτησης παρέχεται από τη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ. ή ανακτάται από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.
   Βιογραφικό Σηµείωμα.
   Αντίγραφα Τίτλων Προπτυχιακών Σπουδών. Διευκρινίζεται ότι οι τίτλοι που προέρχονται από Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται απαραίτητα από αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας ή Παράρτημα Διπλώµατος Προπτυχιακών Σπουδών.
   Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών. Θεωρείται απαραίτητη η υποβολή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου 82) και προαιρετικά άλλων γλωσσών εφόσον υπάρχουν. Διευκρινίζεται ότι η επάρκεια γνώσης της αγγλικής τεκμαίρεται και για
   υποψηφίους που οι) κατέχουν βασικό ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από αγγλόφωνο αναγνωρισµένο από το ΔΟΑΤΑΠ εκπαιδευτικό ίδρυµα της αλλοδαπής, ή β) διαθέτουν αποδεδειγμένη εργασιακή εµπειρία σχετική με την επιστήμη της Νοσηλευτικής σε αγγλόφωνη
   χώρα. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν διαθέτουν αποδεικτικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας δύνανται να υποβληθούν σε γραπτή εξέταση (μεταφράζοντας ελληνικό κείμενο σε αγγλικό).
   Αποδεικτικά γνώσης χειρισµού και λειτουργίας ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). Η γνώση τεκμηριώνεται με οποιοδήποτε επίσηµο πιστοποιητικό ευρωπαϊκού ή εθνικού, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα παροχής εκπαίδευσης στο χειρισμό Η/Υ (συµβατό µε τύπο ΙΒΜ) και σε
   περιβάλλοντα με λειτουργικό νί/ίηάοιΛ|5 (Παραδείγµατα φορέων: Ε(ΞΒ|. Ελλάς Α.Ε., νε||υη16|οΌε| Εάυοετίοηε| Ξει’νίεεε 5.Α., Ιι1ΐοτεετ, Ι€Τ Η€||δ5, |€Τ Ευι”ορε, ΚΕΥ – €Ε|ϊΤ, Α€ΤΑ Α.Ε., |. 5κιιι5Α.Ε., ΤΕ|.ΕΡΟ5 ΤΒΑ|Ν|Ν6 ΕΠΕ). Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πιστοποιητικό γνώσης στη χρήση και λειτουργία Η/Υ, θα πρέπει απαραίτητα να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι γνωρίζει να χειρίζεται και να λειτουργεί επαρκώς Η/Υ με λειτουργικό περιβάλλον ννίηάοιΝ5, καθώς και τον τρόπο απόκτησης της συγκεκριμένης εµπειρίας. Η κατάθεση της Υπεύθυνης Δήλωσης αυτής δεν συνεπάγεται και την αποδοχή της
   ως επίσηµο πιστοποιητικό τεκμηρίωσης των γνώσεων. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος υποβάλλεται σε προφορική εξέταση ως προς τη χρήση Η/Υ ε΄τε κατά την ημέρα της συνέντευξής του είτε σε άλλη ημεροµηνία που θα κληθεί από την α ό …. α7επιτροπή.
   Κείµενο προθέσεων, έως δύο (2) σελίδων, στο οποίο ο υποψήφιος θα εξηγεί τους λόγου ς για τους οποίους επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ. Επιπλέον, οι υποψήφιοι στα γενικά και ειδικά ενδιαφέροντά τους και τη μέχρι τώρα επαφή τους με τα  επιστημονική αντικείμενα του προγράµματος.
   Δύο (2) συστατικές επιστολές από επιστήμονες αναγνωρισµένου κύρους.
   Αποδεικτικά ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελµατικού έργου (εφόσον υπάρχουν).
   Διπλωματική εργασία σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. (εφόσον υπάρχει).
   Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν και κάθε άλλο έγγραφο – δικαιολογητικό που θεωρούν τ’… δύναται να υποστηρίξει την επιλογή τους, όπως π.χ. αντίγραφα διπλώµατος άλλου μεταπτυχιακού προγράµματος, βεβαιώσεις συµμετοχής σε συνέδρια, ειδικά σεμινάρια, μελέτες, κ.λπ. Είναι αποδεκτό τα προβλεπόμενα στην παρούσα προκήρυξη δικαιολογητικά να υποβληθούν σε απλά αντίγραφα.
   Τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. και διασφαλίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδοµένων.

   Η υποβολή των αιτήσεων αρχίζει στις 30 Σεπτεμβρίου 2019 καιλήγειστις 15 Νοεμβρίου 2019.

   Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να πραγματοποιηθείμε έναν από τους ακόλουθουςτρόπους: α. Μέσω συστημένης επιστολής στην ταχυδροµική διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστημιούπολη 1
   Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω
   Υπόψη Διευθύντριας ΠΜΣ «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυ μάτων και Ελκών»
   Καθηγήτριας Μάρθας Κελέση
   (παράδοση στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλουτου ΠΑ.Δ.Α.)
   β. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση τνΘυ…ε©υηίννε.ςτ με θέμα:
   ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ…Α|ΤΗΣΗ Ε|ΣΑΓΩΓΗΣ (π.χ.: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ). Η αίτηση συµπληρωμένη και υπογεγραμμένη, καθώς και όλα τα υπόλοιπα έγγραφα – δικαιολογητικά θα πρέπει να σαρωθούν και να επισυναφθούν μόνο ως αρχεία μορφής μαι”. Άλλου τύπου αρχεία (φωτογραφίας, κ.λπ.) δεν είναι αποδεκτά.
   γ. Αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου, κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού (Τηλ. 210 5385 642), στη Γραµµατεία του Π.Μ.Σ., στην παρακάτω διεύθυνση:
   Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής – Πανεπιστηµιούπολη 1
   Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας
   Τμήμα Νοσηλευτικής
   Πρόγραµμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεραπεία και Φροντίδα Τραυµάτων και Ελκών»
   Αγίου Σπυρίδωνος 28, ΤΚ 12243 Αιγάλεω
   Κτίριο Κ13 (ΠΡΟΚΑΤ),
   2ος όροφος, Γραφείο Κ13.207

  • Πρόγραμμα σπουδών

   Το Μ.Π.Σ. είναι πλήρους φοίτησης, η διδασκαλία γίνεται στην ελληνική γλώσσα, και προβλέπεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως παρακολούθησης ενώ το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) ανέρχονται σε εκατόν είκοσι (120). Περιλαμβάνει ώρες διδασκαλίας (Θεωρία, Εργαστηριακές Ασκήσεις και έρευνα ) και δομείται σε τρία εξάμηνα. Ο συνολικός αριθμός των μαθημάτων είναι δεκατέσσερα (16) εκ των οποίων δεκατέσσερα (14) είναι υποχρεωτικά και δύο (2) είναι κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά. Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο τέταρτο εξάμηνο εκπονείται η Διπλωματική εργασία η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα πιστωτικές μονάδες (30). Για την απόκτηση του τίτλου ΜΔΕ απαιτούνται συνολικά 120 πιστωτικές μονάδες( ECTS).

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Σε ποσοστό έως και 35% μπορεί να υπάρξει εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο θεωρητικής διδασκαλίας (παρ. 3, αρ. 30, Ν.4485/2017).

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

    

           Α΄ Εξάμηνο
   Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣΜαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες / ανά εβδομάδαECTS 
   1.MSCWU 101Μεθοδολογία Έρευνας και
   Συγγραφή επιστημονικής εργασίας
   25 
   2.MSCWU 102Βιοστατιστική25 
   3.MSCWU 103Πληροφορική της υγείας25 
   4.MSCWU 104Φυσιολογία Επούλωσης – Παθοφυσιολογία Τραύματος37 
   5.MSCWU 105Σημειολογία Τραύματος48 
     Σύνολο1330 

    

                       Β΄ Εξάμηνο
   Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣΜαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες / ανά εβδομάδαECTS
   1.MSCWU 201Κλινική Έρευνα-Πρακτική Βασισμένη σε ενδείξεις25
   2.MSCWU 202Διαχείριση Οξέος Τραύματος25
   3.MSCWU 203Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών Ι36
   4.MSCWU 204Τεχνολογίες στην Πρόληψη και Διαχείριση  των Τραυμάτων (Wound Management Technologies)36
   5.                    MSCWU 205Δερματολογία24
     Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά (ένα από τα δύο κατ’επιλογήν υποχρεωτικά)  
   6.MSCWU 206Τραύμα: Ψυχοκοινωνική υποστήριξη24
   7.                    MSCWU 207Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών24
     Σύνολο1430

    

               Γ΄ Εξάμηνο
   Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣΜαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες / ανά εβδομάδαECTS
   1.MSCWU 301Διαχείριση Εγκαύματος25
   2.MSCWU 302Λοιμώξεις25
   3.MSCWU 303Διαχείριση Χρονίων Τραυμάτων και Ελκών ΙΙ – Διαβητικό Πόδι48
   4.MSCWU 304Στομίες και Ειδικά Θέματα στην Διαχείριση των Τραυμάτων και Ελκών48
     Μαθήματα Επιλογής Υποχρεωτικά(ένα από τα δύο κατ’επιλογήν υποχρεωτικά)  
   1.MSCWU 305Μονάδα Τραύματος24
   2.MSCWU 307Διοίκηση Μονάδων Υγείας24
     Σύνολο1430

    

     Δ΄ Εξάμηνο
   Α/ΑΚΩΔΙΚΟΣΜαθήματα ΥποχρεωτικάΔιδ. ώρες / ανά εβδομάδαECTS
   1.MSCWU 401Διπλωματική Εργασία 30
     Σύνολο 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email