Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία

 • panepistimio patron
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Π.Μ.Σ.) έχει ως γνωστικό αντικείμενο α) την θεωρητική και β)την πρακτική φιλοσοφία σε συστηματική και ιστορική διάσταση σύμφωνα με σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Σκοπός του προγράμματος είναι: α) να συμβάλει στην  προαγωγή της φιλοσοφίας ως επιστημονικού κλάδου γενικότερα  και της ερευνάς στην θεωρητική και την πρακτική φιλοσοφία στην Ελλάδα καθώς και στην ανάπτυξη της έρευνας όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος, β)να προσφέρει προχωρημένη φιλοσοφική κατάρτιση σε πτυχιούχους τόσο του Τμήματος όσο και άλλων επιστημών, που θα εξασφαλίζουν την βελτίωση των επαγγελματικών τους προοπτικών.

   Συγκεκριμένα, οι στόχοι του Π.Μ.Σ. Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών εξειδικεύονται ως εξής:
   1. Εκπαίδευση και καθοδήγηση νέων ερευνητών στην επιστημονική φιλοσοφική μεθοδολογία και σε εξειδικευμένη φιλοσοφική έρευνα στα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει, όπως αυτό διαγράφεται στο πρόγραμμα σπουδών.
   2. Προετοιμασία νέων ερευνητών ικανών να προχωρήσουν σε διδακτορικές σπουδές στην φιλοσοφία ή σε συναφή επιστημονικά πεδία και σε αυτοδύναμη ερευνητική δραστηριότητα.
   3. Εμπεριστατωμένη κατάρτιση πτυχιούχων άλλων κλάδων – συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών – σχετικά α) με τα γνωσιολογικά, οντολογικά και μεθοδολογικά θεμέλια η β) με τις ηθικές και πολιτικές διαστάσεις των επιστημών, που θα τους προσφέρει το θεωρητικό και πρακτικό φιλοσοφικό υπόβαθρο για την άσκηση της επιστήμης τους στον επαγγελματικό χώρο από θέσεις αυξημένων απαιτήσεων στρατηγικού σχεδιασμού και οργάνωσης.
   4. Ανάπτυξη της ευελιξίας και ευρύτητας σκέψης καθώς και της ικανότητας επίλυσης σύνθετων προβλημάτων και διαχείρισης κρίσιμων ανθρώπινων καταστάσεων μέσω της  συστηματικής καλλιέργειας της αναλυτικής, συνθετικής και κριτικής ικανότητας ως ουσιαστικών εφοδίων για ανώτερα στελέχη σε θέσεις ευθύνης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
   5. Ανάπτυξη και προώθηση της γνώσης και της παραγωγής πρωτότυπου ερευνητικού έργου στα γνωστικά αντικείμενα του Π.Μ.Σ. με την δημιουργία ερευνητικών ομάδων υπό την εποπτεία των μελών ΔΕΠ του Τμήματος βάσει της αρχής της ενότητας ακαδημαϊκής έρευνας και διδασκαλίας.
   6. Ανάπτυξη επιστημονικού διαλόγου και συνεργασίας με αναγνωρισμένα ομοταγή Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της Eλλάδας, κρατών-μελών της E.E. και άλλων κρατών του εξωτερικού.

   Δείτε την τελευταία προκήρυξη:

   Το Τμήμα Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών στην αριθμ. 76/4-7-2019 συνεδρίαση της Συνέλευσης Τμήματος αποφάσισε την προκήρυξη είκοσι (20) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια λειτουργίας του διετούς Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία», που αρχίζει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το οποίο οδηγεί σε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην:
   α. Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική
   β. Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία

   α) Προϋποθέσεις συμμετοχής
   Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων και Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή κάτοχοι ισοτίμου πτυχίου ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕ.Ι. Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και τελειόφοιτοι μόνο εφόσον προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών το αργότερο μέχρι την ημερομηνία της πρώτης Εξέτασης Εισαγωγής και πάντως πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης για επικύρωση του πίνακα των επιτυχόντων.

   • Για όλους τους υποψήφιους, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον από τις επόμενες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, γερμανική. Το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας δεν πρέπει να είναι κατώτερο του «πολύ καλό» Γ1/C1 όπως αυτό ορίζεται από τα κριτήρια  διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και πιστοποιείται από την κατάθεση αναγνωρισμένων τίτλων γλωσσομάθειας σύμφωνα με την ίδια ρύθμιση ΑΣΕΠ (βλ. Παράρτημα Β’, στην προκήρυξη αρ. 1Ε/2017, ΦΕΚ, τεύχος ΑΣΕΠ, αρ. 7/15-2-2017, «Τίτλοι Γλωσσομάθειας-Τρόποι Απόδειξης»).
   • Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πιστοποίηση γλωσσικής επάρκειας στην ελληνική γλώσσα (κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας).
   • Εάν, κατά τον έλεγχο των τυπικών προϋποθέσεων, δεν προκύπτει από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά η επάρκεια στην ξένη γλώσσα πιστοποιείται με γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται με ευθύνη της Συνέλευσης του Τμήματος.Στην εξέταση ζητείται η μετάφραση ξενόγλωσσου φιλοσοφικού κειμένου με (δυνατότητα) χρήσης δίγλωσσου μη-φιλοσοφικού λεξικού. Σε περίπτωση αποτυχίας ο/η αιτών/ούσα δεν ανακηρύσσεται υποψήφιος.

   β) Διαδικασία και κριτήρια επιλογής
   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται βάσει γραπτών Εξετάσεων Εισαγωγής και συνεκτίμηση λοιπών ακαδημαϊκών κριτηρίων με μοριοδότηση: α) του βαθμού των γραπτών εξετάσεων, β) του βαθμού του πτυχίου/διπλώματος και γ) εάν υπάρχουν, της προπτυχιακής  διπλωματικής εργασίας εφ’ όσον αυτή έχει βαθμό ίσο ή ανώτερο του 7,0 ή του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ή των επιστημονικών δημοσιεύσεων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η επιλογή των εισακτέων φοιτητών γίνεται με ευθύνη της Συνέλευσης του Τμήματος. Όλοι οι υποψήφιοι εξετάζονται και στα δύο μαθήματα των Εξετάσεων Εισαγωγής.

   Η διαδικασία των Εξετάσεων Εισαγωγής, τα ποσοστά μοριοδότησης ανά κριτήριο και οι ακριβείς όροι επιλογής περιγράφονται στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Πατρών, ΦΕΚ 2645/1-7-2019.

   γ) Ημερομηνίες εξετάσεων
   Ξένη Γλώσσα: 20 Σεπτεμβρίου 2019
   Γνωσιοθεωρία και Μεταφυσική: 27 Σεπτεμβρίου 2019
   Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία: 30 Σεπτεμβρίου 2019

   δ) Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 31 Αυγούστου 2019
   Οι αιτήσεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην κάτωθι ιστοσελίδα (κατά την είσοδό τους διατίθεται (manual) ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης):
   https://matrix.upatras.gr/sap/bc/webdynpro/sap/zups_pg_adm#

   ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά:
   Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν‐επισυνάψουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της αίτησης τους, μόνο σε μορφή pdf στα κατάλληλα πεδία που θα βρουν στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα αιτήσεων:
   1) Αντίγραφο πτυχίου
   2) Πιστοποιητικό σπουδών στο οποίο να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου
   3) Απόφαση περί ισοτιμίας τίτλων σπουδών της αλλοδαπής από ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ (μόνον για τους τίτλους της αλλοδαπής)
   4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
   5) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά στις σπουδές και (εάν υπάρχει) την επιστημονική δραστηριότητα
   6) Επιστημονικές δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν, πιστοποιούμενες είτε με ένα (1) ανάτυπο ή αντίγραφο της δημοσίευσης είτε με βεβαίωση του εκδοτικού οίκου/διευθυντή περιοδικού/επιμελητή, εάν το βιβλίο/άρθρο είναι υπό δημοσίευση)
   7) Αποδεικτικό γλωσσικής επάρκειας (είτε στην ελληνική γλώσσα ή/και στην ξένη γλώσσα κατά περίπτωση)
   8) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
   9) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες στις οποίες αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του

   στ) Εξεταστέα ύλη

   Μάθημα: «Γνωσιοθεωρία – Μεταφυσική»
   α) ενότητα «Αρχαία Φιλοσοφία»: Πλάτωνος Φαίδων
   β) ενότητα «Νεότερη Φιλοσοφία»: Rene Descartes, Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας [Meditationes de prima philosophia], στοχασμοί 1-3 και Ι. Καντ, «Πρόλογος στη δεύτερη έκδοση» της Κριτικής του Καθαρού λόγου
   γ) ενότητα «Φιλοσοφία του 20ου αιώνα – Σύγχρονη Φιλοσοφία»: Μπέρτραντ Ράσελ [=Bertrant Russel], Τα Προβλήματα της Φιλοσοφίας, επιμ. Γ. Ρουσόπουλος, μετφρ. Α. Περής, Κεφ. 1-5, εκδ. Αρσενίδης, Αθήνα 2008

   Μάθημα: «Ηθική και Πολιτική Φιλοσοφία»
   α) ενότητα «Αρχαία Φιλοσοφία»: Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο Ι με έμφαση στην έννοια της ευδαιμονίας
   β) ενότητα «Νεότερη Φιλοσοφία»: I. Καντ, Θεμελίωση της μεταφυσικής των ηθών [Grundlegung zur Metaphysik der Sitten], Πρόλογος και κεφάλαια 1-2, με έμφαση στις εκδοχές της κατηγορικής προσταγής.
   γ) ενότητα «Φιλοσοφία 20ου αιώνα – Σύγχρονη Φιλοσοφία»: John Rawls, Η δίκαιη κοινωνία, μτφ. Φ. Παιονίδη, εκδ. Πόλις, Αθήνα 2006, κεφ. 1-2.

   ζ) Πληροφορίες
   Περισσότερες πληροφορίες, πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική επάρκεια (Παράρτημα Β’», προκηρύξεων ΑΣΕΠ) υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.philosophy.upatras.gr ή παρέχονται και από την Γραμματεία του Τμήματος Τηλ: 2610 997817/2610 997818/ 2610 997819 Fax: 2610 969364 Email : [email protected]

   Ο Kανονισμός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία» είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλοσοφίας www.philosophy.upatras.gr

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε εκατόν είκοσι (120). Το πρώτο έτος σπουδών είναι κοινό και για τις δύο ειδικεύσεις. Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, εφόσον:

   α) εξεταστούν επιτυχώς τουλάχιστον σε επτά (7) μαθήματα και συγκεκριμένα σε: τέσσερα (4) μαθήματα κορμού (μαθήματα 1ου και 2ου εξαμήνου σπουδών), εκ των οποίων υποχρεωτικά σε τουλάχιστον ένα μάθημα “Θέματα Γνωσιοθεωρίας και Μεταφυσικής” και ένα
   μάθημα “Θέματα Ηθικής και πολιτικής φιλοσοφίας” και σε τρία (3) μαθήματα ειδίκευσης,

   β) συμμετάσχουν επιτυχώς στο σεμινάριο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας και

   γ) περατώσουν κατά τα οριζόμενα επιτυχώς την διπλωματική τους εργασία στην ειδίκευση.

   δ) Επί πλέον οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στο πλαίσιο των σπουδών τους και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας να παρακολουθούν ενεργά τα Συνέδρια, Ερευνητικά Σεμινάρια κ.λπ., που διοργανώνει το Τμήμα και πλαισιώνουν το Π.Μ.Σ.

   1. Το Π.Μ.Σ περιλαμβάνει συνολικά 34 κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν και καλύπτουν τις δύο ειδικεύσεις. Στο Α΄ έτος σπουδών προβλέπονται συνολικά δέκα (10) κατ΄επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα κοινά και για τις δύο ειδικεύσεις (μαθήματα κορμού). Στο Β’ έτος σπουδών προβλέπονται δώδεκα (12) κατ΄επίλογήν υποχρεωτικά μαθήματα ανά ειδίκευση.

   2. Οι φοιτητές επιλέγουν ειδίκευση στο τέλος του Β΄ εξαμήνου σπουδών και διπλωματική εργασία εντός του Γ΄εξαμήνου σπουδών υποχρεωτικά στην ειδίκευση.

   3. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς και η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να γίνεται στην ελληνική ή/και στην αγγλική ή σε μια άλλη από τις τρεις βασικές ευρωπαϊκές γλώσσες (γαλλική, γερμανική).

   4. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων και του προγράμματος που πλαισιώνει το πρόγραμμα μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

   5. Οι φοιτητές δύνανται – εφόσον προσφέρεται − να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε πεδία συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, η οποία ισοδυναμεί με ένα μάθημα ειδίκευσης Γ’ ή Δ’ εξαμήνου (10 Π.Μ.). Η πρακτική άσκηση μπορεί να επιλεγεί άπαξ. Η επιλογή των φοιτητών για την πρακτική άσκηση γίνεται με κριτήρια που ορίζονται στον εγκεκριμένο Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Θεωρητική και Πρακτική Φιλοσοφία

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email