Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Αντικείμενο του ΠΜΣ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας είναι η παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι να αποκτήσουν ένα ισχυρό επιστημονικό υπόβαθρο στη θεωρητική και εφαρμοσμένη γλωσσολογία.

   Οι βασικοί στόχοι του ΠΜΣ είναι:

   •  η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών για την ανάπτυξη της γνώσης και της αυτοδύναμης
    έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα των κατευθύνσεων
   •  η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη
   • η προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου
   •  η εξειδίκευση και απόκτηση κατάλληλων δεξιοτήτων, με στόχο την επιτυχή σταδιοδρομία στον δημόσιο, ιδιωτικό και ακαδημαϊκό τομέα.

   Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) – Master’s Degree (MA) με τίτλο «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία (Theoretical and Applied Linguistics)», στις εξής ειδικεύσεις:

   • Γλωσσολογία ( Linguistics),
   • Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας ( Foreign Language Learning and Teaching) και
   • Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση (Language, Literature and Digital Media in
    Education).

   Δείτε την προκήρυξη:

    

   Προκήρυξη εισαγωγής φοιτητών/τριών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Α’ κύκλου «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία», με ειδίκευση: «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» 2020-2021 

   Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ 

   Με βάση την απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος (Συνέλευση αριθμ. 486/20-2-2020), το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας κηρύσσει την έναρξη διαδικασιών εισαγωγής συνολικά ως δεκαπέντε (15) υποψηφίων στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία» στην ειδίκευση «ΔΜΣ στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 για σπουδές πλήρους φοίτησης διάρκειας 18 μηνών. 

   Υποβολή αιτήσεων: 15 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2020 

   O Εσωτερικός Κανονισμός που διέπει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι στόχοι, τα μαθήματα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για την ειδίκευση είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του Προγράμματος gp.enl.auth.gr

   Τα μαθήματα που θα προσφερθούν είναι τα εξής. 

   Α’ εξάμηνο ΕΚΠ 570Υ Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας ΕΚΠ 593Υ Μέθοδοι Έρευνας ΕΚΠ 511Υ Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας 

   Β’ εξάμηνο ΕΚΠ 501Υ Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση ΕΚΠ 512Ε Εκμάθηση / Διδασκαλία μέσω Σχεδιασμού Ιστοσελίδων, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων και Φορητής Τεχνολογίας ΕΚΠ 516Ε Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση 

   Η παρακολούθηση στα μαθήματα είναι υποχρεωτική και όλα τα μαθήματα διεξάγονται στην αγγλική γλώσσα. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 τα μαθήματα θα διεξάγονται απόΔευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 14.00-17.00. Στο Γ’ εξάμηνο σπουδών εκπονείται η διπλωματική εργασία. 

   Σύμφωνα με το ΦΕΚ λειτουργίας του το ΠΜΣ του Τμήματος έχει δίδακτρα. Τα τέλη φοίτησης για την ειδίκευση «Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση» ανέρχονται στα 3.000 ευρώ για όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στον Εσωτερικό Κανονισμό οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να δουν αναλυτικά πότε πρέπει να καταβάλλονται τα δίδακτρα. 

   Οι αιτήσεις με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή θα πρέπει να κατατεθούν στη Γραμματεία του Τμήματος, στον 3ο όροφο, Κτίριο Κ. Καραθεοδωρή- Διοίκησης, καθημερινά 10:00-12:00, ή να αποσταλούν ταχυδρομικά με ημερομηνία αποστολής έως την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. Την έντυπη αίτηση μπορείτε να την κατεβάσετε σε μορφή word ή pdf. 

   Οι υποψήφιοι/ες χρειάζεται επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εντός της προθεσμίας υποβολής στον σύνδεσμο https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmYDMqG3eUWKRFgtL4GFN641TzOatV8pvlShv0EKGl_RXUCw/view form 

   Δικαιολογητικά: 

   1. Αίτηση. Έντυπη και ηλεκτρονική 
   2. Βιογραφικό σημείωμα 
   3. Αντίγραφο πτυχίου. Για τους/τις αποφοίτους πανεπιστημιακών σχολών της αλλοδαπής απαιτείται επιπλέον βεβαίωση ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
   4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
   5. Αντίγραφα επιπλέον τίτλων σπουδών (εφόσον υπάρχουν)
   6. Προσωπική δήλωση (αυτοπεριγραφική έκθεση και έκθεση ενδιαφερόντων), όπου δίνονται σύντομες πληροφορίες για τις σπουδές, τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και τους λόγους επιλογής του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού προγράμματος
   7. Πιστοποιητικό επιπέδου τουλάχιστον Γ1, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, για τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για αποφοίτους Τμημάτων εκτός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
   8. Ερευνητικές ή/και διπλωματικές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ηλεκτρονική μορφή και διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
   9. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Δ.Ε.Π. και επιπλέον συστατική επιστολή από εργοδότη (εφόσον υπάρχει)
   10. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν) 

   Για περισσότερες πληροφορίες/ διευκρινήσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ή οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 2310 991354 & 2310 995183). 

   Τα αντίγραφα των παραπάνω αναφερόμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Για τους/τις επιτυχόντες/επιτυχούσες θα γίνει ακολούθως έλεγχος γνησιότητας τίτλων. 

  • Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό, ενδεικτικό, πρόγραμμα των μαθημάτων, ανά ειδίκευση και ανά εξάμηνο, παρουσιάζεται στους πίνακες που ακολουθούν. Η ένδειξη (Υ) δηλώνει υποχρεωτικά μαθήματα.

   Δ.Μ.Σ. στη Γλωσσολογία

   Α’ Εξάμηνο:

     • Ήχοι και Ομιλία (Υ) (10 ECTS)
     • Μέθοδοι έρευνας (Υ)   (10 ECTS)
     • Μάθημα Επιλογής   (10 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο:

     •  Δομή της Γλώσσας και Νόηση (Υ) (10 ECTS)
     • Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)
     • Μάθημα Επιλογής  (10 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο:

     •   Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ)  (30 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής:

     •  Θέματα στη Γλωσσολογία
     •  Σύνταξη
     • Σεμινάρια στη Γλωσσολογία
     • Ιστορική Γλωσσολογία
     • Φωνητική
     • Φωνολογία
     • Σημασιολογία
     • Πραγματολογία
     • Υπολογιστική Γλωσσολογία και Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
     • Ανάλυση Λόγου
     • Τυπολογία Γλωσσών
     • Κοινωνιογλωσσολογία
     • Ψυχογλωσσολογία
     • Ψυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία
     • Νευρογλωσσολογία
     • Διαταραχές Ομιλίας και Λόγου
     • Μορφολογία
     • Γνωστική γλωσσολογία
     • Επιβλεπόμενη ‘Ερευνα στη Γλωσσολογία

   Δ.Μ.Σ. στην Εκμάθηση και Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας

   Α’ Εξάμηνο:

     •  Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης γλώσσας (Υ)  (10 ECTS)
     • Μέθοδοι Έρευνας (Υ)  (10 ECTS)
     • Μάθημα Επιλογής  (10 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο:

     •  Εκπαιδευτική Γλωσσολογία (Υ) (10 ECTS)
     • Μάθημα Επιλογής  (10 ECTS)
     • Μάθημα Επιλογής (10 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο:

     •  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) ή Φάκελος Εργασιών (Υ) (30 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής:

     • Θέματα Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας
     • Θέματα στην Εκπαίδευση
     • Παιδαγωγική Γραμματική
     • Τεχνικές και η Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία της προφοράς στη
     • Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα
     • Ψυχογλωσσολογικές Προσεγγίσεις στην Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας και στη Διγλωσσία
     • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκμάθηση της Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας
     • Δίγλωσση Εκπαίδευση
     • Διδασκαλία Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές
     • Νέες Τεχνολογίες στη Γλωσσική εκμάθηση: Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων
     • Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Διδακτικού Υλικού
     • Σχεδιασμός Αναλυτικού Προγράμματος Διδασκαλίας
     • Εκμάθηση και Διδασκαλία Δεξιοτήτων Aτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης Ξένης Γλώσσας
     • Μέτρηση Επίδοσης στη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
     • Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
     • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
     • Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς
     • Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
     • Λογοτεχνία και Τέχνες στη Γλωσσική Διδασκαλία
     • Επιβλεπόμενη Έρευνα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

   Δ.Μ.Σ. στη Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

   Α’ Εξάμηνο:

     • Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας (Υ) (10 ECTS)
     • Εκμάθηση και Διδασκαλία με Χρήση Τεχνολογίας (Υ) (10 ECTS)
     • Μέθοδοι Έρευνας (Υ)  (10 ECTS)

   Β’ Εξάμηνο:

     • Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση (Υ) (10 ECTS)
     • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)
     • Μάθημα επιλογής (10 ECTS)

   Γ’ Εξάμηνο:

     •  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ) ή Φάκελος Εργασιών (Υ) (30 ECTS)

   Μαθήματα Επιλογής:

     •  Οι Τέχνες στην Εκπαίδευση
     • Εκμάθηση/Διδασκαλία μέσω Σχεδιασμού Ιστοσελίδων, Παραγωγής Οπτικοακουστικών Μέσων και Φορητής Τεχνολογίας
     • Δημιουργία Διδακτικού Υλικού με Χρήση Σωμάτων Κειμένων
     • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Ψηφιακός Γραμματισμός στην Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
     • Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην Εκμάθηση και Διδασκαλία
     • Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση
     • Χρήση Τεχνολογίας στον Σχεδιασμό Μαθημάτων και στην Αξιολόγηση
     • Θέματα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
     • Θέματα στην Εκπαίδευση
     • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Εκμάθηση της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας
     • Η Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας σε Μικρούς Μαθητές
     • Σχεδιασμός Γλωσσικού Αναλυτικού Προγράμματος
     • Μέτρηση της Eπίδοσης στη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα
     • Πρακτική Άσκηση στη Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας
     • Επιβλεπόμενη Έρευνα στην Εκπαίδευση
     • Επιβλεπόμενη Έρευνα στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

   Δείτε περισσότερες πληροφορίες

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email