Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ)

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ΔΩΡΕΑΝ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ) εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 140883/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2485/Β′/2014) και εγκαινίασε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

   Το ΜΕΘΙΣΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης στις γνωστικές περιοχές “Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής” και “Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες”. Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και να εκπαιδεύσει επιστήμονες ικανούς είτε να πραγματοποιήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο πεδίο της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (ΘΙΣΤΕ) της ΑΣΚΤ ανακοινώνει τη λειτουργία, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) µε τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (∆ΜΣ).

   Σύμφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ του Τμήματος, το Τµήµα καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για παρακολούθηση του αντικείμενο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή αναγνωρισμένων οµοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής µε γνωστικό αντικείμενο συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ. Επί της αποδοχής υποψηφιοτήτων που προέρχονται από Τμήματα µε γνωστικό αντικείμενο µη συναφές προς το γνωστικό αντικείμενο του ΠΜΣ αποφαίνεται η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιμώντας συνολικά τα προσόντα του κάθε υποψηφίου. Υποψήφιοι μπορεί να είναι και τελειόφοιτοι οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για παρακολούθηση του Προγράμματος.

   Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο (βλ. παρακάτω) µε µία φωτογραφία.
   2. Φάκελο ο οποίος περιλαμβάνει:
    α) Φωτοαντίγραφο/α πτυχίου/τίτλων σπουδών. Εάν τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού, θα πρέπει να φέρει νόμιμη θεώρηση και να συνοδεύεται (επισυνάπτεται αποτελώντας ενιαίο σώμα) από επίσημη μετάφραση και από έγγραφα που να πιστοποιούν την αναγνώρισή του από το ∆ΟΑΤΑΠ.
    β) Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης περάτωσης σπουδών για τους τελειόφοιτους/ες υποψήφιους/ες (βλ. σηµείωση 3ης σελίδας).
    γ) Επικυρωµένα αντίγραφα πιστοποιητικών ξένων γλωσσών. Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα συνεκτιµηθεί σε σχέση µε το κείµενο επιστηµονικών προθέσεων του υποψηφίου (βλ. παρακάτω). Εάν ο υποψήφιος δεν κατέχει αναγνωρισµένο πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται να τον υποβάλει σε εξέταση γλωσσικών δεξιοτήτων και να τον βαθµολογήσει αντιστοίχως. Ολοκληρωµένες σπουδές σε αναγνωρισµένο εκπαιδευτικό Ίδρυµα άλλης χώρας (οι οποίες αποδεικνύονται µε τα προβλεπόµενα και προσκοµιζόµενα έγγραφα) αποτελούν επαρκή απόδειξη για την απαιτούµενη γνώση της γλώσσας στην
    οποία έγιναν οι σπουδές. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους απαιτείται, επιπλέον, η καλή και πιστοποιηµένη γνώση της ελληνικής γλώσσας.
    δ) Φωτοαντίγραφο/α πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας.
    ε) Βιογραφικό σηµείωµα στο οποίο αναφέρεται και τυχόν ερευνητική/επιστηµονική δραστηριότητα, σε γνωστικά αντικείµενα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του ΠΜΣ, η οποία διεξήχθη παράλληλα µε τις προπτυχιακές σπουδές ή αµέσως µετά την ολοκλήρωσή τους και πρέπει να τεκµηριώνεται βάσει νοµίµως προσκοµιζόµενων εγγράφων.
    στ) Σύντοµο κείµενο επιστηµονικών προθέσεων και κινήτρων επιλογής του ΠΜΣ [έκτασης το πολύ 700 (επτακοσίων) λέξεων].
    ζ) Γραπτή επιστηµονική εργασία σε θέµα σχετικό µε το αντικείµενο του ΠΜΣ που έχει συγγραφεί στο πλαίσιο προπτυχιακού µαθήµατος. Μπορεί να προσκοµισθεί και οποιαδήποτε άλλη επιστηµονική εργασία, σε θέµα σχετικό µε το αντικείµενο του
    ΠΜΣ, αδηµοσίευτη ή δηµοσιευµένη. Σε περίπτωση µη εκπλήρωσης του παρόντος κριτηρίου (µη ύπαρξη επιστηµονικής εργασίας) η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων δύναται κατά την κρίση της να αναθέτει στον υποψήφιο συγγραφή µικρής έκτασης εργασίας µε θέµα της επιλογής της. Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί εντός τακτής προθεσµίας την οποία ορίζει η Επιτροπή. Η ανωτέρω επιστηµονική εργασία δεν απαιτείται προκειµένου για υποψηφίους υποτρόφους του ΙΚΥ ή άλλων φορέων.
    η) Απλή φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας.

   Σηµείωση: (α) Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην ορθή κατά τα ανωτέρω υποβολή των δικαιολογητικών εγγράφων, (β) Σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις,  είναι δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από φορείς του δηµόσιου τοµέα. Είναι, επίσης, δυνατή η υποβολή απλών, ευανάγνωστων αντιγράφων ιδιωτικών και αλλοδαπών εγγράφων,
   εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί προηγουµένως από δικηγόρο. ∆ιευκρινίζεται ότι υποψήφιοι που θα καταθέσουν απλά αντίγραφα εγγράφων (λχ. τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών ξένων γλωσσών) κατά τα ανωτέρω, εφόσον γίνουν δεκτοί, θα κληθούν να προσκοµίσουν τα πρωτότυπα έγγραφα.

   Ο αριθµός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15).

   Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται σε έντυπη µορφή κατά τις ώρες εξυπηρέτησης κοινού (∆ευτέρα και Πέµπτη, 11:00-13:00) ή αποστέλλονται ταχυδροµικώς στη Γραµµατεία του ΠΜΣ, υπόψη κ. Α. Κλαµαριά (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα).

   Η προθεσµία υποβολής υποψηφιοτήτων ξεκινά από τις 20/1/2020 και λήγει στις 24/2/2020.

   Η Επιτροπή Επιλογής Εισακτέων συνεκτιµά τα προσόντα των υποψηφίων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα πρόσκληση και τον Κανονισµό λειτουργίας του ΠΜΣ. Οι µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια καταρχήν δεκτοί υποψήφιοι δύναται να κληθούν σε προφορική συνέντευξη-εξέταση ενώπιον της Επιτροπής Επιλογής Εισακτέων.

   Ο πίνακας των επιτυχόντων θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα και τους πίνακες ανακοινώσεων του Τµήµατος. Οι εγγραφές των επιτυχόντων στο Πρόγραµµα θα πραγµατοποιηθούν το νωρίτερο κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Σεπτέµβρη 2020.

  • Το ΠΜΣ προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων τα οποία, σταθερά προσανατολισμένα προς τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης, είναι ενδεικτικά του εύρους και της ποιότητας των γνώσεων που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Ταυτοχρόνως το ΠΜΣ φιλοδοξεί να συνδέσει τις δραστηριότητές του με ευρύτερα γεγονότα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

   Η ΑΣΚΤ ‒ένα ίδρυμα με κοντά δύο αιώνες ιστορίας‒ και οι δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει, αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον όχι μόνο για την απόκτηση επαρκών επιστημονικών εφοδίων στο πεδίο της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης αλλά και για μια δυναμική και ενδιαφέρουσα φοιτητική ζωή.

   Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων.

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email