Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 900€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές».

   Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην προαγωγή της γνώσης και την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές», καθώς και στην κατάρτιση επιστημόνων υψηλού επιπέδου.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ (αρ. Συνέλευσης Τμήματος 164/7-7-2020) ανακοινώνει ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 συνεχίζει να λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές» (ΦΕΚ ίδρυσης ΠΜΣ: 3645/τ.Β ́/27-8- 2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού ΠΜΣ: 1117/τ.Β ́/4-4-2019, ΦΕΚ τροποποίησης Κανονισμού ΠΜΣ 3633/τ.Β ́/1-10-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. 

   Η ηλεκτρονική διεύθυνση της ιστοσελίδας του ΠΜΣ είναι: https://theory.law.auth.gr 

   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

   Το ΠΜΣ διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Στο Β ́ εξάμηνο διδάσκονται πέντε (5) μαθήματα. Οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο (Α ́ και Β ́) είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα κατ’ επιλογήν. Στο Γ ́ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

   Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι ενενήντα (90). 

   Χρονική διάρκεια σπουδών
   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα. 

   Κατηγορίες πτυχιούχων
   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί: (α) πτυχιούχοι Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, (β) πτυχιούχοι συναφών με το αντικείμενο του ΠΜΣ Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων και πέραν της Νομικής, και ειδικότερα των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών και ανθρωπιστικών επιστημών, διεθνών σχέσεων και δημόσιας διοίκησης. 

   Αριθμός εισακτέων Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30). 

   Τέλη φοίτησης
   Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης, ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στη γραμματεία του ΠΜΣ μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των επιτυχόντων. 

   Υποτροφίες
   Εφόσον καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του, το ΠΜΣ θα χορηγήσει μία υποτροφία στον πρώτο στη σειρά κατάταξης φοιτητή του κατά τη εισαγωγή στο ΠΜΣ. Η υποτροφία έχει τη μορφή της απαλλαγής από την καταβολή του συνόλου των τελών φοίτησης στο ΠΜΣ. 

   Τρόπος εξέτασης
   Η εισαγωγή στο ΠΜΣ γίνεται με υποβολή φακέλου υποψηφιότητας. 

   Διαδικασία και κριτήρια επιλογής εισακτέων
   Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ. Η αξιολόγηση γίνεται ως εξής: 

   α. Απαραίτητη προϋπόθεση καταρχήν είναι η κατάθεση όλων των απαιτουμένων δικαιολογητικών, μεταξύ των οποίων και η πιστοποίηση καλής γνώσης (επιπέδου Β2) της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. 

   β. Στη συνέχεια, συνεκτιμώνται: 

   1. i) Ο βαθμός πτυχίου με βαθμολογική κλίμακα πέντε ως δέκα (5–10), πολλαπλασιαζόμενος με το συντελεστή τέσσερα (4), δηλαδή λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40) μόρια. 
   2. ii) Προηγούμενη ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα ή συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς σε αναγνωρισμένα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού: μέχρι δέκα (10) μόρια. Η δραστηριότητα ή συμμετοχή πιστοποιείται με αντίστοιχη βεβαίωση ή πιστοποιητικό παρακολούθησης που θα έχει την υποχρέωση να προσκομίζει η υποψήφια/ο υποψήφιος στον φάκελό της/του.
    iii) Γνώσεις ξένων γλωσσών (γαλλικής ή/και γερμανικής) πέραν της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, που αποτελεί ελάχιστη προϋπόθεση επιλεξιμότητας: μέχρι δέκα (10) μόρια. Ειδικότερα, βαθμολογείται η καλή γνώση (Β2) με ένα (1) μόριο, η πολύ καλή γνώση (Γ1) με τρία (3) μόρια και η άριστη γνώση (Γ2) με πέντε (5) μόρια. 

   γ. Ακολουθεί προφορική συνέντευξη με κλίμακα βαθμολόγησης από μηδέν (0) έως δέκα (10). Σχετικά συνεκτιμάται και το υπόμνημα στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας καθώς και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΠΜΣ. Η διαδικασία της συνέντευξης γίνεται από τη ΣΕ του ΠΜΣ. 

   δ. Με βάση την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου/ας, καταρτίζεται κατάλογος με αξιολογική σειρά. Ως ελάχιστο όριο ορίζονται τα τριάντα (30) μόρια για να γίνει κάποιος δεκτός/δεκτή στο ΠΜΣ. Ο τελικός πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος Νομικής. Σε περίπτωση ισοβαθμίας εισάγονται όλοι/όλες οι ισοβαθμήσαντες υποψήφιοι/ες. 

   ε. Οι επιτυχόντες ενημερώνονται από τη Γραμματεία του ΠΜΣ με e-mail και καλούνται να απαντήσουν με e-mail εντός πέντε (5) ημερών, αν αποδέχονται την ένταξή τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο/ια μέσα στην παραπάνω προθεσμία ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία του ΠΜΣ ενημερώνει τους αμέσως επομένους στη σειρά αξιολόγησης από τον σχετικό κατάλογο επιτυχίας. 

   Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών
   Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών έχει οριστεί μεταξύ 10 Ιουλίου έως και 10 Σεπτεμβρίου 2020

   Ημερομηνία Συνέντευξης
   Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2020, σε ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν με αποστολή e-mail στους υποψηφίους. Εάν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η συνέντευξη θα διεξαχθεί δια ζώσης στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής). Σε διαφορετική περίπτωση, η συνέντευξη θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως με τη χρήση πλατφόρμας που θα γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους στο e-mail που θα τους σταλεί. 

   Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών
   α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, και σε κάθε περίπτωση κατόπιν επιδείξεως αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου στο γραφείο 406 (4ος όροφος κτηρίου Νομικής Σχολής), κατά τις ώρες 09:00-16:00

   β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΠΜΣ «Θεωρία Δικαίου και Διεπιστημονικές Νομικές Σπουδές»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του υποψήφιου από Δημόσια Αρχή. Επιπροσθέτως οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν και ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected] ενημερώνοντας για την ημερομηνία της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών. 

   Δικαιολογητικά υποβολής αίτησης

   1. Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: https://theory.law.auth.gr). 
   2. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ελληνικού πανεπιστημίου και, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής, πιστοποιητικό αναγνώρισης ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτών με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων
   3. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο ακριβής βαθμός του πτυχίου. Γίνεται αποδεκτό επίσης το παράρτημα διπλώματος. 
   4. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
   5. Οι αλλοδαποί καταθέτουν πιστοποιητικό επάρκειας της ελληνικής γλώσσας από Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας πανεπιστημιακού ιδρύματος ή ελληνικό απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή πτυχίο ελληνόγλωσσου Πανεπιστημιακού Τμήματος. 
   6. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επαγγελματική εμπειρία, καθώς και η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας. 
   7. Υπόμνημα μέχρι χίλιες (1000) λέξεις, στο οποίο αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του/της υποψηφίου/ας και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να ακολουθήσει τις σπουδές του ΠΜΣ. 
   8. Πιστοποιητικό γνώσης αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο, σύμφωνα με το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο γίνεται αποδεκτό από το ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση γνώσης δεύτερης ξένης γλώσσας (γαλλικής ή/και γερμανικής), υποβάλλεται επίσης το αντίστοιχο πιστοποιητικό. 
   9. Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα, για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας φοιτητών ή θερινά μαθήματα ή διεθνείς διαγωνισμούς. 

   Διευκρινίσεις για την υποβολή των δικαιολογητικών

   α. Γίνονται αποδεκτά τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα εγγράφων (π.χ. πτυχία και αναλυτικές βαθμολογίες) που έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα

   β. Τα έγγραφα (π.χ. τίτλοι σπουδών Πανεπιστημίων ή πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών) που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επίσημα μεταφραστεί και επικυρωθεί

   γ. Τα ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής (δηλαδή τα έγγραφα που δεν έχουν εκδοθεί από Φορείς και Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα) όταν προσκομίζονται σε ευκρινή φωτοαντίγραφα γίνονται αποδεκτά, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο

   δ. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν λάβει αντίγραφο πτυχίου, ενώ είναι δικαιούχοι, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής θα πρέπει να προσκομίσουν υποχρεωτικά:
   1. βεβαίωση περάτωσης σπουδών, και
   2. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων με τον ακριβή βαθμό του πτυχίου και με την αναφορά ότι εκκρεμεί μόνο η ορκωμοσία τους

  • Το Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν την παρακολούθηση τεσσάρων (4) από τα συνολικά πέντε (5) προσφερόμενα στο πλαίσιο του ΠΜΣ μαθημάτων. Ανάλογα ισχύουν και στο Β΄ εξάμηνο του ΠΜΣ. Στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές εκπονούν τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τις ώρες διδασκαλίας και τις ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες ανά μάθημα και στο σύνολο του προγράμματος. Κάθε ECTS αντιστοιχεί σε 25 ώρες φόρτου εργασίας.

   Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι ενενήντα (90). Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

   Α’ Eξάμηνο:
   (Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα – 4 από τα κάτωθι)

   • Ιστορία του Δικαίου Ι 7,5 ECTS
   • Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου Ι 7,5 ECTS
   • Κοινωνιολογία του Δικαίου Ι 7,5 ECTS
   • Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι 7,5 ECTS
   • Δίκαιο και Πληροφορική Ι 7,5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS 

   Β’ Εξάμηνο:
   (Υποχρεωτικά κατ’ επιλογή μαθήματα – 4 από τα κάτωθι)

   • Ιστορία του Δικαίου ΙΙ 7,5 ECTS
   • Φιλοσοφία και Μεθοδολογία του Δικαίου ΙΙ 7,5 ECTS
   • Κοινωνιολογία του Δικαίου ΙΙ 7,5 ECTS
   • Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙ 7,5 ECTS
   • Δίκαιο και Πληροφορική ΙΙ 7,5 ECTS
    Σύνολο 30 ECTS 

   Γ’ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30 ECTS
    Σύνολο ECTS 30 ECTS 
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email