Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (MSc in Techno-economic Management of Telecommunication Systems)

 • papei
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 4,000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων, έχει ως αντικείμενο τη δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, με γνώσεις στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και υπηρεσιών, οι οποίοι θα έχουν παράλληλα επιχειρηματικές και γενικότερα οικονομικές γνώσεις για την επενδυτική αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Ο συνδυασμός εξειδικευμένων τεχνικών και οικονομικών γνώσεων στη διοίκηση τηλεπικοινωνιακών υποδομών και τη δημιουργία ανταγωνιστικών σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη της οικονομίας και τη ψηφιακή σύγκλιση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα προσφέρει τις απαιτούμενες γνώσεις, τόσο για το σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών, όσο και για την κοστολόγηση, την οικονομική αξιολόγηση, και τη λήψη των σχετικών επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποφάσεων.

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:
   i) H προαγωγή της διεπιστημονικής γνώσης και έρευνας στο σχεδιασμό σύγχρονων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και νέων δικτυακών υπηρεσιών από στελέχη που διαθέτουν τεχνολογικό και οικονομικό υπόβαθρο
   ii) H κάλυψη των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένες, διεπιστημονικές γνώσεις, τόσο των σύγχρονων τεχνολογιών στις τηλεπικοινωνίες, όσο και χρηματοοικονομικής διοίκησης, ώστε εξειδικευμένοι επιστήμονες να στελεχώσουν τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση εταιρειών παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ή να δημιουργήσουν δικές τους επιχειρήσεις.

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς δέχεται υποψηφιότητες για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (Έναρξη μαθημάτων τον Οκτώβριο 2020). Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων» (MSc in Techno-economic Management of Telecommunication Systems).

   Στο εν λόγω Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης) της ημεδαπής ή αντιστοίχων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

   Η επιλογή μεταξύ των υποψηφίων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια και προσωπική συνέντευξη από επιτροπή Καθηγητών.

   Αιτήσεις γίνονται δεκτές από την 20η Μαρτίου έως και την 8η Μαΐου 18 Σεπτεμβρίου 2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν για την συμπλήρωση και υποβολή των αιτήσεών τους έναν από τους ακόλουθους δύο εναλλακτικούς τρόπους:

   • Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Π.Μ.Σ. «ΑΡΙΣΤΥΛΛΟΣ» στην ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.ds.unipi.gr/pmssys/web/index.php. (προτεινόμενος τρόπος).
   • Συμπλήρωση της σχετικής αίτησης σε μορφή αρχείου MS-WORD ή χειρόγραφα. Κατόπιν, και εντός της παραπάνω προθεσμίας, εκτύπωση (στην περίπτωση του αρχείου MS-WORD) και υπογραφή της αίτησης και, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, κατάθεση είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή είτε με φυσική παρουσία. Αιτήσεις σε μορφή αρχείου MS-WORD και πληροφοριακό υλικό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ds.unipi.gr/technoeconomic/.

   Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   1. Αίτηση υποψηφιότητας.
   2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
   3. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή άλλα στοιχεία (π.χ. βεβαίωση περάτωσης) από τα οποία να προκύπτει ότι έχουν αποφοιτήσει.
   4. Αναλυτική βαθμολογία (μία για κάθε τίτλο σπουδών).
   5. Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
   6. Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   7. Επικυρωμένα αποδεικτικά επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (σε περίπτωση αλλοδαπών υποψηφίων).
   8. Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας (εάν υπάρχουν).
   9. Δύο (2) συστατικές επιστολές.
   10. Φωτοαντίγραφα τυχόν επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων.
   11. Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
   12. Μια (1) φωτογραφία

   Σε περίπτωση αδυναμίας επισύναψης δικαιολογητικών ή απουσίας αυτών (τρόπος i) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_tdts(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Η κατάθεση των δικαιολογητικών (τρόπος ii) γίνεται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ανδρούτσου 150 (5ος όροφος, γραφείο 503), 18532, Πειραιάς (ώρες λειτουργίας 09:00 – 16:00), αριθμός τηλεφώνου 210 414.2773 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ds_tdts(-at-)unipi(-dot-)gr.

   Διαδικασία Αξιολόγησης Υποψηφίων Φοιτητών

   Η αξιολόγηση των υποψήφιων του Π.Μ.Σ. γίνεται από αντίστοιχη Επιτροπή Αξιολόγησης Υποψηφίων (ΕΑΥ) η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος στο Π.Μ.Σ.

   Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων είναι τα ακόλουθα:

   • Τίτλοι Σπουδών.
   • Βαθμολογίες τίτλων σπουδών και μαθημάτων που είναι συναφή με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
   • Επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
   • Πεδίο και διάρκεια εργασιακής και ερευνητικής εμπειρίας.
   • Συστατικές επιστολές.
   • Συνέντευξη.

   Οι τελικοί πίνακες των εισακτέων και των επιλαχόντων θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

   Δίδακτρα

   Τα δίδακτρα του Π.Μ.Σ. ανέρχονται στο ποσό των 4.000 € και προκαταβάλλονται (σε δόσεις) σε λογαριασμό του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

  • Το ΠΜΣ ξεκινά το χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο εκάστου ακαδημαϊκού έτους.

   Για την απόκτηση ΔΜΣ απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

   Κατά τη διάρκεια των σπουδών, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση μεταπτυχιακών μαθημάτων, ερευνητική απασχόληση και συγγραφή επιστημονικών εργασιών, κ.ά. καθώς και σε εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

   Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης.

   Τα μαθήματα οργανώνονται σε εξάμηνα, πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διεξάγονται στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   One thought on “Τεχνοοικονομική Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων (MSc in Techno-economic Management of Telecommunication Systems)

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email