Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 1,980€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ:
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» συνδέει εφαρμογές πολιτικών σε ζητήματα μοντέλων οργάνωσης και εξελιγμένων τεχνολογικά μεθόδων λήψης αποφάσεων στο χώρο της διοίκησης τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

   Στοχεύει, αφενός στην παροχή εξειδικευμένης θεωρητικής και ερευνητικής γνώσης σε ένα διεθνώς ραγδαία αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο και αφετέρου στην παροχή εξειδικευμένης πρακτικής, εμπειρικής και εφαρμοσμένης γνώσης.

   Το ΠΜΣ φιλοδοξεί να δημιουργήσει στελέχη που θα έχουν την απαιτούμενη γνώση προκειμένου είτε να συνεχίσουν τη θεωρητική και εμπειρική επιστημονική έρευνα, είτε να εφαρμόσουν άμεσα τις αρχές, αξίες και πρακτικές της Διοικητικής Επιστήμης συστήνοντας οι ίδιοι εγχειρήματα ή αναβαθμίζοντας τη λειτουργία ήδη υπαρχόντων εγχειρημάτων, παρέχοντας συμβουλές σε όσους θέλουν να τα συστήσουν, στελεχώνοντας την τοπική, περιφερειακή και κεντρική διοίκηση και τις δομές της σύγχρονης κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

   Ειδικότερα, το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει την εξειδίκευση επιστημόνων στην γνωστική περιοχή της διοίκησης με διεπιστημονική προσέγγιση, την παροχή γνώσεων σε θέματα διοίκησης συστημάτων επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), την αποδοτική συμβολή των συμμετεχόντων στη λειτουργία των επιχειρήσεων και οργανισμών, την εκπαίδευση στην ανάληψη ηγετικών πρωτοβουλιών σε ενδεχόμενες τεχνολογικές ή οργανωτικές αλλαγές, αναγκαίες για την ανταπόκριση της επιχείρησης ή του οργανισμού στο ταχέως εξελισσόμενο διεθνές περιβάλλον.

   Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με ΦΕΚ Β’ 3650/τ. Β/27-08-2018 ίδρυσης, έχει διάρκεια τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα.

   Το πρόγραμμα αποτελεί μετεξέλιξη του ΠΜΣ «Τεχνο-Οικομικά Συστήματα Υγείας»

   Αναλυτικά η τελευταία η προκήρυξη:

   Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσκαλεί για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 υποψήφιους φοιτητές για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση» (ΦΕΚ ίδρυσης 3468/τ. Β/13- 09-2019).

   Το πρόγραμμα είναι 18μηνης διάρκειας και απαιτεί την παρακολούθηση μαθημάτων κατά το α’ και β’ εξάμηνο (τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα επιλογής ανά εξάμηνο) και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το γ’ εξάμηνο. Η ολοκλήρωσή του οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) «Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση».

   Σκοπός του ΠΜΣ

   Σκοπός του ΠΜΣ είναι:

   α) η προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και η ανάπτυξη της έρευνας και των εφαρμογών σε θέματα που αφορούν τους επιμέρους κλάδους της Διοίκησης, με γνώμονα την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.

   β) Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, ικανών να στελεχώσουν υπηρεσίες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στα ευρύτερα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών.

   γ) Η απόκτηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για επιτυχή σταδιοδρομία ως στελέχη, τόσο στον ιδιωτικό, στο δημόσιο, αλλά και στον ακαδημαϊκό τομέα. Ο στόχος είναι να ενισχυθεί η δυνατότητα των φοιτητών να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις, σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν αναπτύξει:

   1. την κατανόηση ενός ευρέος φάσματος ικανοτήτων διοίκησης και λειτουργικών τεχνικών,
   2. αυτοπεποίθηση στην αξιολόγηση και στην ανάλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων, καθώς και στη λήψη αποφάσεων,
   3. μια προσέγγιση συνεργασίας στην επίλυση προβλημάτων, ώστε να επικοινωνούν με σαφήνεια και περιεκτικότητα, τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με δυνητικούς συνεργάτες τους,
   4. την ικανότητα να σκέφτονται δημιουργικά και στρατηγικά,
   5. τη δυνατότητα να δουλεύουν τηρώντας προθεσμίες και κάτω από συνθήκες πίεσης,
   6. τη δυνατότητα να αναλάβουν ανεξάρτητη εφαρμοσμένη έρευνα και να παράγουν σημαντική διατριβή σε ένα εγκεκριμένο θέμα,
   7. τη συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ευαισθησίας και τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διαπολιτισμικό, πολυεθνικό, ομαδικό περιβάλλον.

   Τοποθεσία

   Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην πόλη της Καλαμάτας. Οι διαλέξεις θα πραγματοποιούνται με μικτό τρόπο διδασκαλίας (συνδυασμός δια ζώσης και εξ’ απoστάσεως εκπαίδευσης) την Παρασκευή και το Σάββατο.

   Δίδακτρα

   Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.980€, τα οποία καταβάλλονται σε δύο (2) ισόποσες δόσεις.

   Δικαιούνται απαλλαγής τελών φοίτησης άτομα των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και την Απόφαση με αριθ. 131758/Ζ1 (ΦΕΚ 3387/τ. Β/10-08-2018).

   Αριθμός Εισακτέων

   Ο αριθμός των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ορίζεται στους τριάντα (30).

   Επιλέξιμοι υποψήφιοι

   Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34, του ν. 4485/2017.

   Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε προφορική αξιολόγηση, σύμφωνα με τη προβλεπόμενη από το Νόμο διαδικασία συνεντεύξεων, από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τη Συνέλευση, έπειτα από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ. Επίσης αξιολογείται ως προσόν η εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. καθώς και η δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Για την αξιολόγηση της σχετικότητας της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. δύναται να ζητηθεί συμμετοχή των υποψηφίων σε μικρής διάρκειας γραπτή εξέταση.

   Υποβολή αιτήσεων

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος φάκελο υποψηφιότητας από 25 Μαΐου 2020 έως 30 Ιουνίου 2020. Ο φάκελος υποψηφιότητας θα κατατίθεται είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία της σφραγίδας ταχυδρομείου) στην εξής διεύθυνση:
   Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών
   ΠΜΣ Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση
   Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100
   Αντικάλαμος, Μεσσηνία

   Δικαιολογητικά

   Τα απαραίτητα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που πρέπει να περιλαμβάνονται στον φάκελο υποψηφιότητας, είναι τα εξής:

   1. Αντίγραφα τίτλων σπουδών ή βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα και να αξιολογηθούν, αλλά γίνονται τελικώς δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους πριν την έναρξη των εγγραφών στο Π.Μ.Σ. Εάν ο τίτλος σπουδών πρώτου επιπέδου προέρχεται από ίδρυμα της αλλοδαπής, ο φοιτητής πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
   2. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών των προπτυχιακών
   3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογία μεταπτυχιακών σπουδών του υποψηφίου, εφόσον υπάρχει.
   4. Αντίγραφο του διδακτορικού τίτλου, εφόσον υπάρχει.
   5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και σύντομη έκθεση γνωστικών και ερευνητικών ενδιαφερόντων στην οποία να αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα.
   6. Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας που τεκμηριώνει ο υποψήφιος με σχετικά πιστοποιητικά ή με άλλα σχετικά στοιχεία, όπως προηγούμενη φοίτηση σε μη Ελληνόφωνο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν διαθέτει τέτοιο πιστοποιητικό μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα αλλά γίνεται δεκτός μόνο εφόσον προσκομίσει το πιστοποιητικό πριν την έναρξη εγγραφών στο Π.Μ.Σ. ή υποβληθεί και επιτύχει σε διαδικασία εξέτασης που διενεργείται από την επιτροπή επιλογής μετά από αίτημά του και πριν την έναρξη εγγραφών στο Π.Μ.Σ..
   7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων, εφόσον υπάρχουν.
   8. Αποδεικτικά επαγγελματικής δραστηριότητας, εφόσον υπάρχουν.
   9. Οτιδήποτε επιπλέον κρίνει ο υποψήφιος ότι μπορεί να υποστηρίξει πληρέστερα την αίτησή του.
   10. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

   Εάν λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας, ενδιαφερόμενη/ος δεν μπορεί να συμπεριλάβει στο φάκελο υποψηφιότητάς της/του κάποιο/α από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οφείλει, μαζί με την υποψηφιότητά του, να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι θα προσκομίσει το/τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά πριν την ημερομηνία αξιολόγησης της υποψηφιότητάς του, η οποία θα του κοινοποιηθεί.

   Αξιολόγηση

   Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:

   Κ1. Ο βαθμός του βασικού πτυχίου όπως εμφανίζεται στην αναλυτική βαθμολογία ή αναμενόμενος βαθμός πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν έχει ακόμα αποφοιτήσει, το γενικό βαθμό στα μαθήματα που έχει συμπληρώσει επιτυχώς και τον αριθμό τους.

   Κ2. Η συνάφεια γνωστικού αντικειμένου και σπουδών Η συνάφεια βαθμολογείται ως εξής:
   1.0 = Τμήματα Σχολών Οικονομίας και Διοίκησης
   0.8 = Τμήματα Σχολών Θετικών Επιστημών, Ιατρικής και Πολυτεχνικής
   0.6 = Τμήματα Σχολών Κοινωνικών Επιστημών
   0.4 = Λοιπές Σχολές ΑΕΙ

   Οι βαθμοί των δυο πρώτων κριτηρίων πολλαπλασιάζονται. Το ποσοστό βαρύτητας του συνδυασμού των δυο κριτηρίων είναι 25%.

   Κ3. Το εξάμηνο ολοκλήρωσης σπουδών. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 5%. Το εξάμηνο ολοκλήρωσης σπουδών βαθμολογείται ως εξής:
   10 = Έτος σπουδών ν
   6 = Έτος σπουδών ν+1
   2 = Έτος σπουδών ν+2
   0 > Έτος σπουδών ν+2

   Κ4. Η βασική γνώση αγγλικής (επίπεδο Β1) είναι υποχρεωτική και βαθμολογείται με 0, η καλή γνώση (Β2) βαθμολογείται με 4, η πολύ καλή γνώση (επίπεδο Γ1/C1) βαθμολογείται με 7 και η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2/C2) βαθμολογείται 10. Εφόσον η επαρκής γνώση του υποψηφίου προκύψει από τη διαδικασία εξέτασης που διενεργείται από την επιτροπή επιλογής λαμβάνει 0. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 5%.

   Κ5. Η κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών. Ο δεύτερος τίτλος βασικών σπουδών βαθμολογείται με 4, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με 7, ο διδακτορικός τίτλος σπουδών βαθμολογείται με 10. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 5%.

   Κ6. Η ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή σε επιστημονικά περιοδικά που αναφέρονται σε διεθνείς βάσεις αξιολόγησης βαθμολογούνται με 10 ανεξαρτήτως του αριθμού. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 10%.

   Κ7. Η επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Κάθε έτος επαγγελματικής δραστηριότητας και μέχρι τα 5 έτη βαθμολογείται με 2. Το ποσοστό βαρύτητα του κριτηρίου αυτού είναι 15%.

   Κ8. Η εν γένει ικανότητα των υποψηφίων να παρακολουθήσουν το Π.Μ.Σ. καθώς και η δυνατότητά τους για ανεξάρτητη εργασία σε προχωρημένα θέματα έρευνας και ανάπτυξης. Η σχετικότητα της ερευνητικής ή/και επαγγελματικής δραστηριότητας του υποψηφίου με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ.. Ο βαθμός στο εν λόγω κριτήριο αποτελεί αξιολόγηση της επιτροπής, και για τον υπολογισμό του δύναται να ζητηθεί συνέντευξη ή/και συμμετοχή των υποψηφίων σε μικρής διάρκειας γραπτή εξέταση. Η συνέντευξη βαθμολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής σε κλίμακα 1-10 (10 = άριστη εντύπωση). Ο τελικός βαθμός είναι ο αριθμητικός μέσος των βαθμολογιών των μελών της επιτροπής αξιολόγησης. Το ποσοστό βαρύτητας του κριτηρίου αυτού είναι 35%.

   Τυπική προϋπόθεση για την αξιολόγηση υποψηφίου αποτελεί η κατάθεση του αναλυτικού βιογραφικού του, της αναλυτικής του βαθμολογίας, πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν κατέχει πτυχίο γνώσης ξένης γλώσσας, θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι δέχεται να αξιολογηθεί από επιτροπή η επάρκειά του στη γνώση ξένης γλώσσας. Εάν, μετά την αξιολόγηση της επιτροπής, ο υποψήφιος κριθεί ότι δεν κατέχει επαρκώς την ξένη γλώσσα αποκλείεται από την περεταίρω διαδικασία αξιολόγησης.

   Η τελική βαθμολογία (ΤΒ) υποψηφίου προκύπτει: ΤΒ = 0.25*(Κ1)*(Κ2) + 0.05*(Κ3) + 0.05*(Κ4) + 0.05*(Κ5) + 0.1*(Κ6) + 0.15*(Κ7) + 0.35*(Κ8). Λεπτομέρειες οργάνωσης και λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://tms.teipel.gr.

   Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2721045255, 2721045235 και στο email: [email protected].

  • Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος καθώς και η επιτυχής εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Τα μαθήματα αντιστοιχούν σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο σπουδών. Η διπλωματική εργασία αντιστοιχεί επίσης σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Συνολικά απαιτείται η συμπλήρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων.

   Το πρόγραμμα διαρθρώνεται ως εξής:

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Τεχνοοικονομικά Συστήματα στη Διοίκηση

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email