Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση

 • pada
 • panepistimio thessalias
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.200€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» (Information and Communication Technologies for Education).

   Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο τις «Τεχνολογίες της  Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Το ΔΠΜΣ στοχεύει στην κριτική αξιολόγηση και την έρευνα των διακυβευμάτων της χρήσης των ΤΠΕ σε ένα διεπιστημονικό περιβάλλον. Εστιάζει στη μελέτη και την έρευνα σε γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για την Εκπαίδευση.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, προσκαλεί εκδήλωση ενδιαφέροντος, για την εισαγωγή φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» που χορηγεί Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017(ΦΕΚ Α’ 117) και την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Β ́3644/27-8-2018). 

   Έναρξη Προγράμματος Σπουδών 2020-2021: Φεβρουάριος 2021

   Για λόγους ακαδημαϊκού σχεδιασμού το πρόγραμμα ξεκινά το εαρινό εξάμηνο, ώστε αφενός μεν να διευκολύνονται οι υποψήφιοι στην προετοιμασία των αιτήσεων και στον προγραμματισμό των συνολικών υποχρεώσεών τους, αφετέρου δε να διευκολύνονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών τους στο Δ’ εξάμηνο σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί σε χειμερινό εξάμηνο με μεγαλύτερο διαθέσιμο χρόνο εκπαιδευτικής έρευνας και παρεμβάσεων σε βαθμίδες. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα. Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία υποστηρίζει διοικητικά το ΔΠΜΣ. 

   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

   Ο ανώτατος αριθμός των εισακτέων φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε τριάντα (30). Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ σύμφωνα με την παρ. 8 του άρ. 34 του Ν.4485/17. 

   ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

   Οι υποψήφιοι/-ες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση, θα πρέπει να πληρούν τα παρακάτω: 

   Να είναι κάτοχοι τίτλου Α ́ κύκλου σπουδών Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής. 

   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ/ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΕΩΣ 11/09/2020 23/10/2020

   1. Αίτηση Συμμετοχής (το έντυπο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.icte.ecd.uoa.gr στη θέση Ανακοινώσεις).
   2. Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτικό τεύχος εργασιών (portfolio σε ψηφιακή μορφή και πτυχιακή ή διπλωματική εργασία εφόσον υπάρχει).
   3. Επικυρωμένο Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
   4. Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές, εάν υπάρχουν
   5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
   6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
   7. Δύο συστατικές επιστολές
   8. Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος για το ΠΜΣ (max 500 λέξεις)
   9. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 (Advanced)

   Για τη γνώση της αγγλικής γλώσσας απαιτούνται: Αποδεικτικά πιστοποιητικών πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 8/ 10-03-2020 και στο παράρτημα Δ’ του ΑΣΕΠ ή γραπτές εξετάσεις που οργανώνονται με ευθύνη του ΔΠΜΣ (κατόπιν της έκδοσης ανακοίνωσης η οποία αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΠΜΣ), τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη διενέργεια των εξετάσεων. 

   Οι φοιτητές με τίτλους από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17. 

   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
   2. Τα δικαιολογητικά δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα κληθούν να καταθέσουν επίσημα πιστοποιητικά ή/και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών (όπου απαιτείται) κατά την εγγραφή τους.
   3.  Οι ενδιαφερόμενοι ή οι εκπρόσωποί τους μπορούν να απευθύνονται για πληροφορίες :
    α) στην Γραμματεία ΤΕΑΠΗ (Φραντζέσκα Μπόθου, Ναυαρίνου 13α, ισόγειο, γραφείο 3, τηλ. 210- 3688042, 210-3688043)
    β) στην ιστοσελίδα του Προγράμματος, στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr
   4. Η αίτηση υποψηφιότητας και τα λοιπά δικαιολογητικά του φακέλου υποβάλλονται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή ως ενιαίο αρχείο pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΔΠΜΣ: [email protected] έως 11/09/2020 23/10/2020. Η αποστολή μεγάλων αρχείων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας wetransfer.
   5. Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από επιτροπή επιλογής που συγκροτείται από καθηγητές των τμημάτων που συμμετέχουν στο ΔΠΜΣ.
   6. Η διαδικασία επιλογής μεταπτυχιακών φοιτητών βασίζεται:
    6.1. στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας και ιδίως τα εξής: – Βαθμός πτυχίου ή διπλώματος – Επίδοση σε Πτυχιακή ή Διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον Α ́ κύκλο σπουδών – Πιστοποιημένη γνώση ξένης διεθνούς γλώσσας πέραν της αγγλικής – Κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών – Επαγγελματική και Ερευνητική δραστηριότητα – Δημοσιεύσεις – Καλλιτεχνικό έργο – Κείμενο εκδήλωσης επιστημονικού ενδιαφέροντος Με βάση την κατάταξη των υποψηφίων καταρτίζεται Πίνακας για την διαδικασία της συνέντευξης. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα κληθούν για συνέντευξη δεν μπορεί να υπερβαίνει τον διπλάσιο του αριθμού των εισακτέων δηλαδή τους 60.
    6.2 στη συνέντευξη η οποία πραγματοποιείται κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στη Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ μια εβδομάδα πριν από Επιτροπή Επιλογής που ορίζεται από την ΕΔΕ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται και αξιολογούνται: – Η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΔΠΜΣ – Το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα – Η συναφής με το αντικείμενο δραστηριότητά τους – Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των υποψηφίων.

   ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

   Στην τελική βαθμολογία των υποψηφίων συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 50% και β) ο βαθμός της συνέντευξης σε ποσοστό 50%. Με βάση την τελική βαθμολογία, η Συντονιστική Επιτροπή καταρτίζει τον Πίνακα επιτυχόντων και τον καταθέτει προς έγκριση στη ΕΔΕ. Ο πίνακας επιτυχόντων αναρτάται στην Ιστοσελίδα του ΔΠΜΣ στη διεύθυνση: www.icte.ecd.uoa.gr

   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ /ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

   Α) Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΔΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS. Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται απογευματινές ώρες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. 

   Β)Για την παρακολούθηση του ΔΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης ύψους 800 ευρώ/εξάμηνο, με εξαίρεση τους φοιτητές που εμπίπτουν στις προβλέψεις του άρθρου 35 του ν. 4485/17 σε ποσοστό έως του 30% των εισακτέων. Η καταβολή των τελών φοίτησης γίνεται σε δύο ισόποσες δόσεις στην αρχή και στη μέση κάθε εξαμήνου. 

   Γ)Οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του ΠΜΣ για τα δικαιολογητικά και την ημερομηνία εγγραφής τους. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμούντες με τον τελευταίο επιτυχόντα. Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων επιτυχόντων, θα κληθούν να εγγραφούν στο Πρόγραμμα οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά τους στον εγκεκριμένο αξιολογικό πίνακα, εάν υπάρχουν. 

   Παράταση ημερομηνίας λήξης κατάθεσης δικαιολογητικών: 23-10-2020

  • Για την απόκτηση ΜΔΣ απαιτούνται συνολικά εκατόν είκοσι (120) πιστωτικές μονάδες (ECTS).
   Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

   Α΄ Εξάμηνο:

   Μάθημα Υποχρεωτικό:

   • Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας 10

   Μαθήματα Υποχρεωτικά Με Επιλογή (1 από 2)

   • Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 10
   • Σύγχρονες Ψηφιακές Τεχνολογίες και διαδίκτυο

   Μάθημα Επιλογής (επιλογή 1 μαθήματος από τα παρακάτω) 10

   • Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην εικόνα
   • Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για μάθηση
   • Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
   • Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
   • Κινούμενο σχέδιο
   • Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
   • Συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
   • Κινηματογράφος και εκπαίδευση
   • Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση
    Σύνολο ECTS 30

   Β΄ Εξάμηνο (επιλογή 3 μαθημάτων από τα παρακάτω)

   • Σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και εφαρμογές με την αξιοποίηση των ΤΠΕ
   • Ψυχοκοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις των νέων μέσων επικοινωνίας
   • Ψηφιακή αφήγηση και διαμεσικές αφηγηματικές διαδικασίες για μάθηση
   • Πράξη και εφαρμογές της οπτικοακουστικής παιδείας
   • Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες προγραμματισμού
   • Η μουσική και ο ήχος ως μέσα για τη διαθεματική διδασκαλία με νέες Τεχνολογίες
    Σύνολο ECTS 30

   Γ΄ Εξάμηνο (επιλογή 3 μαθημάτων)

   • Η μιντιακή κουλτούρα των παιδιών
   • Μέσα επικοινωνίας στην εκπαίδευση: Από τη γραφή στην εικόνα
   • Ψηφιακά παιχνίδια και διαμεσικές διαδικασίες παιχνιδιού για μάθηση
   • Πολιτισμικές σπουδές: Εφαρμογές στο πεδίο των ταινιών τεκμηρίωσης και του πολιτιστικού ντοκιμαντέρ
   • Η κινούμενη εικόνα ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας
   • Κινούμενο σχέδιο
   • Δίκτυα δεδομένων και υπηρεσίες τηλεκπαίδευσης
   • Εισαγωγή στις σύγχρονες τεχνικές και πλατφόρμες προγραμματισμού
   • Κινηματογράφος και εκπαίδευση
   • Θεωρίες σύγκλισης των μέσων, διαμεσικότητα και εκπαίδευση
    Σύνολο ECTS 30

   Δ΄ Εξάμηνο:

   • Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία 30
    Σύνολο ECTS 30
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email