Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

 • Panepistimio Ioanninon
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχει ως αντικείμενο την παροχή εκπαίδευσης μεταπτυχιακού επιπέδου στις Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών, έτσι ώστε οι πτυχιούχοι του προγράμματος να αποκτήσουν επιστημονικό υπόβαθρο, εμπειρία και τεχνογνωσία στο σύγχρονο αυτό τεχνολογικό τομέα αιχμής και πιο συγκεκριμένα στη χημεία και τις διεργασίες, στη φυσική και την υπολογιστική επιστήμη, και στην μηχανική και τις ευφυείς τεχνολογίες προηγμένων υλικών, όπως νανοσύνθετα, νανοδομημένα, βιοϋλικά, βιοϊατρικά υλικά, υπερ-εντροπικά κράμματα, κ.λπ.

   Βασικοί σκοποί του Π.Μ.Σ. είναι:
   Η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακών σπουδών, η παροχή γνώσεων και τεχνογνωσίας στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα των πάσης φύσεως υλικών και των εφαρμογών τους, η μελέτη του τρόπου σύνθεσης, χαρακτηρισμού και ιδιοτήτων των μοντέρνων υλικών, η προετοιμασία για σπουδές διδακτορικού επιπέδου μετά την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.), η εκπαίδευση επιστημόνων με τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των προηγμένων υλικών που θα τους παρέχει επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα, η επάνδρωση ερευνητικών κέντρων με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, ικανό να βελτιώσει ή και να συμβάλλει στην ανακάλυψη και χρήση νέων βελτιωμένων υλικών και με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας

   Δείτε την προκήρυξη:

   Το Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Τ.Μ.Ε.Υ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 (απόφαση Συνέλευσης, αριθμ.. 353/10.06.2020 συνεδρίασης).

   Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ΄ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές κατ΄έτος.

   Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι του πρώτου κύκλου σπουδών Πολυτεχνικών Σχολών και Πολυτεχνείων, Σχολών Θετικών Επιστημών, Σχολών Επιστημών Υγείας Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό (ΦΕΚ 1837/22.5.2018) επανίδρυσης του Π.Μ.Σ..

   Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο e-mailτης Γραμματείας του Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μηχανικών Επιστήμης Υλικών [email protected] τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση σε ειδικό έντυπο διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. (http://www.materials. uoi.gr/0,02,02,01,02.php),
   • Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου (με ακριβή βαθμό). Ειδικά οι τελειόφοιτοι χρειάζεται να καταθέσουν στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση των σπουδών τους μέχρι την ημέρα που θα λάβει χώρα η διαδικασία επιλογής,
   • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας διπλώματος ή πτυχίου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (όσοι προέρχονται από πανεπιστήμια του εξωτερικού),
   • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας,
   • Βιογραφικό Σημείωμα,
   • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης μίας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών,
   • Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών-παρουσιάσεων σε συνέδριο, δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν),
   • Υποβολή τουλάχιστον δύο συστατικών επιστολών (είναι προαιρετικές εάν οι αιτούντες προέρχονται από το ΤΜΕΥ),
   • Βιογραφικό Σημείωμα,
   • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας,

   Οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλεγούν χρειάζεται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά προσκομίζοντας και μια (1) φωτογραφία αστυνομικής ταυτότητας.

   Η προθεσμία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίζεται από 01.09.2020 έως 09.10.2020.

   Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών πραγματοποιείται με τη συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: Γραπτή εξέταση κατανόησης αγγλικού επιστημονικού κειμένου 20.0 (μέγιστο), Συνέντευξη 20.0 (μέγιστο), Γενικός βαθμός βασικού πτυχίου x 4 μόρια 40.0 (μέγιστο), Συναφή προπτυχιακά μαθήματα και διπλωματική εργασία 10.0 (μέγιστο), Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (κατά προτεραιότητα στην αγγλική) και πρακτικά συνεδρίων (κατά προτεραιότητα διεθνών) 10.0 (μέγιστο) Μέγιστο Σύνολο Μορίων 100.0.

   Εκτενέστερη ενημέρωση σχετικά με το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, καθώς και το έντυπο αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή βρίσκονται στο δικτυακό τόπο: (http://www.materials.uoi.gr/0,02,02,01,02.php).

   Λόγω των συνθηκών που προέκυψαν με την πανδημία Covid-19 τα μαθήματα του Π.Μ.Σ. για το ακαδημαϊκό 2020-2021 θα ξεκινήσουν κατ΄ εξαίρεση την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2020 αντί για την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

  • Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζονται ως ακολούθως:

   Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα και εργαστηριακά μαθήματα με συνολικό φόρτο 60 πιστωτικών μονάδων ECTS, με τις εξής προϋποθέσεις:
   α) τρία (3) υποχρεωτικά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στο πρώτο εξάμηνο
   β) δύο (2) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα στο δεύτερο εξάμηνο και Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία.

   Τα υποχρεωτικά μαθήματα πιστώνονται με δέκα (10) πιστωτικές μονάδες ECTS, τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα κατεύθυνσης με πέντε (5) πιστωτικές μονάδες ECTS, ενώ η Διπλωματική Μεταπτυχιακή Εργασία με είκοσι πιστωτικές μονάδες (20 ECTS). Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε εξήντα (60).

   Το λεπτομερές πρόγραμμα μαθημάτων, μαζί με τις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα και τις πιστωτικές μονάδες (ECTS) :

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   2 thoughts on “Τεχνολογίες Προηγμένων Υλικών

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email