Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία

 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ: 3.000€
  ΔΙΔΑΚΤΡΑ:
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Ανενεργή
  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
  ΠΟΛΗ:
  ΣΠΟΥΔΕΣ: Full-time
  bookmark
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
  • Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Δ.Π.Θ., διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην περαιτέρω προαγωγή της γνώσης, την ανάπτυξη της έρευνας και των τεχνών, την ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας, στην υψηλού επιπέδου εξειδίκευση των πτυχιούχων σε θεωρητικές και εφαρμοσμένες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου των Μηχανικών Περιβάλλοντος.

   Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών και σχολών/τμημάτων που δεν έχουν ως κύριο αντικείμενο τους την επιστήμη ή τεχνολογία του περιβάλλοντος, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος, σε κάθε έκφανση αυτού, νομοθεσίας. Κατ’ επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας.

   Επιπλέον το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην:
   (1) Ανάπτυξη και υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ τεχνοκρατών και νομικά εμπλεκόμενων προσώπων στο περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας.
   (2) Δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ.
   (3) Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές.
   Οι υποψήφιοι μπορεί να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι υπηρεσιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή και σε Παγκόσμιους Οργανισμούς, αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικοί και περιφερικοί σύμβουλοι), δημόσιοι λειτουργοί (διοικητικοί δικαστές, πολιτικοί δικαστές και εισαγγελείς) και δημοσιογράφοι.

   Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

   Προκηρύσσονται 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 (ΦΕΚ 2245/15-06-2018). Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού προγράμματος είναι να μεταδώσει το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο σε πτυχιούχους θεωρητικών σχολών, οι οποίοι κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αντιμετωπίζουν θέματα που άπτονται της εφαρμογής της σχετικής με την προστασία του περιβάλλοντος − σε κάθε έκφανση αυτού − νομοθεσίας. Και κατ’ επέκταση να συμβάλει στην κατανόηση των αλληλοσυσχετίσεων μεταξύ τεχνόσφαιρας, οικόσφαιρας και απαιτήσεων της νομοθεσίας.

   Για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας απαιτείται βέβαια η εφαρμογή τεχνολογιών, οι οποίες αποτελούν το κατ’ εξοχήν αντικείμενο των τεχνοκρατών και οι οποίες αναφέρονται σε ευρύ φάσμα φυσικών χημικών και βιοχημικών διεργασιών. Οι υποψήφιοι θα εξοικιωθούν με την αντίστοιχη τεχνική ορολογία, με το φυσικό περιεχόμενο (την εκφρασιμότητα) των όρων, ορίων και προδιαγραφών και τις διαθέσιμες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν για την επίτευξη των στόχων της νομοθεσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την οικονομική συνιστώσα. Επιπλέον το ΠΜΣ θα συμβάλλει στην: (1) Ανάπτυξη και υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ τεχνοκρατών και νομικά εμπλεκόμενων προσώπων στο περιβάλλον για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας. (2) Δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ. (3) Προαγωγή της επιστημονικής έρευνας στο αντικείμενο του ΠΜΣ, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και τις διεθνείς προδιαγραφές.

   Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικών Σχολών, Σχολών Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολών Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων, Διπλωματούχοι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς με τους στόχους του ΠΜΣ γνωστικού αντικειμένου, που η περιβαλλοντική επιστήμη-τεχνολογία δεν αποτελεί κύριο αντικείμενο της εκπαίδευσης τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να απασχολούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, υπάλληλοι υπηρεσιών, αιρετά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης (δημοτικοί και περιφερικοί σύμβουλοι), δημόσιοι λειτουργοί (διοικητικοί δικαστές, πολιτικοί δικαστές και εισαγγελείς) και δημοσιογράφοι. Η απόκτηση του μεταπτυχιακού αυτού τίτλου προσφέρει συγκριτικό πλεονέκτημα σε κάθε υποψήφιο για διοικητικές θέσεις στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λόγω του διαρκώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος της διεθνούς και ευρωπαϊκής κοινότητας για την περιβαλλοντική νομοθεσία. Σημαντική καινοτομία του προγράμματος αυτού αποτελεί η δυνατότητα απόκτησης του μεταπτυχιακού τίτλου σε 1,5 μόλις έτος και κυρίαρχο χαρακτηριστικό του η ευελιξία του, καθώς είναι σχεδιασμένο ειδικά για εργαζόμενους.

   Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος παρακολούθησης ανέρχεται σε 1000 € το εξάμηνο.

   Τυπικό προσόν αποτελεί η τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή αξιολόγησης με βάση τη συνάφεια του τίτλου σπουδών, την αναλυτική βαθμολογία και την εξέταση του βιογραφικού σημειώματος. Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου.

   Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διευθυντή του Προγράμματος, Αναπληρωτή Καθηγητή Σπυρίδωνα Ντούγια, 25410 79313, [email protected].

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τα ακόλουθα έγγραφα

   1. Αίτηση (είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ https://lawmaster.env.duth.gr/)
   2. Φωτοτυπία ταυτότητας
   3. Τίτλο σπουδών
   4. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας
   5. Αναλυτική βαθμολογία
   6. Βιογραφικό σημείωμα

   Καταληκτικές ημερομηνίες 31 Αυγούστου 2020 και 30 Σεπτεμβρίου 2020 6 Οκτωβρίου 2020 (τελευταία παράταση)

   Μετά το τέλος της πρώτης προθεσμίας θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις και εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, θα συμπληρωθούν μέσα στην επόμενη προθεσμία υποβολής. Οι επιτυχόντες θα κληθούν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών κατά την εγγραφή τους και υπεύθυνη δήλωση για τη γνησιότητά τους.

   Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση της γραμματείας του τμήματος [email protected] με επισυναπτόμενα τα σαρωμένα δικαιολογητικά 1, 2, 3, 4, 5 και 6. Στο θέμα του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται: Υποβολή Υποψηφιότητας για το ΠΜΣ “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία”. Όλα τα αρχεία πρέπει να είναι σε μορφή pdf, και σαρωμένα ως ξεχωριστό αρχείο το καθένα.

   Σε περίπτωση που υποψήφιοι αναμένεται να αποφοιτήσουν μέσα στην επόμενη εξεταστική της προκήρυξης (Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου) και υπάρχουν εκκρεμότητες με μαθήματα ή διπλωματική/πτυχιακή εργασία, θα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι πρόκειται να αποκτηθεί το πτυχίο το αργότερο στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου και θα κατατεθεί στη συνέχεια. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή και παράλληλη παρακολούθηση του ΠΜΣ με άλλο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

   Μέσα σε 48 ώρες από την υποβολή θα αποσταλεί μήνυμα επιβεβαίωσης παραλαβής της αίτησης.

   Τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφιοτήτων είναι:

   • Βαθμός πτυχίου (5-10)
   • Γλώσσα (Καλή=5, Πολύ Καλή=7,5, Άριστη=10)
   • Δημοσιεύσεις (Το μέγιστο από):
   • Ελληνικό Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/Περιοδικό χωρίς κριτές = 1
   • Διεθνές Συνέδριο /Κεφάλαιο Βιβλίου/ Περιοδικό χωρίς κριτές = 2
   • Βιβλίο Ελληνικό = 3
   • Βιβλίο Ξενόγλωσσο = 4
   • Ελληνικό περιοδικό με κριτές = 5
   • Ξενόγλωσσο περιοδικό με κριτές = 6
   • Βιογραφικό και προϋπηρεσία = 5

   Μέγιστη βαθμολόγηση (10+10+6+5)= 31

  • Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε 90 (8 μαθήματα × 7,5 ΠΜ/μάθημα και 30 ΠΜ για τη Μεταπτυχιακή Εργασία).
   Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα τα οποία κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (Α΄ και Β΄). Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά.
   Κατά το τρίτο (Γ΄) εξάμηνο των σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της οποίας οι πιστωτικές μονάδες (ECTS) ορίζονται σε 30.

   Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα πρέπει να παρακολουθήσουν 8 μαθήματα τα δύο πρώτα εξάμηνα, ενώ το τρίτο θα πρέπει να εκπονήσουν Μεταπτυχιακή εργασία. Η ύλη των μαθημάτων παρουσιάζεται παρακάτω:
   Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος Ι
   Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για το πόσιμο νερό
   Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των στερεών αποβλήτων
   Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία των υγρών αποβλήτων
   Πρακτική εμβάθυνση στα εργαστήρια

   Τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος ΙΙ
   Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για την ατμοσφαιρική ρύπανση
   Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Τεχνολογίες που αφορούν την νομοθεσία εξοικονόμησης ενέργειας
   Πρακτική εμβάθυνση στα εργαστήρια

   Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων Ι
   Διεθνείς συνθήκες για το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα
   Τεχνολογίες που συνδέονται με τηνομοθεσία φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων
   Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα οικοσυστήματα και τις διαδικασίες ελέγχου εφαρμογής της.
   Συμμετοχή του κοινού σε θέματα λήψης αποφάσεων για το περιβάλλον

   Διαχείριση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων ΙΙ
   Κλιματικές αλλαγές και αλλαγές χρήσεων γης στην νομοθεσία
   Πληροφοριακά εργαλεία που συνδέονται με την περιβαλλοντική νομοθεσία
   Τεχνολογίες που συνδέονται με τη νομοθεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
   Τεχνολογίες που συνδέονται με την εφαρμογή των Καλύτερων Διαθέσιμων Τεχνικών (Best Available Techniques ) στην εγκατάσταση δραστηριοτήτων
   Τεχνολογίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων
   Παραδείγματα εμβάθυνσης από πραγματικές περιπτώσεις

   Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων – διαχείριση κρίσεων Ι
   Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία της εκτίμησης κινδύνου από περιβαλλοντικούς παράγοντες
   Τεχνολογίες που αφορούν τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις χημικές ουσίες (REACH, CLP)
   Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τα Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης
   Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο

   Τεχνικές εκτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων – διαχείριση κρίσεων ΙΙ
   Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία
   Τεχνολογίες που αφορούν τη νομοθεσία για τις βιομηχανικές εκπομπές
   Στατιστική περιβαλλοντικών μετρήσεων
   Πρακτική εμβάθυνση στο εργαστήριο

   Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης Ι
   Περιβαλλοντική πολιτική – Εργαλεία Περιβαλλοντικής Πολιτικής
   Σήματα περιβαλλοντικής ποιότητας
   Νομικό πλαίσιο για την οικολογική σήμανση
   Νομικό πλαίσιο και Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ)
   Νομικό πλαίσιο βιομηχανικής οικολογίας
   Νομικό πλαίσιο και δεσμεύσεις για τις επιχειρήσεις
   Νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία “πράσινης επιχειρηματικότητας”

   Τεχνικές περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικονομικής αποτίμησης ΙΙ
   Χρηματοοικονομική ανάλυση
   Περιβαλλοντική ανάλυση κόστους οφέλους
   Τεχνικές Επιλογής συστημάτων προστασίας του περιβάλλοντος
   Περιβαλλοντική αδειοδότηση
   Πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις
   Περιβαλλοντική επιθεώρηση

  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
  ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ

  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

   Αφήστε μια απάντηση

   Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
   ΆΡΘΡΑ
   Share on Facebook Tweet Pin it Share on LinkedIn Send email